HIIBURU TƖMMA 12

1Nɩgyamaa no buloŋ gyɩ aa laa Wɩɩsɩ di yaa daŋsɩya tɩmma rɛ a tɩya ma anɩɩ Wɩɩsɩ kaŋ wɩtɩɩ rɛ. Ɛɛwɩya, á Wɩɩsɩ ŋmanɩɩ tɩŋɩɩ tɩyaŋ ma leŋ dɩ á paa wɩya hʋ buloŋ aa tɔ á ŋmanɩɩ ta, a leŋ wɩbɔmɔ hʋ buloŋ aa vʋwa ma mɛ yayɩ. Ma leŋ dɩ á kɩ mʋ sɩya a kɩ yaa wɩya hʋ Wɩɩsɩ aa baa dɩ á kɩ yaa abee mala. 2Á ŋmanɩɩ no tɩŋɩɩ tɩyaŋ ma leŋ dɩ á kpa á hakɩllɩ we Yesu dʋŋ tɩyaŋ, beewɩya ʋ rɛ yaa nal hʋ tɩyaŋ á Wɩɩsɩ laadii aa piile, ʋ rɛ bɩl yaa nal hʋ mɛ aa sɩ kaŋ á laadii no sɩgɩ dɩ ʋ ko mʋ su. Ba gyɩ kpaasɩ ʋ daagarɩɩ tɩyaŋ nɛ, ʋ na tʋwara weliŋ. Amɛ ʋ gyɩ dii kenyiri rɛ, a bɩ leŋ ba aa kpaasɩ ʋ daagarɩɩ hʋ tɩyaŋ yaa ʋ hɩɩsɩ, beewɩya ʋ gyɩ gyɩma anɩɩ ba buloŋ hal tɩyaŋ, Wɩɩsɩ sɩ leŋ dɩ ʋ teŋ fɩyɛlɩ. Lagɩlagɩ no ʋ hɔŋ Wɩɩsɩ noduu logiŋ tɩyaŋ nɛ Wɩɩsɩbee tɩyaŋ. 3Ma liisi na tʋwɔra hʋ Yesu gyɩ aa naa. Ma sʋnnɩ na ɛɛ hʋ wɩbɔŋyaala gyɩ aa kpaa haasʋʋ kyeme ʋ, ka ʋ ha gyɩ kaŋ kenyiri abee mala. Ɛɛwɩya, ma mɛ ta leŋ dɩ ma tenni kɩ yʋwɔrɩ, dɩ ma ko mɩɩgɩ Wɩɩsɩ hal. 4Ma aa laa Yesu di wɩya ma bee wɩbɔmɔ aa lʋgɩ rɛ. Amɛ ma kɩdɩgɩ buloŋ ha bɩ lʋga a mʋ maga ba kpʋ ɩ. 5Teŋpolli wɩya hʋ Wɩɩsɩ aa basɩ tɩya ʋ biisi, ma yeŋŋi ba rɛ? Wɩɩsɩ baa, "Ŋ biye, dɩ Tɩɩna hʋ rɛ ko kɩ kyagɩlɩ ɩ gyegili nɩɩ weliŋ. Dɩ ʋ rɛ ko na baaŋ ɩ nyuu tɩyaŋ a basɩ ɩ sɩya wɩya tɩya ɩ, ta leŋ dɩ ɩ teŋ kɩ yʋwɔrɩ, dɩ ɩ kpa laadii hʋ ta. 6Beewɩya, nala hʋ buloŋ Tɩɩna hʋ aa kyo, ba aa rɛ ʋ kɩ daga. Nal hʋ buloŋ mɛ ʋ aa kpaa ʋ yaa ʋ biye, ʋ rɛ ʋ kɩ dɔgɩsɩ." 7Dɩ Wɩɩsɩ rɛ ko kɩ dɔgɩsɩ ɩ, kaŋ kenyiri aŋ kpa ʋ nɩɩ ʋ aa dagɩɩ rɛ. Beewɩya, ʋ kpa ɩ nɩɩ ɩ yaa ʋ biye rɛ, ɛɛ rɛ tɩŋ ʋ kɩ dɔgɩsɩ ɩ. Bii bee rɛ we doŋ ʋ kuwo bee dɔgɩsɩ ʋ? 8Wɩɩsɩ aa kɩ dɔgɩsɩ ʋ biisi buloŋ nɛ. Ɛɛwɩya, dɩ ʋ ko bee dɔgɩsɩ ma, ɛɛ daga anɩɩ ma bɩ yaa ʋ biisi tɩɩ. 9Á buloŋ kaŋ kuwoma rɛ dʋnɩya no tɩyaŋ ba kɩ dɔgɩsɩ ma, á kɩ tɩya ba gyɩrɩma ɛɛ wɩya. Ɛɛ daga anɩɩ á kuwo Wɩɩsɩ aa we Wɩɩsɩbee tɩyaŋ kɛ rɛ yaŋ maga dɩ á kpa á tɩɩma buloŋ tɩya ʋ, a kaŋ mɩɩbol. 