GYƆƆŊ 19

1Ɛɛ rɛ Pilato leŋ ba kaŋ Yesu a vɩɩrɩ ʋ, 2ka laalyuwolo hʋ kpa sɔsɩ sʋwa nyupugi aa kɩɩ kuwori nyupugi, a kpa kyige ʋ, aŋ kpa gafɩyaŋdolii kɩdɩgɩ laalɩ ʋ, 3aŋ aa villi mʋ kɩ kyʋwalɩ ʋ a baa, "Gyuuma kuwori, Wɩɩsɩ sɩ tɩya ɩ mɩɩbodolii!" Aŋ aa ŋmaa ʋ kyaŋkpaŋ tɩyaŋ. 4Ɛɛ rɛ Pilato bɩl mɩɩgɩ lɩɩ gyamaa hʋ lee a basɩ tɩya ba a baa, "Ma deŋ na, ŋ sɩ kana ʋ ko lɩɩ ma lee dɩ ma gyɩma anɩɩ ŋ kɛ bɩ naa wɩɩ buloŋ baal no aa yaa a maga dɩ ŋ kpa kyogisi tɩya ʋ." 5Ɛɛ rɛ ba kaŋ Yesu ko lɩɩ dɩ ʋ ha kyige sɔsɩ nyupugi hʋ abee gafɩyaŋdolii hʋ ba aa kpaa laalɩ ʋ. Ɛɛ rɛ Pilato basɩ tɩya ba a baa, "Baal hʋ rɛ nyɛ." 6Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ abee Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ pʋpɔɔlɔ aa naa ʋ, ba kyɩɩrɩ yʋga a baa, "Ma kpaasɩ ʋ mal daagarɩɩ tɩyaŋ." Ɛɛ rɛ Pilato basɩ tɩya ba a baa, "Ma tɩɩ kana ʋ mʋ kpaasɩ mal daagarɩɩ tɩyaŋ. Ŋ kɛ bɩ naa wɩɩ hʋ ʋ aa yaa a maga dɩ ŋ kpa kyogisi tɩya ʋ." 7Ɛɛ rɛ Gyuuma hʋ bɩl baa, "Ʋ kaŋ ʋ tɩɩ kɩ yɩrɩ Wɩɩsɩ Biye rɛ. Á mɩrɩsɩ daga anɩɩ nal hʋ buloŋ ko yaa gɛɛ, ʋ tɩɩna maga dɩ ba kpʋ ʋ rɛ." 8Pilato aa nɩɩ ba aa basɩ gɛɛ, kambɩŋ marɩ kana ʋ anɩɩ ʋ aa sɩ kpa kyogisi tɩya Yesu. 9Ɛɛ rɛ ʋ bɩl mɩɩgɩ gyʋʋ dɩya hʋ a pɩyɛsɩ Yesu a baa, "Lee rɛ ɩ lɩɩ?" Amɛ Yesu bɩ laa wɩɩ buloŋ basɩ. 10Ɛɛ rɛ Pilato pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ɩ bee tɔgɩmɩ ŋ? Ɩ bɩ gyɩma anɩɩ ŋ kaŋ dee rɛ ŋ aa sɩ wuwo kpa ɩ ta, a bɩl kaŋ dee mɛ ŋ aa sɩ wuwo leŋ dɩ ba kpaasɩ ɩ mal daagarɩɩ tɩyaŋ koo?" 11Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Ɩ fa bɩ sɩ kana ŋ dee dɩ Wɩɩsɩ fa bɩ tɩya ɩ gɛɛ dee. Amɛ nala hʋ aa kana ŋ ko we ɩ nosi tɩyaŋ wɩbɔŋ nɛ yʋga a te wɩbɔŋ buloŋ." 