YESU KPAMBƖSƖ 3

1Kyɛɛ kɩdɩgɩ, Piita bee Gyɔɔŋ gyɩ sii mʋ Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ rɛ Wɩɩsɩ kyʋwalɩɩ saŋa. Saŋa no gyɩ yaa nɩɩ wɩɩhaa kerifi boto rɛ. 2Ba aa mʋ dɩ baal kɩdɩgɩ mɛ we doŋ. Ʋ naa paalɩ kɩ lʋla ʋ dɩ ʋ gbarɩga rɛ. Kyɛɛ kɛ buloŋ ʋ nala aa kpa ʋ mʋ holli Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ paganyʋwa hʋ ba aa yɩrɩ Pagɩwelii hʋ tɩyaŋ nɛ. Doŋ tɩyaŋ nɛ ʋ gyɩ aa hɔŋ, a kɩ sʋla kɩna nala hʋ aa gyʋʋ Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ lee. 3Ʋ gyɩ aa naa Piita bee Gyɔɔŋ dɩ ba aa ko dɩ ba gyʋʋ wɩɩkyʋwaldɩya hʋ, ʋ sʋla kɩna ba lee. 4Nyɛ rɛ ba kɩ deŋ ʋ sɩya tɩyaŋ, aŋka Piita basɩ tɩya ʋ dɩ ʋ mɛ kɩ deŋ ba. 5Ɛɛ rɛ ʋ kɩ deŋ ba aŋ kɩ yɩyɛlɩ anɩɩ ba sɩ tɩya ʋ kɩŋ. 6Nyɛ rɛ Piita mɩɩgɩ basɩ tɩya ʋ, "Ŋ bɩ kaŋ molbii buloŋ ŋ aa sɩ tɩya ɩ, amɛ kɩŋ hʋ ŋ aa kana, ʋ rɛ ŋ sɩ kpa tɩya ɩ. Yesu Krisita aa lɩɩ Nazarɛti feŋ tɩyaŋ, ŋ baa 'Sii kɩ vala."' 7Ʋ aa basɩ gɛɛ rɛ, ʋ kana ʋ noduu noŋ tɩyaŋ, a kana ʋ tarɩ sii sɩŋ. Ʋ naasɩ buloŋ pirigi tannɩ, a deye deye. 8Nyɛ rɛ ʋ sii gyaa kyigisi ʋ naasɩ tɩyaŋ, a kɩ vala. Ɛɛ rɛ ba buloŋ kpa gyʋʋ Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ. Ka baal hʋ vala aŋ sii kɩ gyaa, a kɩ dannɩ Wɩɩsɩ. 9Nala hʋ buloŋ na ʋ, dɩ ʋ aa val aŋ kɩ dannɩ Wɩɩsɩ. 10Ba aa na ʋ, ba wuwo gyɩma rɛ anɩɩ ʋ rɛ fa aa hɔŋ Pagɩwelii hʋ nyʋwa tɩyaŋ kɩ sʋla kɩna gɛɛ. Nyɛ rɛ ba buloŋ hirigi, beewɩya ba kɛ lee, wɩkperii rɛ ba na gɛɛ. 11Nyɛ rɛ Piita bee Gyɔɔŋ abee baal hʋ buloŋ sii mʋ gyʋʋ gyambarɩŋ kɩdɩgɩ ba kɩ yɩrɩ Solomɔn Gyambarɩŋ. Nala hʋ aa naa baal hʋ dɩ ʋ aa tɩŋ Piita bee Gyɔɔŋ hal gɛɛ, ba sii giri fá mʋ dɩ ba na ʋ, beewɩya wɩkperii rɛ ba kɛ na gɛɛ. 12Piita aa naa nala hʋ aa yaa gɛɛ rɛ, ʋ pɩyɛsɩ ba a baa, "Ŋ kuwobalɩya Iziral tɩmma, bee rɛ tɩŋ wɩɩ no yaa wɩkperii ma lee, haalɩ, ma paalɩ kuwoni ma sɩyasɩ we á tɩyaŋ nyɛ? Ma ta ko liisi anɩɩ á tɩɩ dee koo á wɩweliye yayɩ rɛ tɩŋ baal no sii kɩ vala nyɛ. 13Abɩraham abee Azɩkɩ abee Gyeekɔbɩ abee á naabaala Wɩɩsɩ hʋ rɛ kpaa feŋbal a tɩya ʋ tʋŋtʋnnɩ Yesu. Nal hʋ ma aa kaŋ tɩya ba di ʋ sarɩya. Ɛɛ rɛ ka ma bɩl tʋwa Pilato, sarɩdiil hʋ sɩya tɩyaŋ, anɩɩ ma bɩ gyɩma