GYƆƆŊ 6

1Ɛɛ hal tɩyaŋ nɛ, Yesu bee ʋ hatɩnna hʋ gyɩ bɩl mɩɩgɩ kyol Galili fuwobal hʋ kyolo. (Fuwo no feŋ kɩdɩgɩ mɛ rɛ yaa Tibeeriya.) 2Nɩgyamaa gyɩ aa tɩŋa ʋ hal lɛ, beewɩya ba gyɩ naa gɛɛ hʋ ʋ aa yaa wɩmagɩla wɩɩla tɩmma tɩyaŋ nɛ ba deye. 3Ɛɛ rɛ Yesu bee ʋ hatɩnna hʋ mʋ gyɩŋ hɔŋ dogimo kɩdɩgɩ tɩyaŋ. 4Saŋa no tɩyaŋ dɩ Gyuuma Dɩɩsɩ-parɩ-banɩɩ Kyɛbal hʋ mɛ gyɩ kpaga. 5Ba aa hɔŋ doŋ hʋ tɩyaŋ nɛ, Yesu na dɩ nɩgyamaa aa ko ʋ lee. Ɛɛ rɛ ʋ pɩyɛsɩ Fɩlɩpɩ a baa, "Lee rɛ á sɩ na kɩdiiliye a yɔbɔ tɩya nala no buloŋ dɩ ba di vɔgɔ?" 6Yesu tɩɩ fa gyɩŋ wɩɩ hʋ ʋ aa sɩ yaa rɛ, amɛ ʋ gyɩ ta basɩ gɛɛ rɛ dɩ ʋ gyɩŋ Fɩlɩpɩ hakɩla. 7Ɛɛ rɛ Fɩlɩpɩ basɩ tɩya ʋ a baa, "Dɩ nal lɛ paalɩ kpa ʋ peŋsi kyori tuno yɔbɔ kɩdiiliye tɩya nala no mɛ, ka ba bee pel ba." 8Ɛɛ rɛ ʋ hatɩnna hʋ kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Aŋduru, a yaa Siimɔŋ Piita nɩɩnabiye mɛ basɩ tɩya Yesu a baa, 9"Boyoŋbiye kɩdɩgɩ rɛ we daha, a kaŋ paanʋʋ gama bɔnɔŋ abee fuwonaŋhɩlɩya balɩya. Amɛ kɩna no ka ta bɩ sɩ wuwo yaa nala no wɩɩ buloŋ." 10Ɛɛ rɛ Yesu baa, "Ma leŋ dɩ nala hʋ tuu hɔŋ". (Na dɩ ɔhɔ mɛ tɔsɔ lee hʋ tɩyaŋ weliŋ.) Ɛɛ rɛ ba leŋ nala hʋ buloŋ tuu hɔŋ ɔfɩyɛl hʋ tɩyaŋ. Nala hʋ tɩyaŋ baala dʋŋ gyɩ yaa anɩɩ tusibɔnɔŋ nɛ. 11Ɛɛ rɛ Yesu laa paanʋʋ hʋ, a kyʋwalɩ Wɩɩsɩ aŋgyʋwasʋ, aŋ leŋ ba kaŋ kpaa nala hʋ. Ɛɛ rɛ ka ʋ bɩl laa fuwonaŋhɩlɩya hʋ balɩya mɛ a kyʋwalɩ Wɩɩsɩ aŋgyʋwasʋ aŋ leŋ ba kaŋ kpaa ba, ba kɩdɩgɩ buloŋ di a vɔgɔ. 12Ba aa dii a vɔgɔ gɛɛ, ʋ basɩ tɩya ʋ hatɩnna hʋ a baa, "Ma mʋ paa kɩna hʋ buloŋ aa kaa, dɩ ba mʋhʋ mɛ ta taa." 13Ɛɛ rɛ ba paa kɩkaalɩya hʋ a su simbiisi fi abee balɩya. 14Nala hʋ aa we doŋ a na Yesu aa yaa wɩmagɩl no, ɛɛ rɛ ba baa, "Wɩtɩɩ rɛ, baal no rɛ kɔnɩ yaa Wɩɩsɩ Tɩŋdaal hʋ wɩya ba aa saba we Wɩɩsɩ Teŋ tɩyaŋ anɩɩ ʋ sɩ ko dʋnɩya hʋ." 15Yesu gyɩma anɩɩ ba aa kyɛ dɩ ba ko fɩla ʋ rɛ dɩ ʋ yaa ba kuwori, ɛɛ rɛ ʋ dʋŋ bɩl sii dogimo hʋ nyuu tɩyaŋ a fasɩ mʋ sɩya mʋhʋ. 16Ʋ dɩdaana aa ko pele, Yesu hatɩnna hʋ tuu fuwo hʋ nyʋwa, 17a gyʋʋ nɩɩduworiboro, a bɩl duwori kɩ mʋ Kapɛɛnam aa we fuwo hʋ kyolo tɩyaŋ. Ɛɛ rɛ lee mʋ bɩl, ka Yesu ha bɩ ko ba lee. 18Saŋa no tɩyaŋ dɩ puwoduwo kɩdɩgɩ mɛ luro, a kaŋ nɩɩ hʋ buloŋ kɩ yeŋŋi. 