2 KORIŊTI TƖMMA 7

1Ŋ naabiikpɩyanama, Wɩɩsɩ foŋ aa baa dɩ ʋ sɩ yaa wɩya no buloŋ tɩya ma nyɛ, ma leŋ dɩ á lɩɩ á tɩɩ bisiŋ wɩya hʋ aa sɩ kyogi á teŋbiye abee á dʋŋsɩ buloŋ tɩyaŋ. Ma leŋ dɩ á kɩ fá Wɩɩsɩ, aŋ leŋ dɩ á wɩkanɩɩ buloŋ tʋʋlɩ ʋ sɩya tɩyaŋ. 2Ma suri ma tɩsɩ tɩya ma. Á bɩ yaa wɩɩ kyogi nal kɩdɩgɩ buloŋ, á bɩ kyogi nal kɩdɩgɩ buloŋ nyuu mɛ, á bɩl bɩ firimi nal kɩdɩgɩ buloŋ mɛ. 3Ŋ aa basɩ wɩya no, ʋ bɩ kɩɩ nɩɩ ŋ aa kyɛ dɩ ŋ kpa kyogisi tɩya ma rɛ, beewɩya ŋ laa sɩya basɩ tɩya ma rɛ anɩɩ á kyo ma rɛ kɩŋkaŋ. Ɛɛwɩya, dɩ mɩɩbol lɛ, á buloŋ nɛ sɩ kana ʋ, dɩ sʋʋ mɛ rɛ, á buloŋ nɛ sɩ sʋba. 4Ŋ laa ma di rɛ weliŋ, ŋ bee yaa ma sige. Ŋ wuwo kɩ genni ma wɩya rɛ. Abee tʋwara no á aa naa buloŋ, ka ma wɩya, ŋ teŋ bee yʋwɔrɩ. Ŋ teŋ paalɩ fɩyɛlɩ rɛ a mʋ gallɩ. 5Haalɩ, á aa ko Masidooniya paalʋʋ mɛ, ka á ha bɩ naa wiyese. Wɩya gyɩ gyʋʋ ma rɛ weliŋ. Nala gyɩ kpaa kaasɩ gyɩŋ ma rɛ, á hakɩllɩ buloŋ gyɩ gyarɩ. 6Ɛɛ rɛ á nɩɩnabiye Titusi gyɩ ko á lee. Ʋ koyi hʋ gyɩ leŋ á bembiye fɩyɛlɩ rɛ. Á gyɩma anɩɩ ʋ koyi hʋ gyɩ yaa Wɩɩsɩ tʋma rɛ, beewɩya Wɩɩsɩ rɛ yaa nal hʋ aa fɩyɛlɩ nala hʋ tɩsɩ aa kyogo bembiye. 7Ʋ koyi hʋ dʋŋ daa gyɩ leŋ á tenni fɩyɛlɩ, amɛ duwoso hʋ ʋ gyɩ aa tɩya ma anɩɩ ɛɛ hʋ ma aa kana ʋ weliŋ a leŋ ʋ teŋ fɩyɛlɩ, ɛɛ gyɩ leŋ á tenni mɛ fɩyɛla rɛ. Ʋ bɩl basɩ tɩya ma rɛ anɩɩ ŋ wɩya kyɩl ma rɛ weliŋ, ma fa kyo dɩ ma naa ŋ. Ʋ baa dɩ ma tɩsɩ kyogo rɛ ŋ wɩya, a bɩl basɩ tɩya ma anɩɩ ma yaa siri rɛ dɩ ma laa ŋ kaasɩ kaa. Ɛɛwɩya, wɩya no buloŋ leŋ ŋ teŋ marɩ fɩyɛlɩ rɛ kɩŋkaŋ. 8Dɩ haŋ teŋ hʋ ŋ aa saba tɩya ma leŋ ma tɩsɩ kyogi mɛ, amɛ ŋ bɩ yaa hara ŋ aa sabɩ teŋ hʋ. Ŋ na anɩɩ teŋ hʋ kɔnɩ gyɩ leŋ ma tɩsɩ kyogi rɛ, ɛɛ gyɩ leŋ ŋ tɩya mɛ kyogi, amɛ ŋ gyɩma anɩɩ ma tɩsɩ bɩ sɩ kyogi kɩ mʋ deŋdeŋ. 