YESU KPAMBƖSƖ 18

1Ɛɛ rɛ Pɔɔl sii Atɛŋsi tɩyaŋ, a kpa mʋ tɔɔ kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Koriŋti. 2Doŋ tɩyaŋ nɛ ʋ na Gyuu baal kɩdɩgɩ aa lɩɩ Pɔŋtusi, ba kɩ yɩrɩ Akula. Ʋ bee ʋ haaŋ Pirisila gyɩ aa lɩɩ Roma ko, ba ha gyɩ bɩ pɩɩsa. Roma tɩmma kuworibal hʋ ba aa yɩrɩ Kilodiyasi fa basɩ tɩya Gyuuma buloŋ nɛ dɩ ba lɩɩ Roma tɩyaŋ. Ɛɛ rɛ tɩŋ ba lɩɩ ko Koriŋti gɛɛ. Nyɛ rɛ Pɔɔl mʋ ba dɩya dɩ ʋ kyʋwalɩ ba. 3Ʋ mʋ we ba dɩya tɩyaŋ, beewɩya ʋ beel-ba buloŋ tʋma fa yaa kɩdɩgɩ rɛ. Taŋtɩsɩ rɛ ba fa aa ala kɩ yallɩ. 4Kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ kɛ buloŋ, ʋ aa mʋ ba wɩɩkyʋwaldɩya rɛ. Ʋ bee Gyuuma abee Giriki tɩmma buloŋ kaŋ Wɩɩsɩ wɩya hʋ kɩ kpa dɔmɔŋ. Ʋ aa kɩ lʋga dɩ ba laa Wɩɩsɩ wɩya hʋ di. 5Ɛɛ rɛ Silaasi bee Timoti lɩɩ Masidooniya paalʋʋ ko. Saŋa hʋ ba aa ko tɩyaŋ, Pɔɔl kpa ʋ nyuu buloŋ we Wɩɩsɩ wɩya basɩɩ tɩyaŋ nɛ, a daga Gyuuma weliŋ anɩɩ Yesu rɛ yaa Krisita hʋ, laataal hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya dɩ ʋ laa dʋnɩya nala ta. 6Nyɛ rɛ Gyuuma hʋ lɩɩ ʋ hal aŋ kɩ tʋʋsɩ ʋ. Ba aa yaa gɛɛ hʋ tɩyaŋ nɛ, Pɔɔl pigisi ʋ gannɩ kʋŋkɔyɩ we ba tɩyaŋ (Nyɛ daga anɩɩ ʋ noŋ bɩl tuwo ba wɩkanɩya tɩyaŋ), aŋ basɩ tɩya ba a baa, "Dɩ ma kɩdɩgɩ buloŋ nɛ ko nyʋgɩsɩ Wɩɩsɩ ŋmanɩɩ hʋ tɩyaŋ, ʋ tɩɩna haakye maga ʋ rɛ. Ŋ kɛ wɩɩ bɩl daa. A yaŋ lɩɩ gyɩnaŋ kɩ mʋ, ŋ sɩ mʋ basɩ Wɩɩsɩ wɩweliye hʋ a tɩya nala hʋ aa bɩ yaa Gyuuma." 7Ʋ aa basɩ wɩya no hal tɩyaŋ nɛ, ʋ sii mʋ gyʋʋ baal kɩdɩgɩ aa bɩ yaa Gyuu aŋ kɩ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ dɩya, ba kɩ yɩrɩ Titiyo Gyusitu. Ʋ dɩya mɛ fa sɩŋ kpaga Gyuuma wɩɩkyʋwaldɩya hʋ rɛ. 8Baal kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Kirisipu rɛ fa yaa wɩɩkyʋwaldɩya no sɩlaal. Ʋ bee ʋ dɩya nala kɛ buloŋ nɛ fa laa á Tɩɩna Yesu wɩya di. Nala yʋga mɛ fa nɩɩ Wɩɩsɩ wɩya hʋ rɛ Koriŋti tɩyaŋ, a mɛ laa di. Ba fo ba buloŋ wɩɩkyʋwalnɩɩ. 