GYEMSI 1

1Mɩyaŋ Gyemsi aa yaa Wɩɩsɩ abee á Tɩɩna Yesu Krisita tʋŋtʋnnɩ rɛ saba teŋ no a kɩ tɩya nala hʋ buloŋ aa laa Yesu Krisita wɩya di, aŋ pɩsa we dʋnɩya no logiŋ buloŋ tɩyaŋ. Ŋ aa kyʋwalɩ ma buloŋ. 2Ŋ naabalɩya, dɩ wɩɩ kɛ buloŋ nɛ ko gyʋʋ ma, ma leŋ dɩ ʋ yaa ma teŋfɩyɛlʋʋ, 3beewɩya dɩ mamaa rɛ ko kɩ na tʋwara wɩɩ tɩyaŋ, aŋ ha wuwo laa Wɩɩsɩ di, ma sɩ na dɩ ma kaŋ kenyiri, a marɩ sɩŋ ma laadii hʋ tɩyaŋ. 4Ma leŋ di kenyiri vɔgɔ ma, dɩ ma kaŋ mala a mʋ teŋ. Ɛɛ rɛ sɩ leŋ dɩ ma wuwo yaa tɩpʋlʋŋ tɩmma, a bɩ sɩ nyaa gyogiweliye tɩyaŋ. 5Amɛ dɩ nal lɛ we ma tɩyaŋ a bɩ kaŋ wɩgyʋŋ ʋ aa sɩ wuwo gyɩŋ wɩɩ hʋ aa maga dɩ ʋ yaa, ma leŋ dɩ ʋ tɩɩna sʋla Wɩɩsɩ, dɩ Wɩɩsɩ tɩya ʋ wɩgyʋŋ. Beewɩya Wɩɩsɩ kaŋ kyori abee bɔnyɛ rɛ, ʋ aa sɩ kpa wɩgyʋŋ tɩya nal kɛ buloŋ aa sʋla ʋ. Wɩɩsɩ bee lugisi nala. 6Ɛɛwɩya dɩ ɩ rɛ sʋla Wɩɩsɩ kɩ kyɛ wɩɩ, laa di anɩɩ ʋ sɩ yaa wɩɩ hʋ tɩya ɩ. Ta kɩ yaa sige anɩɩ ʋ sɩ yaa koo ʋ bɩ sɩ yaa. Beewɩya, nal hʋ buloŋ aa sʋla Wɩɩsɩ kɩ kyɛ kɩŋ, aŋ kɩ yaa sige, ʋ tɩɩna tɩbɩɩna kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ fuwo nɩɩ puwo aa kaŋ gɔllɩ kɩ yeŋŋi. 7- 8Nal hʋ buloŋ aa yaa Wɩɩsɩ sige, aŋ bɩ sɩŋ wɩdɩgɩ naaŋ tɩyaŋ, ʋ tɩɩna ta ko kɩ yɩyɛlɩ anɩɩ ʋ sɩ na kɩŋ buloŋ a lɩɩ Wɩɩsɩ lee. 9Nal hʋ aa bɩ kaŋ lee dʋnɩya no tɩyaŋ ma nala hʋ aa laa Yesu wɩya di tɩyaŋ, ʋ maga dɩ ʋ tɩɩna leŋ dɩ ʋ teŋ fɩyɛlɩ rɛ, beewɩya Wɩɩsɩ kpaa ʋ yohuŋ nɛ. 10Nal hʋ mɛ aa yaa kɩna tɩɩna ma nala hʋ aa laa Yesu wɩya di tɩyaŋ, ʋ tɩɩna leŋ dɩ ʋ teŋ fɩyɛlɩ abee Wɩɩsɩ aa leŋ ʋ bee nyaaba kɩɩ dɔmɔŋ nyɛ. Beewɩya ʋ tɩɩna bɩ sɩ pɩɩsɩ aŋ sʋba anɩɩ ɔhɔ aa fɩɩlɩ, a bɩ pɩɩsa kɛ fɩɩla hʋ yuwori gɛɛ. 11Beewɩya, Wɩɩsɩ aa ko pɔsɔ, lee buloŋ aa nɩma rɛ parɩparɩ. Ʋ nʋŋ hʋ aa leŋ ɔhɔ hʋ buloŋ hɩla rɛ, Ʋ fɩɩla hʋ buloŋ mɛ yuwori, ka ʋ weliŋ hʋ buloŋ mɛ nyʋgɩsɩ. Ɛɛ rɛ nal hʋ aa kaŋ kɩna mɛ yaŋ kɩɩ. Ʋ ha sɩ we ʋ tʋma tɩyaŋ ka dɩ sʋʋ kana ʋ. 12Nyusʋŋtɩɩna rɛ yaa nal hʋ tʋwara aa gyʋwa, aŋka ʋ ha wuwo kaŋ mala ʋ Wɩɩsɩ laadii tɩyaŋ. Ʋ aa yaŋ wuwo kaŋ mala gɛɛ, Wɩɩsɩ sɩ tɩya ʋ mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii. Mɩɩbol hʋ ʋ aa baa dɩ ʋ sɩ kpa tɩya nala hʋ buloŋ aa kyo ʋ. 13Dɩ wɩɩ rɛ ko gyʋʋ nal buloŋ, ʋ bɩ maga dɩ ʋ tɩɩna baa dɩ Wɩɩsɩ rɛ kpa wɩbɔŋ kɩ magɩsɩ ʋ. Beewɩya kɩŋ buloŋ bɩ sɩ wuwo turo Wɩɩsɩ we dɩ ʋ yaa wɩbɔŋ, ʋ tɩɩtɩɩ mɛ bɩ sɩ laa nyʋwa mʋrɩ nal dɩ ʋ yaa wɩbɔŋ. 