19Ʋ hatɩnna hʋ gyɩ duwori mʋ anɩɩ meeldaasɩ boto koo banaa rɛ, dɩ ba naa Yesu dɩ ʋ mʋʋ vala nɩɩ hʋ nyuu tɩyaŋ a kɩ ko nɩɩduworiboro hʋ lee. Ba aa naa gɛɛ, kambɩŋ kaŋ ba. 20Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ma ta leŋ dɩ kambɩŋ kaŋ ma. Mɩyaŋ nɛ." 21Ɛɛ rɛ ba leŋ ʋ gyʋʋ nɩɩduworiboro hʋ. Haŋ lagɩlagɩbiye hʋ dɩ nɩɩduworiboro hʋ teŋ pele lee hʋ ba fa aa mʋʋ nɩɩnyʋwa. 22Ʋ sɩgballɩya, gyamaa hʋ ha fa we fuwo hʋ kyolo, lee hʋ Yesu aa yaa wɩmagɩl hʋ tɩyaŋ. Ba gyɩ gyɩma anɩɩ nɩɩduworiboridɩgɩ dʋŋ nɛ fa we doŋ. Ba gyɩma anɩɩ Yesu hatɩnna hʋ dʋŋ nɛ gyʋʋ nɩɩduworiboridɩgɩ hʋ mʋ. Yesu gyɩ tuwo ba tɩyaŋ. 23Nɩɩduworiborisi badɔmɔŋ mɛ rɛ gyɩ lɩɩ Tibeeriya ko sɩŋ fuwo hʋ kyolo a kpaga lee hʋ Yesu gyɩ aa kpaa paanʋʋ hʋ a kyʋwalɩ Wɩɩsɩ aŋ kpa tɩya ba ba di hʋ. 24Gyamaa no aa kyɛɛ Yesu bee ʋ hatɩnna hʋ buloŋ lɔlɔ doŋ tɩyaŋ gɛɛ, ɛɛ rɛ ba gyʋʋ nɩɩduworiborisi hʋ a mʋ Kapɛɛnam, a kɩ kyɛ Yesu doŋ. 25Nala hʋ aa naa Yesu Kapɛɛnam tɩyaŋ, ɛɛ rɛ ba pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Nɩhɩyawʋ, saŋa bee rɛ ɩ teŋ pel daha." 26Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, paanʋʋ hʋ ma aa kyaŋ vɔgɔ wɩya rɛ ma gɔllɩ kɩ kyɛ ŋ, ʋ bɩ kɩɩ nɩɩ ma aa gyɩŋ wɩmagɩla hʋ ŋ aa yaa memii wɩya rɛ tɩŋ, ma kɩ kyɛ ŋ. 27Ma ta kɩ kyɛɛ kɩdiiliye hʋ aa sɩ kyogi dʋŋ, amɛ ma lʋga kɩ kyɛ kɩdiiliye hʋ aa sɩ tɩya ma mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii. Kɩdiiliye no rɛ mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye sɩ tɩya ma, beewɩya ŋ Kuwo Wɩɩsɩ kpaa ɛɛ dee tɩya ŋ nɛ. Ŋ kuwo Wɩɩsɩ we ŋ lee rɛ." 28Ɛɛ rɛ ba pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ɛɛ rɛ á sɩ yaa a wuwo yaa wɩya hʋ Wɩɩsɩ aa kyɛ dɩ á yaa?" 29Ɛɛ rɛ ʋ baa, "Wɩya hʋ Wɩɩsɩ aa kyɛ dɩ ma kɩ yaa rɛ nyɛ: Ma laa nal hʋ Wɩɩsɩ aa tɩma di." 30Ɛɛ rɛ ba bɩl pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Wɩmagɩl bee rɛ ɩ sɩ yaa