GYƆƆŊ 7

1Yesu aa basɩ wɩya no buloŋ ko teŋ, ʋ gyɩ sii mʋ we Galili paalʋʋ tɩyaŋ nɛ a kɩ gɔllɩ. Ʋ gyɩ bee kyɛ dɩ ʋ mʋ kɩ gɔllɩ Gyudɩya paalʋʋ tɩyaŋ, beewɩya Gyuuma nɩhɩyasɩ hʋ aa we doŋ fa aa kyɛ ŋmanɩɩ hʋ ba aa sɩ tɩŋa rɛ a wuwo kpʋ ʋ. 2Saŋa no tɩyaŋ dɩ Gyuuma kyɛbal hʋ ba aa yɩrɩ Gyama Kyɛbal mɛ kpaga. 3Ɛɛ rɛ Yesu nɩmmabalɩya basɩ tɩya ʋ a baa, "Lɩɩ daha, a mʋ Gyudɩya paalʋʋ, dɩ ɩ hatɩnna na wɩmagɩla hʋ ɩ aa yaa." 4Beewɩya nal hʋ buloŋ aa kyɛ dɩ ba gyɩma ʋ, ʋ bɩ faŋa kɩ yaa wɩya. Ɛɛwɩya, wɩya no ɩ aa yaa nyɛ, leŋ dɩ dʋnɩya nala buloŋ gyɩma ɩ. 5Ʋ naabalɩya hʋ tɩɩ mɛ gyɩ bɩ laa ʋ wɩya di, ɛɛ rɛ tɩŋ ba basɩ gɛɛ. 6Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Saŋa hʋ ŋ aa sɩ mʋ doŋ ha bɩ pele. Amɛ ma kɛ aa wuwo ma mʋ doŋ nɛ saŋa buloŋ. 7Dʋnɩya nala bɩ haasɩ ma, amɛ ba haasɩ ŋ kɛ rɛ, beewɩya, saŋa buloŋ nɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ba anɩɩ ba wɩyaalɩya lɔrɔ rɛ. 8Ma lɩɩ mʋ gbɩyala hʋ, amɛ ŋ kɛ ha bee mʋ, beewɩya saŋa hʋ aa sɩ pele dɩ ŋ mʋ gbɩyala hʋ ha bɩ pele." 9Ʋ basɩ gɛɛ rɛ aŋ ha hɔŋ Galili paalʋʋ tɩyaŋ kyɛyɛ baŋmana. 10Yesu nɩmmabalɩya hʋ aa mʋʋ gbɩyala hʋ ko teŋ, ɛɛ rɛ ʋ dʋŋ mɛ sii mʋ, dɩ nal buloŋ bɩ gyɩma ʋ wɩya doŋ tɩyaŋ. 11Gyuuma nɩhɩyasɩ hʋ aa we gbɩyala hʋ tɩyaŋ gyɩ deŋ kɩ kyɛ Yesu rɛ doŋ tɩyaŋ, a kɩ pɩyɛsɩ nala a baa, "Lee rɛ ʋ we?" 12Ɛɛ rɛ nala hʋ aa we gbɩyala hʋ lee gyeniŋ piili a miŋsi a kɩ basɩ Yesu wɩya. Badɔmɔŋ baa, "Ʋ yaa niwelii rɛ." Badɔmɔŋ mɛ baa, "Aayɩ, ʋ aa mʋrɩ nala rɛ." 13Amɛ ba buloŋ fa aa fá Gyuuma nɩhɩyasɩ hʋ rɛ, ɛɛ rɛ tɩŋ ba faŋa kɩ basɩ ʋ wɩya gɛɛ. 14Gbɩyala hʋ aa ko mʋ gyʋʋ tʋtʋʋ, ɛɛ rɛ Yesu mʋ gyʋʋ Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ a piili kɩ daga nala. 15Ʋ aa daga nala hʋ gɛɛ, ʋ yaa Gyuuma nɩhɩyasɩ hʋ aa gyegile kɩ nɩɩ wɩya hʋ nyʋʋfɩyɛlɩ. Doŋ nɛ ba baa, "Ɛɛ rɛ baal no yaa gyɩŋ Gyuuma mɩrɩsɩ kɩŋkaŋ nyɛ, aŋ bɩ gʋnna ba nal buloŋ lee?" 16Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Wɩya no ŋ aa dagɩ lɩɩ Wɩɩsɩ lee rɛ, ŋ lee daa ba lɩɩ. 17Nal hʋ buloŋ aa yaa siri dɩ ʋ yaa wɩɩ hʋ Wɩɩsɩ aa kyo, ʋ tɩɩna sɩ gyɩma dɩ wɩya hʋ ŋ aa dagɩ lɩɩ Wɩɩsɩ lee rɛ koo ŋ tɩɩ lee rɛ ba lɩɩ. 18Nal hʋ aa basɩ wɩya ʋ tɩɩ dee tɩyaŋ, ʋ aa basɩ kɩ kyɛ ʋ tɩɩ feŋ nɛ. Amɛ nal hʋ aa kyɛ dɩ nal hʋ aa tɩma ʋ feŋ gyɩŋ, ʋ yaa nɩtɩɩ rɛ, a bee nyɩya wɩya mɛ. 19Na Moosi biŋ mɩrɩsɩ tɩya ma rɛ dɩ ma kɩ tɩŋa. Amɛ ma kɩdɩgɩ buloŋ bee tɩŋ mɩrɩsɩ no. Bee rɛ yaŋ tɩŋ ma kɩ lʋga dɩ ma kpʋ ŋ?" 20Ɛɛ rɛ gyamaa hʋ aa we doŋ pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Na ʋ kɩɩ gyɩŋbɔmɔ rɛ kana ɩ? Kɩbee rɛ aa kyɛ dɩ ʋ kpʋ ɩ?" 21Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ŋ yaa wɩmagɩl kɩdɩgɩ rɛ ma Kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ, ʋ yaa ma wɩkperii. 22Amɛ akuu Moosi aa basɩ tɩya ma a baa ma kɩ keri ma biisi pene wɩya, ma aa kɩ keri ma biisi pene rɛ kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ. Moosi daa piili wɩɩ no, ma naabaala rɛ piili ʋ. 23Dɩ mamaa rɛ yaŋ sɩ wuwo keri biye peŋ kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ akuu ma aa bee kyɛ dɩ ma kyogi Moosi mɩrɩsɩ hʋ wɩya, bee rɛ yaŋ sɩ tɩŋ ma kɩ na baaŋ ŋ nyuu tɩyaŋ akuu ŋ aa tɩɩbɩ nal kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ wɩya. 24Dɩ nal lɛ yaa wɩɩ, ma ta pese kpa kyogisi tɩya ʋ. Ma bɩɩnɩ wɩɩ hʋ ʋ aa yaa weliŋ na a gyɩŋ ʋ wɩtɩɩ, aŋ na kpa kyogisi tɩya ʋ." 25Ɛɛ rɛ nala badɔmɔŋ mɛ aa lɩɩ Gyerusalɛm pɩyɛsɩ a baa, "Baal no daa á bee nɩhɩyasɩ kɩ kyɛ dɩ ba kpʋ gɛɛ? 26Na, ʋ rɛ yaŋ sɩŋ nala tɩyaŋ gɛɛ a kɩ basɩ wɩya, ka nal buloŋ bɩ wuwo basɩ wɩɩ buloŋ, koo nyɛ kɛ Gyuuma nɩhɩyasɩ hʋ laa di rɛ anɩɩ ʋ rɛ yaa Krisita hʋ? 27Nal buloŋ bɩ sɩ gyɩŋ lee hʋ Krisita hʋ aa lɩya, amɛ á buloŋ nɛ gyɩŋ lee hʋ baal no aa lɩya." 28Yesu aa daga nala Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ tɩyaŋ gɛɛ, ɛɛ rɛ ʋ pɩyɛsɩ a baa, "Na ma kɔnɩ gyɩma ŋ nɛ, a gyɩŋ lee hʋ ŋ aa lɩya mɛ? Amɛ ŋ tɩɩ dee tɩyaŋ daa ŋ ko. Nal lɛ tɩma ŋ. Nal hʋ mɛ yaŋ aa tɩma ŋ, ʋ yaa Wɩtɩɩ Tɩɩna rɛ. Ma bɩ gyɩma ʋ. 29Amɛ ŋ kɛ gyɩma ʋ rɛ, beewɩya ʋ lee rɛ ŋ lɩɩ, ʋ rɛ tɩma ŋ." 30Ɛɛ rɛ ba kɩ kyɛ dɩ ba kana ʋ, amɛ saŋa hʋ ba aa sɩ kana ʋ ha gyɩ bɩ pele. Ɛɛwɩya nal buloŋ bɩ wuwo kpa noŋ dige ʋ. 31Amɛ nɩgyamaa gyɩ laa ʋ wɩya di rɛ nala hʋ tɩyaŋ aŋ baa, "Ma bɩɩna anɩɩ dɩ Krisita hʋ, laataal hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya rɛ ko, ʋ sɩ yaa wɩmagɩla te baal no?" 32Farasiima hʋ badɔmɔŋ aa nɩya dɩ nala miŋse kɩ basɩ Yesu wɩya gɛɛ, ɛɛ rɛ ba bee Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ tɩŋ ba laalyuwolo hʋ aa sɩŋ kɩ pɔ Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ dimbee dɩ ba mʋ kaŋ Yesu. 33Ɛɛ rɛ Yesu basɩ baa, "Ŋ sɩ we ma lee kyɛyɛ baŋmana, aŋ mɩɩgɩ mʋ nal hʋ aa tɩma ŋ lee. 34Ma sɩ kyɛ ŋ, amɛ ma bɩ sɩ na ŋ, beewɩya lee hʋ ŋ aa sɩ we, ma bɩ sɩ wuwo mʋ doŋ." 35Ɛɛ rɛ Gyuuma nɩhɩyasɩ hʋ mɩɩgɩ kɩ pɩyɛsɩ dɔmɔŋ a baa, "Lee rɛ baal no kɩ kyɛ dɩ ʋ mʋ, dɩ á bɩl bɩ sɩ na ʋ. Kapuwo, ʋ aa kyɛ dɩ ʋ mʋ Giriki paalʋʋ hʋ tɩyaŋ Gyuuma aa guwoso rɛ, a kɩ daga nala hʋ aa bɩ yaa Gyuuma. Ba bɩl baa, 36'Ʋ baa dɩ á sɩ kyɛ ʋ aŋ bɩ sɩ na ʋ, a bɩl baa dɩ á bɩl bɩ sɩ wuwo mʋ lee hʋ mɛ ʋ aa sɩ we. Wɩya no buloŋ ʋ aa basɩ, ba memii rɛ yaa bee?"' 37Gbɩyala hʋ kyɛtenii kyɛɛ rɛ aa yaa gbɩyala hʋ sɩfɩyaŋ kyɛɛ. Ɛɛ rɛ Yesu sii sɩŋ a heeli baa, "Nal hʋ buloŋ nɩɩnyʋwasɩ aa kana, ʋ tɩɩna ko ŋ lee a nyʋwa nɩɩ." 38Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ ba basa rɛ a baa, "Nal hʋ buloŋ aa laa ŋ wɩya di, Wɩɩsɩ wɩbii hʋ aa tɩya mɩɩbol sɩ bulo kɩ lɩɩ ʋ tɩɩna tɩya tɩyaŋ anɩɩ nɩɩ aa lɩɩ bulo tɩyaŋ gɛɛ." 39Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ Yesu aa sɩ kpa we nala hʋ aa laa ʋ di tɩyaŋ wɩya rɛ ʋ kɩ basɩ gɛɛ. Saŋa no tɩyaŋ dɩ ʋ ha gyɩ bɩ kpaa Wiyesi Welii hʋ we ba tɩyaŋ, beewɩya