1 PIITA 1

1Mɩyaŋ Piita aa yaa Yesu Krisita kpambɩya rɛ sabɩ teŋ no a kɩ tɩya ma nala hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya ma yaa ʋ nala, aŋ pɩsa mʋ we Pɔŋtusi paalʋʋ abee Galetiya paalʋʋ, abee Kapadoosɩya paalʋʋ, abee Esɩya paalʋʋ, abee Bitiiniya paalʋʋ buloŋ tɩyaŋ a yaa nɩhʋwala. 2Á kuwo Wɩɩsɩ foŋ gyɩŋ ma wɩya rɛ faafaa buloŋ a lɩɩ ma ʋ kyɛrɩ tɩyaŋ, ma yaa ʋ nala. Ʋ tɩŋ Wiyesi Welii hʋ tɩyaŋ nɛ a leŋ ma yaa tɩpʋlʋŋ tɩmma ʋ sɩya tɩyaŋ dɩ ma wuwo kɩ tɩŋ Yesu Krisita nyʋwa, ka dɩ ʋ kyal hʋ sasɩ ma wɩbɔmɔ ta dɩ ma ta kaŋ bisiŋ buloŋ Wɩɩsɩ sɩya tɩyaŋ. Wɩɩsɩ sɩ marɩ daga ʋ bɔnyɛ tɩya ma yʋga a leŋ dɩ ʋ fɩyɛlʋʋ we ma lee a kaŋ kɩ mʋ maakyiye buloŋ. 3Ma leŋ dɩ á dannɩ Wɩɩsɩ, ʋ rɛ yaa á Tɩɩna Yesu Krisita Kuwo abee ʋ Wɩɩsɩ. Ʋ fáá á sikii rɛ kɩŋkaŋ a tɩŋ Yesu Krisita sʋʋ tɩyaŋ mɩɩgɩ-siyi hʋ tɩyaŋ, a tɩya ma mɩɩbofalɩɩ. Nyɛ leŋ á kaŋ bayɩyɛla aa bɩ kaŋ tenii rɛ anɩɩ ʋ sɩ maakyiye kyisi ma mɛ sʋʋ tɩyaŋ. 4Ɛɛwɩya, á kaŋ bayɩyɛla rɛ anɩɩ á sɩ na kɩweliye hʋ Wɩɩsɩ aa marɩ biŋ ʋ nala wɩɩsɩbee tɩyaŋ. Kɩna no bɩ sɩ maakyiye pʋw koo a kyogi, ba weliŋ mɛ bɩ sɩ maakyiye teŋ. 5Kɩna no yaa ma kɩna rɛ, ma nala hʋ aa laa Wɩɩsɩ di, ʋ tɩŋ ma laadii hʋ tɩyaŋ a kɩ pɔ ma abee ʋ dee dɩ wɩɩ buloŋ ta wuwo yaa ma a mʋ pele dʋnɩya kyɛtenii. Ʋ yaa siri rɛ dɩ ʋ daga gɛɛ hʋ ʋ aa sɩ laa nala ta haŋ kyɛɛ hʋ. 6Ɛɛwɩya, ma leŋ dɩ ma tenni fɩyɛlɩ wɩya no wɩya. Amɛ lagɩlagɩ no kɛ, kapuwo, wɩgyʋʋlɩya iriŋ iriŋ hʋ aa gyʋʋ ma leŋ ma tɩsɩ kyogi rɛ. Amɛ ma gyɩma anɩɩ ma bɩ sɩ we tʋwara no tɩyaŋ kɩ mʋ deŋdeŋ. 7Wɩɩ hʋ aa tɩŋ wɩgyʋʋlɩya no kɩ gyʋʋ ma rɛ yaa dɩ ba magɩsɩ ma Wɩɩsɩ laadii, a leŋ dɩ ba na dɩ ma laadii hʋ kɔnɩ yaa wɩtɩɩ rɛ koo dɩ ʋ yaa wɩnyɩyɛl lɛ. Ʋ kɩɩ gɛɛ anɩɩ salɩŋ ba aa kpaa wasɩ aŋ na na dɩ ʋ yaa salɩŋ tɩɩ rɛ koo dɩ ʋ yaa salɩŋbɩŋ nɛ. Salɩŋ kɛ yaŋ, abee ba aa wasɩ nyɛ buloŋ, ka ʋ ha aa vɩya aŋ kyogi rɛ. Amɛ ma Wɩɩsɩ laadii rɛ yaa sɩfɩyaŋ kɩŋ a te salɩŋ. Dɩ ma Wɩɩsɩ laadii hʋ rɛ ko yaa wɩtɩɩ, haŋ kyɛɛ hʋ á Tɩɩna Yesu Krisita aa sɩ kaŋ ʋ tɩɩ daga nal buloŋ, Wɩɩsɩ sɩ tɩya ma gyaaŋbiye, a kpa ma yohuŋ, a leŋ ma yaa gaŋdaala. 