GYƆƆŊ 13

1Ʋ gyɩ ko ka kyɛdɩgɩ rɛ ka dɩ Gyuuma Dɩɩsɩ-parɩ-banɩɩ Kyɛbal hʋ pele. Yesu gyɩ gyɩma anɩɩ saŋa hʋ ʋ aa sɩ lɩɩ dʋnɩya no tɩyaŋ a mʋ ʋ Kuwo lee pele rɛ. Ʋ gyɩ kyo nala hʋ aa tɩŋa ʋ hal lɛ dʋnɩya no tɩyaŋ weliŋ, ʋ ha sɩ kyo ba a kaŋ kɩ mʋ dʋnɩya tenii. 2Kyɛɛ no dɩdaana, Yesu bee ʋ hatɩnna hʋ hɔŋ kɩ di kɩdiiliye. Saŋa no tɩyaŋ dɩ Sɩtaanɩ kɛ foŋ gyʋʋ Siimɔŋ biibaal Gyudasɩ Isɩkarɔtɩ hakɩla tɩyaŋ nɛ dɩ ʋ kpa Yesu yallɩ. 3Yesu gyɩ gyɩma anɩɩ ʋ Kuwo kpaa kɩŋ buloŋ dee rɛ tɩya ʋ. Ʋ tɩɩ fa gyɩma anɩɩ Wɩɩsɩ lee rɛ ʋ lɩɩ ko, ɛɛwɩya ʋ fa gyɩma anɩɩ ʋ bɩl aa mɩɩgɩ ʋ mʋ Wɩɩsɩ lee rɛ. 4Ɛɛ rɛ Yesu sii kɩdiiliye hʋ nyuu, a wuri ʋ gabal biŋ, aŋ kpa bɔridʋba vʋwa ʋ tɩŋa, 5aŋ yaa nɩɩ we kɩŋ tɩyaŋ, a piili kɩ sɔmɔ ʋ hatɩnna hʋ naasɩ aŋ kaŋ bɔrɩdʋba hʋ ʋ aa kpaa vʋwa ʋ tɩŋa a kɩ bɩllɩ ba naasɩ. 6Ʋ aa ko pele Siimɔŋ Piita, ɛɛ rɛ Piita pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ŋ Tɩɩna, ɩ aa kyɛ dɩ ɩ sɔmɔ ŋ naasɩ rɛ?" 7Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Gyɩnaŋ kɛ ɩ bɩ gyɩŋ wɩɩ no ŋ aa yaa memii, amɛ ʋ hal tɩyaŋ ɩ sɩ gyɩma ʋ memii." 8Piita bɩl basɩ tɩya ʋ a baa, "Ŋ bɩ sɩ laa nyʋwa dɩ ɩ sɔmɔ ŋ naasɩ maakyiye kɩdɩgɩ buloŋ." Ɛɛ rɛ Yesu baa, "Dɩ mɩyaŋ nɛ bɩ sɔmɔ ɩ naasɩ, ŋ beel-ɩ bɩl bɩ sɩ pɛ wɩɩ buloŋ." 9Ɛɛ rɛ Piita bɩl baa, "Ŋ Tɩɩna, dɩ ɛɛ kɛ rɛ haa, ta sɔmɔ ŋ naasɩ dʋŋ, sɔmɔ ŋ nyuu abee ŋ nosi buloŋ." 10Ɛɛ rɛ Yesu baa, "Nal hʋ buloŋ aa foo nɩɩ, ʋ teŋ lee buloŋ aa weliye rɛ, ʋ bɩl bɩ maga dɩ ʋ tɩɩna fo nɩɩ, see dɩ ʋ sɔmɔ ʋ naasɩ dʋŋ. Ma buloŋ yaŋ bɩ kaŋ bisiŋ, amɛ nɩdɩgɩ dʋŋ nɛ kaŋ bisiŋ ma tɩyaŋ." 11Yesu gyɩ gyɩŋ nal hʋ aa sɩ kpa ʋ yallɩ rɛ. Ɛɛ rɛ tɩŋ ʋ baa dɩ ba buloŋ daa kaŋ bisiŋ, dɩ see nɩdɩgɩ dʋŋ gɛɛ. 12Yesu aa sɔmɔ ʋ hatɩnna hʋ naasɩ ko teŋ, ʋ bɩl kpa ʋ gabal hʋ laalɩ, a bɩl mʋ hɔŋ ʋ lɩhɔnɩɩ, aŋ pɩyɛsɩ ba a baa, "Ma gyɩŋ wɩɩ no ŋ aa yaa memii rɛ? 13Ma kana ŋ kɩ yɩrɩ ma dɩdagɩl lɛ abee ma Tɩɩna. Ʋ yaa ŋmanɩɩ rɛ dɩ ma kɩ yɩrɩ ŋ gɛɛ, beewɩya ŋ kɔnɩ maga gɛɛ rɛ. 14Ŋ aa yaa ma Tɩɩna abee ma dɩdagɩl aŋ sɔmɔ ma naasɩ nyɛ, ʋ maga dɩ ma mɛ kɩ sɔmɔ dɔmɔŋ naasɩ rɛ. 15Ŋ laa sɩya yaa rɛ dɩ ma na, a mɛ wuwo yaa gɛɛ tɩɩ kɩ tɩya dɔmɔŋ. 16Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, yoŋ buloŋ bɩ tee ʋ tɩɩna. Nal ba aa tɩma mɛ bɩ tee nal hʋ aa tɩma ʋ. 17Nyɛ kɛ, ma aa gyɩŋ wɩtɩɩ no nyɛ, dɩ mamaa rɛ aa tɩŋa ʋ, Wɩɩsɩ sɩ kyiyeli ma. 18Ma buloŋ daa ŋ kɩ daga. Ŋ gyɩŋ nala hʋ ŋ aa lɩya rɛ. Amɛ wɩɩ hʋ ba aa saba biŋ Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ maga dɩ ʋ yaa rɛ. Ba basa anɩɩ ŋ bee nal hʋ aa pɛɛ dɔmɔŋ di kɩdiiliye rɛ sɩ mɩɩgɩ bɩrɩmɩ ŋ dɔŋ. 19Ŋ basɩ wɩɩ no kɩ tɩya ma rɛ ka dɩ ʋ na yaa, dɩ gɛɛ rɛ kɔnɩ ko yaa, ma sɩ gyɩma anɩɩ mɩyaŋ nɛ yaa nal hʋ ŋ aa baa ŋ yaa. 20Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, nal hʋ buloŋ aa kaŋ nal hʋ ŋ aa tɩma weliŋ, mɩyaŋ nɛ ʋ tɩɩna kaŋ weliŋ gɛɛ. Nal hʋ mɛ buloŋ aa kana ŋ weliŋ, nal hʋ aa tɩma ŋ mɛ rɛ ʋ tɩɩna kaŋ weliŋ gɛɛ." 21Yesu aa basɩ wɩya no ko teŋ, ʋ tɩya buloŋ kyogi kɩŋkaŋ. Ɛɛ rɛ ʋ basɩ polli tɩya ba a baa, "Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, ma kɩdɩgɩ rɛ sɩ kpa ŋ yallɩ." 22Ɛɛ rɛ ʋ hatɩnna hʋ mɩɩgɩ gal kɩ daasɩ dɔmɔŋ, ka wɩɩ hʋ kperi ba, beewɩya ba gyɩ bɩ gyɩŋ ba nal hʋ ʋ aa dagɩ. 23Yesu hatɩnna hʋ tɩyaŋ nal hʋ wɩya ʋ fa aa kyo kɩŋkaŋ nɛ fa hɔŋ ʋ logiŋ. 24Ɛɛ rɛ Siimɔŋ Piita lɔgɩ ʋ anɩɩ ʋ pɩyɛsɩ Yesu na dɩ aŋnɛ rɛ ʋ kɩ daga gɛɛ? 25Ɛɛ rɛ hatɩnnɩ hʋ fa aa hɔŋ Yesu logiŋ hʋ marɩ fasɩ mʋ kpaga Yesu a pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ŋ Tɩɩna, aŋnɛ rɛ?" 26Ɛɛ rɛ Yesu baa, "Ŋ aa sɩ kpa paanʋʋ hʋ yuu dɩsɩ a tɩya nal hʋ, ʋ rɛ gɛɛ." Ɛɛ rɛ ʋ kpaa paanʋʋ hʋ a yuu dɩsɩ a kpa tɩya Gyudasɩ, Siimɔŋ Isɩkarɔtɩ biibaal hʋ. 27Gyudasɩ aa yɩya laa paanʋʋ hʋ teŋ, Sɩtaanɩ ko gyʋʋ ʋ. Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ, "Wɩɩ hʋ ɩ aa kyɛ dɩ ɩ yaa, kɩ yaa lagɩ lagɩ." 28Nɩkaalɩya hʋ buloŋ fa aa di kɩdiiliye hʋ gyɩ bɩ gyɩŋ wɩɩ hʋ aa tɩŋ ʋ fa basɩ gɛɛ tɩya Gyudasɩ. 