HIIBURU TƖMMA 9

1Faafaa nyʋwa hʋ Wɩɩsɩ gyɩ aa wee tɩya ʋ nala tɩyaŋ, ʋ gyɩ daga ŋmaŋsɩ hʋ ba aa sɩ tɩŋa a kɩ kyʋwalɩ ʋ rɛ, abee lee hʋ mɛ ba aa sɩ kɩ kyʋwalɩ ʋ taŋha nyuu tɩyaŋ daha. 2Ba gyɩ saa wɩɩkyʋwaldɩya rɛ a kaŋ bori dɩɩsɩ balɩya. Ba gyɩ aa yɩrɩ laasɩya lee hʋ ɩ aa mʋ gyʋʋ Dɩɩwelii rɛ. Doŋ nɛ fɩŋtɩŋdaaŋ hʋ abee teebʋl hʋ abee paanʋʋ hʋ ba aa kpa kɩ tɩya Wɩɩsɩ gyɩ we. 3Dɩɩsɩya hʋ mɛ ba gyɩ aa kaŋ patɩɩsa bori hʋ mɛ gyɩ feŋ nɛ Dɩɩweliye buloŋ Dɩɩwelii. 4Dɩɩsɩya no tɩyaŋ nɛ salma kogu hʋ tɩyaŋ ba gyɩ aa nyɔgɔ wɩsɩnaaŋ sʋwala aa sʋma a kɩ tɩya Wɩɩsɩ hʋ gyɩ sɩŋ. Daga hʋ aa yaa Wɩɩsɩ bee ʋ nala nyʋʋfalɩɩ hʋ magɩl mɛ gyɩ sɩŋ doŋ nɛ. Ba gyɩ kpaa salma rɛ a waalɩ tɔ daga no buloŋ. Salma viibiye hʋ gyɩ we daga no tɩyaŋ. Viibiye no tɩyaŋ nɛ ba gyɩ kpa paanʋʋ hʋ gyɩ aa lɩɩ wɩɩsɩbee ko tuu a we. Aarɔŋ daatɩgɩɩ hʋ gyɩ aa tɔsɔ mɛ fa we daga hʋ tɩyaŋ. Bʋtala hʋ balɩya tɩyaŋ Wɩɩsɩ fa aa sabɩ ʋ mɩrɩsɩ we mɛ fa we daga hʋ tɩyaŋ nɛ. 5Daga hʋ nyuu tɩyaŋ, ba gyɩ mɔɔ kɩna balɩya aa kɩɩ malɩkasɩ rɛ a sɩgɩ doŋ. Kɩna no rɛ gyɩ daga anɩɩ Wɩɩsɩ we lee hʋ tɩyaŋ nɛ. Ba gyɩ kaŋ ba kɩŋkanɩya rɛ a gyarɩ tɔ lee hʋ Wɩɩsɩ gyɩ aa kpa nala hʋ wɩbɔmɔ kɩ kyɛ ba. (Doŋ nɛ yaa lee hʋ aa we kɩmɔɔlɩya hʋ ba aa mɔɔ tʋtʋʋ). Amɛ lagɩlagɩ no, á bɩ sɩ wuwo basɩ wɩya no mʋ sɩya yʋga. 6Nyɛ rɛ ba gyɩ sɩgɩ wɩɩkyʋwaldɩya hʋ tɩya kɩna buloŋ. Wɩɩkyʋwal sɩlaala hʋ aa villi Laasɩya dɩya hʋ rɛ a kɩ tʋŋ ba tʋma. 7Amɛ wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyawʋ hʋ dʋŋ nɛ gyɩ maga dɩ ʋ gyʋʋ sɩya dɩya hʋ. Ʋ mɛ gba, dɩgɩ dʋŋ nɛ ʋ aa gyʋʋ doŋ bɩna buloŋ. Ʋ aa kaŋ kyal lɛ gyʋʋ sʋla Wɩɩsɩ, ʋ tɩɩ wɩbɔmɔ abee nala hʋ buloŋ wɩbɔmɔ ba aa yaa aŋ bɩ gyɩma wɩya. 8Wɩya no buloŋ tɩyaŋ, Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ kyaasa daga anɩɩ ŋmanɩɩ hʋ ba aa tɩŋ kɩ gyʋʋ Dɩɩweliye buloŋ Dɩɩweliye hʋ ha bɩ suro, beewɩya laasɩya wɩɩkyʋwaldɩya hʋ ha we doŋ nɛ. 9Wɩya no buloŋ yaa wɩya á aa sɩ wuwo kpa á gyɩnaŋ dʋnɩya no mʋ magɩsɩ rɛ. Ba daga anɩɩ kɩna hʋ abee pʋsɩ hʋ nala aa kpa kɩ sʋla Wɩɩsɩ, ba bɩ sɩ wuwo leŋ dɩ nala hʋ aa lɩɩ wɩɩsʋlɩɩ hʋ tɩsɩ pʋllɩ, dɩ ba bɩ kaŋ wɩbɔŋ buloŋ Wɩɩsɩ sɩya tɩyaŋ. 