GYƆƆŊ 5

1Nyɛ hal tɩyaŋ nɛ Yesu bɩl sii mʋ Gyerusalɛm dɩ ʋ gbɩyalɩ Gyuuma wɩɩkyʋwal gbɩyala kɩdɩgɩ. 2Gyerusalɛm tɩyaŋ, nɩɩbɩŋ kɩdɩgɩ rɛ fa we doŋ, a kpaga paga hʋ ba aa yɩrɩ Piyesi Paga. Hiiburu taal tɩyaŋ, ba fa kaŋ nɩɩbɩŋ no kɩ yɩrɩ Betizata rɛ. Ba gyɩ wee gyama bɔnɔŋ nɛ doŋ. 3Wɩɩla tɩmma yʋga gyɩ aa mʋ kɩ pɩŋ gyama hʋ tɩyaŋ nɛ. Badɔmɔŋ gyɩ yaa nyʋlɩma rɛ, badɔmɔŋ mɛ yaa naasʋʋnɩ abee nosʋʋnɩ tɩmma, ka badɔmɔŋ mɛ yaa gbarɩga. (Ba fa aa hɔŋ kɩ gyegili nɩɩ hʋ rɛ dɩ ʋ dɔŋ.) 4Beewɩya saŋa kɩdɩgɩ malɩka fa aa ko tuu kaŋ nɩɩ hʋ vuugi rɛ. Dɩ ʋ ko kɩ vuugi nɩɩ hʋ, wɩɩla tɩɩna hʋ aa sɩ laa sɩya tuu nɩɩ hʋ tɩyaŋ, tɩɩna wɩɩla kyo dɩ ba kɩɩ gɛɛ buloŋ mɛ, ka ʋ aa deye rɛ. 5Baal kɩdɩgɩ mɛ rɛ fa we wɩɩla tɩmma hʋ tɩyaŋ, ʋ bɩsɩ mɔlɩya abee fi abee kyori rɛ nyɛ ʋ aa gbarɩga. 6Yesu aa naa baal no dɩ ʋ pɩŋ doŋ, ʋ gyɩma anɩɩ ʋ wɩɩla hʋ pɩɩsa ʋ tɩyaŋ nɛ. Ɛɛ rɛ ʋ pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ɩ aa kyɛ dɩ ɩ deye rɛ?" 7Ɛɛ rɛ baal hʋ baa, "Nɩhɩyawʋ, ŋ bɩ kaŋ nal daha ʋ aa sɩ kpa ŋ tuu nɩɩ hʋ saŋa hʋ malɩka hʋ aa ko kaŋ nɩɩ hʋ kɩ vuugi. Ɛɛwɩya, ŋ aa kɩ lʋga dɩ ŋ tuu rɛ, dɩ nal teŋ laa sɩya tuu ŋ tɩyaŋ." 8Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya baal hʋ a baa, "Sii, a kpa ɩ wasa kɩ mʋ." 9Nyɛ rɛ baal hʋ pirigi deye, a sii kpa ʋ wasa a kɩ mʋ. Kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ rɛ wɩɩ no gyɩ yaa. 10Ɛɛ rɛ Gyuuma nɩhɩyasɩ hʋ basɩ tɩya baal hʋ Yesu aa tɩɩba a baa, "Gyɩnaŋ yaa Kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ rɛ. Ʋ yaa sɩna rɛ dɩ ɩ kyʋŋ ɩ wasa gyɩnaŋ kyɛɛ." 11Ɛɛ rɛ baal hʋ mɛ baa, "Nal hʋ aa tɩɩbɩ ŋ nɛ basɩ tɩya ŋ dɩ ŋ sii kpa ŋ wasa a kɩ mʋ." 12Ɛɛ rɛ ba pɩyɛsɩ ʋ abaa, "Aŋnɛ rɛ yaa baal no aa basɩ wɩɩ no tɩya ɩ?" 13Amɛ baal hʋ gyɩ bɩ gyɩŋ nal hʋ aa tɩɩbɩ ʋ, beewɩya gyamaa hʋ gyɩ yʋga doŋ nɛ. Ɛɛ rɛ Yesu luuri tɩŋ nala hʋ tɩyaŋ mʋ. 14Ɛɛ hal tɩyaŋ nɛ, Yesu na baal hʋ Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ tɩyaŋ a basɩ tɩya ʋ a baa, "Nɩɩ daha, lagɩlagɩ no ɩ deye rɛ, ɛɛ wɩya, leŋ wɩbɔmɔ yayɩ. Dɩ gɛɛ daa, wɩɩ aa lɔrɔ te nyɛ sɩ puu ɩ." 15Ɛɛ rɛ baal hʋ sii mʋ basɩ tɩya Gyuuma nɩhɩyasɩ hʋ anɩɩ Yesu rɛ fa tɩɩbɩ ʋ gɛɛ. 16Yesu aa tɩɩbɩ gbarɩgɩ hʋ Kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ rɛ tɩŋ Gyuuma nɩhɩyasɩ kana