1 PIITA 2

1Ɛɛwɩya, á aa yaa nɩfalɩya wɩya, ma lɩɩ ma tɩɩ wɩbɔŋ buloŋ tɩyaŋ, a ta kɩ mʋrɩ nala, a ta kaŋ minaafigi mɛ. Ma ta leŋ ma tɩsɩ kɩ hɔllɩ nala a ta kɩ gaa nala hala mɛ. 2Amɛ ʋ maga dɩ ma leŋ dɩ Wɩɩsɩ wɩbii hʋ wɩya kyɩl ma rɛ anɩɩ ɩl wɩya aa kyɩl biifɩla gɛɛ. Dɩ gɛɛ leŋ dɩ ma waa weliŋ ma Wɩɩsɩ laadii tɩyaŋ dɩ Wɩɩsɩ laa ma ta. 3Beewɩya ma tɩɩ gyɩŋ á Tɩɩna Wɩɩsɩ bɔnyɛ hʋ ʋ aa kpa daga ma rɛ. 4Ma ko á Tɩɩna Yesu Krisita lee. Ʋ rɛ yaa mɩɩbol buloŋ tɩɩna. Ʋ kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ bʋyɩ dɩɩsaala aa vɩya ta. Nala vɩya ʋ rɛ, amɛ Wɩɩsɩ kɛ lɩɩ ʋ rɛ ʋ yaa sɩfɩyaŋ nal ʋ lee. 5Ma mɛ kaŋ mɩɩbol hʋ ʋ aa kana rɛ, ɛɛwɩya ma mɛ kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ bʋwa Wɩɩsɩ aa kpa kɩ saa ʋ dɩya, a leŋ ma yaa ʋ wɩɩkyʋwal sɩlaala aa bɩ kaŋ bisiŋ dɩ ma tɩŋ Yesu Krisita tɩyaŋ a kpa wɩɩsʋllɩ-kɩna hʋ aa fɩyɛlɩ Wɩɩsɩ teŋ a sʋla Wɩɩsɩ. 6Beewɩya ba sabɩ Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ nɛ anɩɩ Wɩɩsɩ baa, ma na, "Ŋ kpa bʋyɩ rɛ a biŋ gyememii Zaayɔŋ tɩyaŋ, Ʋ rɛ ŋ lɩɩ ʋ yaa ŋ sɩfɩyaŋ bʋyɩ, Ɛɛwɩya nal hʋ buloŋ aa sɩ laa ʋ wɩya di, hɩɩsɩ bɩ sɩ maakyiye di ʋ tɩɩna." 7Ma nala hʋ aa laa ʋ wɩya di kɛ lee, bʋyɩ no kaŋ tɔnɔ rɛ a tɩya ma. Amɛ nala hʋ aa vɩya ʋ kɛ lee, ba leŋ wɩya hʋ ba aa saba Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ ko yaa wɩtɩɩ rɛ. Ba saba rɛ abaa, "bʋyɩ hʋ dɩɩsaala aa vɩya ta, ʋ rɛ mɩɩgɩ ko kaŋ dɩya hʋ sɩgɩ ʋ deye. 8Ba bɩl saba Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ nɛ a baa, "bʋyɩ no rɛ sɩ leŋ dɩ nala ŋmaa naaŋ. Ʋ tɩɩ mɛ rɛ ba sɩ ŋmaa tele." Ba aa garɩgɩ rɛ, beewɩya ba vɩya Wɩɩsɩ nyʋwa rɛ. Ba mɛ wɩɩdagɩ rɛ fa paalɩ gɛɛ. 9Amɛ ma kɛ, Wɩɩsɩ tɩɩ rɛ lɩɩ ma dɩ ma yaa wɩɩkyʋwal sɩlaala a tʋma kɩ tɩya Wɩɩsɩ ma kuwori. Ma yaa tɩpʋlʋŋ tɩmma rɛ a bɩ kaŋ bisiŋ buloŋ ʋ sɩya tɩyaŋ. Ʋ tɩɩ rɛ tɩŋ ma. Ʋ lɩɩ ma rɛ dɩ ma basɩ wɩkperiye hʋ buloŋ ʋ aa yaa. Ʋ rɛ yɩrɩ ma lɩɩ bilhuu tɩyaŋ a kaŋ ma ko gyʋʋ ʋ pʋlʋŋbal hʋ tɩyaŋ. 10Buŋbuŋ hʋ tɩyaŋ, ma fa bɩ yaa Wɩɩsɩ nala, amɛ nyɛ kɛ ma yaa Wɩɩsɩ nala rɛ. Ma fa bɩ gyɩŋ Wɩɩsɩ sikii-fá, amɛ nyɛ kɛ ʋ fáá ma sikii rɛ. 11Ŋ kyaŋweliye, ma gyɩma anɩɩ á yaa nɩhʋwala rɛ dʋnɩya no tɩyaŋ, á bee tɩɩ daa yaa daha. Ɛɛwɩya, ŋ aa sʋl ma, ma lɩɩ ma tɩɩ ma teŋbii wɩkyɛɛlɩya tɩyaŋ, beewɩya ma teŋbii wɩkyɛɛlɩya bɩ sɩ leŋ dɩ ma yaa wɩya hʋ ma aa kyɛ ma tɩsɩ tɩyaŋ dɩ ma yaa a fɩyɛlɩ Wɩɩsɩ teŋ. 12Ma guwosi nala hʋ aa bɩ laa Wɩɩsɩ wɩya di tɩyaŋ nɛ, ɛɛ wɩya ma kaŋ ma tɩɩ weliŋ. Dɩ ba aa rɛ basɩ baa ma yaa wɩbɔmɔ mɛ, ma leŋ dɩ ba na ma wɩyaaweliye aŋ dannɩ Wɩɩsɩ dɩ ʋ feŋ yɩrɩ kyɛɛ hʋ ʋ aa sɩ di nala sarɩya. 