ƐFISO TƖMMA 1

1Mɩyaŋ Pɔɔl lɛ sabɩ teŋ no a kɩ tɩya ma Wɩɩsɩ nala hʋ aa we Ɛfiso tɩyaŋ a kaŋ Yesu Krisita wɩya hʋ ma aa laa di abee wɩtɩɩ. Wɩɩsɩ kyɛrɩ tɩyaŋ nɛ ʋ lɩɩ ŋ, dɩ ŋ yaa Yesu Krisita kpambɩya. 2Á Kuwo Wɩɩsɩ abee á Tɩɩna Yesu Krisita bɔnyɛ abee ba fɩyɛlʋʋ sɩ we ma lee. 3Ma leŋ dɩ á dannɩ Wɩɩsɩ, ʋ rɛ yaa á Tɩɩna Yesu Krisita Kuwo abee ʋ Wɩɩsɩ. Á bee Krisita aa yaa kɩdɩgɩ wɩya, ʋ kyiyeli ma rɛ abee wɩweliye hʋ buloŋ aa lɩɩ ʋ lee. 4Ka dɩ Wɩɩsɩ na marɩ dʋnɩya, ʋ tɩŋ Krisita tɩyaŋ nɛ a lɩɩ ma dɩ á yaa tɩpʋlʋŋ tɩmma ʋ sɩya tɩyaŋ, á ta kaŋ bisiŋ koo wɩkyogii buloŋ. 5Wɩɩsɩ laa sɩya vʋʋlɩ biŋ nɛ anɩɩ ʋ sɩ tɩŋ Yesu Krisita tɩyaŋ a leŋ dɩ á yaa ʋ biisi. Ʋ tɩɩ kyɛrɩ abee ʋ kyori tɩyaŋ nɛ ʋ yaa wɩya no buloŋ. 6Ɛɛwɩya, akuu ʋ aa tɩŋ ʋ Biikyoolii hʋ tɩyaŋ a fá á sikii aŋ daga ma ʋ bɔnyɛ yʋga wɩya, ma leŋ dɩ á dannɩ ʋ. 7- 8Wɩɩsɩ bɔnyɛ hʋ ʋ aa kaŋ daga ma bɩ kaŋ magɩsɩɩ, beewɩya Krisita sʋʋ hʋ nyubaanɩŋ, ʋ kpaa ʋ kyal a tuŋ á wɩbɔmɔ buloŋ kyɩŋ nɛ, Wɩɩsɩ kpa á wɩbɔmɔ buloŋ kyɛ ma. Wɩɩsɩ tɩɩ wɩgyʋŋ abee ʋ gyɩmaa tɩyaŋ nɛ ʋ yaa wɩɩ no. 9Wɩɩsɩ tɩɩ kyɛrɩ tɩyaŋ nɛ ʋ leŋ á gyɩŋ ʋ wɩya hʋ fa aa yaa wɩfaŋɩya. Ʋ vʋʋla anɩɩ Krisita tɩyaŋ nɛ ʋ sɩ tɩŋa a yaa wɩya no buloŋ ʋ aa baa dɩ ʋ sɩ yaa. 10Wɩɩ hʋ Wɩɩsɩ a vʋʋla dɩ ʋ yaa rɛ nyɛ: Dɩ saŋa hʋ ʋ aa bine rɛ ko pele, ʋ sɩ kaŋ kɩna hʋ buloŋ aa we wɩɩsɩnyuu abee kɩna hʋ buloŋ aa we taŋha nyuu a ko laŋŋɩ dɔmɔŋ, ka dɩ Yesu Krisita yaŋ yaa ba buloŋ kunyɩna. 11Wɩɩsɩ kyɛrɩ tɩyaŋ nɛ ʋ aa leŋ wɩɩ buloŋ yaa. Krisita tɩyaŋ nɛ Wɩɩsɩ tɩŋa a lɩɩ ma á yaa ʋ nala anɩɩ gɛɛ ʋ aa bine piili hʋ tɩyaŋ buloŋ. 12Ʋ yaa gɛɛ rɛ dɩ á nala hʋ aa laa sɩya kpa á bayɩyɛla we Krisita tɩyaŋ, leŋ dɩ ʋ feŋ yɩrɩ, a na bigisii. 