2 KORIŊTI TƖMMA 1

1Mɩyaŋ Pɔɔl, abee á nɩɩnabiye Timoti rɛ sabɩ teŋ no a kɩ tɩya ma. Wɩɩsɩ kyɛrɩ tɩyaŋ nɛ ʋ lɩɩ ŋ, dɩ ŋ yaa Yesu Krisita kpambɩya. Á sabɩ teŋ no a kɩ tɩya ma Krisitabiisi hʋ aa we Koriŋti tɩyaŋ nɛ, abee Wɩɩsɩ nala hʋ buloŋ aa we Akaaya paalʋʋ tɩyaŋ. 2Á Kuwo Wɩɩsɩ abee á Tɩɩna Yesu Krisita lahɔrʋmɔ tɩyaŋ, ma hɔŋ bee laaŋfɩya. 3Ma leŋ dɩ á kyʋwalɩ Wɩɩsɩ á Tɩɩna Yesu Krisita kuwo hʋ, aŋgyʋwasʋ. Ʋ rɛ yaa Wɩɩsɩ, a kɩ fá nala sikii, aŋ kɩ fɩyɛlɩ nala bembiye mɛ. 4Ʋ rɛ yaa nal hʋ aa fɩyɛlɩ á bembiye á tʋwara nayɩ tɩyaŋ dɩ ɛɛ leŋ dɩ á mɛ wuwo fɩyɛlɩ nala hʋ buloŋ mɛ aa na tʋwara bembiye abee bembifɩyɛlɩ hʋ ʋ aa kpaa tɩya ma. 5Tʋwara hʋ Krisita fa aa naa, ʋ tɩɩ rɛ á mɛ kɩ na. Ɛɛ hʋ Wɩɩsɩ aa kyiyeli Krisita ʋ tʋwara nayɩ tɩyaŋ, ɛɛ tɩɩ rɛ Wɩɩsɩ sɩ tɩŋ Krisita tɩyaŋ, a kyiyeli ma mɛ weliŋ. 6Dɩ ámaa rɛ ko kɩ na tʋwara, ma kyiyelii abee ma laa tayi wɩya rɛ. Dɩ ámaa rɛ ko na kyiyelii buloŋ Wɩɩsɩ lee, haŋ kyiyelii hʋ tɩɩ rɛ ma mɛ aa na, dɩ ma wuwo kaŋ kenyiri abee mala, a na tʋwara hʋ iriŋ á mɛ aa naa. 7Á laa ma di rɛ weliŋ. Á bee yaa ma sige. Á gyɩma anɩɩ tʋwara hʋ á aa naa, ʋ tɩɩ rɛ ma mɛ kɩ na. Kyiyelii hʋ buloŋ mɛ á aa sɩ na Wɩɩsɩ lee, ʋ tɩɩ rɛ ma mɛ sɩ na. 8Ŋ naabalɩya, ŋ aa kyɛ dɩ ma gyɩŋ tʋwara mɔɔ gɛɛ á aa naa Esɩya paalʋʋ tɩyaŋ nɛ. Tʋwara hʋ iriŋ á gyɩ aa naa bɩ kyalla, haalɩ á gyɩ bɩl bɩ liise anɩɩ á sɩ kaŋ mɩɩbol. 9Wɩtɩɩ, á gyɩ bɩɩna anɩɩ á sʋba teŋ nɛ. Amɛ gɛɛ kyiyeli ma rɛ dɩ á ta kɩ deŋ á tɩɩ dee tɩyaŋ, amɛ dɩ á kpa á bayɩyɛla buloŋ we Wɩɩsɩ tɩyaŋ, ʋ rɛ aa kyisi nala sʋʋ tɩyaŋ. 10Wɩɩsɩ rɛ lɩɩ ma sʋʋ bʋwa no tɩyaŋ. Maakyiye dɩ wɩɩ rɛ bɩl ko gyʋʋ ma, ʋ sɩ bɩl lɩɩ ma ʋ tɩyaŋ. Ʋ tɩyaŋ nɛ á bayɩyɛla buloŋ we anɩɩ ʋ rɛ sɩ kɩ lɩɩ ma tʋwara buloŋ tɩyaŋ. 11Beewɩya ma sʋl Wɩɩsɩ kɩ tɩya ma rɛ. Nyɛ rɛ yaŋ sɩ leŋ dɩ nɩgyamaa dannɩ Wɩɩsɩ akuu ɛɛ hʋ Wɩɩsɩ aa laa ba sʋlɩɩ a lɩɩ ma á tʋwara no nayɩ tɩyaŋ. 