9Nyɛ rɛ kyɛɛ kɩdɩgɩ tebine, Pɔɔl duwoso tɩyaŋ, ʋ na dɩ Wɩɩsɩ basɩ tɩya ʋ baa, "Ta kɩ fá kambɩŋ. Ɩ kɛ ha basɩ wɩya kɩ tɩya nala hʋ, aŋ ta kpaa ta. 10Beewɩya, ŋ sɩŋ ɩ hal lɛ. Nal buloŋ bɩ sɩ wuwo kana ɩ yaa wɩbɔŋ buloŋ, beewɩya ŋ nala yʋga rɛ bee no tɩyaŋ." 11Pɔɔl hɔŋ doŋ nɛ bɩna abee kyalɩɩ, a kɩ daga nala Wɩɩsɩ wɩya. 12Haŋ saŋa hʋ tɩyaŋ Galiyo rɛ fa yaa Roma nɩhɩyawʋ hʋ aa deŋ Akaaya paalʋʋ. Ɛɛ rɛ Gyuuma hʋ sii laŋŋɩ dɔmɔŋ a kaŋ Pɔɔl mʋ ba sarɩya lidiilii. 13Ba baa, "Baal no aa lʋgɩ rɛ dɩ nala laa ʋ nyʋwa hʋ di, a kɩ tɩŋ Wɩɩsɩ abee ŋmanɩɩ hʋ aa sɩ kyogi á sɩŋsɩ." 14Pɔɔl aa yaa dɩ ʋ basɩ wɩya, ɛɛ rɛ Galiyo basɩ tɩya Gyuuma hʋ a baa, "Gyuuma, dɩ baal no rɛ fa yaa wɩɩ kyogi, ʋ fa kaŋ ŋmanɩɩ rɛ dɩ ŋ di kenyiri, aŋ gyegili nɩɩ ma wɩbasɩɩ. 15Amɛ ʋ aa yaa wɩbasɩɩ abee ma fene yɩrɩɩ wɩya, abee ma tɩɩ sɩŋsɩ wɩya nyɛ, ʋ maga dɩ ma tɩɩ kaŋ mʋ dɩya rɛ a basɩ we dɔmɔŋ. Ŋ bɩ sɩ wuwo laa wɩɩ no gyɩma tɩya ma." 16Ɛɛ rɛ ʋ kil ba ta ba lɩɩ sarɩya hʋ lidiilii tɩyaŋ. 17Ba buloŋ lɩɩ gol kaŋ Sɔsɩtɩnɛɛsɩ, nal hʋ fa aa yaa Gyuuma wɩɩkyʋwaldɩya hʋ sɩlaal, a ŋmaa ʋ weliŋ sarɩya hʋ lidiilii dimbeenyʋwa tɩyaŋ. Abee gɛɛ buloŋ, ka Galiyo paalɩ bɩ tɔgɩmɔ ba. 18Pɔɔl fa pɩɩsa rɛ weliŋ Koriŋti tɩyaŋ. Ɛɛ rɛ ʋ sii a kyʋwalɩ Krisitabiisi hʋ aa we Koriŋti tɩyaŋ, aŋ lɩɩ doŋ. Ʋ bee Pirisila abee Akula buloŋ sii mʋ a gyʋʋ nɩɩduworiboribal dɩ ba mʋ Siiriya paalʋʋ. Ka dɩ ba na lɩɩ Keŋkiriya tɩyaŋ, Pɔɔl fa fʋma ʋ nyuu rɛ, beewɩya ʋ fa dii nyʋwa rɛ Wɩɩsɩ lee. 19Ba mʋ pele tɔɔ kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Ɛfiso. Doŋ tɩyaŋ nɛ Pɔɔl leŋ Pirisila abee Akula, aŋ mʋ gyʋʋ wɩɩkyʋwaldɩya. Ʋ bee Gyuuma kaŋ wɩya kɩ kpa dɔmɔŋ. 