GYƆƆŊ 18

1Yesu aa kyʋwalɩ Wɩɩsɩ hʋ ko teŋ, ʋ bee ʋ hatɩnna hʋ sii kyol fuwonaaŋ kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Kidirɔŋ, a mʋ gyʋʋ baga kɩdɩgɩ tɩyaŋ ba aa pɔɔ olivi tɩɩsɩ. 2Gyudasɩ, nal hʋ aa ko kpa Yesu yallɩ hʋ gyɩ gyɩŋ baga no lee rɛ, beewɩya ba bee Yesu gyɩ aa kɩ mʋ doŋ nɛ saŋa buloŋ. 3Ɛɛ rɛ Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ abee Farasiima hʋ sii lɩɩ Roma laalyuwolo badɔmɔŋ abee Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ pʋpɔɔlɔ badɔmɔŋ, dɩ Gyudasɩ kaŋ ba mʋ dɩ ba kaŋ Yesu. Ba gyɩ nyʋgɩlɩ ba bakɩna rɛ, aŋ kolo fɩŋtɩŋsɩ abee kapɩla. 4Yesu gyɩ gyɩŋ wɩɩ hʋ buloŋ ba aa sɩ yaa ʋ rɛ. Ɛɛ rɛ ʋ lɩɩ kyeŋ ba a pɩyɛsɩ ba a baa, "Aŋnɛ rɛ ma kɩ kyɛ?" 5Ɛɛ rɛ ba baa, "Yesu aa lɩɩ Nazarɛti rɛ á kɩ kyɛ." Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Mɩyaŋ nɛ nyɛ." Gyudasɩ, gyambatɩɩna hʋ mɛ fa pɛɛ ba tɩyaŋ nɛ a sɩŋ doŋ. 6Yesu aa basɩ baa mɩyaŋ nɛ nyɛ, ba mɩɩgɩ mʋ hal, a lɩɩ tele. 7Ɛɛ rɛ Yesu bɩl pɩyɛsɩ ba a baa, "Aŋnɛ rɛ ma kɩ kyɛ?" Ba baa, "Yesu aa lɩɩ Nazarɛti." 8Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ŋ foŋ basɩ tɩya ma rɛ anɩɩ mɩyaŋ nɛ nyɛ. Dɩ mɩyaŋ kɛ rɛ ma kɩ kyɛ, ma leŋ dɩ ŋ hatɩnna no kɛ kɩ mʋ." 9Ʋ basɩ gɛɛ rɛ dɩ wɩɩ hʋ ʋ fa aa laa sɩya basɩ kɔnɩ ko yaa wɩtɩɩ. Ʋ fa baa "Ŋ kuwo, nala hʋ buloŋ ɩ aa lɩɩ tɩya ŋ, ba kɩdɩgɩ buloŋ bɩ nyʋgɩsa." 10Dɩ Siimɔŋ Piita fa kol takoobii doŋ. Ɛɛ rɛ ʋ tʋʋrɩ, a ŋmaŋ Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyawʋ kɩdɩgɩ yoŋ ba aa yɩrɩ Malku noduu dɩgɩŋ a kyɔl. 11Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya Piita a baa, "Kpa ɩ takoobii hʋ tʋʋ ʋ tʋʋl tɩyaŋ. Ɩ bɩɩna anɩɩ ŋ bee kyɛ dɩ ŋ na tʋwara hʋ ŋ kuwo aa kpaa bine ŋ nɛ koo?" 12Ɛɛ rɛ Roma laalyuwolo hʋ abee ba nɩhɩyawʋ abee Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ pʋpɔɔlɔ kaŋ Yesu, a vʋwa ʋ, 13a laa sɩya kana ʋ mʋ Anaasɩ lee. Anaasɩ fa yaa Kayifasɩ hɩɩla rɛ. Haŋ bɩna hʋ, Kayifasɩ rɛ fa yaa Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ buloŋ nɩhɩyawʋ. 