GYƆƆŊ 10

1Ɛɛ rɛ Yesu maga namaga a baa, "Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, nal hʋ buloŋ aa bɩ tɩŋ dimbeenyʋwa hʋ a gyʋʋ pedɩya hʋ, aŋ wile tɩŋ gyekariya gyʋʋ, ʋ tɩɩna yaa gaal lɛ, a kɩ fasɩ nala kɩna mɛ. 2Amɛ nal hʋ aa tɩŋ pedɩya hʋ dimbeenyʋwa gyʋʋ, ʋ tɩɩna rɛ yaa piyese hʋ tɩɩna. 3Pedɩya didenni hʋ aa suri pedɩya hʋ dimbeenyʋwa rɛ a tɩya ʋ. Piyese hʋ mɛ gyɩŋ ʋ taal. Piyesi hʋ tɩɩna aa yɩrɩ ba kɩdɩgɩ buloŋ feŋ nɛ, a laa ba sɩya a kaŋ ba lɩɩ. 4Dɩ ʋ rɛ ko kaŋ ba buloŋ lɩɩ teŋ, ʋ aa laa ba sɩya rɛ, ka piyese hʋ kɩ tɩŋa ʋ hal, beewɩya ba gyɩŋ ʋ taal lɛ. 5Ba bɩ sɩ laa nyʋwa tɩŋ nɩdʋma hal, see dɩ ba mɩɩgɩ fá tɩɩna hal tɩyaŋ, beewɩya ba bɩ gyɩŋ ʋ taal." 6Yesu gyɩ maga namaga no tɩya ba rɛ, amɛ ba gyɩ bɩ gyɩŋ wɩɩ hʋ ʋ aa basɩ tɩya ba memii. 7Ɛɛ rɛ Yesu bɩl basɩ tɩya ba a baa, "Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, mɩyaŋ nɛ yaa pedɩya hʋ dimbeenyʋwa. 8Nala hʋ buloŋ aa laa sɩya ko ŋ tɩyaŋ a nyɩya wɩya baa dɩ Wɩɩsɩ rɛ tɩŋ ba, ba buloŋ yaa gaala rɛ, a kɩ fasɩ nala kɩna mɛ, piyese hʋ mɛ bee tɩŋ ba nyʋwa. 9Mɩyaŋ nɛ yaa dimbeenyʋwa hʋ. Nal hʋ buloŋ aa tɩŋa ŋ tɩyaŋ a kɩ gyʋʋ, ŋ sɩ pɔ ʋ weliŋ. Ʋ sɩ lɩɩ aŋ mɩɩgɩ ko kɩ gyʋʋ abee laaŋfɩya, a na kɩdiweliye mɛ kɩ di. 10Gaal hʋ kɛ ko dɩ ʋ gaa rɛ, a kpʋ, aŋ kyogi kyogisi, amɛ ŋ kɛ ko rɛ dɩ nala hʋ aa tɩŋa ŋ nyʋwa kaŋ mɩɩbol aa kaŋ tɔnɔ." 11Yesu bɩl baa, "Mɩyaŋ nɛ yaa pedaalwelii hʋ. Pedaalwelii aa kpa ʋ mɩɩbol lenni sʋʋ rɛ ʋ piyese wɩya. 12Amɛ nal hʋ ba aa kpaa ʋ kɩ daa piyese hʋ a kɩ laa tuno, ʋ tɩɩna daa tɩŋ piyese hʋ. Ɛɛwɩya dɩ ʋ rɛ ko na gboo dɩ ʋ aa ko, ʋ aa vɩya piyese hʋ ta rɛ aŋ fá. Gboo hʋ aa ko kaŋ kɩdɩgɩ rɛ aŋ ŋmaa kɩkaalɩya hʋ buloŋ pɩsa. 13Ʋ aa fá rɛ, beewɩya ʋ tuno wɩya rɛ ʋ kɩ daa piyese hʋ. Ʋ sɩya tuwo piyese hʋ tɩyaŋ. 