1 KORIŊTI TƖMMA 7

1Wɩya hʋ ma aa saba a pɩyɛsɩ hʋ, nyɛ kɛ, ŋ aa kyɛ dɩ ŋ gyʋʋ ba tɩyaŋ nɛ a kyɛ ba sii. Ʋ yaa wɩwelii rɛ dɩ baal buloŋ fa ta kpaa haaŋ. 2Amɛ akuu sɔŋsɔŋ aa yʋga wɩya, ʋ maga dɩ baal buloŋ kpa haaŋ nɛ, dɩ haaŋ buloŋ mɛ yal bala. 3Ʋ maga dɩ baal bee ʋ haaŋ kpa ba tɩɩ kɩ tɩya dɔmɔŋ nɛ, a kɩ yaa dɔmɔŋ teŋfɩyɛl wɩya. 4Haaŋ bɩ tɩŋa ʋ tɩɩ, ʋ bala hal tɩyaŋ, baal mɛ bɩ tɩŋa ʋ tɩɩ, ʋ haaŋ hal tɩyaŋ. 5Dɩ baal lɛ aa kyɛ dɩ ʋ kyɛ ʋ haaŋ, ʋ bɩ maga dɩ haaŋ hʋ vɩya, dɩ haaŋ mɛ rɛ aa kyɛ dɩ ʋ bala pɩna ʋ, ʋ bɩ maga dɩ ʋ bala mɛ vɩya. Amɛ kyaha dɩ ba buloŋ balɩya vʋʋla anɩɩ ba bɩ sɩ kyɛ dɔmɔŋ a maga kyɛyɛ baŋmana, ka dɩ ba kpa ba tɩɩ buloŋ we Wɩɩsɩ kyʋwalɩɩ tɩyaŋ. Amɛ dɩ ba Wɩɩsɩ kyʋwalɩɩ saŋa hʋ ko teŋ, ʋ maga dɩ ba bɩl piili kɩ laŋŋɩ wasa rɛ. Ɛɛ rɛ sɩ leŋ dɩ Sɩtaanɩ ta wuwo na ŋmanɩɩ a kaŋ ba we wɩbɔmɔ yayɩ tɩyaŋ, akuu ba aa bɩ wuwo kɩ kaŋ ba tɩɩ wɩya. 6Wɩya no ŋ aa basɩ kɩ tɩya ma, ʋ bɩ kɩɩ nɩɩ mɩra rɛ ŋ biŋ kɩ tɩya ma. Ŋ ta kɩ kyagɩlɩ ma rɛ. 7Wɩtɩɩ rɛ, ŋ kyɛrɩ rɛ fa yaa dɩ ma kɩdɩgɩ buloŋ ta kpaa haaŋ anɩɩ ŋ mɛ aa bɩ kpaa haaŋ nyɛ. Amɛ nal buloŋ bee Wɩɩsɩ aa kpaa wɩɩ tɩya ʋ rɛ. Wɩɩsɩ aa kpa wɩɩ kɩdɩgɩ tɩya nal kɩdɩgɩ rɛ, aŋ kpa wɩdʋma a tɩya nal kɩdɩgɩ mɛ. 8Ŋ yaŋ aa kyɛ dɩ ŋ basɩ tɩya ma boŋgyomo abee haboŋgyomo abee ma lohaana rɛ anɩɩ dɩ mamaa rɛ fa kɩɩ ŋ, a ta paa haana koo a yal balama, ʋ fa sɩ weliye. 9Amɛ dɩ mamaa rɛ bɩ sɩ wuwo kaŋ ma tɩɩ, baala paa haana, ka dɩ haana hʋ mɛ yala balama. Beewɩya, dɩ baal lɛ kpaa haaŋ, koo dɩ haaŋ nɛ yal bala, ʋ rɛ kpɩya ma aa leŋ baala wɩya koo haana wɩya we ma hakɩllɩ tɩyaŋ, a kɩ dɔŋ ma. 10Ma nala hʋ aa kaŋ haana abee balama, wɩɩ no ŋ aa kyɛ dɩ ŋ basɩ nyɛ, ŋ tɩɩ daa rɛ aa basɩ. Ʋ lɩɩ á Tɩɩna Wɩɩsɩ lee rɛ: Haaŋ bɩ maga dɩ ʋ vɩya ʋ bala, 11amɛ dɩ haaŋ nɛ ko vɩya aŋ vɩya ʋ bala, ʋ maga dɩ ʋ ta bɩl yal bala rɛ, ka dɩ ʋ hɔŋ a yaa haboŋgyoŋ. Dɩ ʋ rɛ naa dɩ ʋ bɩ sɩ wuwo hɔŋ boŋgyori hʋ, ʋ maga dɩ ʋ mɩɩgɩ mʋ ʋ balbɩnɩɩ hʋ lee rɛ, dɩ ba mɩɩgɩ marɩ dɔmɔŋ. Baal buloŋ mɛ bɩ maga dɩ ʋ vɩya ʋ haaŋ. 12Ma nɩkaalɩya hʋ mɛ, mɩyaŋ Pɔɔl tɩɩ mɛ aa kaŋ wɩɩ dɩ ŋ basɩ tɩya ma rɛ nyɛ. Á Tɩɩna Wɩɩsɩ lee daa ʋ lɩɩ. Dɩ Krisitabiye rɛ kaŋ haaŋ aa bɩ laa Yesu wɩya di, ka dɩ haaŋ hʋ laa nyʋwa anɩɩ ʋ bee ʋ bala hʋ hɔŋ, baal hʋ bɩ maga dɩ ʋ vɩya ʋ. 13Dɩ haaŋ aa yaa Krisitabiye mɛ rɛ kaŋ bala hʋ aa bɩ laa Yesu wɩya laa di, ka dɩ baal hʋ laa nyʋwa dɩ ʋ beel-ʋ hɔŋ, ʋ bɩ maga dɩ haaŋ hʋ vɩya ʋ. 14Beewɩya dɩ haaŋ nɛ laa Yesu wɩya di aŋka ʋ bala bɩ laa di, amɛ akuu haaŋ hʋ wɩya, baal hʋ mɛ gyʋʋ Wɩɩsɩ sɔŋ tɩyaŋ nɛ. Ɛɛ tɩɩ rɛ, dɩ baal lɛ laa Yesu wɩya di aŋka ʋ haaŋ bɩ laa di, amɛ akuu baal hʋ wɩya, haaŋ hʋ mɛ gyʋʋ Wɩɩsɩ sɔŋ tɩyaŋ nɛ. Dɩ gɛɛ fa daa, ba biisi fa sɩ yaa bisiŋ tɩmma Wɩɩsɩ sɩya tɩyaŋ. Amɛ ba aa kɩɩ nyɛ, ba biisi mɛ sɩ gyʋʋ Wɩɩsɩ sɔŋ tɩyaŋ. 15Amɛ dɩ baal koo haaŋ aa bɩ yaa Krisitabiye rɛ aa kyɛ dɩ ʋ vɩya ʋ haaŋ koo ʋ bala aa yaa Krisitabiye, ŋmanɩɩ we doŋ. Wɩya no iriŋ tɩyaŋ, wɩɩ buloŋ bɩ tɔɔ Krisitabiye hʋ ŋmanɩɩ. Beewɩya Wɩɩsɩ aa kyɛ dɩ á hɔŋ abee laaŋfɩya rɛ. 16Ɩ haaŋ hʋ aa yaa Krisitabiye, ɛɛ rɛ ɩ sɩ yaa gyɩma dɩ ɩ wɩya daa sɩ tɩŋ dɩ Wɩɩsɩ laa ɩ bala hʋ aa bɩ yaa Krisitabiye ta? Ɩ baal hʋ mɛ aa yaa Krisitabiye, ɛɛ rɛ ɩ sɩ yaa gyɩma anɩɩ ɩ wɩya daa sɩ tɩŋ dɩ Wɩɩsɩ laa ɩ haaŋ hʋ aa bɩ yaa Krisitabiye ta? 17Wɩɩ no tɩyaŋ, lee hʋ ɩ fa aa sɩna ka Wɩɩsɩ leŋ ɩ ko laa Yesu wɩya di, abee wɩɩ hʋ buloŋ Wɩɩsɩ aa kpaa tɩya ɩ, ʋ maga dɩ ɩ ha sɩŋ ba tɩyaŋ nɛ. Wɩya no tɩɩ rɛ ŋ aa kpa kɩ daga Krisitabiisi aa we lee kɛ buloŋ ŋ aa mʋwa tɩyaŋ. 18Dɩ nal lɛ fa keri ʋ peŋ aŋ na ko laa Yesu wɩya di, ʋ ta leŋ dɩ gɛɛ kɩ dɔmɔ ʋ. Dɩ nal mɛ rɛ bɩ kere ʋ peŋ aŋ na ko laa Yesu wɩya di, ʋ ta kɩ yaa kparaama dɩ ʋ keri ʋ peŋ. 19Beewɩya dɩ ɩ keri ɩ peŋ koo dɩ ɩ bɩ kere ɩ peŋ, ba buloŋ yaa wɩdɩgɩ rɛ Wɩɩsɩ kɛ lee. Amɛ wɩɩ hʋ aa yaa sɩfɩyaŋ wɩɩ rɛ yaa dɩ ma kɩ tɩŋ Wɩɩsɩ mɩrɩsɩ hʋ saŋa buloŋ. 