ʋ. Haalɩ, Pilato fa kɩ kyɛ dɩ ʋ kpa ʋ ta, ka ma bɩ laa nyʋwa dɩ ʋ ta ʋ. 14Wɩɩsɩ Tɩpʋlʋŋ Tɩɩna, nal hʋ aa yaa wɩweliye hʋ, ʋ rɛ ma vɩya, aŋ sʋla dɩ ba kpa Barabaasɩ, nal hʋ aa kpʋ nala, a ta. 15Aŋ leŋ ba kpʋ nal hʋ aa tɩya mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii. Amɛ á dii daŋsɩya rɛ anɩɩ Wɩɩsɩ kyisi baal no rɛ sʋʋ tɩyaŋ. 16Baal no ma aa naa dɩ ʋ deye nyɛ, haŋ Yesu hʋ dee tɩyaŋ nɛ. Á laa ʋ dee hʋ wɩya di rɛ, ɛɛ rɛ tɩŋ wɩɩ no wuwo yaa nyɛ. Á aa laa ʋ wɩya di hʋ rɛ tɩŋ baal no wuwo na laaŋfɩya ma buloŋ sɩɩ tɩyaŋ nyɛ. 17Ŋ naabalɩya, ŋ gyɩma anɩɩ ma bee ma nɩhɩyasɩ gyɩ aa bɩ gyɩma rɛ tɩŋ ma kpʋ Yesu Krisita gɛɛ. 18Faafaa buloŋ nɛ Wɩɩsɩ leŋ ʋ tɩŋdaala basɩ anɩɩ nal hʋ ʋ aa lɩya dɩ ʋ ko laa dʋnɩya nala ta sɩ na tʋwara. Ɛɛ mɛ kɔnɩ yaŋ ko yaa wɩtɩɩ rɛ. 19Ɛɛwɩya, ma bɩrɩmɩ lɩɩ ma wɩbɔmɔ tɩyaŋ aŋ kɩ tɩŋ Wɩɩsɩ, dɩ ʋ kpa ma wɩbɔmɔ kyɛ ma, a leŋ dɩ ma bembiye fɩyɛlɩ. 20Ka dɩ Wɩɩsɩ bɩl tɩŋ Krisita hʋ, nal hʋ ʋ aa lɩya dɩ ʋ ko ma lee. Ʋ rɛ yaa Yesu. 21Ʋ maga dɩ ʋ we Wɩɩsɩbee tɩyaŋ nɛ, a kaŋ kɩ mʋ saŋa hʋ Wɩɩsɩ aa sɩ leŋ dɩ dʋnɩya wɩɩ buloŋ ko bɩrɩmɩ wɩfalɩɩ. Faafaa buloŋ nɛ Wɩɩsɩ leŋ ʋ tɩŋdaala basɩ wɩya no ʋ Wiyesi Welii hʋ dee tɩyaŋ. 22Moosi mɛ fa yaa Wɩɩsɩ tɩŋdaala no kɩdɩgɩ rɛ. Ʋ gyɩ basɩ baa, 'Á Tɩɩna Wɩɩsɩ sɩ tɩŋ ʋ tɩŋdaal kɩdɩgɩ dɩ ʋ ko ma lee anɩɩ ʋ aa tɩma ŋ gɛɛ. Ʋ sɩ yaa ma nɩɩnabiye tɩɩ. Dɩ ʋ rɛ ko ko, ma laa ʋ nyʋwa wɩbasɩya buloŋ di, aŋ tɩŋa ʋ. 23Nal hʋ buloŋ ko bɩ tɩŋ ʋ nyʋwa, Wɩɩsɩ sɩ lɩɩ ʋ tɩɩna ta ʋ nala tɩyaŋ.' 24Wɩya no buloŋ á aa naa nyɛ gyɩnaŋ, Wɩɩsɩ tɩŋdaala hʋ ʋ aa taa dɩ ba ko basɩ ʋ wɩya hʋ laa sɩya basɩ wɩya no aa sɩ yaa wɩya rɛ. A piili Samuwɛl abee nala hʋ buloŋ aa tɩŋa ʋ hal ko, ba buloŋ mɛ basɩ wɩya no yayɩ wɩya rɛ. 25Nyʋʋsɩ hʋ buloŋ Wɩɩsɩ aa bine ʋ tɩŋdaala hʋ ko basɩ gɛɛ, mamaa rɛ ʋ biŋ ba buloŋ tɩya. Ʋ biŋ tɩya á naabaala rɛ ka ba ha pɩŋ gbal ma mɛ gyɩnaŋ. Beewɩya ʋ gyɩ basɩ tɩya Abɩraham nɛ a baa, 'I doho nala tɩyaŋ nɛ ŋ sɩ tɩŋa a leŋ dɩ dʋnɩya nala buloŋ na marɩsɩ.' 26Ɛɛ rɛ tɩŋ Wɩɩsɩ lɩɩ ʋ tʋŋtʋnnɩ Yesu á Tɩɩna, dɩ ʋ laa sɩya ko ma lee, a pɛ ma tɩyaŋ dɩ ma buloŋ bɩrɩmɩ lɩɩ ma wɩbɔmɔ tɩyaŋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\