14Mɩyaŋ nɛ yaa pedaalwelii hʋ. Ŋ gyɩma ŋ piyese rɛ, ŋ piyese mɛ gyɩma ŋ. 15Anɩɩ ɛɛ hʋ ŋ Kuwo aa gyɩma ŋ, ɛɛ rɛ ŋ mɛ gyɩma ʋ. Ŋ yaa siri rɛ dɩ ŋ kpa ŋ mɩɩbol lenni sʋʋ ŋ piyese wɩya. 16Ŋ kaŋ piyese badɔmɔŋ mɛ rɛ, aŋka ba tuwo pedɩya no tɩyaŋ. Ʋ maga dɩ ŋ kasɩ ba mɛ ko pɛ piyese no tɩyaŋ nɛ, dɩ ba buloŋ yaa nɩdɩgɩ piyese a gyɩŋ ŋ taal, ka dɩ ba pedaal mɛ yaa nɩdɩgɩ. 17Ŋ kuwo kyo ŋ wɩya rɛ, beewɩya ŋ yaa siri rɛ dɩ ŋ sʋba ŋ tɩɩ kyɛrɩ tɩyaŋ. Ka dɩ ŋ ha bɩl sii sʋʋ tɩyaŋ mɛ. 18Nal buloŋ bɩ sɩ wuwo kpʋ ŋ dɩ ŋ bɩ tɩya ʋ tɩɩna ŋmanɩɩ. Ŋ tɩɩ kyɛrɩ tɩyaŋ nɛ ŋ sɩ kpa ŋ mɩɩbol tɩya sʋʋ. Ŋ kaŋ dee rɛ ŋ aa sɩ kpa ŋ mɩɩbol tɩya sʋʋ, a bɩl kaŋ dee mɛ ŋ aa sɩ laa ʋ sʋʋ lee. Ŋ kuwo aa baa ŋ yaa wɩɩ rɛ gɛɛ." 19Yesu aa basɩ wɩya no, Gyuuma hʋ kuu ɛɛ wɩya a porigi dɔmɔŋ. 20Ba gyeniŋ buloŋ baa, "Bee rɛ tɩŋ ma gyegili kɩ nɩɩ baal no wɩbasɩɩ? Gyɩŋbɔŋ nɛ kana ʋ! Ʋ aa yaarɩ rɛ!" 21Ba badɔmɔŋ mɛ baa, "Nal hʋ gyɩŋbɔŋ aa kana bɩ sɩ wuwo kɩ basɩ wɩya no. Gyɩŋbɔŋ wuwo kɩ suri nyʋlʋŋ sɩya rɛ?" 22Ɛɛ rɛ Gyuuma kyɛbal hʋ tɩyaŋ ba aa kɩ liisi saŋa hʋ ba gyɩ aa kpaa ba Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ we Wɩɩsɩ nosi tɩyaŋ bɩl ko pele. Kyɛbal no gyɩ aa ko puwo saŋa rɛ Gyerusalɛm tɩyaŋ. 23Saŋa no tɩyaŋ dɩ Yesu gyɩ we Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ gyambarɩŋ hʋ ba aa yɩrɩ Solomɔn Gyambarɩŋ tɩyaŋ nɛ a kɩ vala. 24Ɛɛ rɛ nala ko gol-ʋ, a pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Mɔɔgɛɛ rɛ ɩ kɩ kyɛ dɩ á gyegili maga ka dɩ ɩ na daga nal hʋ ɩ aa yaa tɩya ma? Dɩ ɩ rɛ yaa Krisita hʋ, laataal hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya, basɩ polli tɩya ma dɩ á gyɩma." 25Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ŋ laa sɩya basɩ tɩya ma rɛ, ka ma bɩ laa di. Tʋma hʋ ŋ aa tʋŋ ŋ Kuwo dee tɩyaŋ, ba aa rɛ aa di ŋ daŋsɩya. 26Amɛ ma bɩ yaa ŋ piyese, ɛɛ rɛ tɩŋ ma bɩ laa ŋ wɩya di. 27Ŋ piyese gyɩma ŋ taal lɛ, ŋ mɛ gyɩŋ ba, ba kɩ tɩŋa ŋ hal. 28Ŋ aa tɩya ba mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii rɛ, ba bɩ sɩ maakyiye sʋba. Nal buloŋ mɛ bɩ sɩ wuwo kaŋ ba laa ŋ nosi tɩyaŋ maakyiye kɩdɩgɩ buloŋ. 