dɩ á na a laa ɩ di? Bee rɛ ɩ sɩ yaa? 31Na á naabaala dii kɩdiiliye hʋ ba aa yɩrɩ Mana rɛ pogo tɩyaŋ, anɩɩ ba aa saba gɛɛ Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ a baa, 'Ʋ kpaa kɩdiiliye hʋ aa lɩɩ wɩɩsɩbee rɛ a tɩya ba, ba di."' 32Ɛɛ rɛ Yesu baa, "Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, Moosi daa gyɩ tɩya ma kɩdiiliye hʋ aa lɩɩ wɩɩsɩbee ko tuu. Amɛ ŋ kuwo Wɩɩsɩ rɛ aa tɩya ma kɩditɩɩma hʋ aa lɩɩ wɩɩsɩbee. 33Mɩyaŋ nal hʋ aa lɩɩ wɩɩsɩbee ko tuu a kɩ tɩya dʋnɩya nala mɩɩbol, mɩyaŋ nɛ yaa haŋ kɩdiiliye hʋ Wɩɩsɩ aa tɩya." 34Ɛɛ rɛ ba baa, "Nɩhɩyawʋ, ɛɛ kɛ, kɩ tɩya ma kɩdiiliye no saŋa buloŋ." 35Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Mɩyaŋ nɛ yaa kɩdiiliye hʋ aa tɩya nala mɩɩbol. Nal hʋ buloŋ aa ko ŋ lee, losi bɩl bɩ sɩ kaŋ ʋ tɩɩna. Nal hʋ mɛ aa laa ŋ wɩya di, nɩɩnyʋwasɩ mɛ bɩl bɩ sɩ maakyiye kana ʋ. 36Ŋ basɩ tɩya ma rɛ anɩɩ ma naa ŋ nɛ, amɛ ma bɩ laa ŋ di. 37Nal hʋ buloŋ ŋ Kuwo aa kpaa we ŋ nosi tɩyaŋ, ʋ sɩ ko tɩŋa ŋ. Nal hʋ mɛ buloŋ aa ko ŋ lee, ŋ bɩ sɩ maakyiye kile ʋ ta, 38beewɩya ŋ lɩɩ wɩɩsɩbee ko tuu dɩ ŋ tɩŋ nal hʋ aa tɩma ŋ kyɛrɩ rɛ, ŋ tɩɩ kyɛrɩ daa ŋ ko dɩ ŋ tɩŋa. 39Nal hʋ aa tɩma ŋ kyɛrɩ rɛ yaa dɩ ŋ ta leŋ dɩ nala hʋ ʋ aa kpaa we ŋ nosi tɩyaŋ kɩdɩgɩ buloŋ ko nyʋgɩsɩ, amɛ dɩ ŋ kyisi ba buloŋ dʋnɩya kyɛtenii, dɩ ba kaŋ mɩɩbol. 40Wɩɩ hʋ ŋ Kuwo aa kyɛɛ rɛ nyɛ: Dɩ nal hʋ buloŋ aa gyɩma ŋ anɩɩ ŋ yaa Wɩɩsɩ biye rɛ, a laa ŋ wɩya di, dɩ ʋ kaŋ mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii, ka dɩ dʋnɩya kyɛtenii mɛ, dɩ ŋ kyisi ʋ sʋʋ tɩyaŋ dɩ ʋ kaŋ mɩɩbol." 41Ɛɛ rɛ Gyuuma hʋ piili kɩ gʋrɩmɩ wɩya akuu ʋ aa baa, "Mɩyaŋ nɛ yaa kɩdiiliye hʋ aa lɩɩ wɩɩsɩbee ko tuu." 42Doŋ nɛ ba baa, "Baal no daa yaa Gyosɛfʋ biye Yesu? Á gyɩŋ ʋ kuwo abee ʋ naa buloŋ nɛ. Ɛɛ rɛ yaŋ lagɩlagɩ no, ʋ baa dɩ ʋ lɩɩ wɩɩsɩbee rɛ a ko tuu?" 43Ɛɛ rɛ Yesu bɩl basɩ tɩya ba a baa, "Ma leŋ wɩya gʋrɩmɩɩ. 44Nal buloŋ bɩ sɩ wuwo ko tɩŋa ŋ see dɩ ŋ Kuwo hʋ aa tɩma ŋ kaŋ ʋ tɩɩna kaŋ ko ŋ lee, ka dɩ ŋ kyisi ʋ tɩɩna sʋʋ tɩyaŋ dʋnɩya kyɛtenii dɩ ʋ kaŋ mɩɩbol. 