YESU KPAMBƖSƖ 24

1Ʋ kyɛyɛ bɔnɔŋ hal tɩyaŋ nɛ Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyawʋ ba aa yɩrɩ Ananiyasɩ abee bee hʋ nɩhɩyasɩ badɔmɔŋ abee sarɩdiil kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Tɛɛtulusi, sii kpa mʋ Sizaariya, dɩ ba na Roma nɩhɩyawʋ Fɛlisi. Ba mʋ kpa wɩya hʋ ba aa baa dɩ Pɔɔl kyogo, a biŋ Fɛlisi sɩya tɩyaŋ. 2Tɛɛtulusi rɛ ba gyɩ laa sɩya yɩrɩ dɩ ʋ ko lɩɩ daga wɩɩ hʋ Pɔɔl aa kyogo. Nyɛ rɛ ʋ piili a baa, "Ŋ nɩhɩyawʋ, ɩ wɩgyʋŋ nyuniŋ, ɩ wuwo kɩ deŋ á paalʋʋ no weliŋ nɛ, a leŋ á hɔŋ abee laaŋfɩya. Ɩ bɩl marɩ wɩya mɛ rɛ yʋga á paalʋʋ no tɩyaŋ, ba yaa wɩweliye tɩya ma. 3Wɩya no buloŋ nyuniŋ, nal nal buloŋ teŋ fɩyɛla rɛ weliŋ paalʋʋ no logiŋ buloŋ tɩyaŋ. Ɛɛwɩya, á aa kyʋwalɩ ɩ rɛ kɩŋkaŋ. 4Ŋ bee kyɛ dɩ ŋ basɩ wɩgyamaa. Ŋ yaŋ aa sʋla ɩ rɛ dɩ ɩ di kenyiri aŋ gyegili nɩɩ wɩɩ hʋ á aa kana dɩ á basɩ. Wɩɩ hʋ á aa kyɛ dɩ á basɩ hʋ mɛ, á sɩ kaŋ keri kɩkuu. 5Á naa dɩ baal no yaa wɩweel lɛ. Gyuuma aa we dʋnɩya logiŋ buloŋ tɩyaŋ, ʋ aa mʋ doŋ nɛ, a kaŋ ba we ba kɩ kaa kaasɩ. Ʋ mɛ rɛ yaa Nazarɛti tɩmma paati hʋ sɩlaal. 6Ʋ fa aa kyɛ dɩ ʋ yaa bisiŋ wɩya rɛ Wɩɩkyʋwaldɩya hʋ tɩyaŋ. Ɛɛ rɛ á kana ʋ, a fa kɩ kyɛ dɩ á di ʋ sarɩya á naabaala lesiri tɩyaŋ. 7Ɛɛ rɛ laalyuwolo nɩhɩyawʋ hʋ ba aa yɩrɩ Lisiyasɩ ko nyasa, a kana ʋ lorigi laa á nosi tɩyaŋ. 8Ʋ rɛ basɩ tɩya á nala hʋ buloŋ aa basɩ Pɔɔl wɩya dɩ á ko ɩ lee a basɩ tɩya ɩ wɩɩ hʋ aa tɩŋ á kɩ basɩ ʋ wɩya. Dɩ ɩ rɛ pɩyɛsɩ baal no, ɩ tɩɩtɩɩ mɛ sɩ gyɩma anɩɩ wɩya hʋ buloŋ á aa basa a mʋ kɩ tile ʋ tɩyaŋ yaa wɩtɩɩ rɛ." 9Nyɛ rɛ Gyuuma hʋ buloŋ sii sɩŋ pɛ, a basɩ baa dɩ wɩya hʋ buloŋ Tɛɛtulusi aa basa kɔnɩ yaa wɩtɩɩ rɛ. 10Ɛɛ rɛ paalʋʋ hʋ didenni hʋ tɩya Pɔɔl mɛ ŋmanɩɩ dɩ ʋ mɛ ko lɩɩ basɩ wɩɩ hʋ ʋ aa kana. Ɛɛ rɛ Pɔɔl baa, "Ŋ tɩɩ gyɩma rɛ anɩɩ ɩ aa di sarɩya taŋha no tɩyaŋ ʋ bɩsɩ bɩ kpaga daha. Ŋ teŋ yaŋ fɩyɛla rɛ abee ŋ aa sɩ basɩ wɩya a laa ŋ tɩɩ ɩ sɩya tɩyaŋ. 