12Pilato aa nɩɩ gɛɛ, ʋ fa kɩ kyɛ dɩ ʋ kpa Yesu ta. Ɛɛ rɛ Gyuuma hʋ bɩl kyɩɩrɩ yʋga a baa, "Dɩ ɩ rɛ ko kpa ʋ ta, ɩ bɩl bɩ yaa á paalʋʋ kuworibal Siiza kyana. Beewɩya nal hʋ buloŋ aa kaŋ ʋ tɩɩ kɩ yɩrɩ kuwori, ʋ tɩɩna yaa kuworibal hʋ dɔŋ nɛ." 13Pilato aa nɩɩ gɛɛ, ʋ kaŋ Yesu ko lɩɩ, aŋ mʋ hɔŋ ʋ sarɩdi-kpasa nyuu tɩyaŋ. Bʋwa rɛ ba fa kpa marɩ kuwori kpasa hʋ lɩsɩnɩɩ a kaŋ doŋ kɩ yɩrɩ Gabata Hiiburu taal tɩyaŋ. 14Saŋa no tɩyaŋ dɩ wɩɩsɩ gyɩ maga nyutʋtʋʋ rɛ. Kyɛɛ no rɛ Gyuuma aa yaa siri, a sii ʋ sɩgballɩya, ba di Dɩɩsɩ-parɩ-banɩɩ Kyɛbal hʋ. Ɛɛ rɛ Pilato basɩ tɩya ba a baa, "Ma kuwori hʋ rɛ nyɛ." 15Ɛɛ rɛ ba marɩ kyɩɩrɩ yʋga a baa, "Kpʋ ʋ! Kpʋ ʋ! Kpaasɩ ʋ mal daagarɩɩ tɩyaŋ." Ɛɛ rɛ Pilato pɩyɛsɩ ba a baa, "Ma aa kyɛ dɩ ŋ kpaasɩ ma kuwori hʋ daagarɩɩ tɩyaŋ nɛ koo?" Ɛɛ rɛ Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ baa, "Á bɩ kaŋ kuwori buloŋ a pɛ Siiza, á kuworibal hʋ tɩyaŋ." 16Ɛɛ rɛ Pilato kpa Yesu tɩya ba dɩ ba kaŋ mʋ kpaasɩ mal daagarɩɩ tɩyaŋ. 17Ɛɛ rɛ laalyuwolo hʋ laa ʋ a kana ʋ kɩ mʋ. Ba kaŋ Yesu ko kɩ lɩɩ dɩ ʋ baasɩ ʋ tɩɩ daagarɩɩ rɛ, ɛɛ rɛ ba mʋ pele lee hʋ ba aa kyɛ dɩ ba kpaasɩ ʋ. Doŋ feŋ nɛ yaa Golgota, Hiiburu taal tɩyaŋ. Golgota memii rɛ yaa nyukuŋkogilo. 18Doŋ tɩyaŋ nɛ ba kpaasɩ Yesu mal daagarɩɩ hʋ tɩyaŋ. Ba fa kpaasɩ nala balɩya mɛ rɛ daagarɩya balɩya nyuni tɩyaŋ a pɛ Yesu tɩyaŋ. Kɩdɩgɩ we ʋ noduu dɩɩlaŋ, kɩdɩgɩ mɛ we ʋ nogɔbɔ dɩɩlaŋ. 19Ɛɛ rɛ Pilato leŋ ba sabɩ mal Yesu daagarɩɩ hʋ nyuu tɩyaŋ a baa, "Yesu aa lɩɩ Nazarɛti, Gyuuma kuwori hʋ." 20Gyuuma gyɩ yʋga a karɩmɩ wɩɩ no beewɩya lee hʋ ba gyɩ aa kpaasɩ Yesu mal daagarɩɩ hʋ tɩyaŋ gyɩ kpaga Gyerusalɛm nɛ. Pilato gyɩ leŋ ba sabɩ wɩɩ no Hiiburu abee Laatɩn abee Giriki taanɩ tɩyaŋ nɛ. 21Ɛɛ rɛ Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ basɩ tɩya Pilato anɩɩ ʋ ta saba a baa dɩ Gyuuma kuwori rɛ nyɛ, amɛ dɩ ʋ sabɩ a baa dɩ baal no rɛ baa dɩ ʋ rɛ yaa Gyuuma kuwori. 