LUKA 11

1Kyɛɛ kɩdɩgɩ Yesu sii mʋ dɩ ʋ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ lee kɩdɩgɩ tɩyaŋ. Ʋ aa kyʋwalɩ Wɩɩsɩ hʋ teŋ, ʋ hatɩnna hʋ kɩdɩgɩ basɩ tɩya ʋ a baa, "Á Tɩɩna, daga ma gɛɛ á aa sɩ kɩ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ, anɩɩ Gyɔɔŋ fa aa daga ʋ hatɩnna hʋ gɛɛ." 2Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Dɩ ma ko kɩ kyɛ dɩ ma kyʋwalɩ Wɩɩsɩ buloŋ, ma baa, "Á Kuwo Wɩɩsɩ, leŋ dɩ ɩ feŋ gyɩŋ, leŋ dɩ ɩ koro hʋ ko. 3Tɩya ma á nyʋwa kɩdiilii kyɛɛ buloŋ. 4Kpa á wɩbɔmɔ kɩ kyɛ ma anɩɩ á mɛ aa kpaa á dɔŋtɩŋsɩ wɩbɔmɔ kɩ kyɛ ba gɛɛ, aŋ lɩɩ ma wɩɩ buloŋ aa sɩ kaŋ ma we wɩbɔŋ yayɩ tɩyaŋ." 5Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ hatɩnna hʋ a baa, "Ma leŋ dɩ á kpa anɩɩ ma kɩdɩgɩ rɛ mʋʋ ʋ kyana dɩya tekere, a basɩ tɩya ʋ a baa, 'Ŋ kyana, sii kyɩma ŋ paanʋʋ gama boto. 6Ŋ kyana rɛ lɩɩ ŋmanɩɩ a ko ŋ lee tebine no, ka ŋ bɩ kaŋ kɩŋ buloŋ dɩ ŋ yaa tɩya ʋ dɩ ʋ di.' 7Ɛɛ rɛ ɩ kyana hʋ we dɩya tɩyaŋ aŋ basɩ tɩya ɩ a baa, 'Ta kɩ dɔmɩ-ŋ, ŋ dimbee lara rɛ. Ka ŋ bee ŋ balɩya buloŋ mɛ pɩŋ. Ŋ bɩ sɩ wuwo sii a yaa wɩɩ buloŋ tɩya ɩ.' 8Ŋ basɩ kɩ tɩya ma rɛ, kapuwo ʋ bɩ sɩ sii kpa paanʋʋ hʋ tɩya ɩ akuu ma aa yaa kyaŋsɩ wɩya. Amɛ ʋ sɩ sii tɩya kɩŋ hʋ buloŋ ɩ aa kyɛɛ, akuu ɩ aa bɩ fáá hɩɩsɩ aŋ sɩŋ kɩ sʋla deŋdeŋ wɩya. 9Ɛɛwɩya, ŋ basɩ kɩ tɩya ma rɛ, dɩ ɩ rɛ aa sʋl kɩŋ Wɩɩsɩ lee deŋdeŋ, ʋ sɩ kpa tɩya ɩ. Dɩ ɩ rɛ aa kyɛ kɩŋ Wɩɩsɩ lee mɛ, ɩ sɩ na ʋ. Dɩ ɩ rɛ aa ŋmaa boro hʋ, Wɩɩsɩ sɩ kaŋ suri tɩya ɩ. 10Beewɩya, nal hʋ buloŋ aa sʋl kɩna Wɩɩsɩ lee, ʋ aa tɩya ʋ rɛ. Nal hʋ mɛ buloŋ aa kyɛ kɩŋ Wɩɩsɩ lee, ʋ aa na ʋ rɛ. Nal hʋ mɛ buloŋ aa ŋmaa boro hʋ, Wɩɩsɩ aa kaŋ suri tɩya ʋ rɛ. 11Kuwo bee rɛ we daha, aa sɩ kpa dʋŋ a tɩya ɩ biye dɩ ʋ rɛ sʋla fuwonamɩya