45Wɩɩsɩ tɩŋdaala hʋ kɩdɩgɩ sabɩ nyɛ rɛ Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ, a baa, "Wɩɩsɩ sɩ daga nala buloŋ". Nal hʋ buloŋ aa gyegile nɩɩ wɩya hʋ Wɩɩsɩ aa daga ʋ, a gʋnnɩ wɩya ʋ lee, ʋ rɛ sɩ ko kɩ tɩŋa ŋ. 46Nyɛ bɩ daga anɩɩ nal kɩdɩgɩ buloŋ naa ŋ Kuwo Wɩɩsɩ rɛ, dɩ mɩyaŋ aa lɩɩ Wɩɩsɩ lee dʋŋ daa. 47Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, nal hʋ buloŋ aa laa ŋ wɩya di, ʋ sɩ kaŋ mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii. 48Mɩyaŋ nɛ yaa kɩdiiliye hʋ aa tɩya nala mɩɩbol. 49Ma naabaala gyɩ dii kɩdiiliye hʋ ba aa yɩrɩ Mana rɛ pogo hʋ tɩyaŋ. Abee gɛɛ buloŋ, ba ha gyɩ sʋba rɛ. 50Amɛ kɩdiiliye hʋ aa lɩɩ wɩɩsɩbee ko tuu, dɩ nal lɛ dii ba, ʋ bɩ sɩ sʋba. 51Mɩyaŋ nɛ yaa kɩdiiliye hʋ aa tɩya mɩɩbol, a lɩɩ wɩɩsɩbee ko tuu. Dɩ nal lɛ dii kɩdiiliye no, ʋ sɩ kaŋ mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii. Ŋ teŋbii rɛ yaa kɩdiiliye hʋ ŋ aa sɩ kpa tɩya dʋnɩya nala dɩ ba kaŋ mɩɩbol. 52Yesu aa basɩ gɛɛ, Gyuuma hʋ piili kaŋ wɩɩ hʋ kɩ kpa dɔmɔŋ abee baaŋ a baa, "Ɛɛ rɛ baal no sɩ yaa kpa ʋ teŋ namɩya tɩya ma dɩ á kyaŋ?" 53Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, dɩ mamaa rɛ bɩ kyaŋ mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye teŋ namɩya, a nyʋwa ŋ kyal mɛ, ma bɩ sɩ kaŋ mɩɩbol hʋ aa kaŋ tɔnɔ. 54Nal hʋ buloŋ aa kyaŋ ŋ teŋ namɩya, a nyʋwa ŋ kyal mɛ, ʋ tɩɩna sɩ kaŋ mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii. Dʋnɩya kyɛtenii hʋ mɛ, ŋ sɩ kyisi ʋ tɩɩna sʋʋ tɩyaŋ, dɩ ʋ kaŋ mɩɩbol, 55beewɩya ŋ teŋ namɩya yaa kɩditɩɩma rɛ, ŋ kyal mɛ yaa kɩnyʋwatɩɩma. 56Nal hʋ buloŋ aa kyaŋ ŋ teŋ namɩya, a nyʋwa ŋ kyal mɛ, ʋ tɩɩna sɩ we ŋ lee a kaŋ kɩ mʋ deŋdeŋ, dɩ ŋ mɛ we ʋ tɩɩna lee a kaŋ kɩ mʋ deŋdeŋ. 57Ŋ Kuwo aa yaa mɩɩbol buloŋ tɩɩna rɛ tɩma ŋ, ʋ nyubaanɩŋ nɛ ŋ kaŋ mɩɩbol. Ɛɛ wɩya dɩ nal buloŋ mɛ rɛ kyaŋ ŋ teŋ namɩya, ŋ mɛ sɩ leŋ dɩ ʋ tɩɩna kaŋ mɩɩbol. 