1 GYƆƆŊ 3

1Ma na á Kuwo Wɩɩsɩ aa kyo ma maga gɛɛ! Ʋ kyo ma rɛ kɩŋkaŋ, haalɩ a kaŋ ma kɩ yɩrɩ ʋ biisi. Wɩtɩɩ, á mɛ kɔnɩ yaa Wɩɩsɩ biisi rɛ. Dʋnɩya nala bɩ gyɩma anɩɩ á yaa Wɩɩsɩ biisi, beewɩya ba bɩ gyɩŋ Wɩɩsɩ mɛ tɩɩ. 2Ŋ kyaŋweliye, lagɩlagɩ no sɩɩ bʋwaŋ, á yaa Wɩɩsɩ biisi rɛ. Amɛ gɛɛ hʋ á aa sɩ maakyiye kɩɩ, Wɩɩsɩ ha bɩ leŋ á gyɩma mʋ teŋ. Amɛ, á gyɩma anɩɩ saŋa hʋ Yesu Krisita aa sɩ mɩɩgɩ ko, á mɛ sɩ mɩɩgɩ kɩɩ ʋ, beewɩya á sɩ na ʋ, a gyɩŋ nal hʋ iriŋ ʋ aa yaa. 3Ɛɛwɩya, nal hʋ buloŋ aa kaŋ bayɩyɛla no Yesu Krisita tɩyaŋ, ʋ tɩɩna maga dɩ ʋ lɩɩ ʋ tɩɩ wɩbɔmɔ yayɩ tɩyaŋ nɛ, aŋ kaŋ tɩpʋlʋŋ anɩɩ Yesu Krisita aa kaŋ tɩpʋlʋŋ gɛɛ. 4Nal hʋ buloŋ aa yaa wɩbɔmɔ, ʋ tɩɩna aa kyogi Wɩɩsɩ mɩrɩsɩ rɛ, beewɩya wɩbɔŋ yayɩ rɛ yaa ɩ aa kyogi Wɩɩsɩ mɩra. 5Ma gyɩma anɩɩ Yesu Krisita ko dɩ ʋ laa ma ta á wɩbɔmɔ tɩyaŋ nɛ, a bɩl gyɩma mɛ anɩɩ ʋ tɩɩ kɛ bɩ kaŋ wɩbɔŋ buloŋ. 6Ɛɛwɩya, nal hʋ buloŋ bee Yesu Krisita aa yaa kɩdɩgɩ, ʋ bɩ vɩya aŋ yaa wɩbɔmɔ kɩ mʋ deŋdeŋ. Ɛɛ mɛ daga anɩɩ nal hʋ buloŋ aa vɩya aŋ yaa wɩbɔmɔ kɩ mʋ deŋdeŋ, ʋ tɩɩna ha bɩ maakyiye na Yesu Krisita koo a gyɩŋ nal hʋ ʋ aa yaa. 7Ŋ biikpɩyanama, ma ta leŋ dɩ nal buloŋ ko mʋrɩ ma we wɩbɔmɔ yayɩ tɩyaŋ. Nal hʋ aa yaa wɩweliye, ʋ tɩɩna rɛ yaa tɩpʋlʋŋ tɩɩna anɩɩ Yesu Krisita tɩɩ mɛ aa yaa tɩpʋlʋŋ tɩɩna gɛɛ. 8Nal buloŋ ha aa vɩya aŋ kɩ yaa wɩbɔmɔ, ʋ tɩɩna yaa Sɩtaanɩ noŋ nal lɛ, beewɩya Sɩtaanɩ kɛ paalɩ yaa wɩbɔŋyaal lɛ, a lɩɩ dʋnɩya piilii tɩyaŋ buloŋ. Wɩɩ hʋ aa tɩŋ Wɩɩsɩ Biye hʋ ko tuu dʋnɩya rɛ nyɛ: Ʋ ko dɩ ʋ kyogi Sɩtaanɩ wɩkanɩya buloŋ ta rɛ. 9Nal hʋ buloŋ aa yaa Wɩɩsɩ biye, ʋ bɩ vɩya aŋ yaa wɩbɔmɔ kɩ mʋ deŋdeŋ, beewɩya ʋ mɩɩgɩ kaŋ Wɩɩsɩ gyogo rɛ. Ʋ bɩ sɩ wuwo vɩya aŋ ha kɩ yaa wɩbɔmɔ, beewɩya Wɩɩsɩ rɛ yaa ʋ kuwo. 10Wɩɩ no rɛ á sɩ wuwo kpa gyɩŋ nala hʋ aa yaa Wɩɩsɩ biisi abee nala hʋ aa yaa Sɩtaanɩ biisi. Nal hʋ buloŋ aa bee yaa wɩweliye abee wɩya hʋ aa kpaa ŋmanɩɩ, koo a bɩ kyo ʋ dɔŋtɩŋsɩ, ʋ tɩɩna bɩ yaa Wɩɩsɩ biye. 11Duwoso hʋ ma aa nɩya a lɩɩ saŋa hʋ tɩyaŋ ma aa laa Yesu wɩya di rɛ yaa dɩ á kyo dɔmɔŋ. 