GALETIYA TƖMMA 6

1Ŋ naabalɩya, dɩ ma kɩdɩgɩ rɛ ko yaa wɩbɔŋ, ma nala hʋ aa tɩŋ Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ nyʋwa, ʋ maga dɩ ma kpa sɩfɩyala rɛ a daga ʋ gɛɛ hʋ ʋ aa sɩ tɩŋa a mɩɩgɩ lɩɩ wɩbɔŋ hʋ tɩyaŋ. Amɛ dɩ ma ko kɩ kyagɩlɩ ʋ, ma gyɩŋ tɩya ma tɩɩ weliŋ, dɩ Sɩtaanɩ ta wuwo mʋrɩ ma mɛ, dɩ ma yaa wɩbɔŋ. 2Ma laa dɔmɔŋ kyʋgɩsɩ kɩ kyʋŋ. Dɩ mamaa rɛ aa yaa gɛɛ, Krisita mɩra rɛ ma kɩ tɩŋa gɛɛ. 3Dɩ nal lɛ aa kpa ʋ tɩɩ anɩɩ ʋ yaa nal kɩdɩgɩ rɛ, aŋ kɔnɩ bɩ yaa nal buloŋ, ʋ tɩɩ rɛ ʋ kɩ mʋrɩ. 4Ma leŋ dɩ nal buloŋ sʋnnɩ ʋ tɩɩ wɩyaalɩya na dɩ ba kpaa ŋmanɩɩ rɛ koo ba bɩ kpaa ŋmanɩɩ. Dɩ ʋ wɩyaalɩya ko kpa ŋmanɩɩ, ʋ sɩ wuwo kpa ʋ tɩɩ wɩyaalɩya a bigisi ʋ tɩɩ, ka dɩ ʋ ta kpaa ʋ tɩɩ mʋ magɩsɩ nal buloŋ, 5beewɩya nal buloŋ maga dɩ ʋ kyʋŋ ʋ tɩɩ kyʋga rɛ. 6Nal hʋ ba aa dagɩ Wɩɩsɩ wɩya, ʋ leŋ dɩ wɩweliye hʋ buloŋ ʋ aa na kɩ daagɩ nal hʋ aa daga ʋ mɛ. 7Ma ta kɩ mʋrɩ ma tɩɩ. Nal kɩdɩgɩ buloŋ bɩ sɩ wuwo gʋrɩ Wɩɩsɩ. Kɩŋ hʋ ɩ aa doho, ʋ tɩɩ rɛ ɩ sɩ kʋma. 8Dɩ nal buloŋ nɛ aa tɩŋ ʋ teŋbii wɩkyɛɛlɩya tɩyaŋ, ʋ wɩyaalɩya tuno ʋ aa sɩ na rɛ yaa sʋʋ. Amɛ dɩ nal lɛ aa tɩŋ Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ nyʋwa, Wɩɩsɩ sɩ tɩŋ Wiyesi Welii tɩyaŋ a kpa mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii a tuŋ ʋ tɩɩna. 9Ɛɛwɩya, ma ta leŋ dɩ á lɔgʋ lɩɩ wɩweliye yayɩ. Dɩ ámaa bɩ leŋ á lɔgʋ lɩɩ wɩweliye yayɩ, dɩ saŋa hʋ aa maga rɛ ko pele, Wɩɩsɩ sɩ tuŋ ma. 10Ɛɛwɩya, dɩ ámaa rɛ ko na ŋmanɩɩ buloŋ, ma leŋ dɩ á yaa wɩweliye kɩ tɩya nal buloŋ, amarɩkpatɩya á bee nala hʋ buloŋ aa laa Wɩɩsɩ wɩya di a yaa nɩmmabalɩya. 11Ma bɩ naa ŋ kɩsabɩya aa yʋga yʋga gɛɛ. Ŋ tɩɩ rɛ aa sabɩ wɩkateŋse no. 12Nala hʋ aa kyɛ dɩ nala na ba wɩyaalɩya a kɩ bigisi ba, ba aa rɛ aa fɩl ma dɩ ma keri ma pene gɛɛ. Ba gyɩma anɩɩ dɩ ba aa rɛ aa basɩ Krisita aa sʋba daagarɩɩ hʋ tɩyaŋ wɩya, nala sɩ dɔgɩsɩ ba. Dɔgɩsɩɩ no rɛ ba kɩ fá, ɛɛ rɛ tɩŋ ba kɩ fɩl ma dɩ ma keri ma pene gɛɛ. 13Nala hʋ tɩɩ mɛ gba aa keri ba pene hʋ, ba bee tɩŋ mɩrɩsɩ hʋ Moosi fa aa bine. Ba aa kyɛ dɩ ma keri ma pene rɛ dɩ ba kpa gɛɛ kɩ daga ba tɩɩ anɩɩ ba leŋ ma keri ma pene rɛ, a bɩrɩmɩ ba hatɩnna. 14Amɛ ŋ kɛ, Wɩɩsɩ ta laa nyʋwa dɩ ŋ daga ŋ tɩɩ wɩɩ kɩdɩgɩ buloŋ wɩya dɩ á Tɩɩna Yesu Krisita aa sʋba daagarɩɩ hʋ nyuu dʋŋ wɩya daa. Krisita aa sʋba daagarɩɩ hʋ tɩyaŋ wɩya, ɛɛ leŋ dʋnɩya wɩkanɩya buloŋ yaa wɩsʋʋnɩ rɛ ŋ lee, ka ʋ kɩɩ gɛɛ anɩɩ ŋ mɛ aa yaa kɩsʋʋ dʋnɩya wɩkanɩya lee. 15Dɩ á keri á pene koo dɩ á bɩ kere, gɛɛ bɩ dɔbɔ wɩɩ buloŋ tɩyaŋ. Wɩɩ hʋ aa yaa sɩfɩyaŋ wɩɩ rɛ yaa dɩ Wɩɩsɩ kaŋ ma bɩrɩmɩ nɩfalɩya. 16Nala hʋ buloŋ aa tɩŋ wɩɩ no, Wɩɩsɩ sɩ fá ba sikii a leŋ dɩ ʋ fɩyɛlʋʋ we ba bee Wɩɩsɩ nala buloŋ lee. 17A lɩɩ gyɩnaŋ a kaŋ kɩ mʋ, nal buloŋ ta bɩl dɔmɩ-ŋ. Fʋfʋʋnɩ hʋ ŋ aa kana ŋ teŋ tɩyaŋ daga anɩɩ ŋ yaa Yesu tʋŋtʋnnɩ rɛ. 18Ŋ naabalɩya, á Tɩɩna Yesu Krisita bɔnyɛ sɩ we ma buloŋ lee. Amɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\