GYƆƆŊ 20

1Alahadi kyɛɛ sɩgballɩnyʋwa pipi, Mɛɛrɩ Magidalina sii foŋ mʋ bʋwa hʋ lee. Ʋ mʋwa dɩ dabʋyɩ hʋ ba aa kpaa tɔ bʋwa hʋ suro. 2Nyɛ rɛ ʋ mɩɩgɩ fá mʋ Siimɔŋ Piita abee Yesu hatɩnnɩ hʋ Yesu fa aa kyo kɩŋkaŋ hʋ lee, a basɩ tɩya ba a baa, "Ba lɩɩ á Tɩɩna Yesu bʋwa hʋ tɩyaŋ nɛ. Ka á bɩ gyɩŋ lee hʋ ba aa kpaa ʋ biŋ." 3Ɛɛ rɛ Piita bee Yesu hatɩnnɩ-kyoolii hʋ gyɩ sii fá kɩ mʋ bʋwa hʋ lee. 4Nyɛ rɛ kɩdɩgɩ hʋ tɩɩna fá kaŋ Piita ta, aŋ laa sɩya fá mʋ pele bʋwa hʋ lee. 5Amɛ ʋ gyɩ bɩ gyʋʋ bʋwa hʋ tɩyaŋ. Ʋ gyɩ tuu luŋ nɛ a deŋ na dɩ Yesu liŋe hʋ dʋŋ pɩŋ bʋwa hʋ tɩyaŋ. 6Amɛ Piita kɛ aa tɩŋ hal ko, ʋ bɩl bɩ gyegile aŋ mʋ gyʋʋ bʋwa hʋ a na dɩ Yesu liŋe hʋ dʋŋ pɩna. 7Ka gal hʋ ba fa aa kpaa vʋwa Yesu nyuu mɛ kulo pɩŋ ʋ dʋŋ. 8Ɛɛ rɛ nal hʋ aa laa sɩya mʋ bʋwa hʋ lee mɛ mʋ gyʋʋ bʋwa hʋ tɩyaŋ a na wɩɩ hʋ aa yaa, a laa di anɩɩ Yesu kɔnɩ sii sʋʋ tɩyaŋ nɛ. 9Amɛ ba ha gyɩ bɩ gyɩŋ wɩɩ hʋ ba fa aa saba Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ memii anɩɩ ʋ maga dɩ Yesu sii sʋʋ tɩyaŋ nɛ. 10Ɛɛ rɛ Yesu hatɩnna hʋ mɩɩgɩ mʋ bee. 11Ka Mɛɛrɩ Magidalina ha sɩŋ bʋwa hʋ logiŋ a kɩ wii. Ʋ aa wii gɛɛ rɛ aŋ tuu luŋ dɩ ʋ deŋ bʋwa hʋ tɩyaŋ, 12dɩ ʋ naa malɩkasɩ balɩya bʋwa hʋ tɩyaŋ dɩ ba laalɩ gapʋllɩ a hɔŋ lee hʋ Yesu fa aa pɩna. Kɩdɩgɩ hɔŋ Yesu nyuu fa aa mʋʋ lee hʋ rɛ, ka kɩdɩgɩ mɛ hɔŋ ʋ naasɩ fa aa mʋʋ lee hʋ. 13Nyɛ rɛ ba pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Haŋtolibiye, bee rɛ tɩŋ ɩ kɩ wii?" Ɛɛ rɛ ʋ baa, "Ba kpaa ŋ Tɩɩna bʋwa hʋ tɩyaŋ nɛ, ka ŋ bɩ gyɩŋ lee hʋ ba aa kpaa ʋ mʋ biŋ." 14Ɛɛ rɛ ʋ mɩɩgɩ dɩ ʋ bɩrɩmɩ, dɩ ʋ naa Yesu dɩ ʋ sɩŋ doŋ. Amɛ Mɛɛrɩ fa bɩ gyɩma anɩɩ Yesu rɛ gɛɛ. 15Ɛɛ rɛ Yesu mɛ pɩyɛsɩ Mɛɛrɩ a baa, "Haŋtolibiye, bee rɛ tɩŋ ɩ kɩ wii? Kɩbee rɛ ɩ kɩ kyɛ?" Mɛɛrɩ fa bɩɩna anɩɩ baal hʋ aa deŋ dipolo hʋ rɛ. Ɛɛ rɛ ʋ pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Nɩhɩyawʋ, dɩ ɩ rɛ kpa ʋ, daga ŋ lee hʋ ɩ aa kana ʋ mʋ biŋ, dɩ ŋ mʋ kpa ʋ." 16Ɛɛ rɛ Yesu yɩrɩ ʋ feŋ a baa, "Mɛɛrɩ". Nyɛ rɛ Mɛɛrɩ mɩɩgɩ galdaasɩ aŋ basɩ Hiiburu taal tɩyaŋ a baa, "Rabboni" (Rabboni memii rɛ yaa dɩdagɩl.) 17Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Ta dige ŋ, beewɩya ŋ ha bɩ mʋʋ ŋ Kuwo lee. Amɛ mʋ basɩ tɩya ŋ hatɩnna hʋ anɩɩ ŋ mɩɩgɩ kɩ gyɩŋ ŋ Kuwo lee rɛ. Ʋ rɛ yaa ŋ beel-ma buloŋ Kuwo a yaa ŋ beel-ma buloŋ Wɩɩsɩ mɛ." 18Ɛɛ rɛ Mɛɛrɩ Magidalina mʋ Yesu hatɩnna hʋ lee, a basɩ tɩya ba a baa dɩ ʋ naa Tɩɩna Yesu rɛ, a basɩ wɩya hʋ mɛ buloŋ ʋ aa basɩ tɩya ʋ a tɩya ba. 19Haŋ Alahadi hʋ kyɛɛ dɩdaana, ʋ hatɩnna hʋ gyɩ laŋŋa dɩya tɩyaŋ nɛ aŋ kaŋ dimbee hʋ lara, beewɩya ba gyɩ aa fá Gyuuma nɩhɩyasɩ hʋ rɛ. Ɛɛ rɛ Yesu ko sɩŋ ba tʋtʋʋ aŋ baa, "Fɩyɛlʋʋ we ma lee." 20Ʋ aa basɩ gɛɛ ko teŋ, ʋ kaŋ ʋ nosi abee ʋ logiŋ daga ba dɩ ba na fʋfʋʋnɩ hʋ. Ʋ hatɩnna hʋ buloŋ tenni gyɩ fɩyɛla rɛ weliŋ ba aa naa Tɩɩna hʋ nyuniŋ. 21Ɛɛ rɛ Yesu bɩl basɩ tɩya ba a baa, "Fɩyɛlʋʋ we ma lee." Ŋ Kuwo aa tɩma ŋ gɛɛ, ɛɛ tɩɩ rɛ ŋ mɛ kɩ tɩŋ ma. 22Ʋ aa basɩ gɛɛ teŋ, ʋ wiyesi we ba tɩyaŋ aŋ baa, "Ma laa Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ a leŋ dɩ ʋ we ma tɩsɩ tɩyaŋ. 23Dɩ mamaa rɛ ko kpa nal wɩbɔmɔ kyɛ ʋ, Wɩɩsɩ mɛ sɩ kpa ʋ tɩɩna wɩbɔmɔ kyɛ ʋ. Dɩ mamaa rɛ ko bɩ kpaa nal wɩbɔmɔ kyɛ ʋ, Wɩɩsɩ mɛ bɩ sɩ kpa ʋ tɩɩna wɩbɔmɔ kyɛ ʋ." 24Saŋa hʋ tɩyaŋ Yesu aa kaŋ ʋ tɩɩ ko daga ʋ hatɩnna hʋ, dɩ ʋ hatɩnna hʋ kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Tɔmaasɩ kɛ fa tuwo. Ʋ feŋ kɩdɩgɩ mɛ rɛ fa yaa Daalɩyanɩ. 25Ɛɛ rɛ ʋ hatɩnnɩ-kaalɩya hʋ basɩ tɩya ʋ a baa, "Á naa á Tɩɩna rɛ." Ɛɛ rɛ Tɔmaasɩ basɩ tɩya ba a baa, "See dɩ ŋ na habibʋʋsɩ hʋ ʋ nosi tɩyaŋ, a kpa ŋ nonii dige doŋ fʋfʋʋnɩ, a kpa ŋ nonii tʋʋ ʋ logiŋ bʋwa hʋ mɛ tɩyaŋ, ka dɩ ŋ na laa ma wɩɩ hʋ di." 26Ʋ kyɛyɛ kyori hal tɩyaŋ, Yesu hatɩnna hʋ bɩl gyʋʋ dɩya a kaŋ dimbee hʋ lara. Saŋa no tɩyaŋ kɛ dɩ Tɔmaasɩ mɛ we ba tɩyaŋ. Ba ko yaa dɩ ba deŋ dɩ Yesu sɩŋ ba tʋtʋʋ aŋ baa, "Fɩyɛlʋʋ we ma lee." 27Ɛɛ rɛ ka ʋ basɩ tɩya Tɔmaasɩ a baa, "Kpa ɩ nonii a tʋʋ ŋ noŋ bʋwa hʋ tɩyaŋ aŋ deŋ ŋ nosi na, aŋ kpa ɩ nonii tʋʋ ŋ logiŋ bʋwa hʋ mɛ tɩyaŋ a na. Laa di, ta kɩ yaa sige." 28Ɛɛ rɛ Tɔmaasɩ baa, "Ɩ rɛ yaa ŋ tɩɩna abee ŋ Wɩɩsɩ." 29Ɛɛ rɛ Yesu pɩyɛsɩ ʋ baa, "Ɩ aa naa ŋ nɛ tɩŋ ɩ laa di nyɛ koo? Nyusʋŋtɩmma rɛ yaa nala hʋ aa bɩ naa ŋ, aŋ laa ŋ wɩya di." 30Yesu gyɩ yaa wɩmagɩla yʋga rɛ ʋ hatɩnna hʋ sɩɩ tɩyaŋ. Amɛ wɩya no buloŋ daa ŋ sabɩ we teŋ no tɩyaŋ. 31Amɛ ŋ sabɩ wɩya no rɛ dɩ ma wuwo laa di anɩɩ Yesu rɛ yaa Krisita hʋ, laataal hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya, a yaa Wɩɩsɩ Biye mɛ. Dɩ mamaa rɛ laa ʋ wɩya di, ma sɩ kaŋ mɩɩbol aa bɩ kaŋ tenii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\