2 KORIŊTI TƖMMA 12

1Ʋ maga dɩ ŋ bigisi ŋ tɩɩ rɛ, amɛ ŋ gyɩma anɩɩ ŋ tɩɩ bigisii no bɩ kaŋ tɔnɔ buloŋ. Amɛ ŋ ha sɩ bigisi ŋ tɩɩ a basɩ wɩya hʋ á Tɩɩna Krisita aa leŋ ŋ na anɩɩ duwoso tɩyaŋ, abee wɩya ʋ aa kpaa daga ŋ. 2Ŋ gyɩŋ baal kɩdɩgɩ aa laa Krisita wɩya di rɛ. Ʋ bɩsɩ fi abee banaa rɛ nyɛ Wɩɩsɩ gyɩ aa kpaa ʋ gyɩŋ Wɩɩsɩbee. Amɛ ŋ bɩ gyɩma dɩ ʋ kɔnɩ gyɩ mʋʋ Wɩɩsɩbee rɛ koo dɩ ʋ gyɩ aa duwosi rɛ. Wɩɩsɩ dʋŋ nɛ gyɩma. 3Ŋ gyɩma anɩɩ Wɩɩsɩ gyɩ kpaa baal no kaŋ gyɩŋ Wɩɩsɩbee rɛ. Amɛ ŋ bɩ gyɩma dɩ ʋ kɔnɩ gyɩ mʋʋ wɩɩsɩbee rɛ koo dɩ ʋ gyɩ aa duwosi rɛ. Wɩɩsɩ dʋŋ nɛ gyɩma. 4Wɩya hʋ ʋ gyɩ aa nɩɩ doŋ, nihuwobiŋ nyʋwa bɩ sɩ wuwo basɩ ba. Ʋ paalɩ bɩ maga dɩ ba basɩ ba mɛ gba. 5Ɛɛwɩya, ŋ sɩ bigisi ŋ tɩɩ baal no iriŋ wɩya. Amɛ ŋ tɩɩ bɩ sɩ wuwo bigisi ŋ tɩɩ. Ka dɩ mɩyaŋ nɛ sɩ bigisi ŋ tɩɩ mɛ, wɩya hʋ aa yaa ŋ gyomo wɩya rɛ ŋ sɩ kɩ bigisi ŋ tɩɩ. 6Dɩ mɩyaŋ nɛ fa aa kyɛ dɩ ŋ bigisi ŋ tɩɩ mɛ, ŋ aa wuwo dɩ ŋ bigisi rɛ, beewɩya ŋ bɩ sɩ kɩ yaa bambugi wɩya, wɩtɩɩ hʋ rɛ ŋ sɩ kɩ basɩ. Amɛ ŋ bɩ sɩ laa nyʋwa bigisi ŋ tɩɩ wɩya hʋ Wɩɩsɩ aa kpaa daga ŋ wɩya, beewɩya ŋ bee kyɛ dɩ nala kpa ŋ yohuŋ baŋ gɛɛ aa maga, akuu wɩya hʋ ŋ aa yaa, koo wɩya hʋ ŋ aa basɩ wɩya. 7Wɩkperiye hʋ buloŋ Wɩɩsɩ aa kpaa daga ŋ, ba fa sɩ wuwo leŋ dɩ ŋ kɩ daga ŋ tɩɩ. Amɛ Wɩɩsɩ aa bee kyɛ dɩ ŋ kɩ daga ŋ tɩɩ wɩya, ʋ kpaa teŋnɩma badɔmɔŋ nɛ we ŋ tɩyaŋ, ʋ kɩ wɩɩ gɛɛ anɩɩ sɔrɩ ba kpa kɩ kyɔgɩ ŋ. Sɔrɩ no kyɔgɩɩ kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ Sɩtaanɩ rɛ taa ʋ tɩŋdaal dɩ ʋ ko kɩ we ŋ tʋwara tɩyaŋ, dɩ ŋ ta wuwo na ŋmanɩɩ a daga ŋ tɩɩ. 8Ŋ sʋla á Tɩɩna Yesu Krisita naaŋsɩɩnyʋwa bʋto rɛ, anɩɩ ʋ lɩɩ tʋwara no ŋ tɩyaŋ. 9Ɛɛ rɛ ʋ basɩ tɩya ŋ a baa, "Bɔnyɛ hʋ ŋ aa kana beel-ɩ maga rɛ. Ɩ gyomo tɩyaŋ nɛ ɩ sɩ na ŋ dee mɔgɩ." Ɛɛ wɩya ŋ teŋ fɩyɛla rɛ kɩŋkaŋ ŋ aa kaŋ gyomo wɩya. Ŋ aa sɩ bigisi ŋ tɩɩ ŋ gyomo wɩya rɛ, dɩ gɛɛ leŋ dɩ Krisita dee we ŋ tɩyaŋ. 10Ɛɛ wɩya Krisita nyuniŋ, ŋ teŋ fɩyɛla rɛ ŋ gyomo wɩya. Dɩ ba aa tʋʋsɩ ŋ, koo dɩ ŋ aa na tʋwara, koo dɩ ba aa dɔgɩsɩ ŋ, koo dɩ wɩya rɛ aa gyʋʋ ŋ maga gɛɛ buloŋ mɛ, Krisita wɩya, ka ŋ kɛ sɩya tuwo, beewɩya ŋ gyomo tɩyaŋ nɛ ŋ aa na Krisita dee ŋ tɩyaŋ. 