GYƆƆŊ 9

1Yesu aa kpaa ŋmanɩɩ vala kɩ mʋ hʋ tɩyaŋ nɛ, ʋ na baal kɩdɩgɩ ba aa lʋla ʋ dɩ ʋ nyʋlɩma. 2Ɛɛ rɛ Yesu hatɩnna pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Nɩhɩyawʋ, bee rɛ tɩŋ ba lʋl baal no dɩ ʋ nyʋlɩma? Baal hʋ tɩɩ wɩbɔmɔ rɛ tɩŋ koo ʋ kuwo bee ʋ naa wɩbɔmɔ rɛ tɩŋ?" 3Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Baal no nyʋlʋŋsɩ hʋ bɩ lɩɩ ʋ tɩɩ wɩbɔmɔ tɩyaŋ koo ʋ kuwo bee ʋ naa wɩbɔmɔ tɩyaŋ. Ʋ nyʋlɩma rɛ dɩ Wɩɩsɩ wuwo tɩŋ gɛɛ tɩyaŋ a daga ʋ dee. 4Á aa we pʋlʋŋ tɩyaŋ nyɛ, ma leŋ dɩ á kɩ yaa wɩya hʋ nal hʋ aa tɩma ŋ aa baa dɩ á kɩ yaa. Bilhuu sɩ ko dɩ nal buloŋ bɩl bɩ sɩ wuwo yaa wɩɩ buloŋ. 5Ŋ ha aa we dʋnɩya tɩyaŋ nyɛ, mɩyaŋ nɛ yaa dʋnɩya nala pʋlʋŋ." 6Yesu aa basɩ gɛɛ ko teŋ, ʋ tʋ naŋtʋwɔl biŋ taŋha, a kaŋ buu buu, a paa taa baal hʋ sɩya, aŋ basɩ tɩya ʋ a baa, 7"Sii tuu Silom fuwo hʋ a sɔmɔ ɩ sɩya." (Silom memii rɛ yaa tɩmɩɩ). Ɛɛ rɛ baal hʋ sii tuu fuwo hʋ, a yaa nɩɩ sɔmɔ ʋ sɩya. Ʋ sɩya suri doŋ, ʋ mɩɩgɩ mʋ dɩya. 8Ɛɛ rɛ ʋ bee nala hʋ aa gyʋʋ kɩ kpaga dɔmɔŋ, abee nala hʋ buloŋ fa aa naa baal no dɩ ʋ fa aa kɩ sʋla kɩna, ba kɩ pɩyɛsɩ dɔmɔŋ a baa, "Baal no daa fa aa hɔŋ kɩ sʋla kɩna gɛɛ?" 9Badɔmɔŋ baa dɩ ʋ rɛ, badɔmɔŋ mɛ baa dɩ ʋ daa, dɩ ba ta kɩɩ dɔmɔŋ nɛ. Ɛɛ rɛ baal hʋ tɩɩ baa "Mɩyaŋ nɛ gɛɛ." 10Ɛɛ rɛ ba pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ɛɛ rɛ ɩ yaa a wuwo kɩ na nyɛ kɛ." 11Ɛɛ rɛ baal hʋ baa, "Baal hʋ ba aa yɩrɩ Yesu, ʋ rɛ buu taŋha a paa taa ŋ sɩya, aŋ baa dɩ ŋ tuu Silom fuwo hʋ a yaa nɩɩ sɔmɔ. Ɛɛ rɛ ŋ tuu sɔmɔ, ŋ sɩya pirigi suri." 12Ɛɛ rɛ ba pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Lee tɩyaŋ nɛ ʋ we?" Baal hʋ baa, "Ŋ bɩ gyɩma". 