2 KORIŊTI TƖMMA 3

1Wɩya no ŋ aa basɩ nyɛ bɩ kɩɩ anɩɩ á tɩɩ rɛ á bɩl kɩ daga. Ʋ aa maga dɩ nala badɔmɔŋ kaŋ tenni aa daga nala hʋ iriŋ ba aa yaa rɛ a ko ma lee, koo dɩ ba aa rɛ ko kɩ mʋ lee kɩdɩgɩ ʋ aa maga dɩ ma sabɩ tenni aa daga nala hʋ iriŋ ba aa yaa rɛ a tɩya ba ba kaŋ mʋ. Amɛ á kɛ bɩ kɩɩ nala no, tenni no iriŋ wɩya bɩ yaa kparaama tɩya ma. 2Ma tɩɩ bee ma nyuu rɛ yaa tenni hʋ aa daga gɛɛ á aa kɩya, á sabɩ we á tɩsɩ tɩyaŋ. Nal buloŋ aa karɩmɩ rɛ a gyɩŋ gɛɛ á aa kɩya. 3Ma kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ teŋ Krisita aa saba a kpa tɩmma dɩ á kaŋ ko. Teŋ no wɩya bɩ kɩɩ nɩɩ wɩya nal kɩdɩgɩ aa kpaa kɩŋ a sabɩ mal bʋtala tɩyaŋ. Amɛ Krisita tɩɩ rɛ kpaa Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ a sabɩ teŋ no we nihuwobisi tɩsɩ tɩyaŋ. 4Krisita lahɔrʋmɔ tɩyaŋ, á laa Wɩɩsɩ di rɛ, ɛɛ rɛ tɩŋ á wuwo kɩ basɩ wɩya no buloŋ gɛɛ. 5Ʋ gɛɛ bɩ kɩɩ nɩɩ tʋma hʋ á aa tʋŋ, dɩ á tɩɩ dee rɛ á kaŋ kɩ tʋma. Dee hʋ á aa kaŋ kɩ tʋŋ tʋma no lɩɩ Wɩɩsɩ lee rɛ. 6Wɩɩsɩ tɩɩ rɛ tɩya ma ŋmanɩɩ abee dee dɩ á yaa nyʋʋfalɩɩ hʋ ʋ aa kpaa tɩya nihuwobisi tʋŋtʋnna. Nyʋwa no wɩya á aa basɩ bɩ yaa mɩra ba aa saba biŋ. Nyʋʋfalɩɩ no dee lɩɩ Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ tɩyaŋ nɛ. Mɩrɩsɩ hʋ Moosi aa saba biŋ dɩ nala kɩ tɩŋa litenii rɛ yaa sʋʋ, amɛ Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ kɛ aa tɩya mɩɩbol lɛ. 7- 8Mɩrɩsɩ hʋ Moosi aa saba biŋ dɩ nala kɩ tɩŋa, ba gyɩ sabɩ mal bʋtala tɩyaŋ nɛ. Mɩrɩsɩ no litenii rɛ yaa sʋʋ. Amɛ saŋa hʋ Wɩɩsɩ gyɩ aa kpaa ba kɩ tɩya Moosi, Wɩɩsɩ gyɩ daga ʋ gaŋdarɩ mɔgɩ rɛ Moosi tɩyaŋ. Ɛɛ rɛ Moosi sɩya buloŋ gyɩ kɩ tʋla, haalɩ Iziral tɩmma hʋ gyɩ bɩ wuwo dɩ ba deŋ ʋ sɩya tɩyaŋ. Amɛ haŋ tʋla hʋ gyɩ aa we Moosi sɩya tɩyaŋ, ʋ kɛ gyɩ aa dɩsɩ rɛ. Dɩ Wɩɩsɩ rɛ yaŋ daga ʋ gaŋdarɩ mɩrɩsɩ hʋ litenii aa yaa sʋʋ tɩyaŋ mɔɔnyɛ, maga gɛɛ rɛ ʋ sɩ daga ʋ gaŋdarɩ Wiyesi Welii hʋ aa tɩya mɩɩbol tʋma tɩyaŋ. 