GYƆƆŊ 2

1Ʋ kyɛtoo kyɛɛ, dɩ ba gyɩ aa gbɩyalɩ hafalɩɩ gbɩyala Galili paalʋʋ tɔɔ kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Keena tɩyaŋ. Yesu nɩɩna gyɩ we doŋ nɛ. 2Ba gyɩ yɩrɩ Yesu bee ʋ hatɩnna hʋ mɛ rɛ, ba mɛ mʋ hafalɩɩ gbɩyala hʋ. 3Ba ha fa we gbɩyala hʋ tɩyaŋ nɛ ka ba sɩŋ hʋ buloŋ teŋ. Ɛɛ rɛ Yesu nɩɩna basɩ tɩya ʋ a baa, "Nala hʋ sɩŋ hʋ tene rɛ". 4Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Ta leŋ dɩ wɩɩ no lɔl ma. Beewɩya, saŋa hʋ ha bɩ pele dɩ ŋ yaa wɩɩ buloŋ." 5Doŋ nɛ Yesu nɩɩna mɩɩgɩ basɩ tɩya dɩya hʋ tʋŋtʋnna a baa, "Ma yaa wɩɩ hʋ buloŋ ʋ aa sɩ baa dɩ ma yaa." 6Gyuuma fa aa kɩ sɔŋ nɩɩ rɛ anɩɩ ba wɩɩkyʋwal lesiri aa daga gɛɛ. Ɛɛwɩya, viigyenni badʋ ba aa kaŋ bʋwa marɩ rɛ fa sɩŋ doŋ abee nɩɩ. Viini no kɩdɩgɩ buloŋ sɩ kɩ gyʋʋ anɩɩ nɩɩ-galaŋ mɔlɩya koo galaŋ mɔlɩya bee fi. 7Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya dɩya tʋŋtʋnna hʋ a baa, "Ma yaa nɩɩ su viini hʋ." Nyɛ rɛ ba yaa nɩɩ su viini hʋ buloŋ pɩlpɩl. 8Ɛɛ rɛ Yesu bɩl basɩ tɩya ba a baa, "Ma yaa nɩɩ hʋ vii hʋ tɩyaŋ a kaŋ mʋ tɩya nal hʋ aa deŋ gbɩyala hʋ. Ɛɛ rɛ ba yaa mʋ tɩya ʋ." 9Ʋ laa nɩɩ hʋ nyʋwa a na dɩ ʋ bɩrɩmɩ sɩŋ. Ʋ kɛ fa bɩ gyɩŋ lee hʋ ba aa naa sɩŋ hʋ. Amɛ dɩya hʋ tʋŋtʋnna hʋ kɛ fa gyɩma rɛ. Ɛɛ rɛ ʋ yɩrɩ hafalɩɩ hʋ bala, 10a basɩ tɩya ʋ a baa, "Gbɩyala buloŋ tɩyaŋ, ba aa laasɩya kaŋ sɩwelii rɛ ko lɩɩ ba nyʋwa. Dɩ nal buloŋ yaŋ ko nyʋwa vɔgɔ, ɩ yaŋ na kaŋ sɩŋ hʋ aa bɩ sʋma, a tɩŋ hal ko. Ka ɩ kɛ mɩɩgɩ kpa sɩwelii hʋ biŋ hal, a ko pele saŋa no buloŋ." 11Yesu aa leŋ nɩɩ bɩrɩmɩ sɩŋ Keena aa we Galili paalʋʋ tɩyaŋ nɛ gyɩ yaa ʋ wɩmagɩlbuŋbuŋ ʋ aa yaa. Doŋ nɛ ʋ daga gɛɛ ʋ gaŋdarɩ aa maga. Ʋ hatɩnna hʋ aa naa gɛɛ, ba marɩ laa ʋ wɩya di. 12Gbɩyala hʋ aa ko teŋ, ɛɛ rɛ Yesu bee ʋ naa abee ʋ naabalɩya abee ʋ hatɩnna hʋ sii mʋ Kapɛɛnam, a we doŋ kyɛyɛ baŋmana. 13Ʋ gyɩ ko ka mʋhʋ rɛ ka dɩ Gyuuma Dɩɩsɩ-parɩ-banɩɩ Kyɛbal hʋ pele. Ɛɛ rɛ Yesu sii mʋ Gyerusalɛm. 