13Ɛɛ rɛ ba kaŋ baal hʋ fa aa nyʋlɩma a mʋ Farasiima hʋ lee. 14Kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ rɛ Yesu gyɩ buu taŋha a paa taa baal hʋ sɩya ba suri gɛɛ. 15Ɛɛ rɛ Farasiima hʋ mɛ bɩl pɩyɛsɩ baal hʋ gɛɛ ʋ aa yaa ʋ sɩya suri. Baal hʋ basɩ tɩya ba a baa, "Taŋha rɛ ʋ buu a paa taa ŋ sɩya, ŋ mʋ sɔmɔ ta ŋ sɩya suri." 16Ɛɛ rɛ Farasiima hʋ badɔmɔŋ baa, "Baal hʋ aa yaa wɩɩ no, Wɩɩsɩ daa tɩma ʋ, beewɩya ʋ bee tɩŋ á Kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ sɩŋsɩ." Ɛɛ rɛ badɔmɔŋ mɛ baa, "Ɛɛ rɛ nal hʋ aa yaa wɩbɔŋyaal sɩ wuwo kɩ yaa wɩmagɩla no?" Doŋ nɛ nyʋʋtaaduwo gyʋʋ ba, ba porigi dɔmɔŋ. 17Ɛɛ rɛ Farasiima hʋ bɩl pɩyɛsɩ baal hʋ a baa, "Ka ɩ baa ʋ suri ɩ sɩya rɛ, aŋnɛ rɛ ɩ bɩɩnɩ anɩɩ ʋ yaa?" Nyɛ rɛ baal hʋ baa "Ʋ yaa Wɩɩsɩ tɩŋdaala lɛ." 18Amɛ Gyuuma nɩhɩyasɩ hʋ fa bee kyɛ dɩ ba laa di anɩɩ baal hʋ fa kɔnɩ nyʋlɩma rɛ, aŋ mɩɩgɩ ko kɩ na gɛɛ, see dɩ ba na ʋ kuwo bee ʋ naa. 19Nyɛ rɛ ba tɩŋ yɩrɩ baal hʋ nɩɩna abee ʋ kuwo a pɩyɛsɩ ba a baa, "Ma biye rɛ nyɛ? Ma baa dɩ ma lʋla ʋ dɩ ʋ nyʋlɩma rɛ? Ɛɛ rɛ ʋ yaŋ yaa a kɩ na nyɛ kɛ?" 20Ɛɛ rɛ ba baa, "Á gyɩma anɩɩ á biye rɛ nyɛ. Á gyɩma anɩɩ á lʋla ʋ dɩ ʋ nyʋlɩma rɛ. 21Amɛ ɛɛ hʋ ʋ aa yaa ʋ sɩya suri kɛ, á bɩ gyɩma. Á bɩ gyɩŋ nal hʋ mɛ aa leŋ ʋ sɩya suri. Ma kɩ pɩyɛsɩ ʋ, ʋ hɩyasa rɛ. Ʋ aa wuwo ʋ basɩ wɩya rɛ ʋ tɩɩ." 22Baal hʋ kuwo abee ʋ naa fa aa fá Gyuuma nɩhɩyasɩ hʋ rɛ, ɛɛ rɛ tɩŋ ba basɩ gɛɛ. Beewɩya Gyuuma nɩhɩyasɩ hʋ fa baa dɩ nal hʋ buloŋ ko baa Yesu rɛ yaa Krisita hʋ, laataal hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya, dɩ ba sɩ kile ʋ tɩɩna ta ba wɩɩkyʋwaldɩya tɩyaŋ. 23Biye hʋ nɩɩna bee ʋ kuwo gyɩŋ gɛɛ tɩyaŋ nɛ, ɛɛ rɛ tɩŋ ba baa dɩ ʋ hɩyasa rɛ, dɩ ba pɩyɛsɩ ʋ gɛɛ. 24Ɛɛ rɛ Farasiima hʋ bɩl yɩrɩ baal hʋ fa aa nyʋlɩma hʋ a baa, "Á gyɩma anɩɩ baal no yaa wɩbɔŋyaal lɛ. Wɩɩsɩ sɩya tɩyaŋ, basɩ wɩtɩɩ tɩya ma." 25Baal hʋ baa, "Ŋ kɛ bɩ gyɩma dɩ baal no yaa wɩbɔŋyaal koo ʋ bɩ yaa wɩbɔŋyaal. Amɛ wɩɩ hʋ ŋ kɛ aa gyɩma rɛ nyɛ: Ŋ fa nyʋlɩma rɛ, amɛ lagɩlagɩ no ŋ aa naa rɛ." 26Ɛɛ rɛ ba pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ɛɛ rɛ ʋ yaa ɩ, ɩ sɩya suri?" 27Ɛɛ rɛ baal hʋ basɩ tɩya ba a baa, "Ŋ laa sɩya basɩ tɩya ma rɛ, ka ma bɩ gyegile