9Mɩrɩsɩ hʋ Moosi gyɩ aa saba biŋ, Wɩɩsɩ gyɩ daga ʋ gaŋdarɩ rɛ ba tɩyaŋ. Amɛ mɩrɩsɩ no fa kpaa kyogisi tɩya nala hʋ fa aa tɩŋ ba rɛ akuu ba aa bee tɩŋ ba weliŋ wɩya. Ɛɛwɩya, wɩya hʋ aa leŋ nala kaŋ tɩpʋlʋŋ Wɩɩsɩ lee, ba tɩyaŋ nɛ Wɩɩsɩ sɩ marɩ daga ʋ gaŋdarɩ yʋga a baŋ Moosi mɩrɩsɩ hʋ. 10Ɛɛ wɩya Wɩɩsɩ gaŋdarɩ hʋ aa we doŋ gyɩnaŋ aa yʋga kɩŋkaŋ wɩya, buŋbuŋ gaŋdarɩ hʋ kɛ bɩl tuwo. 11Dɩ Wɩɩsɩ rɛ daga ʋ gaŋdarɩ wɩya aa yaa wɩparɩbanɩya tɩyaŋ, ɛɛ kɛ Wɩɩsɩ sɩ marɩ daga ʋ gaŋdarɩ wɩya hʋ a we doŋ deŋdeŋ kɩ mʋ tɩyaŋ. 12Á aa kaŋ bayɩyɛla no wɩya rɛ tɩŋ á kɩ basɩ Wɩɩsɩ wɩya abee nyuduwo. 13Á kɛ bɩ kɩɩ Moosi, a paa gannɩ tɔ á sɩya. Beewɩya saŋa hʋ Wɩɩsɩ gyɩ aa daga ʋ gaŋdarɩ Moosi tɩyaŋ, Moosi sɩya gyɩ aa tʋl lɛ. Amɛ tʋla hʋ gyɩ ko kɩ dɩsɩ ʋ sɩya tɩyaŋ nɛ, ɛɛ rɛ ʋ gyɩ kpa gal tɔ ʋ sɩya, dɩ Iziral tɩmma hʋ ta naa anɩɩ tʋla hʋ aa dɩsɩ rɛ. 14Amɛ Iziral tɩmma hakɩllɩ fa tɔɔ rɛ Wɩɩsɩ ŋmanɩɩ tɩyaŋ, ba bɩ wuwo gyɩŋ Wɩɩsɩ wɩya hʋ memii. Abee gyɩnaŋ buloŋ, ɛɛ rɛ ba hakɩllɩ ha kɩɩ. Ɛɛwɩya, dɩ ba aa rɛ ko kɩ karɩmɩ mɩrɩsɩ hʋ Wɩɩsɩ fa aa kpaa tɩya Moosi, ʋ ha aa kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ haŋ gal hʋ Moosi gyɩ aa kpaa tɔ ʋ sɩya, ʋ tɩɩ rɛ ha tɔ ba sɩya. Beewɩya Yesu Krisita laadii dʋŋ nɛ sɩ wuwo leŋ gal hʋ polli nal sɩya tɩyaŋ dɩ ʋ gyɩŋ Wɩɩsɩ wɩya memii. 15A ha bee gyɩnaŋ buloŋ, dɩ ba aa rɛ ko karɩmɩ mɩrɩsɩ hʋ Wɩɩsɩ fa aa kpaa tɩya Moosi, ʋ aa kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ kɩŋ nɛ ha tɔɔ ba hakɩllɩ, ba bɩ wuwo kɩ gyɩŋ wɩya hʋ memii. 16Amɛ dɩ nal lɛ ko bɩrɩmɩ a kɩ tɩŋ á Tɩɩna Krisita, gal hʋ aa polli rɛ. 17Á Tɩɩna Krisita bee Wiyesi Welii hʋ yaa kɩdɩgɩ rɛ. Nal hʋ aa kaŋ Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ, ʋ tɩɩna laa ʋ tɩɩ rɛ Moosi mɩrɩsɩ hʋ tɩyaŋ. 18Gal hʋ fa aa tɔɔ á buloŋ sɩya, ʋ pollo rɛ, ka Krisita gaŋdarɩ we á tɩyaŋ, á kɩ daga ʋ gaŋdarɩ. Wɩɩsɩ Wiyesi Welii kaŋ ma kɩ bɩrɩmɩ rɛ saŋa buloŋ, dɩ á marɩ kɩ kɩɩ Krisita á wɩɩ buloŋ tɩyaŋ, a marɩ kɩ daga ʋ gaŋdarɩ mɛ. Wɩya no buloŋ lɩɩ á Tɩɩna Krisita lee rɛ ʋ rɛ yaa Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\