GYƆƆŊ 14

1Ɛɛ rɛ Yesu baa, "Ma ta leŋ dɩ ma tɩsɩ kyogi. Ma laa Wɩɩsɩ di, a laa ŋ mɛ di. 2Ŋ Kuwo bee tɩyaŋ dɩɩgyamaa rɛ we doŋ. Dɩ gɛɛ fa daa, ŋ fa bɩ sɩ basɩ tɩya ma anɩɩ ŋ sɩ mʋ marɩ lee a biŋ ma. 3Dɩ mɩyaŋ nɛ mʋwa a marɩ lee hʋ biŋ ma ko teŋ, ŋ sɩ mɩɩgɩ ko a kaŋ ma mʋ ŋ lee dɩ á buloŋ we lɩdɩgɩ. 4Lee hʋ mɛ ŋ aa sɩ mʋ, ma gyɩŋ ŋmanɩɩ hʋ rɛ." 5Ɛɛ rɛ Tɔmaasɩ basɩ tɩya ʋ a baa, "Á Tɩɩna, á bɩ gyɩŋ lee hʋ ɩ aa mʋʋ, ɛɛ rɛ á sɩ wuwo yaa gyɩŋ ʋ ŋmanɩɩ?" 6Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Mɩyaŋ nɛ yaa ŋmanɩɩ hʋ, abee Wɩɩsɩ wɩtɩɩ, a kɩ tɩya mɩɩbol mɛ. Nal buloŋ bɩ sɩ wuwo mʋ ŋ Kuwo lee, dɩ ʋ tɩɩna bɩ tɩŋa ŋ tɩyaŋ. 7Dɩ mamaa rɛ kɔnɩ gyɩma ŋ, ma sɩ gyɩŋ ŋ Kuwo mɛ. A lɩɩ gyɩnaŋ kaŋ kɩ mʋ, ma paalɩ gyɩma ʋ rɛ, a na ʋ mɛ." 8Ɛɛ rɛ Fɩlɩpɩ basɩ tɩya ʋ a baa, "Ŋ Tɩɩna, daga ma Kuwo hʋ, wɩɩ hʋ á aa kyɛɛ buloŋ nɛ gɛɛ." 9Ɛɛ rɛ Yesu pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Fɩlɩpɩ, ŋ beel-ma buloŋ sɩ we doŋ a pɩɩsɩ maga nyɛ, ka ɩ ha bɩ gyɩma ŋ? Nal hʋ buloŋ aa naa ŋ, ʋ tɩɩna naa ŋ Kuwo mɛ rɛ. Bee rɛ yaŋ tɩŋ ɩ baa dɩ ŋ daga ma ŋ Kuwo? 10Ɩ bɩ laa di anɩɩ ŋ bee ŋ Kuwo buloŋ yaa kɩdɩgɩ rɛ koo? Wɩya hʋ buloŋ ŋ aa basɩ tɩya ma, ŋ tɩɩ dee tɩyaŋ daa ŋ basɩ ba. Wɩya hʋ mɛ ŋ aa yaa, ŋ Kuwo tɩɩ rɛ tɩŋa ŋ ŋ kɩ yaa ba gɛɛ. 11Ma laa di anɩɩ ŋ aa baa ŋ bee ŋ kuwo buloŋ yaa kɩdɩgɩ rɛ. Dɩ mamaa bɩ sɩ laa ŋ di akuu ŋ aa baa ŋ bee ŋ kuwo yaa kɩdɩgɩ wɩya, amɛ ma laa ŋ di akuu wɩya hʋ ŋ aa yaa nyubaanɩŋ. 12Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, nal hʋ buloŋ aa laa ŋ wɩya di, ʋ tɩɩna sɩ wuwo kɩ yaa wɩya hʋ ŋ aa yaa. Ʋ tɩɩna gba sɩ paalɩ wuwo yaa wɩya a te wɩya hʋ ŋ aa yaa, beewɩya ŋ aa mʋʋ ŋ Kuwo lee rɛ. 13Wɩɩ kɛ buloŋ ma aa sʋla kɩ kyɛ ŋ feŋ tɩyaŋ, ŋ sɩ yaa tɩya ma. Ŋ sɩ yaa gɛɛ dɩ nala tɩŋa ŋ tɩyaŋ a na ŋ Kuwo gaŋdarɩ aa maga gɛɛ. 14Dɩ mamaa rɛ sʋla kɩ kyɛ wɩɩ buloŋ ŋ feŋ tɩyaŋ, ŋ sɩ yaa tɩya ma." 15Ɛɛ rɛ Yesu bɩl baa, "Dɩ mamaa rɛ kyo ŋ, ma sɩ kɩ tɩŋa ŋ nyʋwa. 16Dɩ mamaa rɛ aa yaa gɛɛ, ŋ sɩ sʋla ŋ Kuwo dɩ ʋ kpa kyɩkyagɩl kɩdɩgɩ mɛ tɩya ma. Ʋ sɩ we ma lee a kaŋ kɩ mʋ deŋdeŋ. 