ʋ yaa ba dɔŋ a kɩ kyɛ dɩ ba dɔgɩsɩ ʋ. 17Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Saŋa buloŋ nɛ ŋ kuwo aa kɩ tʋŋ tʋma. Ɛɛwɩya ʋ maga dɩ ŋ mɛ kɩ tʋŋ tʋma rɛ." 18Yesu aa basɩ gɛɛ hʋ rɛ marɩ leŋ Gyuuma nɩhɩyasɩ hʋ sɩɩ fɩyɛsɩ, ba kɩ kyɛ ŋmanɩɩ hʋ ba aa sɩ tɩŋa a kpʋ ʋ. Wɩya balɩya rɛ ba baa dɩ ʋ yaa kyogi: Ba baa dɩ ʋ kyogi ba Kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ sɩna rɛ, aŋ ha bɩl baa dɩ Wɩɩsɩ rɛ yaa ʋ Kuwo. Ɛɛ daga anɩɩ ʋ bee Wɩɩsɩ maga dɔmɔŋ nɛ gɛɛ. 19Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya nala hʋ aa baa, "Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, mɩyaŋ Wɩɩsɩ Biye bɩ wuwo kɩ yaa wɩɩ buloŋ ŋ tɩɩ dee tɩyaŋ. Wɩɩ hʋ ŋ aa naa ŋ kuwo aa yaa, ʋ rɛ ŋ mɛ kɩ yaa. Wɩɩ kɛ buloŋ ʋ aa yaa, ʋ rɛ mɩyaŋ Biye hʋ mɛ kɩ yaa, 20beewɩya ŋ Kuwo kyo ŋ nɛ, a daga ŋ wɩya hʋ buloŋ ʋ tɩɩ aa yaa. Ʋ ha sɩ daga ŋ wɩya a te nyɛ dɩ ŋ yaa, dɩ ma buloŋ nyʋʋsɩ fɩyɛlɩ. 21Ŋ Kuwo aa kyisi nala hʋ aa sʋba ba bɩl kaŋ mɩɩbol gɛɛ, ɛɛ tɩɩ rɛ mɩyaŋ, ʋ Biye hʋ mɛ sɩ tɩya nala hʋ ŋ aa kyɛ mɩɩbol. 22Ŋ Kuwo kɛ bee di nal buloŋ sarɩya, amɛ ʋ tɩya ŋ ŋmanɩɩ rɛ dɩ ŋ di nal buloŋ sarɩya. 23Ʋ yaa gɛɛ rɛ dɩ nal buloŋ kɩ kpa mɩyaŋ ʋ Biye hʋ yohuŋ, anɩɩ ba aa kpa ŋ Kuwo yohuŋ gɛɛ. Nal hʋ buloŋ aa bee kpa mɩyaŋ Wɩɩsɩ Biye hʋ yohuŋ, ʋ tɩɩna mɛ bee kpa ŋ Kuwo Wɩɩsɩ aa tɩma ŋ mɛ yohuŋ. 24Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, nal hʋ buloŋ aa gyegile nɩɩ ŋ nyʋwa, a laa nal hʋ aa tɩma ŋ mɛ wɩya di, ʋ tɩɩna kaŋ mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii rɛ. Ba bɩl bɩ sɩ di ʋ tɩɩna sarɩya, beewɩya ʋ tɩɩna foŋ lɩɩ sʋʋ tɩyaŋ nɛ a kaŋ mɩɩbol. 25Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, saŋa hʋ sɩ pele, ʋ gba pele mɛ rɛ, dɩ nala hʋ aa bɩ gyɩŋ Wɩɩsɩ aŋ kɩɩ gɛɛ anɩɩ sʋʋnɩ nɩɩ mɩyaŋ Wɩɩsɩ Biye taal. Nala hʋ aa nɩɩ ŋ taal, a tɩŋ ŋ nyʋwa sɩ kaŋ mɩɩbol. 26Ŋ Kuwo aa kaŋ dee a kɩ tɩya nala mɩɩbol gɛɛ, ɛɛ tɩɩ rɛ ʋ leŋ mɩyaŋ ʋ Biye mɛ kaŋ dee a kɩ tɩya nala mɩɩbol. 