13Ma mɛ gyɩ ko yaa Wɩɩsɩ nala rɛ saŋa hʋ ma aa nɩɩ wɩtɩɩ hʋ. Wɩtɩɩ no rɛ yaa Wɩɩsɩ wɩweliye hʋ aa leŋ Wɩɩsɩ laa ma ta. Saŋa hʋ ma gyɩ aa nɩɩ wɩtɩɩ no a laa Krisita wɩya di, Wɩɩsɩ kpaa ʋ Wiyesi Welii hʋ we ma tɩsɩ tɩyaŋ nɛ a daga anɩɩ ma yaa ʋ nala rɛ. Wɩɩsɩ laa sɩya wee nyʋwa rɛ anɩɩ ʋ sɩ kpa Wiyesi Welii no tɩya nala hʋ buloŋ aa laa ʋ wɩya di. 14Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ aa we á tɩsɩ tɩyaŋ wɩya, ɛɛ leŋ á gyɩma anɩɩ á kɔnɩ sɩ maakyiye na kɩŋ hʋ Wɩɩsɩ aa wee nyʋwa baa ʋ sɩ kpa tɩya ʋ nala rɛ. Wiyesi Welii hʋ mɛ marɩ leŋ á gyɩma anɩɩ Wɩɩsɩ kɔnɩ sɩ laa ʋ nala ta teŋ. Ɛɛwɩya, ma leŋ dɩ á dannɩ Wɩɩsɩ a leŋ dɩ ʋ feŋ yɩrɩ, a na bigisii. 15Ɛɛwɩya, a lɩɩ saŋa hʋ ŋ aa nɩɩ gɛɛ hʋ ma aa laa á Tɩɩna Yesu wɩya di abee gɛɛ hʋ ma aa kyo Wɩɩsɩ nala buloŋ, 16dɩ mɩyaŋ nɛ ko kɩ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ kɛ buloŋ, ŋ aa bee yeŋŋi ma wɩya. Ŋ aa kɩ liisi ma wɩya rɛ, a kɩ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ aŋgyʋwasʋ saŋa buloŋ. 17Ŋ aa kɩ sʋla Wɩɩsɩ, á Tɩɩna Yesu Krisita Kuwo hʋ, nal hʋ aa yaa gaŋdaal, dɩ ʋ kpa ʋ Wiyesi Welii hʋ we ma tɩyaŋ a leŋ dɩ ʋ tɩya ma wɩgyʋŋ dɩ ma gyɩŋ Wɩɩsɩ weliŋ. 18Ŋ wɩɩsʋlɩɩ rɛ bɩl yaa dɩ ma hakɩllɩ suri dɩ ma gyɩŋ wɩtɩɩ hʋ aa lɩɩ Wɩɩsɩ lee a wuwo gyɩŋ kɩna hʋ wɩya Wɩɩsɩ aa yɩrɩ ma ma kaŋ bayɩyɛla. Kɩna no ma bee Wɩɩsɩ nala aa sɩ na weliye rɛ kɩŋkaŋ a bɩ kaŋ magɩsɩɩ. 19Ŋ bɩl aa sʋla ʋ rɛ dɩ ʋ leŋ dɩ ma gyɩŋ ʋ debal hʋ aa bɩ kaŋ magɩsɩɩ aa maga gɛɛ á nala hʋ aa laa ʋ wɩya di lee. 20Dee no tɩɩ rɛ ʋ kaŋ kyisi Krisita sʋʋ tɩyaŋ, a leŋ ʋ hɔŋ ʋ noduu logiŋ lɩhɔnɩɩ wɩɩsɩbee tɩyaŋ ʋ beel-ʋ dɩ koro. 21Krisita rɛ tee kɩna hʋ buloŋ á aa bee na ka ba kaŋ dee a kɩ deŋ leye. Feŋ hʋ ʋ aa kana ʋ rɛ tee feŋ kɩdɩgɩ buloŋ aa we dʋnɩya no tɩyaŋ koo dʋnɩya hʋ aa sɩ maakyiye ko tɩyaŋ. 22Wɩɩsɩ kpaa kɩŋ buloŋ dee we Krisita nosi tɩyaŋ nɛ, aŋ lɩɩ ʋ, dɩ ʋ yaa kunyɩna wɩɩ buloŋ tɩyaŋ, nala hʋ aa laa Yesu wɩya di wɩya. 23Krisitabiisi rɛ yaa Krisita teŋbii, Krisita mɛ yaa ba buloŋ nyuu. Ʋ nyɛ daga anɩɩ Krisitabiisi rɛ leŋ Krisita yaa nɩpiliŋ, ka ʋ mɛ leŋ kɩŋ buloŋ yaa kipiliŋ wɩɩ buloŋ abee ŋmanɩɩ buloŋ tɩyaŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\