GYEMSI 5

1Ma gyegili nɩɩ daha, kɩna tɩmma! Ma maga ma kɩ wɩɩ rɛ, a kɩ ŋmaa nyʋʋsɩ beewɩya tʋwarɩbal lɛ sɩ tele ma nyuu tɩyaŋ. 2Ma dʋwa hʋ buloŋ nɛ pʋw, ka tuyi mɛ kpa ma gaweliye hʋ buloŋ di. 3Ma salma hʋ buloŋ nɛ sʋwa, ma molbiye hʋ buloŋ mɛ pʋwa. Ma kɩna no kyogii rɛ yaŋ sɩ daga anɩɩ ma kɔnɩ yaa wɩya kyogi rɛ. Ma tɩbal hʋ aa yaŋ leŋ ma molbiye hʋ bee ma dʋwa hʋ kyogi ta gɛɛ, ɛɛ tɩɩ rɛ haŋ tɩbal hʋ sɩ kpa ma tɩɩ di anɩɩ diŋ. Dʋnɩya no tenii kpaga rɛ, ka ma kɛ ha kaŋ sɩɩ abee ma dʋwa. Ʋ tɔnɔ rɛ bee? 4Ma bɩ naa! Ma aa kɩ mʋrɩ nala hʋ aa tʋŋ ma bagɩsɩ tʋma rɛ aŋ pɔ dɩ ma bɩ sɩ tuŋ ba. Tʋŋtʋnna hʋ buloŋ aa we ma bagɩsɩ tɩyaŋ, ba ŋmaa wulo kɩ tɩya Wɩɩsɩ rɛ. Wɩɩsɩ á Tɩɩna, dʋnɩya buloŋ Laataal, ʋ mɛ kɔnɩ yaŋ nɩɩ ba wulo hʋ rɛ. 5Ma dʋnɩya tɩyaŋ gyʋʋyɩ buloŋ, sʋma abee laaŋfɩya dʋŋ tɩyaŋ nɛ ma we, a kɩ yaa ma wɩkyɛɛlɩya dʋŋ. Ma dɩyɛsɩ ma tɩɩ rɛ a nara anɩɩ ba aa dɩyɛsɩ nʋhʋ ʋ nara, ba ko kaŋ kpʋ gɛɛ. 6Ma aa kpa kyogisi tɩya nala hʋ aa bɩ kaŋ wɩkyogii rɛ, a kpʋ ba abee haakye, ka ba mɛ aa bee tɔ ma ŋmanɩɩ dɩ ma ta kpʋʋ ba. 7Ŋ naabalɩya, nyɛ kɛ ma yaŋ aa gyɩŋ wɩɩ hʋ aa sɩ puu kɩna tɩmma nyɛ, ma kaŋ kenyiri a mʋ pele saŋa hʋ Tɩɩna hʋ aa sɩ mɩɩgɩ ko. Ma na haŋ kenyiri hʋ pɩparɩ aa kana. Ʋ aa doho ʋ kɩna rɛ aŋ wuwo gbala dɩ taŋha marɩ ʋ panyʋwa kɩna. Ʋ aa gyegili rɛ dopusiduwoŋ ko nɩɩ, ʋ doho ʋ kɩna. Aŋ ha gyegili gɛɛ yʋʋ mʋ gyʋʋ kɩna hʋ marɩ. Gbaŋkyaaŋ mɛ mʋ lɩɩ ka kɩna hʋ na yaa kʋmɩɩ, ʋ yaŋ na mʋ kʋma. 8Ɛɛ nyuniŋ, ma mɛ kaŋ kenyiri. Ma kaŋ ma tɩɩ weliŋ aŋ leŋ dɩ ma bayɩyɛla yʋga, beewɩya, á Tɩɩna hʋ kyɛkoolii kpaga rɛ. 9Ŋ naabalɩya, ma ta kɩ nyaŋ dɔmɔŋ, dɩ Wɩɩsɩ ta ko di ma sarɩya a kpa kyogisi tɩya ma. Nal hʋ aa sɩ di sarɩya hʋ, ʋ yaa siri rɛ, ʋ koyi mɛ kpaga. 10Ŋ naabalɩya, na ma naa Wɩɩsɩ tɩŋdaala hʋ gyɩ aa basɩ wɩya Wɩɩsɩ feŋ tɩyaŋ nɛ? Ba gyɩ naa tʋwara rɛ aŋ ha kaŋ kenyiri abee mala. Ma mɛ gʋnnɩ ba kenyiri abee ba mala hʋ iriŋ ma tʋwara nayɩ tɩyaŋ. 