22Ɛɛ rɛ Pilato baa, "Wɩɩ hʋ ŋ foŋ aa saba, ŋ bɩl bɩ kaŋ kɩ bɩrɩmɩ." 23Laalyuwolo hʋ aa kpaasɩ Yesu mal daagarɩɩ hʋ tɩyaŋ ko teŋ, ba paa ʋ gannɩ a kaŋ kpaa leye banaa. Laalyuwol buloŋ di lɩdɩgɩ. Ɛɛ rɛ ka ba kpa ʋ gadolii hʋ mɛ. Gasɩdɩgɩ rɛ ba fa kpa sʋwa ʋ buloŋ. 24Ɛɛ rɛ laalyuwolo hʋ basɩ tɩya dɔmɔŋ a baa, "Ma ta leŋ dɩ á kaŋ gal hʋ kɩyɛsɩ, ma leŋ dɩ á yuwo gbaŋŋa, a na nal hʋ aa sɩ di ʋ." Ba yaa wɩɩ no dɩ wɩya hʋ ba fa aa saba Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ ko yaa wɩtɩɩ rɛ. Ba fa saba abaa, "Ba paa ŋ gannɩ kpaa dɔmɔŋ nɛ aŋ kuu ŋ gadolii hʋ wɩya a yuwo gbaŋŋa." Ɛɛ tɩɩ rɛ laalyuwolo hʋ mɛ kɔnɩ yaa. 25Yesu nɩɩna, abee Yesu ʋ naa nɩɩna toluu abee Kulopasi haaŋ Mɛɛrɩ, abee Mɛɛrɩ Magidalina fa sɩŋ kpaga Yesu daagarɩɩ hʋ rɛ. 26Yesu aa naa ʋ naa abee ʋ hatɩnnɩ hʋ wɩya ʋ fa aa kyo kɩŋkaŋ dɩ ba sɩna, ɛɛ rɛ ʋ basɩ tɩya ʋ naa a baa, "Ŋ naa, ɩ biibaal lɛ nyɛ." 27Aŋ bɩl basɩ tɩya ʋ hatɩnnɩ hʋ mɛ a baa, "ɩ naa rɛ nyɛ." A lɩɩ haŋ saŋa hʋ tɩyaŋ, ʋ hatɩnnɩ hʋ kaŋ Yesu nɩɩna mʋ ʋ dɩya a kɩ deŋ ʋ. 28Yesu gyɩ gyɩma anɩɩ nyɛ kɛ ʋ tʋŋ tʋma hʋ ʋ kuwo aa kpaa tɩya ʋ teŋ nɛ. Ɛɛ rɛ ʋ baa "Nɩɩnyʋwasɩ kana ŋ nɛ." Nyɛ leŋ wɩya hʋ ba aa sabɩ biŋ Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ ko yaa wɩtɩɩ rɛ. 29Dɩ sɩkyaakyaa mɛ gyɩ suu gbaha a sɩŋ doŋ. Ɛɛ rɛ ba kpa gbara a sɩna sɩŋ hʋ tɩyaŋ, a kpa kaakelii lɩɩ gbara hʋ a kaŋ gyɩŋ dige ʋ nyʋʋpine. 30Yesu aa lamɩsɩ sɩŋ hʋ ko teŋ, ɛɛ rɛ ʋ baa, "Wɩɩ buloŋ tene rɛ!" Aŋ kaŋ ʋ nyuu kyugili a sʋba. 31Kyɛɛ no dɩ Gyuuma hʋ mɛ aa yaa ba siri, beewɩya ʋ sɩgballɩya rɛ sɩ yaa Dɩɩsɩ-parɩ-banɩɩ Kyɛbal hʋ. Kyɛwiyesii hʋ mɛ kyɛɛ rɛ gɛɛ. Ɛɛ rɛ tɩŋ ba gyɩ bee kyɛ dɩ nala hʋ saga daagarɩya hʋ nyuu haŋ kyɛbal hʋ. Nyɛ rɛ ba mʋ sʋla Pilato dɩ ʋ leŋ dɩ laalyuwolo hʋ mʋ bori ba naasɩ aŋ lallɩ ba tuu daagarɩya hʋ tɩyaŋ. 