11Ŋ aa yaa wɩya anɩɩ bambugi rɛ, amɛ mamaa rɛ kaŋ ba buloŋ ko. Mamaa rɛ fa maga dɩ ma daga anɩɩ ŋ yaa nal lɛ. Dɩ mɩyaŋ nɛ yaŋ kyo ŋ bɩ yaa nal mɛ, amɛ nala hʋ aa kaŋ ba tɩɩ kɩ yɩrɩ Yesu kpambɩsɩ hʋ mɛ bɩ kpɩya ŋ. 12Wɩɩsɩ leŋ ŋ yaa wɩmagɩla abee wɩkperiye abee wɩgyamaa rɛ ma tɩyaŋ abee kenyiri. Wɩya no buloŋ daga anɩɩ ŋ kɔnɩ yaa Krisita kpambɩya tɩɩ rɛ. 13Wɩbee rɛ daga anɩɩ ŋ yaa wɩɩ kɩdɩgɩ tɩya ma Krisitabii-dɔŋtɩŋsɩ rɛ aŋ bɩ yaa ʋ tɩya ma kɛ? Koo ŋ aa bɩ leŋ ma kyiyeli ŋ bee molbiye hʋ rɛ tɩŋ ma kɩ basɩ nyɛ. Dɩ gɛɛ rɛ ko tɩŋ, ŋ aa sʋl ma, ma kpa kyɛ ŋ. 14Ŋ bʋto rɛ nyɛ ŋ aa kyɛ dɩ ŋ ko na ma. Dɩ mɩyaŋ nɛ ko ko, ŋ bɩ sɩ kɩ kyɛ dɩ ŋ kpa ŋ wɩkyɛɛlɩya nɩɩ ma. Ma kɩna daa ŋ kɩ kyɛ. Ma tɩɩ rɛ ŋ kɩ kyɛ, beewɩya biisi daa sɩ kyɛ kɩna kɩ biŋ ba kuwoma bee ba nɩmma. Amɛ biisi kuwoma bee ba nɩmma rɛ maga dɩ ba kyɛ kɩna kɩ biŋ ba biisi. 15Ma wɩya, ŋ paalɩ kyo dɩ ŋ kpa kɩŋ buloŋ ŋ aa kana rɛ abee ŋ dee buloŋ a tʋma tɩya ma. Ŋ yaŋ aa kyo ma kɩŋkaŋ nyɛ, ma mɛ fa maga dɩ ma mɛ kyo ŋ gɛɛ tɩɩ rɛ. 16Ma tɩɩ gyɩma anɩɩ ŋ aa ko ma lee, ŋ bee dɔŋ ma kɩna wɩya. Amɛ nala badɔmɔŋ sɩ baa dɩ dawarɩ rɛ ŋ kpa a mʋrɩ laa ma kɩna. 17Nala hʋ ŋ gyɩ aa tɩma ma lee, ŋ gyɩ tɩŋ ba dɩ ba ko mʋrɩ ma laa ma kɩna rɛ? 18Mɩyaŋ nɛ gyɩ tɩŋ Titusi bee á nɩɩnabiye kɩdɩgɩ dɩ ba ko ma lee. Titusi gyɩ aa ko ma lee, ʋ fasɩ ma kɩŋ nɛ? Wɩɩ kɛ buloŋ á aa yaa tɩyaŋ, á bee Titusi nyʋwa yaa kɩdɩgɩ rɛ. Á buloŋ aa tɩŋ ŋmaŋdɩgɩ rɛ. 19Wɩya no buloŋ á aa basɩ, kapuwo ma sɩ bɩɩnɩ anɩɩ á basɩ gɛɛ dɩ á laa á tɩɩ ma lee rɛ. Ɛɛ daa. Amɛ ɛɛ hʋ Krisita aa sɩ kɩ kyɛ dɩ á basɩ wɩya Wɩɩsɩ sɩya tɩyaŋ, ɛɛ rɛ á kɩ basɩ gɛɛ. Ŋ kyaŋsɩ, á aa yaa wɩya no buloŋ dɩ á wuwo pɛ ma tɩyaŋ nɛ dɩ ma sɩŋ weliŋ wɩya hʋ ma aa laa di tɩyaŋ. 20Ŋ kyɩla rɛ ma wɩya! Dɩ ɩ bɩ pɔɔ, ɛɛ hʋ ŋ aa sɩ kɩ kyɛ dɩ ŋ ko na dɩ ma kɩya, ɛɛ daa ma sɩ kɩɩ. Ma mɛ sɩ na dɩ ŋ mɛ bɩ kɩɩ gɛɛ ma aa kyo. Ŋ beŋkyesi aa kpaa rɛ anɩɩ dɩ mɩyaŋ nɛ ko ko, ŋ sɩ na ma dɩ ma aa kaa kaasɩ, a kaŋ tɩhɔllɩ, a kɩ na baaŋ dɔmɔŋ nyuu tɩyaŋ, a kɩ yaa ma dʋŋʋ wɩya, a kɩ kyogi dɔmɔŋ fene, a kɩ gaa dɔmɔŋ hala, a kaŋ sɩduwo, a kaŋ taawɛɛ bee dɔmɔŋ. 21Wɩtɩɩ, ŋ kyɩla rɛ anɩɩ dɩ mɩyaŋ nɛ bɩl ko ma lee, Wɩɩsɩ bɩl sɩ leŋ dɩ hɩɩsɩ kana ŋ ma wɩya. Ŋ tɩya sɩ kyogi kɩŋkaŋ dɩ ŋ wɩɩ akuu ma badɔmɔŋ ha aa bɩ bɩrɩma lɩɩ ba wɩbɔmɔ tɩyaŋ wɩya. Ŋ kyɩla anɩɩ nala yʋga ha we ma tɩyaŋ a kɩ yaa bisiŋ wɩya, a kɩ yaa wɩlaama, a gɔllɩ kɩ sɔnnɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\