nɩɩ. Bee rɛ tɩŋ ma bɩl kɩ kyɛ dɩ ma nɩɩ? Ma mɛ aa kyɛ dɩ ma yaa ʋ hatɩnna rɛ koo?" 28Ɛɛ rɛ ba tʋʋsɩ ʋ weliŋ aŋ baa, "Ɩ rɛ yaa baal no hatɩnnɩ, amɛ á kɛ yaa Moosi hatɩnna rɛ. 29Á gyɩma anɩɩ Wɩɩsɩ fa basɩ wɩya tɩya Moosi rɛ, amɛ baal no kɛ, á gba bɩ gyɩŋ lee hʋ ʋ aa lɩya." 30Ɛɛ rɛ baal hʋ baa, "Ma na wɩkperii ga! Ma bɩ gyɩŋ lee hʋ ʋ aa lɩya, amɛ ʋ rɛ suri ŋ sɩya. 31Á gyɩma anɩɩ Wɩɩsɩ bɩ gyegile kɩ nɩɩ wɩbɔŋyaala nyʋwa. Ʋ aa gyegili kɩ nɩɩ nala hʋ aa fá ʋ rɛ, aŋ pɛ kɩ yaa wɩya hʋ ʋ aa kyo. 32Dʋnɩya aa piile buloŋ, ma ha nɩya ba baa dɩ nal suri nal ba aa lʋla dɩ ʋ nyʋlɩma sɩya? 33Dɩ baal no fa bɩ lɩɩ Wɩɩsɩ lee, ʋ fa bɩ sɩ wuwo yaa wɩɩ buloŋ." 34Ɛɛ rɛ ba basɩ tɩya baal hʋ a baa, "Ba paalɩ kɩ lʋla ɩ dɩ ɩ yaa wɩbɔŋyaal lɛ, ka ɩ mɛ yaŋ kɩ kyɛ dɩ ɩ daga ma koo?" Ɛɛ rɛ ba kile ʋ ta ʋ lɩɩ Wɩɩkyʋwaldɩya hʋ tɩyaŋ. 35Yesu aa nɩya dɩ ba kile baal hʋ ta Wɩɩkyʋwaldɩya hʋ tɩyaŋ, ʋ mʋ kyɛ na ʋ a pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ɩ laa Nihuwobiŋ Biye hʋ wɩya di rɛ?" 36Ɛɛ rɛ baal hʋ pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Aŋnɛ rɛ gɛɛ? Daga ŋ tɩɩna, ŋ nɩhɩyawʋ, dɩ ŋ laa ʋ wɩya di." 37Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Ɩ foŋ na ʋ rɛ. Ʋ rɛ yaa nal hʋ aa basɩ wɩya ɩ lee nyɛ." 38Ɛɛ rɛ baal hʋ tuu gbinni Yesu sɩya tɩyaŋ, a kyʋwalɩ ʋ aŋ baa, "Ŋ Tɩɩna, ŋ laa ɩ di rɛ." 39Nyɛ rɛ Yesu baa, "Ŋ ko dʋnɩya rɛ dɩ dʋnɩya nala na ba wɩbɔmɔ, ka dɩ ŋ leŋ nala hʋ aa nyʋlɩma sɩyasɩ suri, ka nala hʋ mɛ aa baa dɩ ba sɩya suro dɩ ba mɛ nyʋlɩmɩ." 40Farasiima badɔmɔŋ mɛ fa aa sɩŋ doŋ, aŋ nɩɩ Yesu aa basɩ gɛɛ, ba pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ɩ bɩɩna anɩɩ á mɛ nyʋlɩma rɛ koo?" 41Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Dɩ mamaa rɛ fa nyʋlɩma, ma fa bɩ sɩ kaŋ wɩkyogii buloŋ. Amɛ ma foŋ aa baa dɩ ma aa naa nyɛ, a gyɩŋ wɩtɩɩ hʋ, ɛɛ rɛ tɩŋ ma ha we ma kyogisi tɩyaŋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\