14Doŋ nɛ ʋ mʋ gyʋʋ Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ gyaŋwuwo, a na dɩ nala aa yallɩ nʋsɩ, abee piyese abee kokosi, ka badɔmɔŋ mɛ hɔŋ teebʋlsɩ hal a kɩ lenni molbinʋʋ. 15Ɛɛ rɛ Yesu kaŋ ŋmasɩ mɩna a marɩ kyapɩya, a kile piyese hʋ bee nʋsɩ hʋ buloŋ ta, ba lɩɩ Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ gyaŋwuwo tɩyaŋ, aŋ kaŋ nala hʋ aa lenni molbiye teebʋlsɩ mɛ bɩrɩmɩ kyige kyige, ba molbinʋʋ hʋ buloŋ gyaasɩ taŋha. 16Ɛɛ rɛ ka ʋ nɔsɩ basɩ tɩya nala hʋ mɛ aa yallɩ kokosi hʋ a baa, "Ma kasɩ ma kokosi hʋ lɩɩ daha. Ma ta kaŋ ŋ kuwo dɩya bɩrɩmɩ yɔbɔ." 17Ɛɛ rɛ ʋ hatɩnna liisi wɩɩ hʋ ba aa saba Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ a baa, "Wɩɩsɩ, ɛɛ hʋ ɩ dɩya no wɩya aa kyɩla ŋ sɩ bori ŋ bembii." 18Akuu wɩya hʋ Yesu aa yaa Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ gyaŋwuwo tɩyaŋ wɩya, Gyuuma nɩhɩyasɩ hʋ mɩɩgɩ ko pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Bekiŋ wɩmagɩl lɛ ɩ sɩ wuwo yaa, a daga ma anɩɩ Wɩɩsɩ rɛ tɩya ɩ ŋmanɩɩ dɩ ɩ kɩ yaa wɩya no?" 19Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Dɩ mamaa rɛ ŋmaa Wɩɩkyʋwaldɩya no lo, ŋ sɩ wuwo kpa kyɛyɛ boto a bɩl saa ʋ". 20Ɛɛ rɛ ba basɩ tɩya ʋ a baa, "Kaa! Aŋnɛ rɛ mʋrɩ ɩ gɛɛ? Bɩsɩ mɔllɩbalɩya abee badʋ rɛ ba kpa saa Wɩɩkyʋwaldɩɩbal no, ka ɩ kɛ baa dɩ ɩ sɩ kpa kyɛyɛ boto a saa ʋ." 21Amɛ Yesu aa basɩ Wɩɩkyʋwaldɩya hʋ wɩya gɛɛ, ʋ tɩɩ teŋbii rɛ ʋ kɩ daga gɛɛ. 22Saŋa hʋ ʋ aa ko sii sʋʋ tɩyaŋ nɛ ʋ hatɩnna hʋ liisi mʋ parɩ anɩɩ ʋ gyɩ basɩ wɩɩ no rɛ. Ɛɛ rɛ ba marɩ laa wɩya hʋ ba aa saba we Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ abee wɩya hʋ Yesu aa basa a di. 23Yesu ha fa aa we Gyerusalɛm tɩyaŋ, Dɩɩsɩ-parɩ-banɩɩ Kyɛbal hʋ saŋa, nɩgyamaa gyɩ laa ʋ wɩya di rɛ, akuu ba aa naa wɩmagɩla hʋ ʋ aa yaa wɩya. 24Amɛ Yesu ka gyɩ bɩ laa ba wɩya di, beewɩya ʋ gyɩŋ nihuwobiŋ buloŋ tɩya aa kɩɩ gɛɛ rɛ. 25Ʋ bɩ maga dɩ nal buloŋ bɩl basɩ nihuwobisi wɩya tɩya ʋ, beewɩya ʋ kɛ gyɩŋ nihuwobisi tɩsɩ wɩkanɩya buloŋ nɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\