YESU KPAMBƖSƖ 9

1Ɛɛ rɛ ka Sɔɔl mɛ ha lɩɩ sɩɩ pɔ Yesu hatɩnna hʋ tɩyaŋ, a kɩ fugisi ba, a kɩ basɩ anɩɩ ʋ sɩ kpʋ ba. 2Nyɛ rɛ ʋ sii mʋ Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyawʋ hʋ lee a sʋla ʋ, ʋ sabɩ tenni tɩya ʋ dɩ ʋ kaŋ mʋ tɔɔ kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Damaasiku. Tenni no fa daga anɩɩ dɩ Sɔɔl ko mʋ gyʋʋ Gyuuma wɩɩkyʋwaldɩya buloŋ aa we Damaasiku tɩyaŋ, dɩ ba tɩya ʋ ŋmanɩɩ dɩ ʋ kasɩ nala hʋ aa tɩŋ Yesu Krisita ŋmanɩɩ hʋ, ba baala abee ba haana buloŋ, a kaŋ ba mɩɩgɩ mʋ Gyerusalɛm. 3Ɛɛ rɛ Sɔɔl gyɩ sii lɩɩ kpa ŋmanɩɩ a kɩ mʋ Damaasiku. Ʋ gyɩ ko mʋ kpaga Damaasiku rɛ, dɩ kyaanʋʋ kɩdɩgɩ pirige lɩɩ wɩɩsɩnyuu, a kyaanɩ we ʋ tɩyaŋ. 4Ʋ lɩɩ tele, aŋka ʋ nɩɩ nal taal dɩ ʋ basɩ tɩya ʋ a baa, "Sɔɔl, Sɔɔl, bee rɛ tɩŋ ɩ kɩ dɔgɩsɩ ŋ nyɛ." 5Ɛɛ rɛ Sɔɔl pɩyɛsɩ, "Aŋnɛ rɛ yaa ɩ, ŋ Tɩɩna?" Ɛɛ rɛ taal hʋ baa, "Mɩyaŋ Yesu rɛ, nal hʋ ɩ aa dɔgɩsɩ hʋ. 6Sii mʋ gyʋʋ tɔɔ hʋ. Doŋ tɩyaŋ nɛ ba sɩ daga ɩ wɩɩ hʋ ɩ aa sɩ yaa." 7Sɔɔl bee nala hʋ fa aa val hʋ buloŋ mɩɩgɩ sɩŋ tuwori kɩ deŋ. Beewɩya ba mɛ nɩɩ taal hʋ rɛ, amɛ ba bɩ naa nal buloŋ. 8Ɛɛ rɛ Sɔɔl nyagɩ sii sɩŋ, a kaŋ ʋ sɩya suri. Ʋ sɩya gyɩ ta kyirigi waasʋ gɛɛ rɛ, ka ʋ bee na kɩŋ buloŋ. Ʋ noŋ tɩyaŋ nɛ ba gyɩ kana, a kana ʋ tarɩ mʋ pele Damaasiku. 9Ʋ nyʋlɩma we doŋ gɛɛ rɛ ʋ kyɛyɛ boto, dɩ ʋ bɩ wuwo di kɩŋ buloŋ, a bɩ wuwo nyʋwa nɩɩ mɛ. 10Yesu hatɩnna hʋ kɩdɩgɩ mɛ gyɩ we Damaasiku tɩyaŋ, ba kɩ yɩrɩ Ananiyasɩ. Nyɛ rɛ ʋ duwosi dɩ á Tɩɩna Yesu yɩrɩ ʋ a basɩ tɩya ʋ a baa, "Ananiyasɩ!" Ɛɛ rɛ ʋ saŋa a baa, "Mɩyaŋ nɛ nyɛ, Tɩɩna." 11Ɛɛ rɛ á Tɩɩna Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Sii kpa ŋmanɩɩ hʋ ba yɩrɩ ŋmaŋ-deginii hʋ, a mʋ baal kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Gyudasɩ dɩya. Dɩ ɩ ko mʋ, pɩyɛsɩ ʋ dɩ baal kɩdɩgɩ aa lɩɩ Taasu rɛ ɩ kɩ kyɛ. Ʋ feŋ nɛ yaa Sɔɔl. Ʋ rɛ ha yaŋ kɩ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ gɛɛ. 12Wɩɩsɩ hʋ kyʋwalɩɩ tɩyaŋ, ʋ naa anɩɩ ɩ Ananiyasɩ rɛ ko gyʋʋ a kpa ɩ nosi dɔbɔ ʋ tɩyaŋ ʋ sɩya bɩl suri." 13Ɛɛ rɛ Ananiyasɩ basɩ baa, "Ŋ Tɩɩna, nala yʋga rɛ kɩŋkaŋ a basɩ tɩya ŋ anɩɩ baal no bɔmɔ rɛ weliŋ abee ɩ nala hʋ aa we Gyerusalɛm tɩyaŋ. 14Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ rɛ tɩya ʋ ŋmanɩɩ dɩ ʋ ko Damaasiku daha, a kasɩ nala hʋ buloŋ aa kyʋwalɩ ɩ." 15Á Tɩɩna Yesu basɩ tɩya Ananiyasɩ a baa, "Sii mʋ. Mɩyaŋ nɛ lɩɩ ʋ dɩ ʋ tuŋ ŋ tʋma. Ʋ sɩ mʋ basɩ ŋ wɩya tɩya nala hʋ aa bɩ yaa Gyuuma abee kuworo abee Iziral tɩmma mɛ. 16Mɩyaŋ nɛ sɩ daga ʋ tʋwara maga gɛɛ ʋ aa sɩ na ŋ wɩya." 17Ɛɛ rɛ Ananiyasɩ sii kpa mʋ dɩya hʋ Sɔɔl aa gyʋwa. Nyɛ rɛ ʋ gyʋʋ a kpa ʋ nosi dɔbɔ Sɔɔl tɩyaŋ aŋ baa, "Ŋ naabiye Sɔɔl, á Tɩɩna Yesu hʋ ɩ aa naa ŋmanɩɩ hʋ tɩyaŋ dɩ ɩ aa ko daha, ʋ rɛ tɩma ŋ dɩ ŋ ko daha dɩ ɩ sɩya wuwo suri, ka dɩ Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ mɛ gyʋʋ ɩ tɩyaŋ." 18Ʋ aa basɩ gɛɛ, dɩ kɩna badɔmɔŋ aa kɩɩ gɛɛ anɩɩ fuwonamɩya para pirige lɩɩ tele ʋ sɩya tɩyaŋ, ka ʋ bɩl wuwo kɩ na. Doŋ tɩyaŋ nɛ ʋ sii, ba fo ʋ wɩɩkyʋwalnɩɩ. 19Ka ʋ di kɩna a bɩl kaŋ dee. Ʋ gyɩ we Damaasiku tɩyaŋ nɛ kyɛyɛ baŋmana, ʋ bee Yesu hatɩnna hʋ aa we doŋ. 20Ʋ aa we doŋ gɛɛ rɛ, ʋ aa sii mʋ wɩɩkyʋwaldɩɩsɩ a piili kɩ basɩ Yesu wɩya a kɩ tɩya nala anɩɩ Yesu rɛ yaa Wɩɩsɩ biye hʋ. 21Nala hʋ buloŋ gyɩ aa nɩɩ wɩya hʋ Sɔɔl aa basɩ, ʋ gyɩ yaa ba buloŋ wɩkperii rɛ. Ba kɩ pɩyɛsɩ dɔmɔŋ, a baa "Baal no daa fa we Gyerusalɛm tɩyaŋ a kɩ kpʋ nala hʋ aa laa Yesu wɩya di gɛɛ? Ka gɛɛ wɩya rɛ ʋ bɩl ko daha dɩ ʋ ko kasɩ ba mʋ Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ hʋ lee?" 22Ɛɛ rɛ ka Sɔɔl marɩ kɩ basɩ wɩya hʋ abee nyuduwo, a te faafaa hʋ. Ʋ wuwo daga rɛ anɩɩ Yesu rɛ yaa Krisita hʋ, laataal hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya dɩ ʋ ko laa dʋnɩya nala ta. Ʋ paalɩ basɩ gɛɛ rɛ Gyuuma hʋ buloŋ aa we Damaasiku tɩyaŋ polo buloŋ yʋwɔrɩ, ba bɩl bɩ wuwo laa wɩɩ buloŋ basɩ. 23Ʋ gyɩ we doŋ pɩɩsɩ rɛ. Nyɛ rɛ kyɛɛ kɩdɩgɩ, Gyuuma hʋ sii vʋʋlɩ dɩ ba kpʋ ʋ. 24Ɛɛ rɛ Sɔɔl ko nɩɩ ba aa kyɛ dɩ ba kpʋ ʋ hʋ wɩya. Wɩɩhaa bee tebine buloŋ, ba aa sɩŋ ba bee pagɩbal hʋ tɩyaŋ nɛ dɩ ba na ʋ a kpʋ. 25Nyɛ rɛ kyɛɛ kɩdɩgɩ tebine, Sɔɔl noŋ nala hʋ kpa ʋ we simbiye tɩyaŋ, a kaŋ ŋmaŋ vʋwa, a kpa ʋ ta ʋ tuu gyee hʋ ba aa saa baarɩ bee hʋ hal sɔmmm, a sii mʋ Gyerusalɛm. 26Sɔɔl aa mʋʋ Gyerusalɛm, ʋ gyɩ aa kyɛ dɩ ʋ gyʋʋ Yesu hatɩnna hʋ aa we doŋ tɩyaŋ nɛ. Amɛ ba gyɩ bɩ laa di anɩɩ ʋ mɛ laa Yesu wɩya di rɛ. Ɛɛ rɛ gyɩ tɩŋ ba gyɩ kɩ fá ʋ. 27Yesu hatɩnna hʋ kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Banabaasɩ rɛ gyɩ pɛɛ Sɔɔl tɩyaŋ, a kana ʋ mʋ Yesu kpambɩsɩ hʋ lee. Ʋ rɛ gyɩ basɩ tɩya ba ɛɛ hʋ Sɔɔl aa naa á tɩɩna Yesu ŋmanɩɩ hʋ tɩyaŋ, ʋ basɩ wɩya tɩya ʋ. Aŋ ha gyɩ bɩl basɩ tɩya ba ɛɛ hʋ Sɔɔl aa basɩ Yesu wɩya abee nyuduwo a tɩya nala Damaasiku tɩyaŋ. 28Nyɛ rɛ ba laa ʋ we ba tɩyaŋ, ba beel-ʋ buloŋ we doŋ, a kɩ gɔllɩ Gyerusalɛm tɩyaŋ, 29a kɩ basɩ Wɩɩsɩ wɩya abee nyuduwo á Tɩɩna Yesu feŋ tɩyaŋ. Ʋ bee Gyuuma hʋ aa basɩ Giriki taal gyɩ aa kaŋ wɩya kɩ kpa dɔmɔŋ nɛ. Ba kɩ lʋga dɩ ba kpʋ ʋ. 30Ʋ dɔŋtɩŋsɩ hʋ aa ko nɩɩ anɩɩ dɩ ba aa lʋga dɩ ba kpʋ ʋ rɛ, ba sii kana ʋ a mʋ Sizaariya, ʋ sɩŋ doŋ kpa mʋ Taasu. 31Ɛɛ hal tɩyaŋ nɛ, nala hʋ aa laa Yesu wɩya di Gyudɩya abee Galili abee Samaarɩya paalʋʋ tɩyaŋ, ba buloŋ yaŋ na wiyese, a marɩ laa Wɩɩsɩ wɩya di weliŋ, a kɩ tɩŋ Yesu á Tɩɩna, a kɩ fá ʋ mɛ. Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ mɛ pɛ ba tɩyaŋ, ba wala kɩ pɛ. 32Lee buloŋ nɛ Piita fa kɩ gɔllɩ. Kyɛɛ kɩdɩgɩ, ʋ sii kpa mʋ Liida dɩ ʋ na Wɩɩsɩ nala hʋ aa we doŋ tɩyaŋ. 