2 KORIŊTI TƖMMA 4

1Wɩɩsɩ bɔnyɛ tɩyaŋ nɛ ʋ kpa tʋma no tɩya ma dɩ á kɩ tʋma, ɛɛ wɩya á tenni bee yʋwɔrɩ ba tʋmɩɩ. 2Hɩɩsɩ wɩya abee wɩya hʋ nala aa lʋwɔlɩ kɩ yaa, á kɛ vɩya ba yayɩ rɛ. Á bɩ gɔllɩ kɩ mʋrɩ nala. Á bɩ kaŋ Wɩɩsɩ wɩya hʋ kɩ bɩrɩmɩ wɩnyɩyɛl. Á bɩ kaŋ wɩtɩɩ hʋ kɩ faŋa nal buloŋ. Lɩgyalɩɩ rɛ á aa sɩŋ a kɩ basɩ wɩya no buloŋ dɩ nal buloŋ gyɩma nɩɩ Wɩɩsɩ rɛ yaa á daŋsɩya tɩɩna anɩɩ wɩtɩɩ rɛ á kɩ basɩ. 3Amɛ dɩ Wɩɩsɩ Wɩweliye hʋ á aa basɩ rɛ ko yaa wɩfaŋɩya, nala hʋ aa nyʋgɩsɩ lee rɛ ba yaa wɩfaŋɩya. 4Nala no bɩ laa Wɩɩsɩ Wɩweliye hʋ di beewɩya Sɩtaanɩ aa yaa dʋnɩya no kuwori leŋ ba hakɩllɩ we bilhuu tɩyaŋ nɛ, a pɔ dɩ ba ta naa pʋlʋŋ hʋ aa kyaana we ba tɩyaŋ. Pʋlʋŋ no rɛ yaa Wɩɩsɩ Wɩweliye hʋ aa daga á Tɩɩna Yesu Krisita gaŋdarɩ, nal hʋ aa kɩɩ Wɩɩsɩ tɩɩ. 5Wɩya hʋ á aa basɩ, ʋ bɩ kɩɩ nɩɩ á tɩɩ wɩya rɛ á kɩ basɩ, amɛ Yesu Krisita wɩya rɛ á kɩ basɩ, anɩɩ ʋ rɛ yaa á Tɩɩna. Wɩɩ hʋ á aa basɩ mʋ kɩ tile á tɩɩ tɩyaŋ buloŋ nɛ yaa nɩɩ Yesu Krisita wɩya rɛ tɩŋ á tʋma kɩ tɩya ma. 6Buŋbuŋ hʋ tɩyaŋ Wɩɩsɩ aa marɩ dʋnɩya, ʋ basɩ rɛ a baa, "Pʋlʋŋ kyaanɩ bilhuu tɩyaŋ." Haŋ Wɩɩsɩ hʋ tɩɩ rɛ bɩl leŋ pʋlʋŋ ko gyʋʋ á tɩyaŋ. Pʋlʋŋ no rɛ leŋ á gyɩŋ Wɩɩsɩ gaŋdarɩ hʋ aa we Krisita tɩyaŋ. 7Amɛ á kɛ kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ viini, Wɩɩsɩ kpa wɩweliye no a we á tɩyaŋ. Nyɛ yaŋ daga anɩɩ debal hʋ aa we á tɩyaŋ yaa Wɩɩsɩ kɩŋ nɛ; á tɩɩ dee daa. 8Á aa na tʋwara rɛ weliŋ lee kɛ buloŋ tɩyaŋ, amɛ tʋwara hʋ bɩ wuwo ma. Saŋa kɩdɩgɩ á aa paalɩ bɩ gyɩŋ wɩɩ hʋ buloŋ tɩyaŋ á aa wee, amɛ á bee bɩla hal. 9Ba aa kɩ dɔgɩsɩ ma rɛ, amɛ Wɩɩsɩ aa bɩ vɩya ma ta. Ba aa ŋmaa ma tɩya sʋʋ rɛ, amɛ á bee sʋba. 10Saŋa kɛ buloŋ á aa kpa á tɩɩ tɩya sʋʋ rɛ anɩɩ ba aa kpʋʋ Krisita gɛɛ. Ɛɛ leŋ nala gyɩma anɩɩ mɩɩbol hʋ Krisita aa kana ʋ tɩɩ rɛ á mɛ kana. 11Á aa we á mɩɩbol tɩyaŋ nyɛ, saŋa buloŋ á aa kpa á mɩɩbol yuwo daasɩɩga rɛ Yesu Krisita wɩya, dɩ ɛɛ leŋ nala na anɩɩ á teŋbiye no aa sɩ sʋba mɛ kaŋ mɩɩbol hʋ aa kana rɛ. 12Ɛɛwɩya, á kɛ aa kpa á mɩɩbol yuwo daasɩɩga rɛ saŋa buloŋ, amɛ ɛɛ leŋ ma kɛ kaŋ mɩɩbol aa bɩ kaŋ tenni rɛ. 13Ba saba Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ nɛ a baa, "Ŋ laa Wɩɩsɩ di rɛ, ɛɛ rɛ tɩŋ ŋ basɩ ʋ wɩya." Á mɛ laa Wɩɩsɩ di nyɛ tɩɩ rɛ, ɛɛ rɛ tɩŋ á mɛ kɩ basɩ ʋ wɩya. 14Á gyɩma anɩɩ Wɩɩsɩ aa yaŋ kyisi á Tɩɩna Yesu sʋʋ tɩyaŋ gɛɛ, ɛɛ tɩɩ rɛ ʋ sɩ kyisi ma mɛ sʋʋ tɩyaŋ, dɩ á bee Yesu buloŋ kaŋ mɩɩbol, ka dɩ ʋ kaŋ á beel-ma buloŋ mʋ Wɩɩsɩ sɩya. 15Ma wɩya rɛ tɩŋ wɩya no buloŋ yaa, ka dɩ Wɩɩsɩ aa tɩŋ ʋ bɔnyɛ tɩyaŋ a laa nɩgyamaa gyamaa kɩ ta nyɛ, dɩ ɛɛ leŋ dɩ nɩgyamaa dannɩ Wɩɩsɩ weliŋ, a leŋ dɩ ʋ feŋ yɩrɩ. 16Akuu wɩɩ no wɩya á tenni bee yʋwɔrɩ. Teŋbii hʋ á aa kana á mɩɩbol no tɩyaŋ, ʋ aa hɩyasɩ rɛ, amɛ á hakɩllɩ kɛ aa kɩ bɩrɩmɩ kɩfalɩya rɛ kyɛɛ bee ʋ nyʋwa buloŋ. 17Tʋwara hʋ á aa naa lagɩlagɩ no bɩ yʋga, aŋ bɩl bɩ sɩ pɩɩsɩ mɛ. Amɛ tʋwara no rɛ sɩ leŋ dɩ á maakyiye kaŋ yohuŋ aa bɩ kaŋ magɩsɩɩ abee tenii Wɩɩsɩ sɩya tɩyaŋ. Yohuŋ no rɛ yʋga baŋ tʋwara no á aa naa. 18Ɛɛwɩya, á kɛ bɩ kpaa á hakɩllɩ we dʋnɩya no kɩna á aa naa tɩyaŋ, amɛ á kpaa á hakɩllɩ we wɩɩsɩbee kɩna á aa bee na tɩyaŋ nɛ, beewɩya kɩna hʋ á aa naa bɩ sɩ pɩɩsɩ aŋ nyʋgɩsɩ, amɛ kɩna hʋ á aa bee na kɛ sɩ we doŋ a kaŋ kɩ mʋ maakyiye buloŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\