29Gyudasɩ rɛ fa aa biŋ ba molbiye. Ɛɛ wɩya Yesu hatɩnna hʋ badɔmɔŋ kɛ fa bɩɩna anɩɩ Yesu fa aa kyɛ dɩ Gyudasɩ mʋ yɔbɔ kɩna hʋ ba aa sɩ di rɛ gbɩyala hʋ tɩyaŋ, koo ʋ baa ʋ kaŋ kɩŋ nɛ a lɩɩ tɩya nyaaba. 30Gyudasɩ aa laa paanʋʋ hʋ teŋ, ʋ nyagɩ sii lɩɩ lagɩ lagɩ. Saŋa no tɩyaŋ dɩ lee gyɩ bile rɛ. 31Gyudasɩ aa lɩya ko teŋ, ɛɛ rɛ Yesu baa, "Nyɛ kɛ, Wɩɩsɩ daga mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye gaŋdarɩ rɛ a tɩya nala. Ʋ sɩ tɩŋa ŋ tɩyaŋ a leŋ dɩ nala na ʋ gaŋdarɩ." 32Ɛɛ rɛ Yesu bɩl baa, "Dɩ Wɩɩsɩ rɛ si tɩŋa ŋ tɩyaŋ a daga ʋ gaŋdarɩ aa maga gɛɛ, ɛɛ tɩɩ rɛ Wɩɩsɩ sɩ tɩŋa ʋ tɩɩ mɛ tɩyaŋ a daga mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye gaŋdarɩ aa maga gɛɛ. Ʋ bɩ sɩ pɩɩsɩ ka dɩ ʋ yaa wɩya no buloŋ. 33Ŋ nikyooliye, ŋ bɩl bɩ sɩ we ma lee pɩɩsɩ. Ma sɩ deŋ kyɛ ŋ. Amɛ, wɩɩ hʋ ŋ aa basɩ tɩya Gyuuma nɩhɩyasɩ hʋ, ʋ tɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma mɛ. Lee hʋ ŋ aa sɩ mʋ, ma bɩ sɩ wuwo mʋ doŋ. 34Mɩrɩfalɩɩ rɛ ŋ biŋ kɩ tɩya ma. Ʋ rɛ nyɛ: Ma kyo dɔmɔŋ, anɩɩ ŋ aa kyo ma gɛɛ. 35Dɩ mamaa rɛ kyo dɔmɔŋ, ɛɛ tɩyaŋ nɛ nala buloŋ sɩ tɩŋa a gyɩma anɩɩ ma kɔnɩ yaa ŋ hatɩnna rɛ." 36Ɛɛ rɛ Siimɔŋ Piita pɩyɛsɩ Yesu a baa, "Ŋ Tɩɩna, lee rɛ ɩ kɩ mʋ?" Ɛɛ rɛ Yesu mɛ basɩ tɩya ʋ a baa, "Lee hʋ ŋ aa mʋʋ lagɩlagɩ no, ɩ bɩ sɩ wuwo tɩŋa ŋ mʋ doŋ, amɛ ŋ mʋyɩ hal tɩyaŋ nɛ ɩ sɩ wuwo kile ŋ lugo." 37Ɛɛ rɛ Piita bɩl pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ŋ Tɩɩna, bee rɛ tɩŋ ŋ bɩ sɩ wuwo tɩŋa ɩ hal lagɩlagɩ no? Ŋ paalɩ yaa siri rɛ dɩ ŋ kpa ŋ mɩɩbol lenni sʋʋ ɩ wɩya." 38Ɛɛ rɛ Yesu pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ɩ kɔnɩ yaa siri dɩ ɩ kpa ɩ mɩɩbol lenni sʋʋ ŋ wɩya rɛ? Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ɩ, ka dɩ gyibal na wii gyɩnaŋ, ɩ sɩ tʋwa naaŋsɩɩnyʋwa bʋto anɩɩ ɩ bɩ gyɩma ŋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\