1 GYƆƆŊ 2

1Ŋ balɩya, ŋ sabɩ wɩya no kɩ tɩya ma rɛ, dɩ ma ta kɩ yaa wɩbɔmɔ. Amɛ dɩ ma kɩdɩgɩ buloŋ nɛ ha ko yaa wɩbɔŋ, á kaŋ nal lɛ, ʋ sɩŋ á kuwo Wɩɩsɩ sɩya, a sʋla ʋ kɩ tɩya ma. Nal no rɛ yaa Yesu Krisita, Tɩpʋlʋŋ tɩɩna hʋ. 2Yesu Krisita no tɩɩ rɛ kpa ʋ tɩɩ mɩɩbol a lɩɩ wɩɩsʋlɩɩ, Wɩɩsɩ tɩŋ gɛɛ tɩyaŋ, a kpa á wɩbɔmɔ kyɛ ma. Ʋ yaŋ bɩ kɩɩ nɩɩ á dʋŋ wɩbɔmɔ rɛ Wɩɩsɩ kpa kyɛ ma, amɛ dʋnɩya nala buloŋ wɩbɔmɔ rɛ ʋ kpa kyɛ ba. 3Dɩ ámaa rɛ ko kɩ tɩŋ Wɩɩsɩ nyʋwa, ɛɛ daga anɩɩ á gyɩŋ Wɩɩsɩ rɛ. 4Ɛɛwɩya, dɩ nal lɛ baa ʋ gyɩŋ Wɩɩsɩ rɛ, aŋ bee tɩŋ Wɩɩsɩ nyʋwa, ʋ tɩɩna yaa wɩnyɩyɛl lɛ, ka Wɩɩsɩ wɩtɩɩ hʋ mɛ tuwo ʋ tɩya tɩyaŋ. 5Amɛ nal hʋ kɛ buloŋ aa tɩŋ Wɩɩsɩ nyʋwa, ʋ tɩɩna kyori suwo rɛ abee Wɩɩsɩ. Dɩ ámaa rɛ aa tɩŋ Wɩɩsɩ nyʋwa, ɛɛ rɛ á sɩ wuwo kpa gyɩma anɩɩ á bee Wɩɩsɩ kɔnɩ yaa kɩdɩgɩ rɛ. 6Nal hʋ buloŋ aa baa ʋ bee Wɩɩsɩ yaa kɩdɩgɩ rɛ, ʋ tɩɩna maga dɩ ʋ kɩ tɩŋ Yesu Krisita naabʋʋsɩ rɛ ʋ mɩɩbol buloŋ tɩyaŋ. 7Ŋ kyaŋweliye, mɩra no ŋ aa saba kɩ tɩya ma, ʋ bɩ yaa wɩɩ ma ha aa bɩ maakyiye nɩɩ. Haŋ mɩrɩbɩnɩɩ hʋ ma aa gyɩma a lɩɩ saŋa hʋ tɩyaŋ ma aa laa Yesu Krisita wɩya di buloŋ, ʋ rɛ ha. Mɩra no yaa faafaa buloŋ wɩɩ rɛ, ʋ rɛ yaa duwoso hʋ ma foŋ aa nɩya. 8Abee gɛɛ buloŋ, ʋ bɩrɩmɩ mɩrɩfalɩɩ rɛ ŋ biŋ kɩ tɩya ma. Yesu Krisita mɩɩbol tɩyaŋ wɩyaalɩya daga anɩɩ ʋ yaa mɩrɩfalɩɩ rɛ, ma mɛ tɩɩ mɩɩbol tɩyaŋ wɩyaalɩya daga anɩɩ ʋ kɔnɩ yaa mɩrɩfalɩɩ rɛ, beewɩya, kyaanʋʋ tɩɩ hʋ teŋ piili kɩ kyaanɩ rɛ, ka bilhuu hʋ kɩ nyʋgɩsɩ. 9Ɛɛwɩya, dɩ nal buloŋ nɛ ko baa ʋ we kyaanʋʋ hʋ tɩyaŋ nɛ, aŋ ha haasɩ ʋ dɔŋtɩɩna, ɛɛ daga anɩɩ ʋ tɩɩna ha we bilhuu tɩyaŋ nɛ, abee gyɩnaŋ buloŋ. 10Amɛ nal hʋ buloŋ aa kyo ʋ dɔŋtɩɩna, ʋ tɩɩna we kyaanʋʋ tɩyaŋ nɛ. Wɩɩ mɛ buloŋ tuwo ʋ tɩyaŋ aa sɩ leŋ dɩ ʋ ŋmaa naaŋ. 11Amɛ nal hʋ buloŋ aa haasɩ ʋ dɔŋtɩɩna, ʋ we bilhuu tɩyaŋ nɛ. Ʋ aa vala bilhuu tɩyaŋ nɛ, a bɩ gyɩŋ lee hʋ ʋ aa mʋʋ, beewɩya bilhuu hʋ leŋ ʋ nyʋlɩmɩ rɛ. 12Ŋ balɩya, Wɩɩsɩ kpaa ma wɩbɔmɔ kyɛ ma rɛ Yesu Krisita nyubaanɩŋ. Ɛɛ rɛ tɩŋ ŋ sabɩ wɩya no kɩ tɩya ma. 13Kuwoma, ma gyɩŋ nal hʋ aa we doŋ a lɩɩ dʋnɩya piilii tɩyaŋ buloŋ nɛ, ɛɛ rɛ tɩŋ ŋ sabɩ wɩya no kɩ tɩya ma. Bapʋwasɩya, ma yuwo di Sɩtaanɩ rɛ, ɛɛ rɛ tɩŋ ŋ sabɩ wɩya no kɩ tɩya ma mɛ. Ŋ biikyooliye, ma gyɩŋ á kuwo Wɩɩsɩ rɛ, ɛɛ rɛ tɩŋ ŋ sabɩ wɩya no kɩ tɩya ma. 14Kuwoma, ma gyɩŋ nal hʋ aa we doŋ a lɩɩ dʋnɩya piilii tɩyaŋ buloŋ nɛ, ɛɛ rɛ tɩŋ ŋ sabɩ wɩya no kɩ tɩya ma. Bapʋwasɩya, ma Wɩɩsɩ laadii sɩŋ weliŋ nɛ, Wɩɩsɩ wɩbii hʋ mɛ we ma tɩsɩ tɩyaŋ, ma yuwo di Sɩtaanɩ, ɛɛ rɛ tɩŋ ŋ sabɩ wɩya no kɩ tɩya ma. 15Ma ta kpaa ma hakɩllɩ we dʋnɩya bee ʋ kɩna tɩyaŋ. Dɩ nal lɛ kpaa ʋ hakɩla we dʋnɩya kɩna tɩyaŋ, ɛɛ daga anɩɩ ʋ bɩ kyo á Kuwo Wɩɩsɩ. 16Dʋnɩya kɩna rɛ yaa á nihuwobisi tɩbɩɩŋbɔmɔ abee á wɩkyɛɛlɩya, kɩna hʋ tɩyaŋ nala aa kpa ba hakɩllɩ we, abee kɩŋ kɛ buloŋ aa we dʋnɩya no tɩyaŋ nala kɩ gyɩgɩsɩ ba tɩɩ ʋ wɩya. Kɩna no iriŋ kɩdɩgɩ buloŋ bɩ lɩɩ á Kuwo Wɩɩsɩ lee. Ba buloŋ yaa dʋnɩya no tɩyaŋ kɩna aa bee fɩyɛlɩ Wɩɩsɩ teŋ nɛ. 17Dʋnɩya no aa mʋ tenii rɛ, kɩna hʋ mɛ buloŋ aa we ʋ tɩyaŋ nala kpa ba hakɩllɩ we ba tɩyaŋ, ba buloŋ mɛ yaa kɩparɩ-banɩya rɛ. Amɛ nal hʋ kɛ buloŋ aa tɩŋ Wɩɩsɩ kyɛrɩ, ʋ sɩ kaŋ mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii. 18Ŋ biikpɩyanama, dʋnɩya no tenii kpaga rɛ! Á gyɩ laa sɩya basɩ tɩya ma rɛ anɩɩ dɩ dʋnɩya no tenii rɛ ko kpaga, Yesu Krisita dɔŋ hʋ sɩ ko. Ka lagɩlagɩ no, á naa dɩ Yesu Krisita dɔmɔ yʋga rɛ a we doŋ. Nyɛ rɛ tɩŋ á gyɩma anɩɩ dʋnɩya hʋ tenii kɔnɩ kpaga rɛ. 19Nala no gyɩ we á tɩyaŋ nɛ, amɛ á beel-ba gyɩ bɩ yaa kɩdɩgɩ. Ɛɛ rɛ tɩŋ ba gyɩ lɩɩ á tɩyaŋ. Dɩ á beel-ba gyɩ fa yaa kɩdɩgɩ rɛ, ba fa bee lɩɩ á tɩyaŋ. Amɛ ba aa lɩya hʋ, ɛɛ leŋ nal buloŋ gyɩma rɛ anɩɩ á beel-ba kɔnɩ bɩ yaa kɩdɩgɩ. 20Amɛ ma kɛ gyɩŋ wɩtɩɩ hʋ rɛ, beewɩya Krisita kpa ʋ Wiyesi Welii hʋ we ma tɩyaŋ nɛ. 21Ʋ bɩ kɩɩ nɩɩ ma aa bɩ gyɩŋ wɩtɩɩ hʋ wɩya rɛ tɩŋ ŋ sabɩ teŋ no kɩ tɩya ma nyɛ. Amɛ ma aa gyɩŋ wɩtɩɩ hʋ wɩya rɛ tɩŋ ŋ sabɩ ʋ kɩ tɩya ma. Ma yaŋ bɩl gyɩma rɛ anɩɩ wɩnyɩyɛl bee wɩtɩɩ bɩ sɩ wuwo tɩŋ dɔmɔŋ. 