29Ŋ Kuwo aa kpaa ba tɩya ŋ, ʋ rɛ tee kɩŋ buloŋ. Nal buloŋ mɛ yaŋ bɩ sɩ wuwo kaŋ ba laa ʋ nosi tɩyaŋ. 30Ŋ bee ŋ Kuwo buloŋ yaa kɩdɩgɩ rɛ." 31Yesu aa basɩ gɛɛ, Gyuuma hʋ bɩl paa bʋwa dɩ ba yaga ʋ. 32Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ŋ Kuwo tɩya ŋ dee rɛ ŋ yaa wɩweliye yʋga ma sɩɩ tɩyaŋ. Ba kɩbee wɩya rɛ tɩŋ ma kɩ kyɛ dɩ ma yaga ŋ nyɛ?" 33Gyuuma hʋ mɛ mɩɩgɩ baa, "Á bee kyɛ dɩ á yaga ɩ akuu ɩ aa yaa wɩweliye no kɩdɩgɩ buloŋ wɩya, amɛ ɩ yaa nihuwobiŋ nɛ aŋ kpa ɩ tɩɩ anɩɩ ɩ rɛ yaa Wɩɩsɩ, ɛɛ rɛ tɩŋ." 34Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ma tɩɩ mɩrɩsɩ tɩyaŋ ba basa rɛ anɩɩ Wɩɩsɩ baa, 'Ma yaa wɩɩbiisi rɛ."' 35Á gyɩma anɩɩ wɩya hʋ ba aa sabɩ biŋ Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ yaa wɩtɩɩ rɛ, aa bɩ sɩ maakyiye dɩsɩ. Wɩɩsɩ kaŋ haŋ nala hʋ kɩ yɩrɩ wɩɩbiisi rɛ. Dɩ Wɩɩsɩ tɩɩ sɩ yɩrɩ nala no ʋ aa kpaa ʋ duwoso tɩya wɩɩbiisi, 36bee rɛ yaŋ sɩ tɩŋ dɩ Wɩɩsɩ lɩɩ ŋ, a tɩma ŋ ŋ ko tuu dʋnɩya, dɩ ma baa ŋ kpaa ŋ tɩɩ kɩ magɩsɩ Wɩɩsɩ rɛ akuu ŋ aa baa dɩ ŋ yaa Wɩɩsɩ Biye wɩya? 37Dɩ mɩyaŋ nɛ ko bee yaa wɩya hʋ ŋ Kuwo aa kyɛ dɩ ŋ yaa, ɛɛ kɛ ma ta laa ŋ wɩya di. 38Amɛ dɩ mɩyaŋ nɛ aa yaa wɩya hʋ ŋ Kuwo aa baa ŋ kɩ yaa, abee ma aa bɩ laa ŋ di nyɛ buloŋ mɛ, ka ʋ maga dɩ ma laa wɩya no di rɛ a kɔnɩ wuwo gyɩma anɩɩ ŋ bee ŋ kuwo buloŋ yaa kɩdɩgɩ rɛ. 39Ʋ aa basɩ gɛɛ, ba bɩl kɩ kyɛ dɩ ba kana ʋ, ɛɛ rɛ ʋ lʋwɔlɩ lɩɩ doŋ. 40Ɛɛ rɛ Yesu bɩl mɩɩgɩ mʋ kyol Gyɔɔdaŋ fuwo hʋ, a mʋ we lee hʋ tɩyaŋ Gyɔɔŋ fa aa fo nala wɩɩkyʋwalnɩɩ hʋ. 41Nyɛ rɛ nɩgyamaa kɩ ko ʋ lee. Ba basɩ tɩya dɔmɔŋ a baa, "Gyɔɔŋ fa bɩ yaa wɩmagɩl buloŋ, amɛ wɩya hʋ buloŋ ʋ fa aa basa a mʋ kɩ tile baal no tɩyaŋ kɔnɩ yaa wɩtɩɩ rɛ." 42Ɛɛ rɛ nɩgyamaa hʋ gyɩ aa we doŋ laa Yesu wɩya di.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\