GYƆƆŊ 21

1Ɛɛ hal tɩyaŋ nɛ Yesu gyɩ bɩl kaŋ ʋ tɩɩ ko daga ʋ hatɩnna badɔmɔŋ fuwo kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Tibeeriya nyʋwa tɩyaŋ. 2Siimɔŋ Piita abee Tɔmaasɩ, nal hʋ ba fa aa yɩrɩ Daalɩyanɩ, abee Nataniyɛl fa aa lɩɩ Keena aa we Galili paalʋʋ tɩyaŋ, abee Zebedi biisi hʋ, abee Yesu hatɩnna hʋ balɩya buloŋ nɛ gyɩ laŋŋa ka wɩɩ no yaa. 3Nyɛ rɛ Yesu gyɩ tɩŋa a kaŋ ʋ tɩɩ ko daga ba: Ba gyɩ sɩŋ fuwo hʋ nyʋwa rɛ. Ɛɛ rɛ Siimɔŋ Piita basɩ tɩya ʋ dɔŋtɩŋsɩ hʋ anɩɩ ʋ aa mʋ dɩ ʋ kasɩ fuwonamɩɩsɩ rɛ. Ɛɛ rɛ ba buloŋ baa dɩ ba sɩ tɩŋa ʋ mʋ. Ɛɛ rɛ ba mʋ kpa nɩɩduworiboro a gyʋʋ nɩɩ hʋ tɩyaŋ, amɛ haŋ tebine hʋ buloŋ ba gyɩ bɩ kaŋ fuwonaŋ-dɩgɩ mɛ. 4Ʋ sɩgballɩnyʋwa, Yesu ko sɩŋ nɩɩ hʋ nyʋwa, amɛ ʋ hatɩnna hʋ gyɩ bɩ gyɩma anɩɩ ʋ rɛ. 5Ɛɛ rɛ Yesu pɩyɛsɩ ba a baa, "Ŋ kyaŋsɩ, ma ha bɩ kaŋ fuwonamɩya buloŋ?" Ba baa dɩ aayɩ. 6Ɛɛ rɛ ʋ basɩ tɩya ba a baa, "Ma yuwo ma gyoŋ hʋ we nɩɩduworiboro hʋ noduu logiŋ dɩɩlaŋ, ma sɩ kasɩ fuwonamɩɩsɩ." Ɛɛ rɛ ba yuwo gyoŋ hʋ a kasɩ fuwonamɩɩsɩ su. Ʋ aa suwo gɛɛ, ba bɩ wuwo dɩ ba gba tarɩ gyoŋ hʋ gyɩŋ. 7Ɛɛ rɛ Yesu hatɩnnɩ hʋ ʋ fa aa kyo kɩŋkaŋ hʋ basɩ tɩya Piita a baa, "Á Tɩɩna rɛ basɩ wɩya kɩ ma gɛɛ." Saŋa no tɩyaŋ dɩ Piita fa wuri ʋ gal lɛ. Ʋ aa nɩɩ gɛɛ, ʋ kpa ʋ gal hʋ laalɩ, aŋ lɩɩ nɩɩduworiboro hʋ tɩyaŋ, a gyaa tuu nɩɩ hʋ dɩ ʋ duwori mʋ Yesu lee. 8Doŋ bee nɩɩ hʋ nyʋwa fa bɩ boliye. Ʋ fa pele naaŋsɩɩnyʋwa kɔɔsɩ boto rɛ. Ka Yesu hatɩnna nɩkaalɩya hʋ aa we nɩɩduworiboro hʋ tɩyaŋ tarɩ gyoŋ hʋ abee fuwonamɩɩsɩ hʋ ko lɩɩ nɩɩ hʋ nyʋwa. 9Ba aa ko lɩɩ nɩɩ hʋ nyʋwa, ba na diŋ dɩ fuwonamɩɩsɩ kyɛbɛ ka ba na paanʋʋ mɛ. 10Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ma lɩɩ fuwonamɩɩsɩ hʋ badɔmɔŋ ma aa kasa lagɩlagɩ no hʋ a kaŋ ko." 11Ɛɛ rɛ Siimɔŋ Piita mɩɩgɩ mʋ pɛ ba tarɩ gyoŋ hʋ ko gyɩŋ dogimo, dɩ fuwonamɩɩbala suwo. Fuwonamɩɩsɩ hʋ fa yaa kɔɔ abee mɔllɩbalɩya abee fi abee boto rɛ. Abee fuwonamɩɩsɩ hʋ gyɩ aa yʋga gɛɛ buloŋ amɛ gyoŋ hʋ gyɩ bɩ kɩyɛsa. 12Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ma ko bɩllɩ nyʋwa." Ʋ aa basɩ gɛɛ, ʋ hatɩnna hʋ kɩdɩgɩ buloŋ gyɩ bɩ wuwo dɩ ʋ pɩyɛsɩ baa "Aŋnɛ rɛ yaa ɩ." Beewɩya ba buloŋ gyɩma anɩɩ Tɩɩna hʋ rɛ. 13Ɛɛ rɛ Yesu kaŋ paanʋʋ hʋ kpaa tɩya ba, a kpaa fuwonamɩɩsɩ hʋ mɛ tɩya ba. 14Ʋ aa sii sʋʋ tɩyaŋ, ʋ bʋto rɛ yaŋ nyɛ ʋ aa kaŋ ʋ tɩɩ ko daga ʋ hatɩnna. 15Ba aa dii kɩna hʋ ko teŋ, ɛɛ rɛ Yesu pɩyɛsɩ Siimɔŋ Piita a baa, "Gyɔɔŋ biibaal Siimɔŋ, ɩ kyo ŋ a te gɛɛ ɩ dɔŋtɩŋsɩ no aa kyo ŋ nɛ?" Ɛɛ rɛ Piita baa, "Waa, ŋ Tɩɩna, ɩ tɩɩ gyɩma anɩɩ ŋ kyo ɩ rɛ." Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Kɩ deŋ ŋ hatɩnna nyuu anɩɩ pedaal aa kɩ deŋ ʋ piyese nyuu gɛɛ." 16Ɛɛ rɛ Yesu bɩl pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Gyɔɔŋ biibaal Siimɔŋ, ɩ kɔnɩ kyo ŋ nɛ?" Ɛɛ rɛ Piita bɩl baa, "Waa, ŋ Tɩɩna, ɩ gyɩma anɩɩ ŋ kyo ɩ rɛ." Ɛɛ rɛ Yesu bɩl basɩ tɩya ʋ a baa, "Kɩ deŋ ŋ hatɩnna nyuu anɩɩ pedaal aa kɩ deŋ ʋ piyese nyuu gɛɛ." 17Ɛɛ rɛ Yesu bɩl pɩyɛsɩ Piita bʋto tɩɩna a baa, "Gyɔɔŋ biibaal Siimɔŋ, ɩ kyo ŋ nɛ?" Yesu aa pɩyɛsɩ ʋ bʋto gɛɛ, Piita tɩya buloŋ kyogi, ʋ basɩ tɩya Yesu a baa, "Ŋ Tɩɩna, ɩ gyɩŋ wɩɩ buloŋ nɛ. Ɩ gyɩma anɩɩ ŋ kyo ɩ rɛ." Ɛɛ rɛ Yesu bɩl basɩ tɩya ʋ a baa, "Kɩ deŋ ŋ hatɩnna nyuu anɩɩ pedaal aa kɩ deŋ ʋ piyese nyuu gɛɛ. 18Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ɩ, ɩ fa aa yaa bapʋwasɩɩ, ɩ aa sii nyʋgɩlɩ ɩ tɩɩ rɛ, a kɩ mʋ lee hʋ buloŋ ɩ aa kyɛ. Amɛ dɩ ɩ rɛ ko hɩyasɩ, ɩ sɩ kaŋ ɩ nosi gye, aŋka dɩ ba vʋwa ɩ, a kana ɩ mʋ lee hʋ ɩ aa bee kyɛ." 19Yesu aa basɩ wɩɩ no daga gɛɛ hʋ Piita aa sɩ sʋba rɛ, a leŋ dɩ nala tɩŋ gɛɛ tɩyaŋ a na Wɩɩsɩ gaŋdarɩ aa maga gɛɛ. Ɛɛ rɛ ka Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Kɩ tɩŋa ŋ hal." 20Ɛɛ rɛ Piita galdaasɩ hal, a na dɩ Yesu hatɩnnɩ hʋ Yesu fa aa kyo kɩŋkaŋ hʋ dɩ ʋ aa tɩŋ ba hal. Ʋ rɛ yaa nal no tɩɩna gyɩ aa hɔŋ kpala Yesu saŋa hʋ ba gyɩ aa di kɩdiiliye hʋ, a gyɩ pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ŋ Tɩɩna, aŋnɛ rɛ sɩ kpa ɩ yallɩ?" 21Piita aa naa ʋ, ɛɛ rɛ ʋ pɩyɛsɩ Yesu a baa, "Ŋ Tɩɩna, ka baal no mɛ, bee rɛ sɩ yaa ʋ mɛ?" 22Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Dɩ mɩyaŋ nɛ aa kyɛ dɩ ʋ we doŋ a mʋ pele saŋa hʋ ŋ aa sɩ mɩɩgɩ ko dʋnɩya mɛ, ɩ wɩbee rɛ we doŋ? Ɩ kɛ kɩ tɩŋa ŋ hal." 23Yesu aa basɩ nyɛ wɩya, ʋ hatɩnna buloŋ gyɩ aa basɩ rɛ anɩɩ ʋ hatɩnnɩ no kɛ bɩ sɩ sʋba. Amɛ Yesu gyɩ bɩ baa dɩ ʋ bɩ sɩ sʋba. Wɩɩ hʋ ʋ gyɩ aa basa rɛ nyɛ: "Dɩ mɩyaŋ nɛ aa kyɛ dɩ baal no we doŋ a mʋ pele saŋa hʋ ŋ aa sɩ mɩɩgɩ ko dʋnɩya mɛ, Piita, ɩ wɩɩ tuwo." 24Hatɩnnɩ no rɛ yaa nal hʋ aa basɩ wɩya no, a bɩl sabɩ ba biŋ teŋ tɩyaŋ mɛ. Á gyɩma anɩɩ wɩya hʋ buloŋ ʋ aa basa yaa wɩtɩɩ rɛ. 25Yesu yaa wɩya badɔmɔŋ mɛ rɛ yʋga a pɛ wɩya hʋ ŋ aa saba we teŋ no tɩyaŋ. Dɩ mɩyaŋ nɛ fa sabɩ wɩya hʋ buloŋ kɩŋ kɩŋ a biŋ tenni tɩyaŋ, ŋ bɩ tama tenni hʋ fa sɩ na lee a pɩŋ dʋnɩya no tɩyaŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\