11Ba gyɩ aa kaŋ mala wɩya rɛ tɩŋ á kaŋ ba kɩ yɩrɩ teŋfɩyɛl tɩmma. Na ma nɩɩ ɛɛ hʋ Gyɔbɩ mɛ gyɩ aa kaŋ kenyiri abee mala rɛ ʋ tʋwara nayɩ tɩyaŋ. Ma naa gɛɛ Tɩɩna hʋ gyɩ aa kyiyeli ʋ rɛ ba mʋ tenii tɩyaŋ. Á Tɩɩna Wɩɩsɩ kɔnɩ kyɩl á wɩya rɛ kɩŋkaŋ, aŋ kɩ fá á sikii mɛ yʋga. 12Ŋ naabalɩya, sɩfɩyaŋ wɩɩ rɛ nyɛ: Dɩ ma kɩdɩgɩ buloŋ nɛ ko kɩ kyɛ dɩ ʋ we nyʋwa, ʋ bɩ maga dɩ ɩ kpa ŋmɩyɛsʋʋ. Ma ta ko kɩ ŋmɩyɛsɩ wɩɩsɩnyuu koo taŋha, koo kɩŋ kɛ buloŋ. Dɩ ba ko maga dɩ ma baa "waa," ma baa waa. Dɩ ba bɩl ko maga dɩ ma baa "aayɩ," ma baa aayɩ. Dɩ Wɩɩsɩ ta ko di ma kɩdɩgɩ buloŋ sarɩya, dɩ ɩ tele. 13Ma tɩyaŋ, dɩ nal lɛ ko we tʋwara tɩyaŋ, ʋ tɩɩna kɩ sʋla Wɩɩsɩ dɩ ʋ pɛ ʋ tɩyaŋ. Dɩ nal teŋ mɛ rɛ ko fɩyɛlɩ, ʋ maga dɩ ʋ tɩɩna yɩɩ yɩɩla kɩ dannɩ Wɩɩsɩ rɛ. 14Dɩ ma kɩdɩgɩ rɛ ko kɩ wɩɩlɩ, ʋ tɩɩna tɩma dɩ ba mʋ yɩrɩ Krisitabiisi sɩlaala hʋ. Ba sɩ ko kyʋwalɩ Wɩɩsɩ tɩya ʋ aŋ tɩsɩ ʋ bee nʋʋ, á Tɩɩna Yesu Krisita feŋ tɩyaŋ. 15Dɩ ba aa rɛ ko laa di anɩɩ Wɩɩsɩ kɔnɩ sɩ yaa wɩɩ hʋ ba aa sʋla ʋ kɩ kyɛ, ʋ sɩ leŋ dɩ wɩɩla tɩɩna hʋ na laaŋfɩya. Ka dɩ ʋ tɩɩna fa yaa wɩbɔmɔ maga gɛɛ buloŋ mɛ, Wɩɩsɩ sɩ kpa ba buloŋ kyɛ ʋ. 16Ɛɛ nyuniŋ, ma pʋllɩ ma tɩsɩ kɩ tɩya dɔmɔŋ, aŋ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ kɩ tɩya dɔmɔŋ. Nyɛ rɛ sɩ leŋ ma na laaŋfɩya. Tɩpʋlʋŋ tɩɩna wɩɩkyʋwalɩ kaŋ dee rɛ weliŋ. Wɩɩ buloŋ ʋ aa sʋla Wɩɩsɩ kɩ kyɛ aa wuwo yaa rɛ. 17Ma na Ɛlaagya! Ʋ gyɩ yaa nihuwobiŋ nɛ anɩɩ á kɩdɩgɩ buloŋ. Amɛ ʋ gyɩ sʋla Wɩɩsɩ rɛ baŋbaŋ dɩ ʋ ta leŋ duwoŋ nɩɩ. Duwoŋ mɛ kɔnɩ gyɩ bɩ nɩya paalʋʋ hʋ tɩyaŋ bɩsɩ kpaŋkpaŋ boto abee kyalɩɩ. 18Ɛɛ hal tɩyaŋ nɛ ʋ gyɩ bɩl mɩɩgɩ sʋla Wɩɩsɩ, ʋ leŋ duwoŋ kyuuri yʋga, taŋha nyuu kɩna buloŋ marɩ weliŋ. 19Ŋ naabalɩya, dɩ ma kɩdɩgɩ rɛ ko nyʋgɩsɩ wɩtɩɩ ŋmanɩɩ hʋ tɩyaŋ, dɩ ma kɩdɩgɩ wuwo tarɩ ʋ ko, 20ma gyɩma anɩɩ nal hʋ buloŋ aa kyiyeli wɩbɔŋyaal ʋ lɩɩ ʋ wɩbɔmɔ hal a mɩɩgɩ ko kɩ tɩŋ Wɩɩsɩ ŋmanɩɩ hʋ, ʋ tɩɩna lɩɩ wɩbɔŋyaal hʋ sʋʋ bʋwa tɩyaŋ nɛ gɛɛ, aŋ leŋ ʋ na mɩɩbol aa bɩ kaŋ tenii. Ʋ gɛɛ yayɩ mɛ sɩ leŋ dɩ Wɩɩsɩ kpa wɩbɔŋyaal hʋ wɩbɔŋgyamaa hʋ buloŋ kyɛ ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\