YESU KPAMBƖSƖ 1

1Ŋ nɩhɩyawʋ Tiyofilɔsɩ, mɩyaŋ Luka rɛ bɩl sabɩ teŋ no kɩ tɩya ɩ. Teŋ hʋ ŋ aa laa sɩya sabɩ tɩya ɩ tɩyaŋ, ŋ daga wɩya hʋ buloŋ Yesu aa yaa rɛ abee wɩya hʋ ʋ aa daga, a lɩɩ saŋa hʋ ʋ aa piile kɩ tuŋ ʋ tʋma, 2a mʋ pele kyɛɛ hʋ Wɩɩsɩ aa kpaa ʋ gyɩŋ wɩɩsɩbee. Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ dee tɩyaŋ, ʋ gyɩ daga ʋ kpambɩsɩ hʋ ʋ aa lɩya tʋma hʋ ba aa sɩ kɩ tʋma rɛ, aŋ na mʋ wɩɩsɩbee. 3Ʋ aa sii sʋʋ tɩyaŋ mɛ, ʋ kana ʋ tɩɩ ko daga ʋ kpambɩsɩ hʋ buloŋ nɛ ʋ sʋʋ kyɛyɛ mɔllɩbalɩya paga tɩyaŋ. Ŋmaŋgyamaa rɛ ʋ gyɩ kpa, a kana ʋ tɩɩ ko daga ba, ba na ʋ, dɩ nal buloŋ ta yaa sige anɩɩ ʋ mɩɩgɩ sii sʋʋ tɩyaŋ nɛ. Ɛɛ rɛ ka ʋ gyɩ basɩ Wɩɩsɩ koro hʋ wɩya tɩya ba, aŋ na mʋ wɩɩsɩbee. 4Yesu ha gyɩ aa we ʋ hatɩnna hʋ lee, ʋ gyɩ basɩ tɩya ba rɛ abee sɩfɩyasɩ a baa, "Ma ta ko kɩ lɩɩ Gyerusalɛm tɩyaŋ. Ma gyegili bɔnyɛ kɩŋ hʋ ŋ Kuwo aa wee nyʋwa a baa dɩ ʋ sɩ tɩya ma. Ŋ laa sɩya basɩ ʋ wɩya tɩya ma rɛ. 5Gyɔɔŋ, Wɩɩsɩnɩɩfool hʋ kɛ, nɩɩ rɛ ʋ gyɩ kaŋ kɩ fo nala wɩɩkyʋwalnɩɩ. Amɛ ʋ bɩ sɩ pɩɩsɩ, ka dɩ Wɩɩsɩ kpa ʋ Wiyesi Welii hʋ fo ma wɩɩkyʋwalnɩɩ." 6Yesu bee ʋ kpambɩsɩ hʋ aa laŋŋa gɛɛ rɛ, ba pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Á Tɩɩna, lagɩlagɩ no kɛ, ɩ sɩ leŋ dɩ Iziral tɩmma bɩl di ba paalʋʋ koro koo?" 7Doŋ nɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Wɩya no abee kyɛɛ hʋ ba aa sɩ yaa, ba we Ŋ kuwo lee rɛ. Ʋ kyɛrɩ tɩyaŋ nɛ ʋ biŋ ba buloŋ. Ɛɛwɩya, ʋ bɩ maga dɩ ma gyɩŋ kyɛɛ hʋ. 8Amɛ dɩ Wɩɩsɩ ko kpa ʋ Wiyesi Welii hʋ we ma tɩyaŋ, ma sɩ kaŋ dee a yaa ŋ daŋsɩya diile a basɩ ŋ wɩya Gyerusalɛm tɩyaŋ, abee Gyudɩya paalʋʋ buloŋ tɩyaŋ abee Samaarɩya paalʋʋ buloŋ tɩyaŋ, a kaŋ kɩ mʋ dʋnɩya logiŋ kɛ buloŋ." 9Yesu aa basɩ gɛɛ ko teŋ, Wɩɩsɩ kpa ʋ kaŋ gyɩŋ wɩɩsɩbee, ka ʋ kpambɩsɩ hʋ sɩŋ wil nyuni kɩ deŋ wɩɩsɩnyuu. Nyɛ rɛ taal ko tɔ ʋ, ba bɩl bɩ na ʋ. 10Ba ha aa sɩŋ wil nyuni kɩ deŋ wɩɩsɩnyuu gɛɛ, dɩ baala balɩya rɛ ko sɩŋ ba logiŋ tɩyaŋ gɛɛ, a laalɩ gapʋllɩ 11a pɩyɛsɩ ba a baa, "Galili tɩmma, bee rɛ tɩŋ ma sɩŋ kɩ deŋ wɩɩsɩnyuu nyɛ? Ɛɛ hʋ ma aa yaŋ na Wɩɩsɩ kpaa Yesu a kaŋ kɩ gyɩŋ wɩɩsɩbee ma sɩɩ tɩyaŋ nyɛ, ɛɛ tɩɩ rɛ ʋ sɩ bɩl mɩɩgɩ lɩɩ wɩɩsɩbee ko tuu." 12Ɛɛ rɛ Yesu kpambɩsɩ hʋ lɩɩ Olivi dogimo hʋ nyuu a mɩɩgɩ mʋ Gyerusalɛm. A lɩɩ dogimo hʋ kɩ mʋ Gyerusalɛm sɩ yaa anɩɩ meeldaa-kyalɩɩ. 