17Ʋ rɛ yaa Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ aa daga ma Wɩɩsɩ aa kɩɩ gɛɛ. Dʋnɩya nala bɩ sɩ wuwo laa ʋ we ba tɩsɩ tɩyaŋ, beewɩya ba bee na ʋ, ba bɩ gyɩma ʋ mɛ. Amɛ ma kɛ gyɩma ʋ rɛ. Beewɩya ʋ we ma lee rɛ, a we ma tɩsɩ tɩyaŋ a kɩ mʋ deŋdeŋ. 18Dɩ mɩyaŋ nɛ ko mʋ, ŋ bɩ sɩ vɩya ma ta dɩ ma kɩɩ gɛɛ anɩɩ busuluŋbiisi. Ŋ sɩ mɩɩgɩ ko ma lee. 19Ʋ kaa mʋhʋ ka dʋnɩya nala bɩl bɩ sɩ na ŋ, amɛ ma kɛ sɩ na ŋ. Ŋ aa sɩ kaŋ mɩɩbol wɩya, ma mɛ sɩ kaŋ mɩɩbol. 20Kyɛɛ hʋ ŋ aa sɩ sii sʋʋ tɩyaŋ a bɩl kaŋ mɩɩbol, haŋ kyɛɛ hʋ rɛ ma sɩ gyɩma nɩɩ ŋ beel-ma yaa kɩdɩgɩ rɛ anɩɩ ŋ bee ŋ kuwo aa yaa kɩdɩgɩ gɛɛ. 21Nal hʋ buloŋ aa nɩɩ ŋ nyʋwa, a kɩ tɩŋa ŋ, ʋ tɩɩna rɛ kyo ŋ. Ŋ Kuwo mɛ yaŋ sɩ kyo nal hʋ aa kyo ŋ. Ŋ mɛ sɩ kyo tɩɩna a kaŋ ŋ tɩɩ daga ʋ." 22Ɛɛ rɛ Gyudasɩ baa "Ŋ Tɩɩna, ɛɛ rɛ ɩ sɩ yaa a kaŋ ɩ tɩɩ daga ma, aŋ bɩ sɩ kaŋ ɩ tɩɩ daga dʋnɩya nala." (Gyudasɩ no daa yaa Isɩkarɔtɩ biibaal hʋ). 23Nyɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Nal hʋ buloŋ aa kyo ŋ, ʋ sɩ kɩ tɩŋa ŋ nyʋwa. Ŋ Kuwo mɛ sɩ kyo ʋ. Ŋ bee ŋ Kuwo buloŋ sɩ ko we ʋ tɩɩna lee. 24Nal hʋ buloŋ aa bɩ kyo ŋ, ʋ bee tɩŋa ŋ nyʋwa. Wɩya hʋ buloŋ ŋ aa daga ma bɩ yaa ŋ tɩɩ wɩdagɩya. Amɛ ba lɩɩ ŋ kuwo aa tɩma ŋ lee rɛ. 25Ŋ ha aa we ma lee rɛ tɩŋ ŋ basɩ wɩya no kɩ tɩya ma nyɛ. 26Amɛ kyɩkyagɩl hʋ ŋ Kuwo aa sɩ tɩma ŋ feŋ tɩyaŋ, ʋ rɛ yaa ʋ Wiyesi Welii hʋ. Ʋ sɩ kɩ pɛ ma tɩyaŋ a daga ma wɩɩ buloŋ, a leŋ dɩ ma kɩ liisi wɩya hʋ buloŋ ŋ aa basɩ tɩya ma. 27Fɩyɛlʋʋ we ma lee. Ŋ fɩyɛlʋʋ hʋ ŋ aa kana tɩɩ rɛ ŋ kpaa kɩ tɩya ma. Fɩyɛlʋʋ no ŋ aa kpaa kɩ tɩya ma, ʋ bee dʋnɩya nala fɩyɛlʋʋ bɩ kɩɩ dɔmɔŋ. Ma ta leŋ dɩ ma hakɩllɩ kɩ viisi, a ta leŋ dɩ kambɩŋ mɛ kaŋ ma akuu wɩɩ hʋ aa sɩ puu ma wɩya. 28Ŋ basɩ tɩya ma rɛ a baa, 'Ŋ aa mʋʋ rɛ ka dɩ ŋ bɩl mɩɩgɩ ko ma lee.' Dɩ mamaa rɛ fa kyo ŋ, ma tenni fa sɩ fɩyɛlɩ, ŋ aa mʋʋ ŋ kuwo lee nyɛ wɩya, beewɩya ʋ rɛ tee ŋ. 29Ŋ basɩ wɩya no buloŋ kɩ tɩya ma rɛ, ka dɩ ba na yaa. Dɩ ba aa rɛ ko kɩ yaa, ma sɩ laa di anɩɩ wɩya hʋ buloŋ ŋ aa basɩ kɔnɩ yaa wɩtɩɩ rɛ. 30Ŋ bɩ sɩ wuwo basɩ wɩya ma lee pɩɩsɩ, beewɩya dʋnɩya kuwori hʋ aa ko rɛ. Amɛ ʋ bɩ kaŋ ŋ dee wɩɩ buloŋ tɩyaŋ. 31Amɛ ŋ aa kyɛ dɩ dʋnɩya nala gyɩma rɛ anɩɩ ŋ kyo ŋ Kuwo rɛ. Ɛɛ rɛ tɩŋ ŋ kɩ yaa wɩya hʋ buloŋ ʋ aa baa dɩ ŋ yaa. Ma sii dɩ á lɩɩ daha tɩyaŋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\