12Lagɩlagɩ no kɛ, á sɩ wuwo bigisi á tɩɩ rɛ, beewɩya á hakɩla daga anɩɩ á wɩyaalɩya buloŋ weliye rɛ nal buloŋ lee dʋnɩya no tɩyaŋ, amarɩkpatɩya wɩɩ buloŋ á aa yaa ma lee, á yaa wɩya hʋ aa kpaa ŋmanɩɩ Wɩɩsɩ sɩya tɩyaŋ nɛ, aŋ pɛ tɩŋ wɩtɩɩ hʋ Wɩɩsɩ aa kyɛ. Nihuwobiŋ wɩgyʋŋ tɩyaŋ daa á tɩŋa a kɩ yaa á wɩya, amɛ Wɩɩsɩ lahɔrʋmɔ tɩyaŋ nɛ á wuwo kɩ yaa ba. 13Wɩduwoni daa á sabɩ kɩ tɩya ma. Wɩya hʋ á aa saba, ma aa wuwo ma karɩmɩ ba rɛ, a gyɩŋ ba memiye mɛ. Á yaŋ laa di rɛ anɩɩ abee ma aa bɩ gyɩŋ wɩya no memii mʋ teŋ nyɛ mɛ, 14ka maakyiye ma sɩ gyɩŋ ba memii mʋ teŋ. Ka kyɛɛ hʋ á Tɩɩna Yesu Krisita aa sɩ mɩɩgɩ ko, ɛɛ tɩyaŋ nɛ ma sɩ gyɩma anɩɩ ma aa wuwo ma kɩ genni á wɩya rɛ, dɩ á mɛ wuwo kɩ genni ma wɩya. 15Ŋ aa gyɩŋ nyɛ tɩyaŋ nɛ tɩŋ, ŋ fa kɩ kyɛ dɩ ŋ laa sɩya ko ma lee, dɩ ma nɩɩ sʋŋbʋlɩya. 16Ŋ fa aa kyɛ dɩ ŋ ko tɩŋ ma lee rɛ a na ma, aŋ na mʋ Masidooniya paalʋʋ. Dɩ mɩyaŋ nɛ fa bɩl ko lɩɩ Masidooniya paalʋʋ kɩ ko, dɩ ŋ fa bɩl ko tɩŋ ma lee a na ma, ka dɩ ma pɛ ŋ dɩ ŋ wuwo mʋ Gyudɩya paalʋʋ. 17Ma bɩɩna anɩɩ wɩya no ŋ aa basɩ nyɛ daga anɩɩ ŋ bɩ sɩ wuwo sɩŋ wɩdɩgɩ naaŋ tɩyaŋ nɛ koo? Ma bɩl bɩɩna anɩɩ ŋ aa yaa ŋ wɩya anɩɩ dʋnɩya nala aa yaa gɛɛ rɛ, dɩ ŋ laa wɩɩ aŋ bɩl sɩŋ doŋ baa dɩ ŋ bɩ laa koo? 18Ma gyɩma anɩɩ Wɩɩsɩ kaŋ wɩtɩɩ rɛ. Ɛɛ tɩɩ rɛ wɩya hʋ buloŋ á aa basɩ tɩya ma mɛ yaa wɩtɩɩ. Á bee basɩ naŋdeliŋkpara. 19Wɩɩsɩ Biye Yesu Krisita wɩya hʋ mɩyaŋ Pɔɔl abee Silaasi bee Timoti aa basɩ tɩya ma, wɩya hʋ bɩ daga anɩɩ Yesu yaa nal hʋ aa basɩ naŋdeliŋkpara rɛ. Ʋ rɛ aa daga anɩɩ Wɩɩsɩ bɩ kaŋ naŋdeliŋkpara. 20Wɩya hʋ buloŋ Wɩɩsɩ aa wee nyʋwa baa ʋ sɩ yaa, Yesu tɩyaŋ nɛ ʋ tɩŋa a yaa ba. Ɛɛ rɛ tɩŋ, dɩ ámaa rɛ ko kyʋwalɩ Wɩɩsɩ teŋ buloŋ, á aa baa dɩ "Yesu Krisita feŋ tɩyaŋ, amɩ" dɩ Wɩɩsɩ feŋ na bigisii 21Wɩɩsɩ tɩɩ rɛ leŋ á beel-ma buloŋ sɩŋ weliŋ á Tɩɩna Yesu Krisita tɩyaŋ. Wɩɩsɩ tɩɩ rɛ lɩɩ ma á kɩ tʋŋ tʋma no. 22Ʋ kpaa ʋ Wiyesi Welii hʋ we á tɩsɩ tɩyaŋ nɛ a magɩl ma dɩ á yaa ʋ nala, ka dɩ á gyɩma anɩɩ maakyiye ʋ sɩ kpa wɩweliye hʋ buloŋ aa sɩ tɩŋa mɛ tɩya ma. 23Wɩɩsɩ tɩɩ rɛ yaa ŋ daŋsɩya, ʋ gyɩma ŋ hakɩla rɛ. Ŋ fa bee kyɛ dɩ ŋ ko dɔŋ ma, ɛɛ rɛ tɩŋ ŋ gyɩ bɩ ko ma lee Koriŋti tɩyaŋ. 24Á bee kyɛ dɩ á fɩl ma dɩ ma laa wɩya hʋ á aa basɩ kɩ tɩya ma di. Á gyɩma rɛ anɩɩ ma sɩŋ ma laadii tɩyaŋ weliŋ nɛ. Amɛ á aa kyɛ dɩ á beel-ma buloŋ kɩ tʋma rɛ dɩ ma tenni fɩyɛlɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\