58Kɩdiiliye hʋ aa lɩɩ wɩɩsɩbee ko tuu rɛ nyɛ, ʋ bɩ kɩɩ kɩdiiliye hʋ ma naabaala gyɩ aa dii aŋ ha sʋba hʋ. Nal hʋ buloŋ aa dii kɩdiiliye no, ʋ sɩ kaŋ mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii." 59Yesu gyɩ aa basɩ wɩya no dɩ ʋ we Kapɛɛnam tɩyaŋ nɛ a kɩ daga nala Gyuuma wɩɩkyʋwaldɩya tɩyaŋ. 60Nala hʋ gyɩ aa tɩŋ Yesu hal aa nɩɩ wɩya no ʋ aa basa, ba gyeniŋ buloŋ baa, "Wɩya no ʋ aa dagɩ deye rɛ kɩŋkaŋ. Kɩbee rɛ sɩ wuwo tɩŋ ba?" 61Nal buloŋ gyɩ bɩ basɩ wɩɩ tɩya Yesu ka ʋ gyɩma anɩɩ ʋ hatɩnna hʋ aa gʋrɩmɩ wɩya rɛ, akuu wɩya hʋ ʋ aa basɩ tɩya ba wɩya. Ɛɛ rɛ ʋ pɩyɛsɩ ba a baa, "Wɩya no leŋ ma kɩ kyɛ ma bɩla hal lɛ koo? 62Ka dɩ mamaa rɛ yaŋ fa naa mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye dɩ ŋ mɩɩgɩ gyɩŋ kɩ mʋ lee hʋ ŋ aa lɩya, ɛɛ rɛ ma sɩ yaa? 63Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ rɛ aa tɩya ma mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii. Nihuwobiŋ dee bɩ kaŋ tɔnɔ buloŋ, beewɩya ʋ bɩ sɩ wuwo tɩya mɩɩbol. Wɩya no ŋ aa basɩ tɩya ma, ba aa rɛ aa leŋ Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ aa tɩya mɩɩbol ko gyʋʋ ma tɩyaŋ. 64Abee gɛɛ buloŋ ma badɔmɔŋ ha bɩ laa ŋ wɩya di." A lɩɩ saŋa hʋ Yesu aa piile kɩ daga nala buloŋ ʋ gyɩ gyɩŋ nala hʋ aa bɩ laa ʋ wɩya di rɛ, abee nal hʋ aa sɩ kpa ʋ yallɩ. 65Ɛɛ rɛ Yesu bɩl baa, "Wɩɩ no wɩya rɛ tɩŋ ŋ basɩ tɩya ma anɩɩ nal buloŋ bɩ sɩ wuwo ko tɩŋa ŋ, dɩ ŋ Kuwo bɩ tɩya ʋ tɩɩna ŋmanɩɩ." 66Akuu wɩɩ no wɩya, nɩgyamaa hʋ gyɩ aa tɩŋa ʋ tɩyaŋ yʋga gyɩ bɩla hal lɛ. 67Ɛɛ rɛ Yesu pɩyɛsɩ ʋ hatɩnna fi abee balɩya hʋ a baa, "Aŋka ma mɛ, ma mɛ aa kyɛ dɩ ma mɩɩgɩ ŋ hal lɛ koo?" 68Ɛɛ rɛ Siimɔŋ Piita baa, "Á Tɩɩna, kɩbee lee rɛ á mɛ sɩ mɩɩgɩ mʋ? Ɩ dʋŋ nɛ kaŋ wɩya hʋ aa tɩya nala mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii. 69Nyɛ kɛ á gyɩma rɛ, a laa di mɛ anɩɩ ɩ rɛ yaa Tɩpʋlʋŋ Tɩɩna hʋ aa lɩɩ Wɩɩsɩ lee." 70Ɛɛ rɛ Yesu pɩyɛsɩ ba a baa, "Na Mɩyaŋ nɛ lɩɩ ma nala no fi abee balɩya, amɛ ma kɩdɩgɩ yaa Sɩtaanɩ rɛ." 71Gyudasɩ, Siimɔŋ Isɩkarɔtɩ biibaal hʋ wɩya rɛ ʋ gyɩ basɩ gɛɛ. Gyudasɩ gyɩ yaa Yesu hatɩnna fi abee balɩya hʋ kɩdɩgɩ rɛ, amɛ ʋ rɛ gyɩ sɩ ko kpa Yesu yallɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\