8Ma ha bɩ maakyiye na Yesu Krisita, amɛ ma kyo ʋ rɛ. Abee ma aa bee na ʋ bee ma sii lagɩlagɩ no mɛ, ka ma laa ʋ wɩya di rɛ, ma tenni fɩyɛlɩ fɩyɛlɩɩ hʋ iriŋ ma aa bɩ sɩ wuwo kaŋ nyʋwa basɩ, 9beewɩya wɩɩ hʋ wɩya aa tɩŋ ma laa Wɩɩsɩ di, ʋ rɛ yaa laatayɩ hʋ Wɩɩsɩ aa laa ma kɩ ta. 10Laatayɩ no wɩya, Wɩɩsɩ tɩŋdaala gyɩ fɩyɛlɩ sɩya gbilli tenni tɩyaŋ nɛ abee sɩfɩyasɩ dɩ ba na gɛɛ hʋ Wɩɩsɩ aa sɩ laa ʋ nala ta. Ba gyɩ basɩ wɩya rɛ Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ dee tɩyaŋ a daga anɩɩ Wɩɩsɩ baa dɩ ʋ sɩ laa ma ta ʋ bɔnyɛ tɩyaŋ. 11Yesu Krisita Wiyesi Welii hʋ gyɩ aa we ba tɩyaŋ nɛ gyɩ basɩ tɩya ba gɛɛ Krisita hʋ aa sɩ na tʋwara, aŋ na ko na gaŋdarɩ. Ɛɛ rɛ ba gyɩ kɩ lʋga dɩ ba na saŋa hʋ wɩya no buloŋ aa sɩ yaa abee ɛɛ hʋ ba aa sɩ yaa. 12Wɩɩsɩ gyɩ kaŋ daga ʋ tɩŋdaala hʋ rɛ anɩɩ ma wɩya rɛ tɩŋ ba kɩ basɩ wɩya no buloŋ ba tɩɩ wɩya daa. Lagɩlagɩ no wɩya hʋ Wɩɩsɩ tɩŋdaala hʋ gyɩ aa basɩ, ba tɩɩ rɛ nala hʋ mɛ aa basɩ Wɩɩsɩ wɩweliye hʋ Wiyesi Welii hʋ aa lɩɩ wɩɩsɩbee ko tuu dee tɩyaŋ mɛ basɩ kɩ tɩya ma. Malɩkasɩ mɛ gba kyo dɩ ba fa gyɩŋ wɩya no memii rɛ. 13Ɛɛwɩya, ma kɩdɩgɩ buloŋ sɩŋ hakɩldɩgɩ tɩyaŋ a yaa siri dɩ ma tɩŋ Wɩɩsɩ kyɛrɩ, aŋ gyɩŋ kaŋ ma tɩɩ wɩɩ buloŋ tɩyaŋ. Ma kpa ma bayɩyɛla buloŋ we Wɩɩsɩ bɔnyɛ hʋ ʋ aa sɩ kpa yaa ma saŋa hʋ tɩyaŋ Yesu Krisita aa sɩ mɩɩgɩ ko dɩ nal buloŋ na ʋ. 14Saŋa hʋ tɩyaŋ ma gyɩ aa bɩ gyɩŋ Wɩɩsɩ, ma gyɩ aa tɩŋ ma teŋbii wɩkyɛɛlɩya tɩyaŋ nɛ. Amɛ lagɩlagɩ no kɛ ma aa yaa Wɩɩsɩ balɩya nyɛ ma kɩ tɩŋ Wɩɩsɩ nyʋwa aŋ ta bɩl kɩ tɩŋ ma teŋbii wɩkyɛɛlɩya tɩyaŋ. 15Wɩɩsɩ hʋ aa yɩrɩ ma yaa tɩpʋlʋŋ tɩɩna rɛ a bɩ kaŋ bisiŋ buloŋ, ɛɛwɩya ʋ maga dɩ ma mɛ yaa tɩpʋlʋŋ tɩmma rɛ a ta kaŋ bisiŋ buloŋ ma wɩyaalɩɩ buloŋ tɩyaŋ. 