11Ɩ tɩɩ sɩ wuwo pɩyɛsɩ na, anɩɩ saŋa hʋ ŋ aa ko mʋ Gyerusalɛm dɩ ŋ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ, ʋ ha bɩ para kyɛyɛ fi abee balɩya. 12Gyuuma bɩ naa dɩ ŋ bee ba bee nal buloŋ kaŋ wɩya kɩ kpa dɔmɔŋ Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ tɩyaŋ. Ba mɛ bɩl bɩ naa dɩ ŋ we kaasɩ wɩɩkyʋwaldɩɩsɩ tɩyaŋ mɛ koo lee kɩdɩgɩ buloŋ tɩyaŋ. 13Wɩɩ buloŋ tuwo ba aa sɩ wuwo kpa daga anɩɩ wɩya hʋ ba aa baa dɩ ŋ yaa kyogi mɛ kɔnɩ yaa wɩtɩɩ rɛ. 14Wɩɩ hʋ ŋ aa sɩ basɩ tɩya ɩ anɩɩ ʋ yaa wɩtɩɩ rɛ nyɛ: Ŋ kɛ gyɩma anɩɩ ŋmanɩɩ no ŋ aa tɩŋ nyɛ, á naabaala Wɩɩsɩ hʋ rɛ ŋ kɩ kyʋwalɩ gɛɛ. Beewɩya, mɩrɩsɩ hʋ buloŋ Moosi aa biŋ tɩya ma, abee wɩya hʋ buloŋ Wɩɩsɩ tɩŋdaala aa saba, ŋ mɛ laa ba buloŋ dɩ rɛ. Amɛ ba kɛ baa dɩ ŋmanɩɩ hʋ ŋ aa tɩŋ hʋ yaa wɩnyɩyɛl lɛ. 15Ŋ mɛ laa di rɛ anɩɩ Wɩɩsɩ sɩ kyisi niweliye abee nɩbɔmɔ buloŋ sʋʋ tɩyaŋ anɩɩ nala no buloŋ aa sɩŋ daha mɛ aa laa di gɛɛ. 16Ŋ aa lʋgɩ rɛ saŋa buloŋ dɩ ŋ gyɩma ŋ hakɩla tɩyaŋ anɩɩ ŋ bɩ kaŋ wɩkyogii buloŋ Wɩɩsɩ abee nihuwobiŋ sɩya tɩyaŋ. 17Ŋ lɩɩ Gyerusalɛm tɩyaŋ pɩɩsɩ rɛ, a pel bɩŋgyamaa, aŋ na mɩɩgɩ mʋ doŋ, dɩ ŋ kaŋ kɩna mʋ tɩya ŋ nala ka dɩ ŋ pɛ kpʋ pʋsɩ tɩya Wɩɩsɩ mɛ. 18Ɛɛ tɩyaŋ nɛ ba na ŋ Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ tɩyaŋ. Saŋa hʋ tɩyaŋ ba aa naa ŋ dɩ ŋ pɩɩsɩ ŋ bisiŋ teŋ nɛ. Nɩgyamaa mɛ daa ŋ kaŋ gyʋʋ doŋ. Ŋ bɩ wee kaasɩ buloŋ mɛ. 19Gyuuma badɔmɔŋ mɛ aa lɩɩ Esɩya paalʋʋ mɛ rɛ fa we doŋ. Dɩ ba aa rɛ fa kaŋ wɩɩ buloŋ abeel-ŋ, ʋ fa maga dɩ ba tɩɩ ko basɩ rɛ daha tɩyaŋ. 