10Á dʋnɩya kuwoma mɛ gba aa lʋl ma, ba aa dɔgɩsɩ ma kyɛyɛ baŋmana dʋŋ nɛ ba kyɛrɩ tɩyaŋ. Amɛ á tɩɩ weliŋ wɩya rɛ Wɩɩsɩ kɩ dɔgɩsɩ ma, beewɩya ʋ aa kyɛ dɩ á mɛ ko yaa nɩtɩɩma rɛ, a bɩ kaŋ bisiŋ buloŋ anɩɩ ʋ tɩɩ aa kɩɩ gɛɛ. 11Dɩ ba aa rɛ aa dɔgɩsɩ nal, ʋ tɩya aa kyogi rɛ, beewɩya, dɔgɩsɩɩ hʋ aa hayɛ tɩya ʋ rɛ. Amɛ dɩ ʋ rɛ laa dɔgɩsɩɩ hʋ, a kɩ tɩŋ ba abee kenyiri ba sɩ ko leŋ dɩ ʋ wɩyaalɩya degini, dɩ ʋ hɔŋ bee laaŋfɩya. 12Ɛɛwɩya, ma sii sɩŋ bɩŋbaŋ aŋ leŋ dɩ ma tenni polli. 13Wɩtɩɩ hʋ ma aa nɩya, ma kana ʋ kɩ tʋŋ tʋma a kɩ mʋ sɩya. Dɩ ma wuwo pɛ nala hʋ aa we ma tɩyaŋ a laa Wɩɩsɩ wɩya di aŋ ha bɩ sɩŋ weliŋ wɩya hʋ tɩyaŋ. Ma pɛ ba tɩyaŋ dɩ ba marɩ laa Wɩɩsɩ di weliŋ, a ta kɩ biyege. 14Ma yaa sɩfɩyaŋ dɩ ma bee nal buloŋ wɩya weliye, a yaa nɩtɩɩma. Beewɩya nal hʋ buloŋ aa bɩ yaa nɩtɩɩ ʋ bɩ sɩ wuwo na Wɩɩsɩ. 15Ma pɔ ma tɩɩ dɩ Wɩɩsɩ bɔnyɛ hʋ ta ko buwo ma kɩdɩgɩ buloŋ. Aŋ bɩl pɔ ma tɩɩ dɩ nɩbɔŋ buloŋ ta ko we ma tɩyaŋ a kɩ dɔŋ ma, a mʋrɩ ma gyeniŋ buloŋ we wɩbɔmɔ tɩyaŋ. 16Ma pɔ ma tɩɩ dɩ ma tɩyaŋ kɩdɩgɩ buloŋ ta ko yaa nɩlaaŋ, a bɩl pɔ dɩ ma tɩyaŋ kɩdɩgɩ buloŋ ta ko yaa nal aa bee fá Wɩɩsɩ anɩɩ Isawʋ gɛɛ. Isawʋ gyɩ bɩ fáá Wɩɩsɩ aŋ kpa ʋ hɩyarɩ lenni kɩdiiliye ʋ katɩyal lee. 17Ʋ gɛɛ hal tɩyaŋ, ma gyɩma anɩɩ ba gyɩ aa ko pele dɩ ʋ kuwo sʋla Wɩɩsɩ tɩya ʋ, akuu ʋ aa yaa ʋ biihɩyawʋ wɩya, ʋ kuwo gyɩ vɩya rɛ. Ɛɛ rɛ ʋ gyɩ wii weliŋ, a fa kɩ kyɛ dɩ ʋ kuwo sʋla Wɩɩsɩ tɩya ʋ amɛ wɩɩ buloŋ gyɩ tuwo ʋ aa sɩ wuwo yaa a kaŋ wɩɩ hʋ ʋ kuwo aa yaa bɩrɩmɩ. 18Ma ko Wɩɩsɩ lee rɛ. Amɛ ma bɩ ko ʋ lee dogimo hʋ tɩyaŋ ma aa sɩ wuwo dige anɩɩ Iziral tɩmma hʋ gyɩ aa ko ʋ lee Saana dogimo hʋ naasɩ tɩyaŋ gɛɛ. Ba gyɩ aa ko doŋ ba gyɩ na diŋ aa di diŋgel lɛ, a na dɩ lee buloŋ bile gɛɛ timm, ka ba nɩɩ puwobal mɛ dɔmɔ. 19Ba gyɩ nɩya dɩ ba mʋʋ kabɩl lɛ, a nɩɩ taal mɛ. Ba gyɩ aa nɩɩ taal hʋ, ɛɛ rɛ kambɩŋ gyɩ gyʋʋ ba, ba sʋla dɩ taal hʋ ta