YESU KPAMBƖSƖ 20

1Ɛɛ rɛ taawɛɛ hʋ ko teŋ, ka Pɔɔl yɩrɩ Krisitabiisi hʋ aa we Ɛfiso tɩyaŋ a basɩ nyunyaasɩ wɩya tɩya ba. Ʋ aa basɩ wɩya hʋ ko teŋ, ɛɛ rɛ ʋ ta ba, aŋ sii kpa mʋ Masidooniya paalʋʋ. 2Masidooniya paalʋʋ buloŋ nɛ ʋ gɔllɩ a basɩ nyunyaasɩ wɩya yʋga a kɩ tɩya Krisitabiisi hʋ aa we doŋ. Ɛɛ rɛ ka ʋ bɩl lɩɩ doŋ a kpa mʋ Giriisi paalʋʋ. 3Ʋ we Giriisi paalʋʋ tɩyaŋ nɛ ʋ peŋsi boto. Ɛɛ rɛ ʋ sii yaa ʋ siri dɩ ʋ gyʋʋ nɩɩduworiboro a mʋ Siiriya paalʋʋ. Ʋ aa yaa siri gɛɛ, ʋ nɩɩ anɩɩ Gyuuma aa vʋʋlɩ rɛ dɩ ba kpʋ ʋ. Nyɛ rɛ ʋ bɩrɩmɩ ʋ hakɩla, a mɩɩgɩ sii tɩŋ Masidooniya dɩɩlaŋ mʋ. 4Nala no rɛ gyɩ aa tɩŋ Pɔɔl hal: Faarusi biibaal Sopata aa lɩɩ Bɛriya, abee Arisitaakusi bee Sɛkundu aa lɩɩ Tesaloniika; abee Geyosi aa lɩɩ Dɛɛbi, a yaŋ bee Takikusi bee Turofimɔsɩ mɛ aa lɩɩ Esɩya paalʋʋ. Nala no bee Timoti rɛ fa aa tɩŋ Pɔɔl hal. 5Ba aa rɛ laa sɩya a mʋ gyegili ma Turowasɩ tɩyaŋ. 6Gbɩyalbal hʋ tɩyaŋ ba aa dɩ paanʋʋ hʋ aa bɩ kaŋ sɩbʋl gyɩ ko parɩ rɛ, ka á na sii Filipi tɩyaŋ a gyʋʋ nɩɩduworiboro, a vala kyɛyɛ bɔnɔŋ, aŋ na mʋ puu ba Turowasɩ tɩyaŋ, a we doŋ kyɛyɛ bapɛ. 7Asibiti kyɛɛ dɩdaana, á buloŋ sii laŋŋɩ dɔmɔŋ dɩ a dɩ kɩdiiliye hʋ Krisita fa aa baa dɩ á kɩ di aŋ kɩ liisi ʋ wɩya hʋ. Ʋ sɩya rɛ sɩ gballɩ dɩ Pɔɔl sii mɩɩgɩ mʋ. Ɛɛ rɛ ʋ basɩ wɩya gɛɛ deŋdeŋ lee mʋ kerisi. 8Salnyuu dɩya tɩyaŋ nɛ á fa hɔŋ aŋ nyɔgɔ fɩŋtɩŋsɩ yʋga. 9Bapʋwasɩbiye kɩdɩgɩ mɛ rɛ fa we doŋ ba kɩ yɩrɩ Yutikusi. Tokoro tɩyaŋ nɛ ʋ fa hɔŋ. Pɔɔl aa basɩ wɩya hʋ kɩ pɩɩsɩ gɛɛ, ʋ hɔŋ kɩ dɩyɛgɩ doo, a ko kpa doo pɩŋ. Doo hʋ pɩnɩɩ tɩyaŋ nɛ, ʋ fori lɩɩ salnyuu dɩya hʋ tɩyaŋ, a tuu tele taŋha. Ba tuu kɩ kpa ʋ dɩ ʋ sʋba. 10Ɛɛ rɛ Pɔɔl mɛ sii tuu a luŋ guwori ʋ aŋ basɩ tɩya nala hʋ a baa, "Ma ta leŋ dɩ ʋ yaa wɩɩ buloŋ, ʋ ha weye rɛ." 11Ɛɛ rɛ ka Pɔɔl bɩl mɩɩgɩ gyɩŋ salnyuu dɩya hʋ, ba kɩ di kɩdiiliye hʋ Krisita fa aa baa dɩ ba kɩ di á kɩ liisi ʋ wɩya. Ʋ aa dii kɩna hʋ ko teŋ, ba bɩl kaŋ ba wɩbasɩɩ gɛɛ sɩya mʋ gballɩ. Ɛɛ rɛ ka Pɔɔl sii mʋ. 12Bapʋwasɩbiye hʋ weye rɛ ba kana ʋ mʋ dɩya abee teŋfɩyɛlʋʋ. 