9Ba nyɛ tɩyaŋ, ŋ teŋ fɩyɛla rɛ ŋ aa sabɩ teŋ hʋ. Ʋ bɩ kɩɩ nɩɩ ŋ aa leŋ ma tɩsɩ kyogi wɩya rɛ tɩŋ ŋ teŋ fɩyɛlɩ, amɛ tɩkyogi hʋ aa leŋ ma bɩrɩmɩ lɩɩ ma wɩbɔmɔ tɩyaŋ, a kɩ tɩŋ Wɩɩsɩ rɛ tɩŋ. Ʋ yaa Wɩɩsɩ kyɛrɩ rɛ dɩ ma tɩsɩ kyogi, ɛɛ wɩya ŋ gyɩma anɩɩ á bɩ yaa ma wɩbɔŋ buloŋ. 10Dɩ Wɩɩsɩ rɛ leŋ nal tɩya kyogi akuu ʋ tɩɩna wɩbɔmɔ wɩya, tɩɩna aa kpa ʋ wɩbɔmɔ hʋ ta rɛ, ka Wɩɩsɩ laa ʋ ta. Nal buloŋ bɩ sɩ yaa hara wɩɩ no wɩya. Amɛ dɩ nihuwobisi wɩkanɩya dʋŋ nɛ leŋ nal tɩya kyogi, tɩkyogi no iriŋ aa wuwo kpʋ tɩɩna rɛ. 11Ʋ aa yaa nɩɩ Wɩɩsɩ rɛ leŋ ma tɩsɩ kyogi hʋ, ma na wɩɩ hʋ tɩkyogi hʋ aa yaa tɩya ma. Tikyogi hʋ leŋ ma yaa siri rɛ dɩ ma daga anɩɩ ma bɩ kaŋ wɩkyogii wɩɩ no tɩyaŋ. Ma baaŋ gyɩ siye rɛ akuu wɩɩ no aa yaa wɩya, ka kambɩŋ gyɩ kaŋ ma. Tikyogi hʋ leŋ ma kyo ŋ nɛ, a yaa sɩfɩyasɩ dɩ ma na ŋ. Ma yaa siri rɛ dɩ ma dɔgɩsɩ nal hʋ aa yaa wɩbɔŋ no ma tɩyaŋ. Wɩya no buloŋ ma aa yaa daga anɩɩ ma gyɩmaa tuwo wɩɩ no yayɩ tɩyaŋ. 12Ɛɛwɩya, ŋ aa sabɩ teŋ hʋ, ʋ bɩ kɩɩ nɩɩ nal hʋ aa yaa wɩɩ kyogi, koo nal hʋ ba aa yaa wɩɩ hʋ kyogi wɩya rɛ kyɩla ŋ. Amɛ ŋ aa kyɛ dɩ Wɩɩsɩ leŋ ma gyɩŋ ɛɛ hʋ ma aa kyɩla á wɩya rɛ. 13Wɩya no buloŋ leŋ á hakɩllɩ pɩŋ lɩdɩgɩ rɛ. Titusi aa ko ma lee, ma buloŋ leŋ ʋ teŋ fɩyɛlɩ rɛ kɩŋkaŋ, ʋ hakɩla mɛ pɩŋ lɩdɩgɩ. Nyɛ paalɩ leŋ á tenni marɩ fɩyɛlɩ rɛ kɩŋkaŋ. 14Ŋ bigisi ma tɩya ʋ rɛ, ma mɛ bɩ leŋ hɩɩsɩ di ŋ. Anɩɩ wɩya hʋ buloŋ á aa basɩ tɩya ma aa yaa wɩtɩɩ gɛɛ, ɛɛ tɩɩ rɛ bigisii hʋ á aa bigisi ma tɩya Titusi mɛ ko yaa wɩtɩɩ. 15Ɛɛ hʋ ma aa kyaga laa Titusi bee ma nosi balɩya, abee nɩhɔrɩ hʋ ma aa kana ʋ, abee gyɩrɩma hʋ ma aa tɩya ʋ, aŋ yaa siri dɩ ma tɩŋa ʋ nyʋwa wɩya no buloŋ tɩyaŋ, ɛɛ leŋ kyori hʋ ʋ aa kana beel-ma marɩ yʋga kɩ pɛ rɛ saŋa buloŋ. 16Ʋ yaa ŋ teŋfɩyɛlʋʋ rɛ abee ŋ aa sɩ wuwo yelli ma wɩɩ buloŋ tɩyaŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\