20Lee hʋ nal buloŋ fa aa sɩna aŋ na ko laa Yesu wɩya di, ʋ tɩɩna ha sɩŋ doŋ. 21Dɩ ɩ rɛ fa yaa yoŋ aŋ na ko laa Yesu wɩya di, ta leŋ dɩ ɛɛ wɩya kɩ dɔm-ɩ. Amɛ dɩ ɩ rɛ naa ŋmanɩɩ ɩ aa sɩ wuwo kpa a tɩŋa ɩ tɩɩ, sii sɩŋ bɩŋbaŋ. 22Yoŋ hʋ buloŋ aa laa á Tɩɩna Krisita wɩya di, ʋ tɩɩna tɩŋa ʋ tɩɩ rɛ Krisita lee. Ɛɛ tɩɩ rɛ nal hʋ fa aa tɩŋa ʋ tɩɩ aŋ na ko laa Krisita wɩya di, ʋ bɩrɩmɩ Krisita yoŋ nɛ. 23Wɩɩsɩ leŋ Krisita kpaa ʋ kyal lɛ a yɔbɔ ma. Ɛɛwɩya, ma ta yaa nihuwobisi yosi. 24Ŋ naabalɩya, lee hʋ nal buloŋ aa sɩna aŋ na ko laa Yesu wɩya di, ʋ maga dɩ ʋ ha sɩŋ doŋ tɩɩ rɛ, beewɩya wɩɩ hʋ Wɩɩsɩ aa kyɛ dɩ ɩ yaa rɛ gɛɛ. 25Ma basɩ baala ha aa bɩ paa haana, abee haana ha aa bɩ yala balama mɛ wɩya rɛ. Lagɩlagɩ no, ŋ aa kyɛ dɩ ŋ kyɛ doŋ mɛ sii rɛ. Amɛ Wɩɩsɩ bɩ basɩ wɩɩ buloŋ tɩya ŋ nala no lugo tɩyaŋ. Amɛ Wɩɩsɩ fáá ŋ sikii rɛ, a leŋ ŋ yaa nal ma aa sɩ wuwo laa di. Ɛɛ wɩya ŋ tɩɩ hakɩla wɩɩ rɛ ŋ kɩ kyɛ dɩ ŋ basɩ nala no lugo tɩyaŋ. 26Akuu lagɩlagɩ no taŋha hʋ aa deye wɩya, dɩ baal lɛ bɩ kpa haaŋ, ʋ rɛ kpɩya. 27Dɩ ɩ rɛ ko kaŋ haaŋ, ta ko kɩ vɩya ʋ. Dɩ ɩ rɛ ko bɩ kaŋ haaŋ mɛ, ta bɩl ko kɩ kpa haaŋ. 28Amɛ dɩ ɩ rɛ kpaa haaŋ, ɩ bɩ yaa wɩbɔŋ. Dɩ hatoluu mɛ ha aa bɩ yala bala rɛ yal bala, ʋ bɩ yaa wɩbɔŋ. Amɛ baala hʋ aa paa haana abee haana hʋ aa yala balama, ba sɩ na tʋwara dʋnɩya no tɩyaŋ. Ŋ bee kyɛ dɩ ma gyʋʋ tʋwara no tɩyaŋ. 29Ŋ naabalɩya, wɩɩ hʋ ŋ aa basɩ rɛ nyɛ: Á bɩl bɩ sɩ pɩɩsɩ dʋnɩya no tɩyaŋ. Ɛɛwɩya, nala hʋ aa kaŋ haana, ʋ maga dɩ ba kɩɩ gɛɛ anɩɩ ba bɩ kaŋ haana. 30Nala hʋ aa wɩɩ, ʋ maga dɩ ba kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ ba tɩsɩ aa bɩ kyogo. Nala hʋ mɛ aa mʋŋ, ʋ maga dɩ ba kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ ba tenni aa bɩ fɩyɛla. Nala hʋ mɛ aa yɔbɔ kɩna, ʋ maga dɩ ba kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ kɩna hʋ ba aa yɔbɔ bɩ yaa ba kɩna. 31Nala hʋ aa we dʋnɩya wɩkanɩya tɩyaŋ a kɩ yaa, ʋ maga dɩ ba kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ ba tuwo ba tɩyaŋ. Dʋnɩya no aa kɩɩ nyɛ gyɩnaŋ, ʋ aa mʋ tenii rɛ. 32Ŋ bee kyɛ dɩ wɩya kɩ dɔŋ ma. Baal hʋ aa bɩ kaŋ haaŋ, ʋ aa kpa ʋ nyuu buloŋ we á Tɩɩna tʋma tɩyaŋ nɛ, a kɩ yaa gɛɛ buloŋ ʋ aa wuwo, dɩ á Tɩɩna Yesu teŋ fɩyɛlɩ. 