13Nyɛ rɛ á sii mʋ gyʋʋ nɩɩduworiboribal a duwori mʋ Asɔɔsɩ. Pɔɔl fa basɩ tɩya ma rɛ anɩɩ á gyʋʋ nɩɩduworiboribal hʋ duwori kɩ mʋ Asɔɔsɩ, ka dɩ ʋ kɛ vala naasɩ ko gyʋʋ nɩɩduworiboribal hʋ Asɔɔsɩ tɩyaŋ. Nyɛ rɛ á gyʋʋ nɩɩduworiboribal hʋ a mʋ Asɔɔsɩ dɩ á fa kpa Pɔɔl. 14Pɔɔl aa ko puu ma Asɔɔsɩ tɩyaŋ, ɛɛ rɛ á kpa ʋ abee nɩɩduworiboribal hʋ a mʋ tɩŋ Mitilini. 15Ʋ sɩgballɩya, á kpa ko Kiyɔsi. Ʋ sɩya bɩl gballɩ, á kpa mʋ Samɔsi. Doŋ nɛ á bɩl sii ʋ sɩgballɩya a kpa ko pele Miletu. 16Á bɩl aa sii Miletu mɛ tɩyaŋ, Pɔɔl baa dɩ ʋ bɩ sɩ sɩŋ Ɛfiso tɩyaŋ. Beewɩya dɩ ʋ bee kyɛ dɩ ʋ pɩɩsɩ Esɩya paalʋʋ tɩyaŋ. Ʋ fa aa kyɛ dɩ ʋ mʋ Gyerusalɛm lagɩ rɛ a puu Pɛŋtikosi kyɛbal hʋ doŋ tɩyaŋ. 17Ɛɛ rɛ á kpa gallɩ ko Miletu. Nyɛ rɛ Pɔɔl tɩma yɩrɩ Krisitabiisi nɩhɩyasɩ hʋ aa we Ɛfiso tɩyaŋ dɩ ba ko. 18Ba aa ko, ʋ basɩ tɩya ba a baa, "Ma tɩɩ gyɩŋ ɛɛ hʋ ŋ aa kɩya rɛ saŋa hʋ ŋ beel-ma fa aa we doŋ, a lɩɩ saŋa hʋ tɩyaŋ ŋ aa piile ko Esɩya paalʋʋ a kaŋ kɩ ko gyɩnaŋ. 19Akuu Gyuuma aa vʋʋlɩ dɩ ba kpʋ ŋ wɩya, ŋ naa tʋwara rɛ kɩŋkaŋ, a wɩɩ sɩnɩɩl mɛ weliŋ. Amɛ abee gɛɛ buloŋ, ŋ ha kaŋ ŋ tɩɩ bɩrɩmɩ biibiye rɛ, dɩ ŋ wuwo tuŋ á Tɩɩna Wɩɩsɩ tʋma hʋ anɩɩ Wɩɩsɩ tʋŋtʋnnɩ. 20Ŋ daga ma Wɩɩsɩ wɩya rɛ nala tɩyaŋ abee ma dɩɩsɩ tɩyaŋ buloŋ. Wɩɩ kɛ buloŋ aa sɩ pɛ ma tɩyaŋ nɛ ŋ kpa daga ma. Ŋ bɩ laa nyʋwa kaŋ wɩɩ buloŋ faŋa ma. 21Gyuuma abee Giriki tɩmma buloŋ nɛ ŋ basɩ tɩya abee sɩfɩyasɩ anɩɩ ba bɩrɩmɩ lɩɩ ba wɩbɔmɔ yayɩ tɩyaŋ aŋ ko kɩ tɩŋa Wɩɩsɩ aŋ laa á Tɩɩna Yesu wɩya di. 22Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ rɛ daga ŋ dɩ ŋ mʋ Gyerusalɛm. Ʋ nyʋwa hʋ rɛ ŋ tɩŋa a kɩ mʋ nyɛ. Ŋ bɩ gyɩŋ wɩɩ hʋ buloŋ aa sɩ puu ŋ doŋ tɩyaŋ. 23Ŋ ta gyɩma rɛ anɩɩ tɔɔ kɛ buloŋ ŋ aa mʋwa, Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ aa basɩ tɩya ŋ nɛ abee sɩfɩyasɩ anɩɩ wɩya sɩ gyʋʋ ŋ, ka dɩ ba ha kana ŋ tɔ dɩya tɩyaŋ. 24Amɛ ŋ aa deŋ dɩ ŋ mɩɩbol bɩ yaa kɩŋ buloŋ ŋ kɛ lee. Ŋ kɛ sɩya tuwo dɩ ŋ sʋba koo dɩ ŋ weye. Ŋ Tɩɩna Yesu aa tɩya ŋ tʋma hʋ rɛ ŋ kɩ kyɛ dɩ ŋ tʋma teŋ. Tʋma hʋ ʋ aa kpaa tɩya ŋ nɛ yaa dɩ ŋ basɩ Wɩɩsɩ wɩweliye hʋ tɩya nala, a basɩ tɩya ba ɛɛ hʋ Wɩɩsɩ aa sɩ fa ba sikii. 