YESU KPAMBƖSƖ 12

1Saŋa no tɩyaŋ, Gyuuma paalʋʋ kuworibal feŋ nɛ fa yaa Hɛrɔtɩ. Ɛɛ rɛ ʋ mɛ sii piili a kɩ dɔgɩsɩ Krisitabiisi hʋ badɔmɔŋ. 2Ʋ gyɩ leŋ ba kaŋ Gyɔɔŋ maana Gyemsi rɛ, a keri ʋ nyuu abee takoobii. 3Ʋ gyɩ aa na dɩ Gyuuma hʋ teŋ fɩyɛla abee wɩɩ hʋ ʋ aa yaa tɩyaŋ, ʋ bɩl leŋ ba kaŋ Piita mɛ tɔ dɩyaŋ. (Ba kyɛbal hʋ tɩyaŋ ba aa kyaŋ paanʋʋ ba aa bɩ wee sɩbʋl hʋ, ʋ tɩyaŋ nɛ ba gyɩ kaŋ Piita gɛɛ). 4Ba gyɩ aa kaŋ Piita, ba gyɩ kana ʋ mʋ tɔ dɩya tɩyaŋ nɛ. Ka Kuwori Hɛrɔtɩ leŋ laalyuwolo fi abee badʋ sɩŋ kɩ pɔ ʋ. Ba nala banaa gyɩ aa deŋ ʋ mʋ maga gɛɛ rɛ ka banaa mɛ bɩl ko laa ba. Kuwori Hɛrɔtɩ fa aa kyɛ dɩ Dɩɩsɩ-parɩ-banɩɩ Kyɛbal hʋ rɛ fa baŋ, ka dɩ ʋ yaŋ lɩɩ Piita nɩtɔdɩya hʋ tɩyaŋ, a tɩya nala hʋ dɩ ba di ʋ sarɩya. 5Piita gyɩ we nɩtɔdɩya hʋ tɩyaŋ nɛ, ka Krisitabiisi hʋ aa laŋŋɩ saŋa buloŋ, a kyʋwalɩ Wɩɩsɩ kɩ tɩya ʋ sɩfɩyaŋ abee ba tɩsɩ buloŋ. 6Nyɛ rɛ kyɛɛ kɩdɩgɩ tebine, Piita gyɩ pɩŋ laalyuwol hʋ aa deŋ ʋ balɩya tʋtʋʋ, ka ba kaŋ kyɔrʋmɔ balɩya vʋwa ʋ a mʋ mal ba kɩdɩgɩ buloŋ tɩyaŋ. Ka laalyuwolo mɛ ha sɩŋ pɔ nɩtɔdɩya hʋ dimbeenyʋwa. Ʋ sɩya rɛ fa sɩ sii gballɩ dɩ Hɛrɔtɩ lɩɩ ʋ nɩtɔdɩya hʋ tɩyaŋ a tɩya bee hʋ nala dɩ ba di ʋ sarɩya. 7Nyɛ rɛ malɩka kɩdɩgɩ pirigi ko sɩŋ Piita lee. Nɩtɔdɩya hʋ buloŋ kyaanɩ. Nyɛ rɛ malɩka hʋ ko pɩyɛsɩ Piita vaaŋ tɩyaŋ, a kyisi ʋ, a basɩ tɩya ʋ dɩ ʋ sii lagɩ. Nyɛ rɛ kyɔrʋmɔ hʋ pirigi yɔrɩmɩ lɩɩ Piita nosi tɩyaŋ a tuu tele. 8Ɛɛ rɛ malɩka hʋ basɩ tɩya ʋ a baa, "Sii paa ɩ kɩna laalɩ aŋ paa ɩ naatɔbɔ mɛ we. Doŋ nɛ Piita yaa gɛɛ. Malɩka hʋ bɩl basɩ tɩya ʋ a baa, 'Kpa ɩ wagyɛ tɔ, a kɩ tɩŋa ŋ hal."' 9Nyɛ rɛ ʋ tɩŋa ʋ hal lɩɩ nɩtɔdɩya hʋ tɩyaŋ. Ʋ aa tɩŋ malɩka hʋ hal gɛɛ, ka ʋ ha fa bɩ gyɩma dɩ wɩɩ hʋ malɩka hʋ aa yaa yaa wɩtɩɩ rɛ, koo ʋ aa duwoso rɛ. 10Ba mʋ gallɩ laalyuwolo hʋ aa sɩŋ sɩya a kɩ deŋ nɩtɔdɩya hʋ a bɩl mʋ gallɩ laalyuwolo hʋ badɔmɔŋ mɛ aa sɩŋ hal a mɛ ha kɩ deŋ nɩtɔdɩya hʋ, a mʋ pele hɔgɩ boro hʋ aa tɔɔ pagɩbal hʋ aa gyʋʋ bee hʋ. Ɛɛ rɛ boro hʋ suri ʋ tɩɩ tɩyaŋ ba mʋ lɩɩ. Ba lɩɩ kpa ŋmanɩɩ kɩdɩgɩ a vala kɩ mʋ. Ba aa kpa vala mʋhʋ malɩka hʋ leŋ Piita ta doŋ, aŋ mʋ. 11Doŋ tɩyaŋ nɛ Piita hakɩla yaŋ ko, ʋ gyɩma anɩɩ wɩya hʋ aa yaa hʋ yaa wɩtɩɩ rɛ. Ɛɛ rɛ ʋ baa, "Nyɛ kɛ, ŋ gyɩma anɩɩ Wɩɩsɩ rɛ tɩŋ ʋ malɩka dɩ ʋ ko laa ŋ ta Kuwori Hɛrɔtɩ nosi tɩyaŋ abee wɩbɔmɔ hʋ buloŋ Gyuuma hʋ fa aa liisi dɩ ba yaa ŋ." 12Piita aa ko gyɩŋ nyɛ tɩyaŋ, ʋ kpa mʋ Gyɔɔŋ Maakɩ nɩɩna Mɛɛrɩ dɩya. Ʋ mʋʋ doŋ dɩ nɩgyamaa laŋŋa a kɩ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ. 13Ɛɛ rɛ Piita mʋ ŋmaa pagɩbal hʋ boro. Haŋtolibiye kɩdɩgɩ aa yaa dʋŋdɔbɩɩ haŋ dɩya hʋ tɩyaŋ, ba kɩ yɩrɩ Roda, ko lɩɩ dɩ ʋ na nal hʋ aa ŋmaa boro hʋ. 14Ʋ aa ko nɩɩ tɩɩna taal, ʋ gyɩma anɩɩ Piita rɛ. Ʋ teŋ buloŋ fɩyɛlɩ kɩŋkaŋ. Ɛɛ rɛ ʋ bɩl bɩ suro boro hʋ, aŋ mɩɩgɩ fá gyʋʋ basɩ tɩya nala hʋ aa we dɩya hʋ tɩyaŋ anɩɩ Piita rɛ sɩŋ gyaŋhala tɩyaŋ. 15Ɛɛ rɛ ba mɩɩgɩ basɩ tɩya ʋ dɩ ʋ aa yaarɩ rɛ. Ka ʋ ha vɩya aŋ baa dɩ wɩtɩɩ rɛ ʋ kɩ basɩ. Ɛɛ rɛ ba baa dɩ gɛɛ kɛ Piita dʋma rɛ ʋ na gɛɛ. 16Ba aa basɩ wɩya no buloŋ gɛɛ, ka Piita mɛ ha sɩŋ kɩ ŋmaa boro hʋ. Ɛɛ rɛ ba ko kaŋ boro hʋ suri dɩ ʋ rɛ sɩna gɛɛ, ba buloŋ nyʋʋsɩ fɩyɛlɩ kɩŋkaŋ. 17Ɛɛ rɛ Piita kaŋ ʋ noŋ viri ba dɩ ba leŋ kyagɩŋsɩ, aŋ basɩ tɩya ba ɛɛ hʋ Wɩɩsɩ aa lɩɩ ʋ nɩtɔdɩya hʋ tɩyaŋ. Ʋ baa dɩ ba basɩ wɩɩ no tɩya Gyemsi abee ba nɩkaalɩya hʋ mɛ aa laa Yesu wɩya di. Ʋ aa basɩ wɩya no buloŋ ko teŋ ʋ leŋ ba aŋ mʋ lee kɩdɩgɩ. 