33Amɛ baal hʋ aa kaŋ haaŋ, ʋ aa kpa ʋ nyuu buloŋ we dʋnɩya wɩkanɩya tɩyaŋ nɛ, beewɩya ɛɛ hʋ ʋ aa sɩ yaa dɩ haaŋ hʋ teŋ fɩyɛlɩ wɩya dʋŋ nɛ aa kyɩla ʋ. 34Ka ʋ hakɩla mɛ aa bɩ sɩŋ wɩdɩgɩ tɩyaŋ. Haaŋ hʋ ha aa bɩ yal bala, koo hatoluu hʋ ha aa bɩ gyɩŋ baal, ʋ aa kpa ʋ teŋbii bee ʋ hakɩla buloŋ nɛ a we á Tɩɩna Krisita tʋma tɩyaŋ, a kɩ lʋga dɩ ʋ yaa tɩpʋlʋŋ tɩɩna Wɩɩsɩ sɩya tɩyaŋ. Amɛ haaŋ hʋ aa kaŋ bala, dʋnɩya no wɩkanɩya rɛ aa we ʋ hakɩla tɩyaŋ, beewɩya ɛɛ hʋ ʋ aa sɩ yaa dɩ ʋ bala teŋ fɩyɛlɩ dʋŋ wɩya rɛ aa kyɩla ʋ. 35Ma tɩɩ pɛyi wɩya rɛ tɩŋ ŋ kɩ basɩ wɩya no buloŋ. Ʋ bɩ kɩɩ nɩɩ ŋ aa fɩl ma rɛ dɩ ma ta kɩ yaa ma wɩkyɛɛlɩya. Amɛ ŋ aa kyɛ dɩ ma kɩ yaa wɩya hʋ aa kpaa ŋmanɩɩ rɛ, a kpa ma tɩɩ abee ma wɩɩ buloŋ a tɩya á Tɩɩna Yesu Krisita. 36Dɩ baal bee haaŋ nɛ wee nyʋwa anɩɩ ba sɩ yala dɔmɔŋ, aŋ ha ta kpa biŋ maakyiye, ka dɩ baal hʋ na anɩɩ ʋ bɩ wuwo kɩ kaŋ ʋ tɩɩ haana lugo tɩyaŋ, koo ʋ na anɩɩ dɩ haaŋ hʋ aa hɩyasɩ, dɩ ʋ rɛ aa kyɛ, ʋ aa wuwo ʋ kpa ʋ rɛ. Ʋ gɛɛ bɩ yaa wɩbɔŋ. 37Amɛ dɩ baal mɛ we doŋ, a gyɩma ʋ hakɩla tɩyaŋ anɩɩ ʋ sɩ wuwo we doŋ aŋ bɩ kpaa haaŋ, ka dɩ ʋ bɩ kɩɩ nɩɩ ba fɩla ʋ rɛ, aŋ yaa nɩɩ ʋ aa gyɩŋ ʋ tɩɩ kanɩɩ haana lugo tɩyaŋ nɛ tɩŋ, ɛɛ kɛ dɩ ʋ rɛ vɩya hatoluu hʋ ʋ fa aa kyɛ dɩ ʋ kpa mɛ, ʋ tɩɩna mɛ yaa wɩɩ aa kpaa ŋmanɩɩ rɛ. 38Ɛɛwɩya, dɩ baal lɛ kpaa haaŋ, ʋ yaa weliŋ nɛ, amɛ baal hʋ aa bɩ kpa haaŋ, ʋ rɛ yaŋ marɩ yaa weliŋ. 39Haaŋ aa kaŋ bala bɩ tɩŋa ʋ tɩɩ, dɩ ʋ bala rɛ ha we ʋ mɩɩbol tɩyaŋ. Amɛ dɩ ʋ bala hʋ rɛ ko sʋba, ʋ kaŋ ŋmanɩɩ rɛ dɩ ʋ bɩl yala baal hʋ buloŋ ʋ aa kyɛ. Amɛ ʋ maga dɩ ʋ yala nal hʋ aa yaa Krisitabiye rɛ. 40Dɩ ŋ kɛ dʋŋ nɛ, ʋ fa ta bɩl yal bala. Ɛɛ rɛ ʋ sɩ hɔŋ abee teŋfɩyɛlʋʋ. Ŋ gyɩma anɩɩ Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ we ŋ mɛ tɩyaŋ nɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\