12Ʋ bɩ maga dɩ á kɩɩ Keeŋ. Keeŋ gyɩ yaa Sɩtaanɩ noŋ nal lɛ, a gyɩ kpʋ ʋ naabiibaal Abɛl. Bee rɛ tɩŋ Keeŋ gyɩ kpʋ ʋ naabiye hʋ? Wɩɩ hʋ aa tɩŋ nɛ nyɛ: Keeŋ wɩyaalɩya buloŋ gyɩ bɩ kpaa ŋmanɩɩ, ka ʋ naabiye hʋ kɛ gyɩ kɩ yaa wɩweliye. 13Ɛɛwɩya, ŋ naabalɩya, ma ta leŋ dɩ ʋ yaa ma wɩkperii dɩ dʋnɩya nala rɛ ko haasɩ ma. 14Á gyɩma anɩɩ á kɛ lɩɩ sʋʋ bʋwa tɩyaŋ nɛ a mɩɩgɩ kaŋ mɩɩbol aa bɩ kaŋ tenii. Á aa kyo á dɔŋtɩŋsɩ rɛ tɩŋ á gyɩŋ nyɛ tɩyaŋ. Nal hʋ buloŋ aa bɩ kyo ʋ dɔŋtɩŋsɩ, sʋʋ ha kaŋ dee ʋ nyuu tɩyaŋ nɛ. 15Nal hʋ buloŋ aa haasɩ ʋ dɔŋtɩɩna, ʋ yaa nɩkpʋʋl lɛ Wɩɩsɩ sɩya tɩyaŋ. Na ma yaŋ gyɩma anɩɩ nɩkpʋʋl kɛ buloŋ bɩ kaŋ mɩɩbol aa bɩ kaŋ tenii? 16Yesu Krisita aa kpaa ʋ mɩɩbol lenni sʋʋ á wɩya rɛ leŋ á gyɩŋ gɛɛ kyori aa kɩya. Ʋ yaŋ maga dɩ á mɛ kpa á mɩɩbolo kɩ lenni sʋʋ á dɔŋtɩŋsɩ wɩya rɛ. 17Dɩ nal lɛ kaŋ kɩna, aŋ gyɩma anɩɩ ʋ dɔŋtɩɩna aa kyɛ kɩŋ kɩdɩgɩ, ka dɩ ʋ yaa tahaa, a bɩ kyiyeli ʋ dɔŋtɩɩna hʋ abee kɩŋ hʋ ʋ aa kyɛ, ɛɛ rɛ ʋ sɩ yaa baa dɩ ʋ kyo Wɩɩsɩ rɛ? 18Ŋ biikpɩyanama, ma ta leŋ dɩ á kaŋ nyʋwa dʋŋ kɩ basɩ anɩɩ á kyo dɔmɔŋ nɛ. Ma leŋ dɩ á kɩ kyiyeli dɔmɔŋ wɩtɩɩ tɩyaŋ. Ɛɛ rɛ sɩ daga anɩɩ á kɔnɩ kyo dɔmɔŋ nɛ. 19Dɩ ámaa rɛ kyo dɔmɔŋ wɩtɩɩ tɩyaŋ nyɛ, ɛɛ rɛ á sɩ kpa gyɩma anɩɩ á aa tɩŋ wɩtɩɩ hʋ rɛ. Nyɛ rɛ sɩ leŋ dɩ kambɩŋ ta kaŋ ma Wɩɩsɩ sɩya tɩyaŋ, haalɩ 20dɩ á hakɩllɩ rɛ aa dagɩ ma anɩɩ á yaa wɩɩ kyogi mɛ rɛ. Beewɩya, á gyɩma anɩɩ Wɩɩsɩ rɛ tee á bee á hakɩllɩ buloŋ, a gyɩŋ á wɩɩ buloŋ mɛ. 21Ɛɛwɩya, ŋ kyaŋweliye, dɩ á hakɩllɩ rɛ ko bɩ daga ma anɩɩ á yaa wɩɩ kyogi rɛ, á bɩ kaŋ wɩɩ á aa sɩ kɩ fá hɩɩsɩ Wɩɩsɩ sɩya tɩyaŋ. 22Dɩ ámaa rɛ ko sʋla ʋ kɩ kyɛ wɩɩ buloŋ mɛ, á aa na ʋ rɛ, beewɩya á aa tɩŋa ʋ nyʋʋsɩ hʋ rɛ aŋ kɩ yaa wɩya hʋ aa fɩyɛlɩ ʋ teŋ mɛ. 23Sɩfɩyaŋ wɩɩ hʋ Wɩɩsɩ aa kyɛ dɩ á yaa rɛ nyɛ: Dɩ á laa ʋ biye Yesu Krisita di, aŋ kyo dɔmɔŋ anɩɩ ʋ aa baa dɩ á kyo dɔmɔŋ gɛɛ. 24Nal hʋ buloŋ aa tɩŋ Wɩɩsɩ nyʋwa, ʋ tɩɩna bee Wɩɩsɩ yaa kɩdɩgɩ rɛ. Wɩɩsɩ aa kpaa ʋ Wiyesi Welii hʋ we á tɩyaŋ nɛ tɩŋ á gyɩma anɩɩ á bee Wɩɩsɩ yaa kɩdɩgɩ rɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\