10Beewɩya, kɩdiiliye abee kɩnyʋwalɩya abee bisiŋ pɩɩsɩɩ ŋmaŋsɩ dʋŋ nɛ wɩya no kɩ daga. Wɩya no buloŋ yaa wɩya hʋ á aa kaŋ á nosi abee á sɩya dʋŋ kɩ yaa rɛ. Ba sɩ we doŋ a mʋ pele saŋa hʋ Wɩɩsɩ bɩl aa sɩ biŋ wɩfalɩya. 11Amɛ lagɩlagɩ no, Krisita yaa wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyawʋ rɛ. Wɩɩ hʋ ʋ aa kaŋ ko, ʋ rɛ weliye a te faafaa wɩya hʋ. Wɩɩkyʋwaldɩya hʋ tɩyaŋ mɛ ʋ aa tʋŋ ʋ tʋma, doŋ nɛ yaa lɩbal, a bɩ kaŋ bisiŋ, a weliye mɛ a te laa sɩya kɩŋ hʋ. Ʋ bɩ yaa wɩɩkyʋwaldɩya nihuwobisi aa saa. Ɛɛ daga anɩɩ ʋ paalɩ bɩ yaa dʋnɩya no kɩŋ. 12Saŋa hʋ Krisita aa gyʋʋ wɩɩkyʋwaldɩya hʋ, ʋ gyɩ mʋʋ gyʋʋ dɩɩsɩya hʋ rɛ dɩgɩ dʋŋ. Bʋʋna koo nɔbolli kyal daa ʋ gyɩ kaŋ gyʋʋ sʋla Wɩɩsɩ. Amɛ ʋ tɩɩ kyal lɛ ʋ gyɩ kaŋ gyʋʋ tuŋ á wɩbɔmɔ kyɩŋ, a laa ma ta a kaŋ kɩ mʋ maakyiye buloŋ. 13Faafaa hʋ tɩyaŋ, dɩ nal lɛ fa ko yaa wɩbɔŋ koo bisiŋ wɩɩ, ba aa kpa bʋʋŋ abee nɔboliye kyal lɛ a pɛ nɔpɛbiye ba aa fise tʋwɔl tɩyaŋ a mɩsɩ tɩɩna, a pɩɩsɩ ʋ wɩbɔmɔ koo ʋ bisiŋ ta. 14Dɩ wɩya no yayɩ rɛ wuwo pɩɩsɩ nala bisiŋ kɩ ta, ɛɛ daga anɩɩ Krisita kyal kɛ rɛ yaŋ sɩ wuwo pɩɩsɩ nala bisiŋ ta a te bʋʋna koo nʋsɩ kyal. Beewɩya Krisita fa bɩ kaŋ bisiŋ buloŋ. Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ aa we doŋ maakyiye buloŋ dee tɩyaŋ, ʋ kpaa ʋ tɩɩ mɩɩbol lɛ a sʋla Wɩɩsɩ á wɩya. Ʋ kyal hʋ rɛ sɩ wuwo sasɩ ŋmaŋtɔɔnɩ tɩŋɩɩ ta á hakɩllɩ tɩyaŋ, aŋ leŋ dɩ á wuwo kɩ tɩŋ Wɩɩsɩ hʋ aa weye. 15Wɩɩ no wɩya, Krisita tɩyaŋ nɛ Wɩɩsɩ tɩŋa a we nyʋʋfalɩɩ a tɩya ʋ nala. Wɩɩsɩ yaa gɛɛ rɛ dɩ nala hʋ buloŋ ʋ aa yɩra wuwo na kɩna hʋ ʋ aa baa ʋ sɩ kpa tɩya ba Wɩɩsɩbee tɩyaŋ. Kɩna no sɩ we doŋ a kaŋ kɩ mʋ maakyiye buloŋ. Wɩya no buloŋ aa wuwo ba yaa rɛ, beewɩya lagɩlagɩ no, Krisita sʋba rɛ a laa nihuwobisi wɩbɔmɔ ta, wɩbɔmɔ ba aa yaa saŋa hʋ ba fa aa tɩŋ laasɩya nyʋwa hʋ Wɩɩsɩ aa wee tɩya ʋ nala tɩyaŋ. 