20Nala hʋ badɔmɔŋ basɩ baa, dɩ ʋ fa hɔŋ ba lee pɩɩsɩ mʋhʋ, ka ʋ mɛ bɩ laa nyʋwa dɩ ʋ hɔŋ. 21Ʋ aa ko sii doŋ, ɛɛ rɛ ʋ basɩ tɩya ba a baa, "Dɩ Wɩɩsɩ rɛ ko tɩya ŋ ŋmanɩɩ, ŋ sɩ mɩɩgɩ ko ma lee." Ɛɛ rɛ ʋ sii mʋ gyʋʋ nɩɩduworiboribal a kpa lɩɩ Ɛfiso tɩyaŋ. 22Nyɛ rɛ ʋ mʋ pele tɔɔ kɩdɩgɩ nyʋwa ba kɩ yɩrɩ Sizaariya. Doŋ nɛ ʋ sɩŋ a kpa mʋ Gyerusalɛm, a mʋ kyʋwalɩ Krisitabiisi hʋ aa we doŋ. Ʋ bɩl sii doŋ a kpa mʋ Aŋtiyɔki. 23Ʋ hɔŋ doŋ mɛ pɩɩsɩ mʋhʋ rɛ aŋ bɩl sii tɩŋ Galetiya bee Firigyiya paalʋʋ, a basɩ wɩya kɩ tɩya Krisitabiisi hʋ aa we doŋ, dɩ ba marɩ laa Yesu wɩya di weliŋ. 24Gyuu kɩdɩgɩ aa lɩɩ Alizaŋdiriya mɛ rɛ fa we doŋ, ba kɩ yɩrɩ Apolo. Ʋ mɛ sii ko Ɛfiso. Ʋ fa gyɩŋ wɩya basɩɩ rɛ weliŋ, a bɩl gyɩŋ Wɩɩsɩ teŋ hʋ mɛ weliŋ. 25Ba fa daga ʋ á Tɩɩna Yesu ŋmanɩɩ hʋ tɩŋɩɩ rɛ weliŋ. Ʋ aa kɩ daga Yesu wɩya weliŋ abee sɩfɩyasɩ. Ka wɩya hʋ buloŋ ʋ aa basɩ a mʋ kɩ tile Yesu tɩyaŋ mɛ yaa wɩtɩɩ. Abee gɛɛ buloŋ, dɩ ʋ rɛ ko kɩ basɩ wɩɩkyʋwalnɩɩ foyi wɩya, Gyɔɔŋ Wɩɩsɩ nɩɩfool hʋ aa fo nala wɩɩkyʋwalnɩɩ hʋ dʋŋ wɩya rɛ ʋ gyɩma. 26Ʋ aa we Ɛfiso tɩyaŋ, ʋ basɩ Wɩɩsɩ wɩya rɛ abee nyuduwo wɩɩkyʋwaldɩya hʋ tɩyaŋ. Pirisila bee Akula mɛ we doŋ a nɩɩ wɩya hʋ ʋ aa basɩ. Nyɛ rɛ ba kana ʋ mʋ ba dɩya a marɩ daga ʋ Wɩɩsɩ ŋmanɩɩ hʋ weliŋ. 27Ɛɛ rɛ Apolo sii kɩ kyɛ dɩ ʋ mʋ Akaaya paalʋʋ. Krisitabiisi hʋ aa we Ɛfiso tɩyaŋ sabɩ teŋ tɩya Krisitabiisi hʋ aa we Giriisi tɩyaŋ, a kpaanɩ ba weliŋ dɩ Apolo kɩ ko doŋ, dɩ ba kana ʋ weliŋ. Ʋ aa mʋʋ doŋ, ʋ pɛɛ nala hʋ aa laa Yesu wɩya di rɛ Wɩɩsɩ lahɔrʋmɔ tɩyaŋ, 28amarɩkpatɩya dɩ ʋ bee Gyuuma rɛ ko kaŋ wɩya kɩ kpa dɔmɔŋ nala tɩyaŋ, ʋ aa kpa Wɩɩsɩ teŋ wɩya rɛ a basɩ wɩya lo ba, a daga anɩɩ Yesu rɛ yaa Krisita hʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\