14Amɛ nal buloŋ tɩliisibɔmɔ hʋ aa we ʋ tɩya tɩyaŋ nɛ aa wuwo mʋrɩ ʋ tɩɩna ʋ yaa wɩbɔŋ. Nal buloŋ tɩliisibɔmɔ rɛ aa wuwo leŋ ʋ tɩɩna nyʋgɩsɩ. 15Dɩ ʋ rɛ ko kɩ tɩŋa ʋ tɩliisibɔmɔ hʋ tɩyaŋ, ʋ tɩɩna aa gyʋʋ wɩbɔmɔ yayɩ tɩyaŋ nɛ. Dɩ ʋ wɩbɔmɔ hʋ rɛ ko yʋga ʋ tɩyaŋ, ʋ kateŋse buloŋ nɛ yaa sʋʋ. 16Ŋ naabiikpɩyanama, ma ta kɩ mʋrɩ ma tɩɩma. 17Kɩwelii kɛ buloŋ aa lɩɩ Wɩɩsɩ lee rɛ. Kɩna hʋ buloŋ aa kyaanɩ wɩɩsɩnyuu tɩyaŋ, ʋ rɛ ta ba. Amɛ dɩ ba aa rɛ ko gyʋʋ, bilhuu aa we doŋ nɛ. Wɩɩsɩ tɩɩtɩɩ bɩ kɩɩ nyɛ, beewɩya ʋ bee bɩrɩmɩ mʋhʋ buloŋ mɛ dɩ á we bilhuu tɩyaŋ. 18Ʋ kyɛrɩ tɩyaŋ nɛ ʋ laa sɩya basɩ wɩtɩɩ hʋ aa we ʋ nyʋwa tɩyaŋ a tɩya ma dɩ á kɩ tɩŋa. Nyɛ rɛ ʋ yaa á yaa ʋ biisi, ka ʋ kɩmarɩya buloŋ na kɩ tɩŋa. 19Ŋ naabiikpɩyanama, ma gyegili nɩɩ wɩya no weliŋ. Ma leŋ nal buloŋ kaŋ dɩgɩŋgyegil, aŋ ta kɩ tuwoŋi wɩbasɩɩ, a ta kaŋ baaŋ toso mɛ. 20Beewɩya nal hʋ aa kaŋ baaŋ bɩ sɩ wuwo yaa wɩya hʋ aa kpaa ŋmanɩɩ Wɩɩsɩ sɩya tɩyaŋ. 21Ɛɛwɩya, ma lɩɩ wɩbɔŋ buloŋ ta ma tɩsɩ tɩyaŋ aŋ vɩya wɩbɔŋgyamaa hʋ buloŋ aa vʋwa ma. Ma kaŋ ma tɩɩ hʋwɔlɩ Wɩɩsɩ sɩya tɩyaŋ aŋ laa ʋ wɩbii hʋ ʋ aa kpaa we ma tɩsɩ tɩyaŋ di. Beewɩya, wɩbii no kaŋ dee rɛ ʋ aa sɩ wuwo laa ma ta. 22Amɛ ʋ maga dɩ ma kɩ tɩŋ wɩya hʋ buloŋ Wɩɩsɩ aa baa ma kɩ yaa rɛ. Ʋ bɩ maga dɩ ma kɩ nɩɩ wɩya hʋ bee dɩgɩna dʋŋ. Dɩ mamaa rɛ ko nɩɩ wɩya hʋ aŋ bee tɩŋ ba, ma aa mʋrɩ ma tɩɩma rɛ. 23Dɩ nal buloŋ nɛ nɩɩ wɩya no aŋ vɩya ba tɩŋɩɩ, ʋ tɩɩna kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ nal aa kpaa nyagɩsa deŋ na ʋ tɩɩ. 24Amɛ dɩ ʋ rɛ ko gɩɩgɩ mʋhʋ, ʋ guu yeŋŋi gɛɛ hʋ ʋ aa kɩya. 25Amɛ nal hʋ aa kpaa ʋ hakɩla buloŋ we Wɩɩsɩ wɩbii hʋ aa laa nala kɩ ta tɩyaŋ, a kaŋ mala abee ʋ tɩŋɩɩ tɩyaŋ, a bɩ nɩya aŋ kɩ yeŋŋi, aŋ wuwo kana ʋ kɩ tʋŋ tʋma, Wɩɩsɩ sɩ pɛ ʋ tɩɩna abee ʋ wɩyaalɩɩ buloŋ tɩyaŋ. 26Dɩ nal lɛ baa ʋ aa kyʋwalɩ Wɩɩsɩ rɛ, aŋ bee kana ʋ tɩɩ abee ʋ wɩbasɩya tɩyaŋ, ʋ tɩɩ rɛ ʋ kɩ mʋrɩ. Ɛɛ daga anɩɩ ʋ Wɩɩsɩ hʋ kyʋwalɩɩ mɛ yaa waasʋ rɛ. 27Wɩɩkyʋwalɩ hʋ á kuwo Wɩɩsɩ aa daga anɩɩ ʋ rɛ yaa wɩɩkyʋwal kyirikyi abee Wɩɩsɩ ŋmanɩɩ tɩŋɩɩ tɩɩ rɛ nyɛ: Dɩ ɩ kɩ kyiyeli lohaana abee nɩtaaga abee busuluŋbiisi ba tʋwara tɩyaŋ aŋ lɩɩ ɩ tɩɩ dʋnɩya bisiŋ tɩyaŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\