27Ʋ yaŋ tɩya mɩyaŋ ʋ Biye dee rɛ dɩ ŋ di nala sarɩya, beewɩya mɩyaŋ nɛ yaa Nihuwobiŋ Biye hʋ. 28Ma ta leŋ dɩ wɩɩ no yaa ma wɩkperii. Beewɩya saŋa hʋ sɩ ko dɩ nala hʋ buloŋ aa sʋba nɩɩ ŋ taal. 29Ba yaŋ sɩ sii sʋʋ tɩyaŋ. Nala hʋ aa yaa wɩweliye sɩ sii a kaŋ mɩɩbol, dɩ nala hʋ aa yaa wɩbɔmɔ mɛ sii dɩ Wɩɩsɩ di ba sarɩya a kpa kyogisi tɩya ba." 30Ɛɛ rɛ Yesu bɩl baa, "Ŋ bɩ wuwo kɩ yaa wɩɩ buloŋ ŋ tɩɩ dee tɩyaŋ. Ŋ aa di nala sarɩya gɛɛ Wɩɩsɩ aa baa ŋ di rɛ. Ɛɛwɩya, ŋ aa di sarɩya hʋ rɛ abee wɩtɩɩ, beewɩya ŋ bee yaa ŋ tɩɩ wɩkyɛɛlɩɩ, amɛ nal hʋ aa tɩma ŋ, ʋ kyɛrɩ rɛ ŋ kɩ yaa. 31Dɩ ŋ dʋŋ nɛ basɩ ŋ tɩɩ wɩya, ʋ bɩ sɩ kaŋ yohuŋ. 32Amɛ nal mɛ rɛ we doŋ a yaa ŋ daŋsɩya. Ŋ gyɩma anɩɩ ŋ wɩya hʋ ʋ aa basɩ yaa wɩtɩɩ rɛ. 33Ma tɩŋ ma tɩŋdaala rɛ ba mʋ Gyɔɔŋ lee a pɩyɛsɩ ŋ wɩya, ʋ basɩ wɩtɩɩ hʋ tɩya ma. 34Ʋ bɩ kɩɩ nɩɩ nal lɛ ŋ kɩ kyɛ dɩ ʋ ko basɩ wɩya a daga nal hʋ ŋ aa yaa, amɛ ŋ basɩ wɩɩ no rɛ, dɩ Wɩɩsɩ laa ma ta. 35Wɩɩ hʋ Gyɔɔŋ gyɩ aa basa kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ kyaanʋʋ a tɩya ma, ma fa kyo dɩ ma nɩɩ ʋ wɩbasɩɩ hʋ sʋma mʋ sɩya mʋhʋ, beewɩya wɩbasɩɩ no gyɩ fɩyɛlɩ ma teŋ nɛ. 36Amɛ ŋ kaŋ daŋsɩya tɩɩna kɩdɩgɩ rɛ ʋ gba tee Gyɔɔŋ. Ʋ rɛ yaa wɩya hʋ ŋ aa yaa. Tʋma hʋ ŋ kuwo aa kpaa tɩya ŋ dɩ ŋ tʋma, ba aa rɛ daga anɩɩ ŋ kuwo rɛ tɩma ŋ. 37Ŋ Kuwo hʋ aa tɩma ŋ, ʋ mɛ basɩ ŋ wɩya rɛ. Ma ha bɩ maakyiye nɩɩ ʋ taal, a ha bɩ maakyiye na ʋ abee ma sɩɩ mɛ. 38Ʋ wɩya tuwo ma tɩsɩ tɩyaŋ, beewɩya ma bɩ laa mɩyaŋ nal hʋ ʋ aa tɩma wɩya di. 39Ma aa fɩyɛsɩ sɩɩ rɛ a kɩ gʋnnɩ Wɩɩsɩ teŋ hʋ beewɩya ma liise anɩɩ ba tɩyaŋ nɛ ma sɩ na mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii. Ka Wɩɩsɩ teŋ no ma aa karɩmɩ, ŋ wɩya rɛ ʋ kɩ basɩ, 40ka ma vɩya ma aa sɩ ko ŋ lee a kaŋ mɩɩbol hʋ aa kaŋ tɔnɔ. 41Nihuwobisi bigisii bɩ kaŋ tɔnɔ ŋ lee. 42Ŋ gyɩŋ nala hʋ iriŋ ma aa yaa rɛ. Ŋ gyɩma anɩɩ ma tɩsɩ tɩyaŋ ma bɩ kyo Wɩɩsɩ. 43Ŋ Kuwo dee tɩyaŋ nɛ ŋ ko, ka ma vɩya ŋ. Amɛ dɩ nal kɩdɩgɩ rɛ ko ʋ tɩɩ dee tɩyaŋ, ʋ rɛ ma sɩ laa we. 44Ma kyo dɔmɔŋ bigisii rɛ, amɛ ma bee kyɛ dɩ ma yaa wɩya hʋ aa sɩ leŋ dɩ Wɩɩsɩ dʋŋ bigisi ma. Ɛɛ rɛ ma yaŋ sɩ wuwo yaa a laa ŋ wɩya di? 45Ma yaŋ ta liise nɩɩ mɩyaŋ nɛ sɩ mʋ basɩ wɩya hʋ ma aa yaa kyogi a tɩya ŋ kuwo. Ma bayɩyɛla buloŋ we Moosi tɩyaŋ nɛ, amɛ ʋ rɛ yaŋ yaa nal hʋ aa sɩ mʋ basɩ wɩya hʋ ma aa kyogi tɩya ŋ kuwo. 46Dɩ mamaa rɛ kɔnɩ fa laa Moosi wɩya di, ma fa sɩ laa ŋ wɩya mɛ di, beewɩya ŋ wɩya rɛ Moosi gyɩ sabɩ gɛɛ. 47Amɛ dɩ mamaa rɛ bɩ laa wɩya hʋ ʋ aa saba biŋ a di, ɛɛ rɛ ma sɩ yaa a laa wɩya hʋ ŋ aa basɩ kɛ di?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\