2 TIMOTI 1

1- 2Mɩyaŋ Pɔɔl lɛ sabɩ teŋ no a kɩ tɩya ɩ Timoti ŋ biikyoolii. Á Tɩɩna Wɩɩsɩ kyɛrɩ tɩyaŋ nɛ ʋ lɩɩ ŋ dɩ ŋ yaa Yesu Krisita kpambɩya, aŋ tɩma ŋ dɩ ŋ gɔllɩ basɩ mɩɩbol hʋ Wɩɩsɩ aa wee nyʋwa baa á sɩ kana akuu á bee Yesu Krisita aa yaa kɩdɩgɩ wɩya, a tɩya nala. Á Kuwo Wɩɩsɩ abee á Tɩɩna Yesu Krisita bɔnyɛ abee ba sikii-fá abee ba fɩyɛlʋʋ sɩ we ɩ lee. 3Ŋ aa kyʋwalɩ Wɩɩsɩ hʋ ŋ bee ŋ naabaala buloŋ aa tɩŋ abee tɩdɩgɩ aŋgyʋwasʋ rɛ. Saŋa kɛ buloŋ dɩ mɩyaŋ nɛ ko kɩ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ, ŋ aa kɩ liisi ɩ wɩya rɛ. 4Dɩ mɩyaŋ nɛ liisi gɛɛ hʋ ɩ gyɩ aa wɩɩ sɩnɩɩl saŋa hʋ ŋ beel-ɩ aa ta dɔmɔŋ, ŋ aa kyo dɩ ŋ bɩl na ɩ rɛ a kpʋ yʋwaŋ. 5Ŋ aa liisi gɛɛ hʋ ɩ aa laa Krisita wɩya di abee ɩ wɩtɩɩ buloŋ nɛ. Ɛɛ tɩɩ rɛ ɩ naha Lɔwɩsɩ abee ɩ naa Yunisi mɛ fa laa Krisita wɩya di. Ŋ gyɩma anɩɩ ɩ ha yaŋ sɩŋ gɛɛ tɩyaŋ nɛ. 6Ɛɛ rɛ tɩŋ ŋ kɩ liisi ɩ dɩ ɩ kaŋ Wɩɩsɩ bɔnyɛ kɩŋ hʋ kɩ tʋma weliŋ. Bɔnyɛ kɩŋ hʋ ʋ gyɩ aa kpaa tɩya ɩ saŋa hʋ ŋ gyɩ aa kpaa ŋ nosi dɔbɔ ɩ tɩyaŋ, a kyʋwalɩ Wɩɩsɩ tɩya ɩ hʋ. 7Beewɩya Wɩɩsɩ bɩ kpa ʋ Wiyesi Welii hʋ we á tɩyaŋ dɩ á kɩ fá kambɩŋ, amɛ ʋ kpa we á tɩyaŋ nɛ dɩ á kaŋ dee, a kaŋ kyori, aŋ gyɩŋ á tɩɩ kanɩɩ mɛ. 8Ɛɛ wɩya, ta leŋ dɩ á Tɩɩna Yesu wɩya basɩɩ yaa ɩ hɩɩsɩ. Aŋ ta leŋ dɩ mɩyaŋ, nal hʋ ba aa kuu ʋ wɩya kaŋ tɔ dɩya tɩyaŋ wɩya mɛ yaa ɩ hɩɩsɩ. Amɛ Wɩɩsɩ dee tɩyaŋ ɩ mɛ kaŋ weliŋ, a na ɩ tʋwara tol akuu ɩ aa basɩ Wɩɩsɩ wɩweliye hʋ wɩya. 9Wɩɩsɩ laa ma ta rɛ, a yɩrɩ ma dɩ á yaa ʋ nala. Ʋ bɩ kɩɩ nɩɩ á wɩyaalɩɩ kɩdɩgɩ buloŋ nɛ tɩŋ, amɛ Wɩɩsɩ tɩɩ bampaga abee ʋ bɔnyɛ tɩyaŋ nɛ ʋ tɩŋ Yesu Krisita tɩyaŋ a laa ma ta. Ʋ vʋʋlɩ biŋ nɛ faafaa buloŋ anɩɩ ʋ sɩ yaa wɩɩ no tɩya ma, ka dʋnɩya na piili. 