33Ʋ aa mʋ doŋ, ʋ na baal kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Eniyasɩ. Ʋ fa gbarɩga rɛ, a pɩŋ dɩya tɩyaŋ bɩsɩ kyori, dɩ ʋ bɩ wuwo lɩɩ bee. 34Ɛɛ rɛ Piita basɩ tɩya ʋ a baa, "Eniyasɩ, Yesu Krisita tɩya ɩ laaŋfɩya rɛ. Sii kpa ɩ wasa." Doŋ tɩyaŋ nɛ Eniyasɩ pirigi nyagɩ sii sɩŋ abee dee. 35Nala hʋ buloŋ aa lɩɩ Liida abee Saarɔŋ aa naa gɛɛ, ba bɩrɩmɩ lɩɩ ba wɩbɔmɔ tɩyaŋ nɛ aŋ kɩ tɩŋ á Tɩɩna Yesu. 36Haaŋ kɩdɩgɩ mɛ rɛ fa we Gyoopa tɩyaŋ, a mɛ fa yaa Yesu hatɩnnɩ. Ʋ feŋ nɛ fa yaa Tabiita (Giriki tɩmma fa aa yɩrɩ ʋ Dɔɔkasɩ; Ʋ memii rɛ yaa wiyeme.) Ʋ fa kaŋ bɔnyɛ rɛ weliŋ a kɩ pɛ nyaaba abee nɩtaaga tɩyaŋ. 37Piita ha gyɩ aa we Liida tɩyaŋ gɛɛ rɛ ka haaŋ no sʋba Gyoopa tɩyaŋ. Nyɛ rɛ ba fo ʋ nɩɩ, a kana ʋ gyɩŋ biŋ salnyuu dɩya kɩdɩgɩ tɩyaŋ. 38Gyoopa bee Liida fa bɩ boliye. Nala hʋ aa laa Yesu wɩya di Gyoopa tɩyaŋ nɩɩ anɩɩ Piita we Liida tɩyaŋ nɛ. Nyɛ rɛ ba tɩŋ nala balɩya ʋ lee dɩ ba mʋ sʋla ʋ dɩ ʋ fa ba wulo lagɩ. Ɛɛ rɛ ba mʋ basɩ tɩya ʋ. 39Piita sii tɩŋ ba hal a mʋ ko. Ʋ aa ko pele doŋ, ɛɛ rɛ ba kana ʋ gyɩŋ salnyuu dɩya hʋ. Ka lohaana badɔmɔŋ aa we doŋ buloŋ sɩŋ ʋ hal a kɩ wii, a paa galaalɩya abee gavʋwalɩya Dɔɔkasɩ aa mara, a ko lɩɩ kɩ daga Piita. 40Ɛɛ rɛ Piita leŋ ba buloŋ lɩɩ dɩya hʋ tɩyaŋ. Ba aa lɩɩ dɩya hʋ tɩyaŋ ko teŋ, ɛɛ rɛ ʋ tuu gbinni a kyʋwalɩ Wɩɩsɩ. Ʋ aa kyʋwalɩ Wɩɩsɩ hʋ mʋ teŋ, ʋ mɩɩgɩ bɩrɩmɩ sʋʋ hʋ lee, a basɩ baa, "Tabiita, sii!" Nyɛ rɛ ʋ kaŋ ʋ sɩya suri. Ʋ aa naa Piita, ʋ sii hɔŋ. 41Nyɛ rɛ Piita mʋ pele ʋ, a kaŋ ʋ noŋ tɩyaŋ, ʋ sii sɩŋ. Ɛɛ rɛ ʋ yɩrɩ Wɩɩsɩ nala hʋ abee lohaana hʋ buloŋ ko laŋŋɩ, a kpa Tabiita tɩya ba. Ba buloŋ na ʋ dɩ ʋ bɩl weye. 42Nyɛ rɛ wɩɩ no taalɩ Gyoopa buloŋ. Nala yʋga ko laa á Tɩɩna Yesu wɩya di. 43Piita gyɩ we Gyoopa tɩyaŋ a pɩɩsɩ mʋhʋ rɛ. Baal kɩdɩgɩ gyɩ we doŋ a kɩ tɩgɩsɩ pulo, ba kɩ yɩrɩ Siimɔŋ. Ʋ dɩya rɛ Piita gyɩ gyʋʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\