GYEMSI 4

1Bee rɛ tɩŋ ma aa gʋla kɩ kaa dɔmɔŋ, a kɩ yuwo yuwo? Ma tɩbɩɩŋbɔmɔ hʋ aa we ma tɩsɩ tɩyaŋ nɛ aa kaŋ ba buloŋ kɩ ko. 2Ma aa kɩ kyɛ kɩna rɛ, aŋka ma bee na ba. Ɛɛ wɩya ma aa yaa siri rɛ dɩ ma kpʋ sʋʋnɩ. Ma bembiye aa dɔbɔ kɩna tɩyaŋ nɛ yʋga, ka ma bee na ba. Ɛɛ wɩya ma aa kaa dɔmɔŋ, a yuwo yuwo. Ma bee na kɩna hʋ ma aa kyɛɛ beewɩya ma bee sʋla Wɩɩsɩ lee. 3Ka dɩ ma bɩl ko sʋla Wɩɩsɩ lee mɛ, ma aa bee na kɩna hʋ, beewɩya tɩliisibɔmɔ rɛ ma aa kaŋ kɩ kyɛ kɩna hʋ. Ma aa sʋla kɩna hʋ rɛ dɩ ma kpa tɩŋ ma tɩsɩ wɩkyɛɛlɩya. 4Ma kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ nal sɔnsɔnnɔ. Ma bɩ gyɩŋ bee baa dɩ nal lɛ baa ʋ kyo dʋnɩya kɩna, gɛɛ daga anɩɩ ʋ tɩɩna bɩrɩmɩ Wɩɩsɩ dɔŋ nɛ? Nal hʋ buloŋ aa kpaa ʋ hakɩla we dʋnɩya kɩna tɩyaŋ, ʋ tɩɩna aa bɩrɩmɩ Wɩɩsɩ dɔŋ nɛ. 5Ma bɩɩna wɩya hʋ ba aa saba biŋ Wɩɩsɩ teŋ hʋ tɩyaŋ bɩ kaŋ memii koo? Ba saba rɛ anɩɩ Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ ʋ aa kpaa we á tɩyaŋ, ʋ teŋ aa wɩɩ á tɩyaŋ nɛ kɩŋkaŋ. 6Wɩɩsɩ dee hʋ ʋ aa kpaa we á tɩyaŋ, ʋ rɛ gba yaŋ deye te á tɩɩ teŋbii wɩkyɛɛlɩya hʋ dee. Ɛɛ rɛ tɩŋ ba sabɩ Wɩɩsɩ teŋ hʋ tɩyaŋ anɩɩ Wɩɩsɩ aa vɩya dagɩŋtɩɩ tɩmma ta rɛ, aŋ kɩ pɛ nala hʋ aa hʋwɔlɩ ba tɩɩ tɩyaŋ. 7Ɛɛwɩya, ma kpa ma tɩɩma tɩya Wɩɩsɩ, aŋ sɩŋ pɔ dɩ Sɩtaanɩ ta wuwo ma. Dɩ mamaa rɛ ko sɩŋ pɔ ʋ, ʋ sɩ fá ma lee. 8Ma fasɩ ko kpaga Wɩɩsɩ. Dɩ mamaa rɛ ko fasɩ ko kpaga ʋ, ʋ mɛ sɩ fasɩ ko kpaga ma. Mamaa wɩbɔŋyaala, ma lɩɩ ma nosi wɩbɔmɔ yayɩ tɩyaŋ. Ma yaa minaafigi tɩmma rɛ, a kaŋ tɩbɩɩŋkpara abee Wɩɩsɩ. Ma lɩɩ ma tɩɩ lɩɩ tɩbɩɩŋbɔmɔ no buloŋ tɩyaŋ. 9Ma leŋ dɩ tɩkyogi gyʋʋ ma, dɩ ma kɩ kyiyesi, aŋ kɩ wɩɩ, ma wɩbɔmɔ hʋ yayɩ wɩya, aŋ leŋ dɩ ma mʋŋ mɛ bɩrɩmɩ wiile, ka dɩ ma dɩyɛsʋʋ mɛ bɩrɩmɩ tɩkyogi. 10Ma kaŋ ma tɩɩ hʋwɔlɩ Tɩɩna hʋ sɩya tɩyaŋ. Dɩ mamaa rɛ yaa gɛɛ, ʋ mɛ sɩ kpa ma yohuŋ. 11Ŋ naabalɩya, ma ta kɩ kyogi dɔmɔŋ fene. Dɩ nal buloŋ nɛ ko kɩ kyogi ʋ dɔŋtɩɩna feŋ, koo a kɩ gaa ʋ hal, ɛɛ daga anɩɩ ʋ tɩɩna mɛ basɩ wɩya kɩ kyogi Wɩɩsɩ nyʋwa hʋ aa baa dɩ ɩ kyo ɩ dɔŋtɩɩna anɩɩ ɩ aa kyo ɩ tɩɩ rɛ gɛɛ, aŋ daga anɩɩ Wɩɩsɩ nyʋwa no yaa waasʋ rɛ. Dɩ ɩ rɛ ko basɩ wɩya kɩ kyogi Wɩɩsɩ nyʋwa hʋ, ɩ bɩl bɩ yaa nal hʋ aa tɩŋ haŋ nyʋwa hʋ, ɩ mɩɩgɩ kpa ɩ tɩɩ anɩɩ ɩ tee Wɩɩsɩ nyʋwa hʋ rɛ gɛɛ, aŋ kaŋ ɩ tɩɩ yaa sarɩdiil. 12Wɩɩsɩ dʋŋ nɛ kaŋ dee ʋ aa sɩ wuwo biŋ mɩrɩsɩ tɩya nala, aŋ bɩl wuwo di ba sarɩya mɛ dɩ ba aa rɛ ko kyogi mɩrɩsɩ hʋ. Ʋ dʋŋ nɛ kaŋ dee ʋ aa sɩ wuwo laa ma ta sʋʋ nosi tɩyaŋ, aŋ bɩl kaŋ dee mɛ ʋ aa sɩ wuwo leŋ dɩ sʋʋ kpʋ ma. Ɩ mɛ rɛ yaŋ yaa kɩbee ɩ aa sɩ di ɩ dɔŋtɩɩna sarɩya? 13Ma gyegili daha. Ma nala hʋ aa baa: "Gyɩnaŋ koo kyiye, á sɩ mʋ tɔɔ kɩdɩgɩ, a hɔŋ doŋ bɩna, a yaa bayallɩɩ, a na molbiye yʋga. 14Ma gba paalɩ bɩ gyɩŋ ma mɩɩbol kyiye aa sɩ kɩɩ gɛɛ. Ma kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ bʋsʋŋ aa tɔɔ. Ʋ aa tɔ rɛ mʋhʋ sʋwaa, aŋ pirigi dɩɩgɩ. 15Ma aa maga dɩ ma baa, 'Dɩ Wɩɩsɩ rɛ laa nyʋwa dɩ á kaŋ mɩɩbol á sɩ yaa nyɛ bee nyɛ.' 16Amɛ ma kaŋ kalɩŋbaanɩ rɛ, aa kɩ daga ma tɩɩ. Dagɩŋtɩɩ no buloŋ bɩ kaŋ ŋmanɩɩ. 17Ɛɛwɩya, dɩ ɩ rɛ gyɩŋ wɩweliye hʋ aa maga dɩ ɩ yaa, ka dɩ ɩ vɩya ʋ yayɩ, ɩ yaa wɩbɔŋ nɛ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\