13Ba ko pele Gyerusalɛm, a kpa mʋ ba dɩɩgyʋʋlɩɩ gyirambisa nyuu dɩya kɩdɩgɩ tɩyaŋ. Ba nala hʋ gyɩ aa laŋŋa kɩ gyʋʋ doŋ nɛ nyɛ: Piita, Gyɔɔŋ, Gyemsi, Aŋduru, Fɩlɩpɩ, Tɔmaasɩ, Batolomi, Matiwu, Alfiyasɩ biibaal Gyemsi, Siimɔŋ, nal hʋ aa kyɩl ʋ nala wɩya, abee Gyemsi biibaal Gyudasɩ. 14Ba bee haana badɔmɔŋ abee Yesu nɩɩna Mɛɛrɩ abee Yesu nɩmmabalɩya buloŋ nɛ gyɩ yaa nyʋʋdɩgɩ aa kɩ laŋŋɩ doŋ saŋa buloŋ, a kɩ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ abee sɩfɩyasɩ. 15Nyɛ rɛ kyɛɛ kɩdɩgɩ ba ko laŋŋɩ dɔmɔŋ. Ba fa pel nala kɔɔ abee mɔlɩya. Ɛɛ rɛ Piita sii sɩŋ a baa, 16"Ŋ naabalɩya, Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ fa leŋ Deviti daga wɩya hʋ Gyudasɩ aa sɩ yaa rɛ. Ʋ maga dɩ Wɩɩsɩ nyʋwa no Deviti aa basa kɔnɩ ko yaa wɩtɩɩ rɛ. Beewɩya Gyudasɩ rɛ yaa nal hʋ aa kaŋ nala mʋ ba kaŋ Yesu. 17Yesu fa lɩɩ ʋ rɛ ʋ yaa á kɩdɩgɩ, a mɛ pɛ á tʋma no tɩyaŋ." 18(Gyudasɩ gyɩ yaa wɩbɔŋ nɛ, a na molbiye doŋ a kpa yɔbɔ taŋha kɩdɩgɩ. Haŋ taŋha hʋ tɩyaŋ nɛ ʋ tele pɔsɔ, ʋ nabolimo buloŋ lɩɩ gyaasɩ. 19Nala hʋ aa we Gyerusalɛm tɩyaŋ buloŋ nɛ gyɩ nɩɩ ʋ wɩya. Ɛɛ rɛ tɩŋ ba kaŋ lee hʋ kɩ yɩrɩ Akɛldama, ba taal tɩyaŋ. Ʋ memii rɛ yaa taŋha hʋ tɩyaŋ kyal aa gyaasa.) 20"Deviti saba we Wɩɩsɩ teŋ logiŋ hʋ ba aa yɩrɩ Yɩɩla tɩyaŋ nɛ a baa, 'Wɩɩsɩ sɩ leŋ dɩ ʋ dɩya pɩŋ gyikpiye, dɩ nal buloŋ ta kɩ gyʋʋ.' Aŋ bɩl sabɩ abaa, 'Amɛ ʋ tʋma kɛ, see dɩ nal laa ʋ nyuu a kɩ tʋma.' 21Ɛɛ wɩya ʋ maga dɩ nal laa ʋ nyuu rɛ a pɛ á tɩyaŋ dɩ á di daŋsɩya anɩɩ á Tɩɩna Yesu sii sʋʋ tɩyaŋ nɛ. Nal no tɩɩna maga dɩ ʋ lɩɩ á nala hʋ gyɩ aa tɩŋ á Tɩɩna Yesu hal lɛ, á beel-ʋ we doŋ saŋa buloŋ, 22a lɩɩ saŋa hʋ Gyɔɔŋ gyɩ aa foo Yesu wɩɩkyʋwalnɩɩ a kaŋ ko pele kyɛɛ hʋ Wɩɩsɩ aa kpaa ʋ á sɩɩ tɩyaŋ, a gyɩŋ wɩɩsɩbee." 23Nyɛ rɛ ba daga nala balɩya. Ba kɩdɩgɩ feŋ nɛ yaa Gyosɛfʋ Basabaasɩ. (Ʋ feŋ kɩdɩgɩ mɛ rɛ fa yaa Gyusitu.) Kɩdɩgɩ hʋ mɛ feŋ nɛ fa yaa Matɩyasɩ. 24- 25Ba aa daga nala hʋ gɛɛ rɛ, ba kyʋwalɩ Wɩɩsɩ a baa, "Á Tɩɩna, ɩ rɛ gyɩŋ nihuwobiŋ buloŋ tɩya. Ɛɛwɩya, nala no balɩya tɩyaŋ, daga ma nal hʋ ɩ aa lɩya dɩ ʋ yaa ɩ kpambɩsɩ hʋ kɩdɩgɩ a laa Gyudasɩ nyuu, a kɩ tuŋ ʋ tʋma. Beewɩya Gyudasɩ leŋ ma rɛ aŋ mʋ ʋ bee lee hʋ aa maga." 26Nyɛ rɛ ba yuwo gbaŋŋa, Matɩyasɩ di, ba lɩɩ ʋ pɛ Yesu kpambɩsɩ fi abee kɩdɩgɩ hʋ tɩyaŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\