bɩl basɩ wɩya tɩya ba. 20Beewɩya wɩɩ hʋ ʋ gyɩ aa basɩ tɩya nala hʋ gyɩ yaa wɩduwo rɛ tɩya ba. Ʋ gyɩ baa: "Dɩ pʋna koo dɩ kɩŋ kɛ buloŋ nɛ ko dige dogimo hʋ, ʋ maga dɩ ba yaga ʋ kpʋ rɛ." 21Wɩya hʋ ba gyɩ aa naa gyɩ leŋ kambɩŋ gyʋʋ ba buloŋ nɛ. Ɛɛ rɛ tɩŋ Moosi tɩɩ gyɩ baa, "Kambɩŋ kana ŋ nɛ ŋ kɩ kyele." 22Amɛ ma nala hʋ aa laa Yesu wɩya di, ma ko pele dogimo hʋ ba aa yɩrɩ Zaayɔŋ nɛ. Ma ko pele tɔɔ hʋ ba aa yɩrɩ Gyerusalɛm aa we Wɩɩsɩbee tɩyaŋ nɛ. Wɩɩsɩ hʋ aa weye sɩya rɛ gɛɛ. Malɩkasɩ tusi tusi tusi mɛ laŋŋa doŋ nɛ abee teŋfɩyɛlʋʋ. 23Ma ko lee hʋ Wɩɩsɩ-biihɩyasɩ aa ko laŋŋɩ abee teŋ fɩyɛlʋʋ rɛ. Ba sabɩ ba fene rɛ a biŋ wɩɩsɩbee tɩyaŋ. Ma ko Wɩɩsɩ lee rɛ, nal hʋ aa sɩ di dʋnɩya nal buloŋ sarɩya. Lee no tɩyaŋ nɛ tɩpʋlʋŋ tɩmma hʋ aa tɩŋ Wɩɩsɩ bee wɩtɩɩ a mʋ teŋ mɛ we. 24Ma ko Yesu lee rɛ, nal hʋ tɩyaŋ Wɩɩsɩ aa tɩŋa a we nyʋʋfalɩɩ tɩya nihuwobisi. Ʋ sʋba rɛ ʋ kyal gyaasɩ nal buloŋ wɩya. Ʋ kyal hʋ aa gyaasa tɩyaŋ nɛ wɩweliye sɩ tɩŋa a ko, a te Abɛl kyal hʋ gyɩ aa gyaasa. 25Ma kɩ gyɩma dɩ ma ta ko vɩya nal hʋ aa basɩ wɩya hʋ nyʋwa. Beewɩya nala hʋ gyɩ aa vɩya ʋ nyʋwa taŋha nyuu daha gyɩ bɩ wuwo fá lɩɩ dɔgɩsɩɩ tɩyaŋ. Ɛɛwɩya, dɩ ámaa rɛ yaŋ vɩya nal hʋ aa we Wɩɩsɩbee tɩyaŋ taal, á bɩŋ bɩ sɩ kyaŋlɩ. 26Haŋ saŋa hʋ, Wɩɩsɩ taal hʋ gyɩ leŋ taŋha buloŋ gyigili rɛ. Lagɩlagɩ no, Wɩɩsɩ wee nyʋwa rɛ anɩɩ ʋ sɩ leŋ dɩ taŋha bɩl gyigili, amɛ taŋha dʋŋ daa sɩ gyigili. Wɩɩsɩnyuu abee taŋha buloŋ nɛ sɩ gyigili. 27Ʋ aa baa dɩ ʋ sɩ bɩl leŋ dɩ taŋha gyigili hʋ, ʋ kaŋ memii rɛ. Ɛɛ daga anɩɩ Wɩɩsɩ sɩ kaŋ dʋnɩya no kɩna hʋ ʋ aa mara buloŋ gyigisi a paa ba ta, ka dɩ kɩna hʋ aa bee gyigisi dʋŋ we doŋ. 28Wɩɩsɩ leŋ á we ʋ koro hʋ aa bee gyigisi tɩyaŋ nɛ. Ɛɛwɩya, ma leŋ dɩ á kɩ fá ʋ, a kɩ kyʋwalɩ ʋ aŋgyʋwasʋ, aŋ pɛ kɩ kyʋwalɩ ʋ gɛɛ ʋ aa kyɛ. 29Beewɩya Wɩɩsɩ kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ diŋ aa dii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\