32Ɛɛ rɛ laalyuwol hʋ mʋ ŋmaa baala hʋ ba aa kpaasa a pɛ Yesu tɩyaŋ naasɩ bori. 33Ba aa ko Yesu lee dɩ ʋ sʋba. Ɛɛ wɩya ba gyɩ bɩ bori ʋ naasɩ kɛ. 34Amɛ laalyuwol hʋ kɩdɩgɩ kpa ʋ tiŋ a kyɔgɔ Yesu logiŋ luri. Ɛɛ rɛ kyal abee nɩɩ gyaa lɩɩ gyaasɩ. 35Mɩyaŋ nal hʋ aa basɩ wɩya no buloŋ kɛ naa ba rɛ abee ŋ sɩɩ. Wɩya no buloŋ mɛ ŋ aa basɩ kɔnɩ yaa wɩtɩɩ rɛ. Ŋ tɩɩ gyɩma anɩɩ ŋ bee nyɩya wɩya. Daŋsɩya no rɛ ŋ di, dɩ ɛɛ leŋ dɩ ma mɛ wuwo laa di. 36Wɩya no buloŋ yaa rɛ dɩ wɩya hʋ ba aa saba Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ ko yaa wɩtɩɩ. Ba saba a baa, "Ba bɩ sɩ bori ʋ hogidɩgɩ mɛ." 37Wɩɩsɩ teŋ logiŋ kɩdɩgɩ tɩyaŋ, ba bɩl basa rɛ anɩɩ nala sɩ deŋ nal hʋ logiŋ ba aa kyɔgɔ. 38Baal kɩdɩgɩ rɛ gyɩ we doŋ ba kɩ yɩrɩ Gyosɛfʋ, a lɩɩ Arimatiya. Ʋ fa yaa Yesu hatɩnna kɩdɩgɩ rɛ. Amɛ ʋ fa kaŋ ʋ tɩɩ faŋa rɛ Gyuuma nɩhɩyasɩ hʋ wɩya. Yesu aa ko sʋba, ɛɛ rɛ ʋ mʋ sʋla Pilato dɩ ʋ leŋ dɩ ʋ mʋ kpa Yesu. Nyɛ rɛ Pilato tɩya ʋ ŋmanɩɩ ʋ mʋ kpa ʋ. 39Ɛɛ rɛ Nikodemu nal hʋ gyɩ aa laa sɩya mʋ Yesu lee tebine hʋ mɛ sii tɩŋ Gyosɛfʋ hal ba mʋ. Nikodemu gyɩ kpaa tɩɩnaaluliye badɔmɔŋ ba aa yɩrɩ mɛɛ abee alɔɔsɩ rɛ a marɩ kɩna badɔmɔŋ dɩ ʋ kaŋ mʋ tɩsɩ Yesu teŋbii dɩ ʋ ta pʋw lagɩ. Kɩna no yohuŋ gyɩ maga nihuwobiŋ piliŋ yohuŋ nɛ. 40Ba balɩya rɛ gyɩ mʋʋ kpa Yesu teŋbii, a kpa kɩna hʋ ʋ aa mara tɩsɩ ʋ aŋ kpa gapʋlʋŋ, a bɔ tɔ ʋ, anɩɩ Gyuuma sʋʋnɩ hogii lesiri aa daga gɛɛ. 41Dipolo kɩdɩgɩ rɛ fa we lee hʋ tɩyaŋ ba gyɩ aa kpaasɩ Yesu mal daagarɩɩ hʋ tɩyaŋ. Dipolo hʋ tɩyaŋ, bʋbʋwa kɩdɩgɩ rɛ fa we doŋ, ba ha bɩ maakyiye hogo nal buloŋ doŋ. 42Akuu ʋ sɩgballɩya aa sɩ yaa Gyuuma kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ wɩya, ka bʋbʋwa no mɛ gyɩ aa kpaga doŋ wɩya, ba gyɩ kpa Yesu hogo ʋ tɩyaŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\