20Dɩ ɛɛ mɛ ko daa, leŋ dɩ nala no aa we daha basɩ wɩɩ hʋ ba mɛ aa naa dɩ ŋ yaa kyogi, saŋa hʋ ba aa kana ŋ mʋ nɩhɩyasɩ hʋ aa laŋŋɩ kɩ vʋʋlɩ wɩya sɩya. 21Wɩɩ hʋ buloŋ ŋ aa yaa rɛ nyɛ: Ba sɩya tɩyaŋ, ŋ fa nɔsɔ basɩ tɩya ba rɛ a baa, 'Gyɩnaŋ ma aa di ŋ sarɩya rɛ, dɩ ma kpa kyogisi tɩya ŋ, akuu ŋ aa laa di anɩɩ sʋʋnɩ sɩ mɩɩgɩ sii sʋʋ tɩyaŋ a kaŋ mɩɩbol wɩya."' 22Fɛlisi aa nɩɩ gɛɛ, ʋ basɩ tɩya ba a baa, "Ma sii. See dɩ ŋ leŋ dɩ Lisiyasɩ, laalyuwolo nɩhɩyawʋ hʋ ko, ka dɩ ŋ na dɩ wɩɩ no sarɩya." Fɛlisi fa gyɩŋ ŋmanɩɩ hʋ Pɔɔl aa tɩŋ wɩya rɛ weliŋ, ɛɛ rɛ tɩŋ ʋ basɩ gɛɛ. 23Ʋ leŋ laalyuwolo hʋ kɩdɩgɩ kɩ deŋ Pɔɔl, aŋ basɩ tɩya ʋ dɩ ʋ kana ʋ tɔ aŋ leŋ dɩ ʋ kɩ na wiyese, dɩ ʋ tɩya ʋ kyaŋsɩ ŋmanɩɩ dɩ ba ko kɩ na ʋ. Dɩ ʋ rɛ aa kyɛ kɩŋ mɛ, dɩ ba wuwo pɛ ʋ tɩyaŋ abee haŋ kɩbalɩɩ hʋ. 24Ʋ gyɩ bɩ pɩɩsa ka Fɛlisi bee ʋ haaŋ Durusila mɛ ko doŋ. Durusila fa yaa Gyuu rɛ. Nyɛ rɛ Fɛlisi tɩma yɩrɩ Pɔɔl dɩ ʋ ko. Pɔɔl aa ko, ʋ leŋ ʋ basɩ Yesu Krisita laadii memii a tɩya ʋ. 25Pɔɔl gyɩ basɩ wɩya mɛ rɛ a mʋ kɩ tile wɩweliye yayɩ tɩyaŋ, a bee ɛɛ ɩ aa sɩ wuwo kaŋ ɩ tɩɩ, a bɩl basɩ kyɛɛ hʋ Wɩɩsɩ aa sɩ di dʋnɩya nala sarɩya wɩya mɛ. Ʋ aa basɩ wɩya no, kambɩŋ buloŋ kaŋ Fɛlisi. Ɛɛ rɛ ʋ baa dɩ ʋ leŋ mɔɔgɛɛ aŋ kɩ mʋ, dɩ amɛ dɩ ʋ rɛ ko na sɩnɩɩ, dɩ ʋ sɩ bɩl yɩrɩ ʋ. 26Ʋ kɛ fa bɩɩna anɩɩ Pɔɔl sɩ kaŋ molbiye ko kpala ʋ rɛ. Ɛɛwɩya, ʋ gyɩ aa kɩ yɩrɩ ʋ bʋlɩya bʋlɩya, dɩ ba kɩ basɩ wɩya. 27Ʋ bɩsɩ balɩya hal tɩyaŋ, baal kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Pɔɔkɩyɔsɩ Fɛsitusi rɛ fa mɩɩgɩ ko laa Fɛlisi nyuu, a kɩ deŋ paalʋʋ hʋ. Fɛlisi fa aa kyɛ dɩ Gyuuma hʋ kyo ʋ rɛ. Ɛɛ rɛ tɩŋ ʋ gyɩ leŋ ba ha leŋ Pɔɔl nɩtɔdɩya hʋ tɩyaŋ gɛɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\