13Á Tɩɩna Yesu Krisita nyubaanɩŋ, ma kpa ma tɩɩ tɩya nala hʋ buloŋ aa deŋ ma nyuu dʋnɩya no tɩyaŋ a kɩ tɩŋ ba nyʋwa. Ma kɩ tɩya taŋha buloŋ kuworibal gyɩrɩma, beewɩya ʋ rɛ aa deŋ taŋha hʋ buloŋ. 14Nala hʋ mɛ buloŋ kuworibal hʋ aa lɩya dɩ ba laa ʋ naasɩ sɩŋ leye tɩyaŋ, ma kpa ma tɩɩ tɩya ba mɛ a kɩ tɩŋ ba nyʋwa. Beewɩya ba aa rɛ ʋ lɩɩ dɩ ba kɩ dɔgɩsɩ nala hʋ aa yaa wɩbɔmɔ aŋ kɩ bigisi nala hʋ aa yaa wɩweliye mɛ. 15Wɩɩsɩ kyɛrɩ rɛ yaa dɩ ma wɩyaaweliye wuwo leŋ dɩ bambugo hʋ aa gɔllɩ kɩ basɩ wɩtɔɔnɩ hʋ ta wuwo na wɩbɔŋ buloŋ basɩ ma lugo tɩyaŋ. 16Ma yaa nala aa tɩŋ ma tɩɩ rɛ. Amɛ ma ta kpa gɛɛ bɩrɩmɩ gyo-gye wɩɩ a gɔllɩ kɩ yaa wɩbɔmɔ. Amɛ ma kɩ yaa wɩya hʋ aa daga anɩɩ ma kɔnɩ yaa Wɩɩsɩ yosi rɛ. 17Ma kɩ tɩya nal buloŋ gyɩrɩma. Ma kyo nala hʋ mɛ buloŋ aa laa Yesu wɩya a leŋ dɩ ba yaa ma nɩmmabalɩya. Ma kɩ fá Wɩɩsɩ aŋ kɩ tɩya ma taŋha kuworibal gyɩrɩma. 18Ma nala hʋ aa tʋŋ kɩ tɩya nala, ma kɩ tɩŋ ba nyʋwa a kɩ tɩya ba gyɩrɩma weliŋ, dɩ ba yaa nala aa kaŋ bɔnyɛ ka ba wɩya weliye koo dɩ ba yaa nala wɩya aa hayɛ. 19Beewɩya Wɩɩsɩ sɩ kyiyeli nal hʋ buloŋ aa bɩ yaa wɩɩ buloŋ kyogi ka ba kɩ dɔgɩsɩ ʋ, ka ʋ wuwo kaŋ mala akuu ʋ aa laa Wɩɩsɩ di wɩya. 20Dɩ ɩ rɛ yaa wɩbɔŋ dɩ ba ŋmaa ɩ, ka ɩ di kenyiri gɛɛ tɩyaŋ, ʋ bɩ maga dɩ ba tɩya ɩ gyaaŋbiye. Amɛ dɩ ɩ rɛ yaa wɩwelii, ka dɩ ba kɩ dɔgɩsɩ ɩ gɛɛ wɩya, dɩ ɩ wuwo kaŋ mala gɛɛ tɩyaŋ Wɩɩsɩ sɩ kyiyeli ɩ. 21Ɛɛwɩya rɛ Wɩɩsɩ paalɩ yɩrɩ ma dɩ ma na tʋwara beewɩya Yesu Krisita tɩɩ mɛ paalɩ na tʋwara rɛ ma wɩya a daga ma gɛɛ hʋ ma aa sɩ tɩŋa ʋ naabʋʋsɩ. 22Ʋ gyɩ bɩ yaa wɩbɔŋ buloŋ, ʋ gyɩ bɩ maakyiye nyɩya wɩya mɛ. 23Abee nala gyɩ aa tʋʋsɩ ʋ buloŋ, ʋ gyɩ bɩ laa tʋʋsɩ. Ba gyɩ bɩl aa dɔgɩsɩ ʋ mɛ, ʋ gyɩ bɩ basɩ baa ʋ sɩ tuŋ kyɩŋ ba nyuu tɩyaŋ. Amɛ ʋ kɛ gyɩ kpaa wɩɩ buloŋ we Wɩɩsɩ nosi tɩyaŋ nɛ beewɩya ʋ rɛ sɩ di nal buloŋ sarɩya abee wɩtɩɩ. 24Yesu Krisita tɩɩ rɛ laa á wɩbɔmɔ kyʋŋ, saŋa hʋ ba kpaasɩ ʋ mal daagarɩɩ tɩyaŋ dɩ gɛɛ wuwo leŋ á kpʋ wɩbɔmɔ yayɩ ta á tɩsɩ tɩyaŋ aŋ kɩ yaa tɩpʋlʋŋ wɩya. Ba aa vɩɩrɩ ʋ, ʋ teŋ yaa dʋgʋlɩya hʋ, gɛɛ rɛ leŋ á wɩɩla buloŋ teŋ á tenni tɩyaŋ. 25Ma fa kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ piyese aa nyʋgɩsa, amɛ nyɛ kɛ ma mɩɩgɩ ko Pedaal hʋ lee rɛ, nal hʋ aa deŋ ma mɩɩbol nyuu tɩyaŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\