16Beewɩya ba saba rɛ Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ a baa, di Wɩɩsɩ baa, "Ma yaa tɩpʋlʋŋ tɩmma a ta kaŋ bisiŋ, beewɩya ŋ yaa tɩpʋlʋŋ tɩɩna aa bɩ kaŋ bisiŋ nɛ." 17Ma aa kɩ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ rɛ a kɩ yɩrɩ ʋ ma kuwo. Ʋ rɛ aa di nal buloŋ sarɩya, ʋ bee lugisi, ʋ bee fá nal sɩɩ mɛ. Ʋ aa tuŋ nal buloŋ maga gɛɛ hʋ ʋ tɩɩna aa tʋma maga rɛ. Ɛɛwɩya, ma aa yaa nɩhʋwala a we dʋnɩya no tɩyaŋ nyɛ, ma kɩ fá Wɩɩsɩ ma wɩyaalɩya buloŋ tɩyaŋ. 18Ma tɩɩ gyɩŋ kɩŋ hʋ Wɩɩsɩ aa kpa tuŋ laa ma lɩɩ ma wɩtɔɔnɩ hʋ ma naabaala fa aa kpa daga ma tɩyaŋ nɛ. Ʋ bɩ kɩɩ nɩɩ kɩna aa sɩ wuwo kyogi anɩɩ salma koo molbiye rɛ ʋ kpa tuŋ laa ma. 19Amɛ Yesu Krisita kyal hʋ aa kaŋ tɔnɔ a baŋ kɩŋ buloŋ nɛ Wɩɩsɩ kpa tuŋ laa ma. Yesu Krisita kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ pebiye aa bɩ kaŋ bisiŋ koo gyoŋ buloŋ. 20Ka dɩ Wɩɩsɩ gyɩ na marɩ dʋnɩya, dɩ ʋ gyɩ foŋ lɩɩ Yesu Krisita rɛ dɩ ʋ maakyiye ko tuu sʋba a laa ma ta. Lagɩlagɩ no dʋnɩya aa kpaga tenii nyɛ, Wɩɩsɩ leŋ ʋ ko dʋnɩya rɛ ma wɩya. 21Ʋ tɩyaŋ nɛ ma tɩŋa a laa Wɩɩsɩ hʋ aa kyisi Yesu sʋʋ tɩyaŋ a tɩya ʋ feŋ a di. Ɛɛwɩya ma laadii abee ma bayɩyɛla buloŋ we Wɩɩsɩ tɩyaŋ nɛ. 22Akuu ma aa tɩŋ wɩtɩɩ ŋmanɩɩ hʋ wɩya, ma pɩɩsɩ ma bisiŋ buloŋ ta rɛ, aŋ kyo ma nɩmmabalɩya hʋ buloŋ aa laa Wɩɩsɩ di. Ɛɛwɩya, ma marɩ kyo dɔmɔŋ weliŋ abee ma tɩsɩ buloŋ. 23Beewɩya Wɩɩsɩ tɩŋ ʋ wɩbii hʋ aa tɩya mɩɩbol a we doŋ deŋdeŋ kɩ mʋ tɩyaŋ nɛ a mɩɩgɩ lʋl ma á yaa nɩfalɩya. Ɛɛwɩya á bɩ yaa nihuwobiŋ aa sʋʋ balɩya, amɛ á yaa Wɩɩsɩ hʋ aa bee sʋba balɩya rɛ. 24Ba sabɩ Wɩɩsɩ teŋ logiŋ kɩdɩgɩ tɩyaŋ nɛ a baa, "Nihuwobiŋ buloŋ kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ ɔhɔ. Ʋ weliŋ buloŋ mɛ kɩɩ gɛɛ anɩɩ ɔfɩɩla. Ɔhɔ hʋ aa sʋba rɛ, ɔfɩɩla hʋ mɛ yuwori." 25Amɛ Wɩɩsɩ wɩbii hʋ kɛ sɩ we doŋ a kaŋ kɩ mʋ maakyiye buloŋ. Wɩbii no rɛ yaa Wɩɩsɩ wɩweliye hʋ ba aa basa tɩya ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\