10Amɛ nyɛ kɛ, Wɩɩsɩ tɩŋ á laataal Yesu Krisita koyi tɩyaŋ nɛ a daga ma ʋ bɔnyɛ. Krisita laa sʋʋ dee buloŋ nɛ, aŋ tɩŋ ʋ wɩweliye hʋ tɩyaŋ a daga ma ŋmanɩɩ hʋ á aa sɩ tɩŋa a kaŋ mɩɩbol aa bɩ kaŋ tenii. 11Wɩweliye no wɩya rɛ Wɩɩsɩ lɩɩ ŋ dɩ ŋ yaa kpambɩya, a basɩ ba kɩ tɩya nala, a kpa ba kɩ daga nala mɛ. 12Ŋ aa basɩ wɩweliye no rɛ tɩŋ ŋ kɩ na tʋwara no. Amɛ abee tʋwara no ŋ aa naa buloŋ, ka hɩɩsɩ bɩ kana ŋ, beewɩya ŋ gyɩŋ nal hʋ ŋ aa laa di rɛ. Ŋ laa di rɛ anɩɩ ʋ aa wuwo ʋ deŋ wɩɩ hʋ ŋ aa kpaa we ʋ nosi tɩyaŋ weliŋ nɛ a mʋ pele kyɛɛ hʋ Yesu Krisita aa sɩ mɩɩgɩ ko. 13Wɩya hʋ buloŋ ŋ fa aa daga ɩ yaa wɩtɩɩ rɛ. Ɛɛ wɩya, kaŋ ba weliŋ a kɩ tɩŋ ba. Laadii hʋ bee kyori hʋ ɩ aa kana akuu á bee Yesu Krisita aa yaa kɩdɩgɩ wɩya, yaa kuwokeri aŋ kaŋ gɛɛ weliŋ. 14Wiyesi Welii hʋ aa we á tɩyaŋ dee tɩyaŋ, kaŋ wɩweliye hʋ Wɩɩsɩ aa kpaa we ɩ nosi tɩyaŋ weliŋ. 15Ɩ gyɩma anɩɩ Krisitabiisi hʋ buloŋ aa lɩɩ Esɩya paalʋʋ fáá vɩya ŋ ta rɛ. Haalɩ Figyɛlusi abee Hɛmogyinisi buloŋ mɛ gba fáá vɩya ŋ ta rɛ. 16Amɛ ŋ aa sʋl Wɩɩsɩ rɛ dɩ ʋ fá Onisifɔrɔsɩ abee ʋ dɩya nala buloŋ sikii, beewɩya saŋa hʋ ŋ gyɩ aa we nɩtɔdɩya tɩyaŋ, ʋ gyɩ ville ko fɩyɛlɩ ŋ bembii rɛ weliŋ. Ʋ gyɩ bɩ fáá hɩɩsɩ anɩɩ ba aa kana ŋ tɔ nɩtɔdɩya tɩyaŋ wɩya. 17Ʋ gyɩ aa ko dɩ ʋ pele Roma paalʋʋ, ʋ gyɩ gɔllɩ kyɛ ŋ nɛ abee sɩfɩyasɩ a mʋ na ŋ. 18Wɩɩsɩ sɩ leŋ dɩ á Tɩɩna Krisita fá ʋ sikii kyɛɛ hʋ ʋ aa sɩ mɩɩgɩ ko. Ka ɩ tɩɩ mɛ naa gɛɛ ʋ gyɩ aa kyiyeli ŋ nɛ saŋa hʋ ŋ gyɩ aa we Ɛfiso tɩyaŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\