14Kayifasɩ no rɛ gyɩ basɩ tɩya Gyuuma nɩhɩyasɩ anɩɩ dɩ nɩdɩgɩ rɛ laa paalʋʋ no nala buloŋ nyuu sʋba, ʋ rɛ sɩ kpɩya ba paalʋʋ hʋ nala buloŋ aa sɩ sʋba. 15Siimɔŋ Piita bee Yesu hatɩnna hʋ kɩdɩgɩ gyɩ tɩŋ Yesu hal lɛ. Wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyawʋ hʋ gyɩ gyɩŋ haŋ hatɩnnɩ hʋ rɛ weliŋ. Ɛɛwɩya, ʋ kɛ gyɩ tɩŋ Yesu hal a gyʋʋ gyaŋwuwo hʋ rɛ. 16Ka Piita kɛ sɩŋ paga hʋ nyʋwa tɩyaŋ. Ɛɛ rɛ Yesu hatɩnnɩ no mɩɩgɩ lɩɩ, a basɩ wɩya tɩya haŋtolibiye hʋ aa pɔɔ paga hʋ nyʋwa, aŋ kaŋ Piita ko gyʋʋ. 17Ɛɛ rɛ haŋtolibiye hʋ aa sɩŋ pɔ paganyʋwa hʋ pɩyɛsɩ Piita a baa, "Ka ɩ yaa baal no hatɩnna hʋ kɩdɩgɩ rɛ?" Ɛɛ rɛ Piita baa, "Aayɩ, ŋ bɩ yaa ba kɩdɩgɩ." 18Saŋa no tɩyaŋ waal gyɩ we doŋ nɛ weliŋ. Ɛɛ rɛ dɩya hʋ tʋŋtʋnna abee Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ pʋpɔɔlɔ we diŋ a sɩŋ gol a kɩ wiyeni. Nyɛ rɛ Piita mɛ mʋ sɩŋ ba lee a kɩ wiyeni diŋ hʋ. 19Ɛɛ rɛ Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyawʋ hʋ pɩyɛsɩ Yesu ʋ hatɩnna hʋ wɩya abee wɩya hʋ ʋ fa aa dagɩ. 20Ɛɛ rɛ Yesu baa, "Ŋ bɩ lʋwɔlɩ basɩ wɩɩ buloŋ a tɩya nal buloŋ. Ŋ aa sɩŋ lɩgyalɩɩ tɩyaŋ nɛ a basɩ wɩya kɩ tɩya nala. Ŋ aa kɩ daga nala Gyuuma wɩɩkyʋwaldɩɩsɩ tɩyaŋ nɛ abee Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ tɩyaŋ lee hʋ nala aa kɩ laŋŋɩ. 21Bee rɛ yaŋ tɩŋ ɩ kɩ pɩyɛsɩ ŋ nyɛ? Pɩyɛsɩ nala hʋ aa nɩɩ wɩya hʋ ŋ aa basa, dɩ ba daga ɩ. Beewɩya ba gyɩŋ wɩya hʋ ŋ aa basa rɛ." 22Yesu aa basɩ gɛɛ, Wɩɩkyʋwaldɩɩbal pʋpɔɔlɔ hʋ kɩdɩgɩ ŋmaa ʋ kyaŋkpaŋ tɩyaŋ aŋ baa, "Aŋnɛ rɛ yaa ɩ, ɩ basɩ wɩya nyɛ kɩ tɩya Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyawʋ hʋ?" 23Ɛɛ rɛ Yesu baa, "Dɩ mɩyaŋ nɛ basɩ wɩɩ kyogi, ʋ maga dɩ ɩ basɩ dɩ nal buloŋ nɩɩ rɛ. Amɛ dɩ wɩɩ hʋ ŋ aa basa rɛ yaa wɩtɩɩ, bee rɛ tɩŋ ɩ leŋ ba ŋmaa ŋ kyaŋkpaŋ?" 24Ɛɛ rɛ Anaasɩ ha leŋ Yesu vʋwa gɛɛ, ka ʋ leŋ ba kana ʋ mʋ Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyawʋ Kayifasɩ lee. 25Piita ha gyɩ sɩŋ gyaŋwuwo hʋ tɩyaŋ nɛ a kɩ wiyeni diŋ hʋ. Ɛɛ rɛ nala hʋ badɔmɔŋ pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ka ɩ mɛ yaa baal no hatɩnna hʋ kɩdɩgɩ rɛ." Piita tʋwa a baa, "Aayɩ, ŋ bɩ yaa ba kɩdɩgɩ." 26Dɩ Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyawʋ hʋ yoŋ kɩdɩgɩ mɛ gyɩ we doŋ. Ʋ gyɩ yaa nal hʋ dɩgɩŋ Piita gyɩ aa ŋmaŋ kyɔl hʋ lʋllɩ rɛ. Ɛɛ rɛ ʋ pɩyɛsɩ Piita a baa, "Na ŋ gyɩ naa ɩ bee Yesu no rɛ olivi tɩɩsɩ baga hʋ tɩyaŋ?" 27Ɛɛ rɛ Piita bɩl tʋwa a baa dɩ aayɩ. Piita aa basɩ gɛɛ ko teŋ dɩ gyibal wiye. 28Ʋ kyɩkyʋwala pipi, ba sii kaŋ Yesu lɩɩ Kayifasɩ dɩya tɩyaŋ, a mʋ Pilato dɩya. Pilato rɛ fa laa Roma kuworibal hʋ naasɩ sɩŋ doŋ paalʋʋ tɩyaŋ. Gyuuma hʋ gyɩ bɩ gyʋʋ gyaŋwuwo hʋ. Beewɩya ba gyɩ bee kyɛ dɩ ba ko kyogi ba sɩna, ka dɩ ba wuwo di Dɩɩsɩ-parɩ-banɩɩ Kyɛbal kɩdiiliye hʋ. 29Ɛɛ rɛ Pilato ko lɩɩ pɩyɛsɩ ba a baa, "Wɩbee rɛ ma baa baal no yaa kyogi?" 30Ɛɛ rɛ ba basɩ tɩya ʋ a baa, "Dɩ ʋ rɛ fa bɩ yaa wɩɩ kyogi, á fa bɩ sɩ kana ʋ ko ɩ lee." 31Ɛɛ rɛ Pilato basɩ tɩya ba a baa, "Ɛɛ kɛ, ma kana ʋ mʋ di ʋ sarɩya ma tɩɩ lesiri tɩyaŋ." Ɛɛ rɛ ba basɩ tɩya ʋ a baa, "Mamaa Roma nala bɩ tɩya ma ŋmanɩɩ dɩ á kpʋ nal buloŋ". 32Wɩya no buloŋ yaa rɛ dɩ wɩya hʋ buloŋ Yesu aa basa a mʋ tile ɛɛ hʋ ʋ aa sɩ sʋba kɔnɩ koo yaa wɩtɩɩ. 33Ɛɛ rɛ Pilato mɩɩgɩ gyʋʋ dɩya, aŋ leŋ ba kaŋ Yesu ko ʋ sɩya ʋ pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ɩ rɛ yaa Gyuuma kuwori hʋ?" 34Ɛɛ rɛ Yesu pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ɩ tɩɩ rɛ basɩ wɩɩ no koo nal lɛ basɩ ŋ wɩya tɩya ɩ?" 35Ɛɛ rɛ Pilato bɩl baa, "Ŋ bɩ yaa Gyuu. Ɩ tɩɩ nala abee ma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ rɛ kana ɩ ko we ŋ nosi tɩyaŋ. Wɩbee rɛ ɩ yaa kyogi?" 36Ɛɛ rɛ Yesu baa, "Ŋ koro tuwo dʋnɩya no tɩyaŋ. Dɩ ŋ koro rɛ fa we dʋnɩya no tɩyaŋ, ŋ nala fa sɩ yuwo laa ŋ, dɩ Gyuuma ta wuwo kana ŋ. Amɛ ŋ koro tuwo daha." 37Ɛɛ rɛ Pilato pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ɩ yaŋ yaa kuwori rɛ koo?" Ɛɛ rɛ Yesu baa, "Ɩ tɩɩ rɛ basa. Wɩdɩgɩ dʋŋ wɩya rɛ ŋ kuu ko, ba lʋla ŋ dʋnɩya no tɩyaŋ. Wɩɩsɩ wɩtɩɩ hʋ rɛ ŋ ko dɩ ŋ basɩ tɩya nala. Nal hʋ buloŋ aa kyɛ wɩtɩɩ no, ʋ tɩɩna aa gyegile nɩɩ ŋ nyʋwa rɛ." 38Ɛɛ rɛ Pilato pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Wɩtɩɩ rɛ yaa bee?" Ɛɛ rɛ Pilato mɩɩgɩ lɩɩ Gyuuma hʋ lee a basɩ tɩya ba a baa, "Ŋ bɩ naa wɩɩ hʋ baal no aa yaa a maga dɩ ŋ kpa kyogisi tɩya ʋ. 39Amɛ bɩna kɛ buloŋ, dɩ Dɩɩsɩ-parɩ-banɩɩ Kyɛbal hʋ rɛ ko pele, ŋ aa kuu ma wɩya rɛ aa lɩɩ nala hʋ ba aa kaŋ tɔ dɩya tɩyaŋ nɩdɩgɩ a ta, anɩɩ ma lesiri aa daga gɛɛ. Ma aa kyɛ dɩ ŋ kpa Gyuuma kuwori hʋ rɛ ta koo?" 40Ɛɛ rɛ ba nɔsɩ a baa, "Aayɩ, baal no kɛ daa! Lɩɩ Barabaasɩ ta tɩya ma. (Barabaasɩ gyɩ yaa nɩbɔŋ nɛ ba kaŋ tɔ dɩyaŋ.)"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\