18Ʋ sɩya aa gballa kyɩkyʋwala ba kyɛ Piita lɔlɔ. Ɛɛ rɛ nyʋʋtaaduwo gyʋʋ ba, ba hakɩllɩ buloŋ vʋgɩmɩ, ba kɩ pɩyɛsɩ dɔmɔŋ anɩɩ lee rɛ Piita we? 19Ɛɛ rɛ Kuwori Hɛrɔtɩ baa dɩ ba kyɛ kaŋ Piita ko. Nyɛ rɛ ba kyɛ ʋ lɔlɔ. Kuwori Hɛrɔtɩ marɩ pɩyɛsɩ laalyuwolo hʋ dɩ ʋ gyɩŋ ɛɛ hʋ wɩya hʋ aa vala, aŋ baa dɩ ba kpʋ ba. Ɛɛ hal tɩyaŋ nɛ Kuwori Hɛrɔtɩ sii Gyudɩya paalʋʋ tɩyaŋ, a kpa mʋ Sizaariya, a hɔŋ doŋ. 20Saŋa no tɩyaŋ, Kuwori Hɛrɔtɩ gyɩ naa baaŋ nɛ kɩŋkaŋ Taaya bee Siidɔŋ tɩmma nyuu tɩyaŋ. Ɛɛ rɛ ba sii yaa nyʋʋdɩgɩ mʋ dɩ ba na Kuwori Hɛrɔtɩ. Nyɛ rɛ ba laa sɩya mʋ na Bilasitu, nal hʋ aa deŋ Kuwori hʋ dɩya, dɩ ʋ pɛ ba tɩyaŋ. Ɛɛ rɛ ʋ laa nyʋwa dɩ ʋ sɩ pɛ ba tɩyaŋ. Nyɛ rɛ ba kpa mʋ Hɛrɔtɩ lee, a sʋla ʋ dɩ ʋ leŋ dɩ ba beel-ʋ mɩɩgɩ marɩ dɔmɔŋ. Kuwori Hɛrɔtɩ paalʋʋ rɛ Taaya bee Siidɔŋ tɩmma kɩdiiliye fa aa lɩɩ kɩ ko. Ɛɛ rɛ tɩŋ ba gyɩ ko dɩ ba beel-ʋ mɩɩgɩ marɩ dɔmɔŋ gɛɛ. 21Nyɛ rɛ Kuwori Hɛrɔtɩ tɩya ba kyɛɛ dɩ ba ko. Kyɛɛ hʋ aa ko pele, Kuwori Hɛrɔtɩ sii laalɩ ʋ kuwori gannɩ a lɩɩ hɔŋ ʋ kuworikpasa nyuu tɩyaŋ a basɩ wɩya kɩ tɩya nala hʋ. 22Ɛɛ rɛ nala hʋ buloŋ kyɩɩrɩ yʋga, a kɩ basɩ, "Nihuwobiŋ wɩbasɩɩ daa nyɛ, Wɩɩsɩ rɛ aa basɩ." 23Ba gyɩ aa basɩ gɛɛ, Kuwori Hɛrɔtɩ gyɩ bɩ basɩ tɩya ba anɩɩ ʋ bɩ yaa Wɩɩsɩ, aŋ mɩɩgɩ laa Wɩɩsɩ yohuŋ tɩya ʋ tɩɩ. Ɛɛ rɛ tɩŋ, haŋ lagɩlagɩbiye hʋ, malɩka ko tuu ŋmaa ʋ biŋ wɩɩla, kyaaŋkyʋwana gyʋʋ kpa ʋ tɩya buloŋ di ʋ sʋba. 24Ka Wɩɩsɩ wɩya hʋ kɛ ha marɩ taalɩ gyʋʋ kɩ mʋ lee buloŋ, nɩgyamaa nɩɩ a laa di. 25Saŋa no tɩyaŋ, dɩ Banabaasɩ bee Sɔɔl mɛ gyɩ teŋ wɩɩ hʋ ba aa ko Gyerusalɛm dɩ ba yaa rɛ. Ɛɛ rɛ ba kaŋ Gyɔɔŋ Maakɩ pɛ ba tɩyaŋ, a mɩɩgɩ mʋ Aŋtiyɔki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\