16Dɩ ɩ ko baa dɩ nal kyaŋ nɛ ɩ di, ɛɛ daga anɩɩ tɩɩna sʋba rɛ, beewɩya dɩ nal bɩ sʋba, ɩ bɩ sɩ wuwo di ʋ kyaŋ. 17Dɩ kɩŋ tɩɩna rɛ weye, nal hʋ ʋ aa baa ʋ sɩ di ʋ kyaŋ bɩ sɩ wuwo di kyaŋ hʋ, see dɩ kɩŋ hʋ tɩɩna sʋba. 18Ɛɛ rɛ tɩŋ Wɩɩsɩ gyɩ kpa kyal a we laasɩya nyʋwa hʋ mɛ. 19Wɩya hʋ buloŋ Wɩɩsɩ aa kyɛ dɩ ʋ nala kɩ tɩŋa, ba aa rɛ Moosi gyɩ laa sɩya heeli basɩ tɩya nala hʋ Mɩrɩsɩ hʋ ʋ aa saba tɩyaŋ. Ɛɛ hal tɩyaŋ ʋ yaŋ kpa nʋsɩ abee bʋʋna kyal, a guwosi nɩɩ tɩyaŋ, aŋ kpa paaponni bee pʋŋfɩyɛsɩ ba aa kaŋ vʋwa pɛ dɔmɔŋ, a yuu kyal hʋ, a mɩsɩ nala hʋ buloŋ abee teŋ hʋ tɩyaŋ ʋ aa sabɩ mɩrɩsɩ hʋ we. 20Aŋ basɩ tɩya nala hʋ a baa, "Kyal no rɛ Wɩɩsɩ kpa we nyʋwa hʋ ʋ aa biŋ tɩya ma dɩ ma kɩ tɩŋa." 21Ɛɛ rɛ ka Moosi bɩl yaa kyal hʋ a mɩsɩ wɩɩkyʋwaldɩya hʋ abee kɩna hʋ buloŋ ba aa kaŋ kɩ tʋŋ Wɩɩsɩ tʋma wɩɩkyʋwaldɩya hʋ tɩyaŋ mɛ. 22Wɩtɩɩ, Wɩɩsɩ mɩrɩsɩ hʋ buloŋ Moosi aa saba biŋ dɩ nala kɩ tɩŋa, ba daga anɩɩ kyal lɛ sɩ wuwo sasɩ wɩbɔŋ koo bisiŋ wɩɩ buloŋ ta. Dɩ kyal lɛ bɩ lɩya, wɩbɔmɔ kpakyɛyɩ mɛ bee we doŋ. 23Ɛɛwɩya, kɩna hʋ buloŋ ba aa kyesi Wɩɩsɩbee kɩna a marɩ, ʋ maga dɩ ba kpa pʋsɩ kyal lɛ a sasɩ ba bisiŋ ta. Amɛ kɩtɩɩma hʋ aa we Wɩɩsɩbee tɩyaŋ kɛ, ʋ maga dɩ ba kpa kɩŋ aa weliye te pʋsɩ kyal lɛ a lɩɩ wɩɩsʋlɩɩ a sasɩ ba bisiŋ ta. 24Beewɩya Krisita gyɩ bɩ gyʋʋ Wɩɩsɩ Liwelii hʋ nihuwobisi aa saa. Wɩɩsɩbee wɩɩkyʋwaldɩya rɛ ba gyɩ kyesi a saa dʋnɩya kɩŋ hʋ. Amɛ Wɩɩsɩbee tɩɩ rɛ Krisita gyʋʋ, a sɩŋ Wɩɩsɩ sɩya á wɩya, a sʋla ʋ kɩ tɩya ma. 25Bɩna buloŋ Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyawʋ hʋ gyɩ aa kpa pʋna kyal lɛ gyʋʋ wɩɩkyʋwaldɩya hʋ dɩɩsɩya, a sʋla Wɩɩsɩ. Amɛ Krisita kɛ gyɩ bɩ ville kɩ gyʋʋ doŋ bɩna buloŋ, a kpa ʋ tɩɩ kɩ sʋla Wɩɩsɩ. 26Dɩ ʋ rɛ fa yaa gɛɛ, ʋ fa sɩ na tʋwara bɩna kɛ buloŋ a lɩɩ dʋnɩya lipiilii a kaŋ kɩ ko bee gyɩnaŋ. Amɛ ba aa sɩŋ maga nyɛ, dʋnɩya buloŋ tenii kpaga rɛ. Ɛɛ rɛ ʋ ko dɩgɩ dʋŋ, a kpa ʋ tɩɩ mɩɩbol a sʋla Wɩɩsɩ, a laa nala wɩbɔmɔ ta. 27Dɩgɩ dʋŋ nɛ nal buloŋ sɩ sʋba, ka dɩ gɛɛ hal tɩyaŋ Wɩɩsɩ di ʋ tɩɩna sarɩya. 28Ɛɛ tɩɩ rɛ ba kpʋ Krisita mɛ dɩgɩ dʋŋ dɩ ʋ wuwo laa nɩgyamaa wɩbɔmɔ ta. Ʋ sɩ bɩl mɩɩgɩ ko. Dɩ ʋ rɛ ko ko, ʋ bɩl bɩ sɩ laa nala wɩbɔmɔ amɛ nala hʋ aa yaa siri a gbala ʋ rɛ ʋ sɩ laa ta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\