1 TIMOTI 3

1Wɩɩ no ŋ aa kyɛ dɩ ŋ basɩ tɩya ma yaa wɩtɩɩ rɛ. Dɩ nal buloŋ nɛ aa kyɛ dɩ ʋ yaa Krisitabiisi sɩlaal, sɩfɩyaŋ tʋma aa kaŋ gyɩrɩma rɛ ʋ tɩɩna kɩ kyɛ gɛɛ. 2Ɛɛ wɩya, Krisitabiisi sɩlaal buloŋ maga dɩ ʋ leŋ dɩ ʋ wɩyaalɩya degini rɛ a ta kaŋ wɩkyogii buloŋ. Ʋ maga dɩ ʋ kaŋ hadɩgɩ dʋŋ nɛ, a yaa nal aa kaŋ sʋnna, ʋ gyɩma ʋ tɩɩ kanɩɩ weliŋ, dɩ ba kɩ tɩya ʋ gyɩrɩma. Ʋ maga dɩ ʋ gyɩŋ nɩhʋwala binii rɛ, a wuwo kɩ daga nala Wɩɩsɩ wɩya weliŋ. 3Ʋ bɩ maga dɩ ʋ yaa sɩnyʋwal, koo ʋ kɩ di dee nala nyuni tɩyaŋ. Amɛ ʋ maga dɩ ʋ leŋ ʋ sɩya fɩyɛlɩ rɛ. Ʋ bɩ maga dɩ ʋ yaa kaakyɛɛl koo dɩ ʋ kyo molbiye. 4Ʋ maga dɩ ɩ wuwo kɩ deŋ ʋ dɩya nala nyuu tɩyaŋ weliŋ nɛ, a maga dɩ ʋ wuwo leŋ dɩ ʋ biisi mɛ kɩ tɩŋ ʋ nyʋwa a kɩ tɩya ʋ gyɩrɩma wɩɩ buloŋ tɩyaŋ, 5beewɩya, dɩ nal lɛ bɩ wuwo kɩ deŋ ʋ dɩya nala nyuu weliŋ, ɛɛ rɛ ʋ tɩɩna sɩ wuwo yaa a deŋ Krisitabiisi aa yaa Wɩɩsɩ nala nyuu tɩyaŋ? 6Ʋ bɩ maga dɩ ʋ yaa nal ha aa laa Yesu wɩya di falɩŋ, beewɩya dɩ ʋ rɛ teŋ yaa sɩlaal ʋ sɩ kɩ daga ʋ tɩɩ a ko tele Wɩɩsɩ ŋmanɩɩ tɩyaŋ a laa kyogisi anɩɩ Sɩtaanɩ aa tele Wɩɩsɩ kpa kyogisi tɩya ʋ gɛɛ. 7Ʋ maga dɩ ʋ yaa nal hʋ nala hʋ aa bɩ yaa Krisitabiisi mɛ aa kɩ tɩya ʋ gyɩrɩma rɛ a kɩ yɩrɩ ʋ feŋwelii. Ɛɛ kɛ, ba bɩl bɩ sɩ kɩ kyogi ʋ feŋ dɩ ʋ di hɩɩsɩ. Sɩtaanɩ mɛ bɩ sɩ wuwo bara kana ʋ. 8Ɛɛ tɩɩ rɛ nala hʋ mɛ aa sɩ kɩ kyiyeli Krisitabiisi sɩlaala hʋ maga dɩ ba kaŋ gyogiweliye, a kaŋ wɩtɩɩ mɛ. Ʋ bɩ maga dɩ ba yaa sɩnyʋwala, koo dɩ ba kyo molbiye kɩŋkaŋ. 9Ʋ maga dɩ ba sɩŋ wɩtɩɩ hʋ Wɩɩsɩ aa kpaa daga ba ba laa di tɩyaŋ weliŋ nɛ abee hakɩlwelii 10Ʋ maga dɩ Krisitabiisi hʋ laa sɩya sʋnnɩ ba weliŋ nɛ a na, dɩ ba yaŋ ko bɩ kaŋ wɩkyogii buloŋ, ba lɩɩ ba dɩ ba kɩ kyiyeli sɩlaala hʋ. 11Ɛɛ tɩɩ rɛ ʋ maga dɩ ba haana mɛ kaŋ gyɩrɩma nala sɩya tɩyaŋ a ta kɩ gaa nala hala. Ʋ maga dɩ ba kaŋ sʋnna rɛ, ka dɩ ba kaŋ wɩtɩɩ mɛ wɩɩ buloŋ ba aa yaa tɩyaŋ. 12Nala hʋ aa kyiyeli Krisitabiisi sɩlaala maga dɩ ba mɛ kaŋ hadɩgɩ dɩgɩ rɛ. Ʋ maga dɩ ba wuwo kɩ deŋ ba balɩya abee ba dɩya nala nyuu tɩyaŋ weliŋ nɛ. 13Krisitabiisi sɩlaala kyikyiyelle hʋ aa tʋŋ ba tʋma weliŋ sɩ na feŋwelii nala abee Wɩɩsɩ buloŋ sɩya tɩyaŋ. Ba bɩ sɩ kɩ fá kambɩŋ Yesu Krisita wɩya hʋ ba aa laa di basɩɩ tɩyaŋ. 14Ŋ aa sabɩ teŋ no kɩ tɩya ma nyɛ, ka ŋ aa liisi dɩ ŋ ko na ma rɛ kyɛɛ no buloŋ. Amɛ dɩ mɩyaŋ nɛ ko kɩ pɩɩsɩ koyi, teŋ no sɩ leŋ 15dɩ ma gyɩŋ ɛɛ hʋ Wɩɩsɩ nala aa maga dɩ ba kɩɩ ba mɩɩbol tɩyaŋ. Nala no rɛ yaa nala hʋ buloŋ aa laa Yesu Krisita wɩya di a yaa Wɩɩsɩ hʋ aa weye nala. Ba aa rɛ kaŋ wɩtɩɩ hʋ Wɩɩsɩ aa daga ba sɩgɩ anɩɩ dɩya memii aa kaŋ dɩya sɩgɩ gɛɛ. 16Wɩya hʋ buloŋ fa aa yaa wɩfaŋɩya, ka Wɩɩsɩ ko kpa ba daga ma, ba kɔnɩ yaa wɩbala rɛ, á bɩ sɩ wuwo yaa ba sige. Ba aa rɛ nyɛ: Krisita bɩrɩmɩ nihuwobiŋ nɛ a ko tuu dʋnɩya Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ daga anɩɩ ʋ yaa Tɩpʋlʋŋ Tɩɩna rɛ. Malɩkasɩ mɛ na ʋ. Ba basɩ ʋ wɩya rɛ paalʋʋ paalʋʋ buloŋ tɩyaŋ, ba laa ʋ wɩya di dʋnɩya logiŋ buloŋ tɩyaŋ aŋka Wɩɩsɩ kpa ʋ gyɩŋ wɩɩsɩbee abee gaŋdarɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\