25Nyɛ kɛ, ŋ gyɩma rɛ anɩɩ ma nala no ŋ aa yaŋ gɔllɩ basɩ Wɩɩsɩbee koro hʋ wɩya kɩ tɩya nyɛ, ma bɩl bɩ sɩ maakyiye na ŋ. 26- 27Wɩɩsɩ wɩya hʋ buloŋ ŋ aa basɩ tɩya ma, ŋ bɩ kaŋ wɩɩ buloŋ faŋa ma. Ŋ yaŋ basɩ kɩ tɩya ma rɛ abee sɩfɩyasɩ gyɩnaŋ sɩgballɩya no anɩɩ dɩ ma kɩŋ hʋ buloŋ nɛ ko yaa dɩ ʋ nyʋgɩsa, ŋ wɩɩ kɛ bɩl daa. Ʋ tɩɩna haakye maga ʋ rɛ. 28Ɛɛwɩya, ma kɩ deŋ ma tɩɩ nyuu weliŋ, aŋ pɛ kɩ deŋ nala hʋ mɛ ʋ Wiyesi Welii hʋ aa kpaa we ma nosi tɩyaŋ. Ma kɩ deŋ Krisitabiisi mɛ nyuu weliŋ anɩɩ pedaal aa kɩ deŋ ʋ piyese nyuu tɩyaŋ gɛɛ. Wɩɩsɩ rɛ kpaa ʋ tɩɩ biye kyal yɔbɔ ma. 29Ŋ gyɩma rɛ anɩɩ dɩ mɩyaŋ nɛ leŋ ma, nɩbɔmɔ sɩ ko gyʋʋ ma tɩyaŋ anɩɩ gboni aa gyʋʋ pʋsɩ tɩyaŋ gɛɛ. Nɩbɔmɔ hʋ bɩ sɩ leŋ ma, ba sɩ kɩ dɔŋ ma kɩŋkaŋ. 30Haalɩ, nala sɩ lɩɩ ma tɩɩ tɩyaŋ a yaa wɩnyɩyɛla a kaŋ wɩya hʋ ŋ aa daga ma bɩrɩmɩ kyige, aŋ mʋrɩ Krisitabiisi dɩ ba mɩɩgɩ hal a ko kɩ tɩŋ ba. 31Ɛɛ rɛ tɩŋ ŋ basɩ baa ma kɩ deŋ ma tɩɩ ma nyuu tɩyaŋ gɛɛ. Ma gyɩma anɩɩ ŋ bɩsɩ boto rɛ nyɛ ŋ aa daga ma kɩdɩgɩ kɩdɩgɩ buloŋ wɩɩhaa abee tebine buloŋ, a wɩɩ sɩnɩɩl mɛ weliŋ ma wɩya. 32Nyɛ kɛ, ŋ kpaa ma we Wɩɩsɩ nosi tɩyaŋ nɛ. Duwoso hʋ aa daga bɔnyɛ hʋ Wɩɩsɩ aa kana abeel-ma, ʋ rɛ sɩ pɛ ma tɩyaŋ dɩ ma kaŋ dee a wuwo sɩŋ ma laadii tɩyaŋ. Ʋ sɩ leŋ dɩ ma na wɩweliye hʋ buloŋ Wɩɩsɩ aa yaa biŋ a gbala ʋ nala buloŋ. 33Ŋ ha bɩ maakyiye laa ma kɩdɩgɩ buloŋ molbii koo gannɩ koo salma a yaa ŋ kɩna. 34Ma tɩɩ gyɩma rɛ anɩɩ ŋ tʋma rɛ weliŋ abee ŋ nosi no, aŋ na na ŋ bee ŋ kyaŋsɩ kɩkyɛɛlɩya buloŋ. 35Ŋ yaa gɛɛ rɛ dɩ ŋ daga ma dɩ ma mɛ kɩ tʋŋ tʋma gɛɛ. Dɩ ámaa rɛ aa tʋŋ tʋma abee sɩfɩyasɩ gɛɛ, ɛɛ rɛ á sɩ wuwo pɛ taaga tɩyaŋ, aŋ kɩ liisi wɩɩ hʋ á Tɩɩna Yesu fa aa basa. Ʋ baa, 'Ɩ aa kpaa kɩŋ tɩya nal, ʋ rɛ kaŋ teŋfɩyɛlʋʋ a te ɩ aa laa kɩŋ nal lee."' 36Pɔɔl aa basɩ wɩya no buloŋ ko teŋ, ʋ beel-ba buloŋ tuu gbinni, ʋ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ tɩya ba buloŋ. 37Ɛɛ rɛ ba buloŋ ko guwori ʋ, aŋ kɩ wɩɩ sɩnɩɩl. 38Ba tɩsɩ buloŋ gyɩ kyogo rɛ weliŋ, beewɩya ʋ fa basɩ tɩya ba rɛ anɩɩ ba bɩl bɩ sɩ maakyiye na ʋ. Nyɛ rɛ ka ba buloŋ kpa tɩŋa ʋ tɩyaŋ a mʋ nɩɩduworiboro hʋ lee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\