22Ba nyɛ tɩyaŋ, aŋnɛ rɛ yaŋ yaa wɩnyɩyɛla kuwori hʋ? Ʋ tɩɩna rɛ yaa nal hʋ buloŋ aa baa dɩ Yesu daa yaa Krisita, laataal hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya dɩ ʋ ko tuu laa dʋnɩya nala ta. Nal no tɩɩna aa vɩya á kuwo Wɩɩsɩ abee ʋ Biye Yesu Krisita wɩya, ʋ tɩɩna rɛ yaa Krisita dɔŋ hʋ. 23Beewɩya nal hʋ buloŋ aa vɩya Wɩɩsɩ Biye hʋ, ɛɛ daga anɩɩ ʋ vɩya á kuwo Wɩɩsɩ mɛ rɛ gɛɛ. Amɛ nal hʋ buloŋ mɛ aa suri ʋ nyʋwa a baa dɩ ʋ laa Wɩɩsɩ Biye hʋ wɩya di rɛ, á kuwo Wɩɩsɩ mɛ we ʋ lee. 24Ɛɛwɩya, ma gyɩŋ tɩya ma tɩɩ weliŋ, a kpa wɩya hʋ ma aa nɩya, a lɩɩ piili hʋ tɩyaŋ buloŋ, a we ma hakɩllɩ tɩyaŋ a kaŋ kɩ mʋ maakyiye buloŋ. Dɩ mamaa rɛ ko leŋ dɩ wɩya no we ma hakɩllɩ tɩyaŋ a kaŋ kɩ mʋ deŋdeŋ, ma bee Wɩɩsɩ Biye hʋ sɩ yaa kɩdɩgɩ, dɩ ma bee Wɩɩsɩ tɩɩ mɛ yaa kɩdɩgɩ, a kaŋ kɩ mʋ maakyiye buloŋ. 25Ɛɛ kɛ, ma sɩ kaŋ mɩɩbol aa bɩ kaŋ tenii hʋ Krisita aa wee nyʋwa anɩɩ ʋ sɩ kpa tɩya ma. 26Nala hʋ aa kyɛ dɩ ba mʋrɩ ma wɩya rɛ ŋ sabɩ wɩya no kɩ tɩya ma. 27Amɛ ma kɛ, Yesu Krisita kpa ʋ Wiyesi Welii hʋ we ma tɩyaŋ nɛ. Dɩ mamaa rɛ ko leŋ dɩ Wiyesi Welii hʋ we ma tɩsɩ tɩyaŋ, ma bɩl bɩ sɩ kɩ kyɛ nɩdɩma buloŋ dɩ ʋ dagɩ ma. Beewɩya ʋ Wiyesi Welii hʋ aa wuwo dagɩ ma wɩɩ kɛ buloŋ nɛ. Wɩya hʋ buloŋ ʋ aa dagɩ ma yaa wɩtɩɩ rɛ, ʋ bee mʋrɩ ma. Ɛɛ nyuniŋ, ma kɩ tɩŋ Wiyesi Welii hʋ dagɩɩ, a kpa ma tɩɩma abee ma wɩɩ buloŋ a we Yesu Krisita nosi tɩyaŋ. 28Wɩtɩɩ rɛ, ŋ balɩya, ma leŋ dɩ á marɩ kpa a tɩɩ we Yesu Krisita nosi tɩyaŋ. Dɩ ámaa rɛ yaa gɛɛ, haŋ kyɛɛ hʋ ʋ aa sɩ maakyiye ko, kambɩŋ bee sɩhɩɩsɩ bɩ sɩ kaŋ ma dɩ á gɔllɩ kɩ kyɛ lɩfaŋɩya. 29Ma gyɩma anɩɩ Yesu Krisita yaa tɩpʋlʋŋ tɩɩna rɛ. Ɛɛwɩya, ma yaŋ gyɩma, anɩɩ nal hʋ buloŋ aa kaŋ tɩpʋlʋŋ, a kɩ yaa wɩya hʋ aa kpaa ŋmanɩɩ, ʋ tɩɩna yaa Wɩɩsɩ biye rɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\