ba ha gyɩ bɩ kpaasɩ ʋ mal daagarɩɩ hʋ nyuu tɩyaŋ dɩ ʋ laa feŋ. 40Nɩgyamaa hʋ aa nɩɩ wɩya hʋ Yesu aa basa, ba badɔmɔŋ baa, "Baal no rɛ kɔnɩ yaa Wɩɩsɩ Tɩŋdaal hʋ a aa gyegili dɩ ʋ lɩɩ Wɩɩsɩ lee ko." 41Badɔmɔŋ mɛ baa dɩ ʋ rɛ yaa Krisita hʋ, laataal hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya. Amɛ badɔmɔŋ mɛ baa dɩ Krisita hʋ bɩ sɩ lɩɩ Galili paalʋʋ. 42Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ ba basa anɩɩ Krisita hʋ, laataal hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya, sɩ yaa Deviti doho nal lɛ, a lɩɩ Bɛtɩlɛhɛm, lee hʋ Deviti aa lɩya. 43Ɛɛ rɛ nala hʋ kaŋ wɩɩ no kɩ kpa dɔmɔŋ, akuu Yesu wɩya porigi dɔmɔŋ. 44Ba badɔmɔŋ kɩ kyɛ dɩ ba kaŋ Yesu, amɛ nal buloŋ bɩ wuwo kpa noŋ dige ʋ. 45Ɛɛ rɛ laalyuwolo hʋ ba aa tʋma dɩ ba mʋ kaŋ Yesu hʋ mɩɩgɩ mʋ Farasiima abee wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ hʋ lee abee nohɩllɩ. Ɛɛ rɛ ba pɩyɛsɩ ba a baa, "Bee rɛ tɩŋ ma bɩ kana ʋ ko?" 46Ɛɛ rɛ ba baa, "Nal buloŋ ha bɩ maakyiye basɩ wɩya anɩɩ baal no aa basɩ gɛɛ." 47Nyɛ rɛ Farasiima nɩhɩyasɩ hʋ pɩyɛsɩ ba a baa, "Na ʋ kɩɩ ʋ mʋrɩ ma mɛ rɛ? 48Ma ha maakyiye nɩɩ dɩ Gyuuma nɩhɩyasɩ koo Farasiima kɩdɩgɩ mɛ ha laa ʋ wɩya di? 49Amɛ nɩgyamaa no buloŋ aa laŋŋa, kɩdɩgɩ buloŋ bɩ gyɩŋ wɩya hʋ Moosi aa saba biŋ. Ɛɛwɩya Wɩɩsɩ sɩ kʋsɩ ba nyuni." 50Baal kɩdɩgɩ mɛ rɛ gyɩ we ba tɩyaŋ, ba kɩ yɩrɩ Nikodemu. Ʋ mɛ fa yaa Farasiima kɩdɩgɩ rɛ. Ʋ kɛ fa laa sɩya mʋ Yesu lee rɛ aŋ ka. 51Ɛɛ rɛ ʋ basɩ tɩya ba a baa, "Á mɩra bɩ daga dɩ á kpa kyogisi tɩya nal dɩ ʋ rɛ yaa wɩɩ, see dɩ á laa sɩya nɩɩ tɩɩna nyʋwa, a gyɩŋ wɩɩ hʋ ʋ aa yaa." 52Ɛɛ rɛ Farasiima hʋ pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ɩ mɛ yaa Galili tɩɩna rɛ koo? Dɩ ɩ rɛ deŋ Wɩɩsɩ teŋ hʋ tɩyaŋ, ɩ sɩ na anɩɩ Wɩɩsɩ tɩŋdaala hʋ kɩdɩgɩ buloŋ bɩ maakyiye lɩɩ Galili." 53Ɛɛ rɛ ka ba buloŋ sii pɩsa, a mʋ ba dɩɩsɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\