ɩ lee? 12Koo ma kɩbee rɛ sɩ kpa nʋʋma tɩya ɩ biye, dɩ ʋ rɛ sʋla gyihal ɩ lee? 13Dɩ mamaa yaŋ aa yaa nɩbɔmɔ rɛ gyɩŋ ma aa sɩ kpa kɩweliye tɩya ma biisi. Ɛɛ rɛ ma Kuwo Wɩɩsɩ aa yaa wɩweliye buloŋ tɩɩna, a we Wɩɩsɩbee tɩyaŋ, kɛ sɩ yaa ʋ bɩ kpaa Wiyesi Welii hʋ kɩ tɩya nala hʋ aa sʋla ʋ kɩ kyɛ." 14Yesu gyɩ kile gyɩŋbɔŋ kɩ ta baal kɩdɩgɩ tɩyaŋ nɛ. Gyɩna hʋ aa lɩɩ ko teŋ, baal hʋ wuwo kɩ basɩ wɩya, beewɩya gyɩna hʋ fa leŋ ʋ ganɩya rɛ. Wɩɩ no gyɩ yaa gyamaa hʋ buloŋ aa laŋŋa doŋ wɩkperii rɛ. 15Amɛ nala hʋ badɔmɔŋ baa dɩ gyɩŋbɔmɔ kuwori hʋ ba aa yɩrɩ Bɛlizebul lɛ tɩya ʋ dee dɩ ʋ kɩ kile gyɩŋbɔmɔ gɛɛ. 16Nala hʋ badɔmɔŋ mɛ kɩ kyɛ dɩ ba magɩsɩ Yesu. Ɛɛ rɛ ba baa dɩ ʋ yaa wɩmagɩl dɩ ba na, a gyɩma anɩɩ Wɩɩsɩ rɛ tɩya ʋ dee ʋ kɩ yaa gɛɛ. 17Yesu wuwo gyɩŋ ba tɩbɩɩna a basɩ tɩya ba a baa, "Dɩ paalʋʋ nala rɛ we doŋ a bɩ kaŋ nyʋʋdɩgɩ, ba paalʋʋ hʋ sɩ tele. Dɩ nɩmmabalɩya mɛ rɛ we doŋ a bɩ kaŋ nyʋʋdɩgɩ, ba dɩya sɩ tele. 18Ɛɛwɩya, dɩ Sɩtaanɩ nala rɛ we doŋ a gʋla kɩ kaa dɔmɔŋ, Sɩtaanɩ koro hʋ mɛ bɩ sɩ sɩŋ." 19"Na ma baa dɩ Bɛlizebul lɛ tɩya ŋ dee ŋ kaŋ kɩ kile gyɩŋbɔmɔ nala tɩyaŋ. Dɩ gɛɛ rɛ yaa wɩtɩɩ, kɩbee rɛ yaŋ tɩya ma hatɩnna mɛ dee ba kɩ kile gyɩŋbɔmɔ nala tɩyaŋ? Ma hatɩnna no tɩɩ daga anɩɩ ma yaa wɩnyɩyɛla rɛ. 20Amɛ Wɩɩsɩ dee rɛ ŋ kɛ kaŋ kɩ kile gyɩŋbɔmɔ nala tɩyaŋ. Wɩɩ no rɛ yaŋ daga anɩɩ Wɩɩsɩ koro hʋ teŋ we ma tɩyaŋ nɛ. 21Dɩ gaduwogi rɛ vʋwa ʋ tʋwanɩ, a hɔŋ pɔ ʋ dɩya, nal buloŋ bɩ sɩ wuwo gyʋʋ dɩya hʋ a kpa kɩŋ buloŋ. 22Amɛ dɩ nal mɛ aa deye te ʋ rɛ ko kyigi ʋ, ʋ aa kaŋ ʋ balaala hʋ buloŋ tɩyaŋ ʋ fa aa kpaa ʋ bayɩyɛla we rɛ ʋ laa, aŋ paa ʋ kɩna hʋ buloŋ mʋ dɩ ʋ bee ʋ kyaŋsɩ kaŋ kpaa dɔmɔŋ. 23Nal hʋ buloŋ aa bɩ yaa ŋ nal, ʋ tɩɩna lɩɩ ŋ hal lɛ. Nal hʋ mɛ buloŋ aa bɩ pɛɛ ŋ tɩyaŋ dɩ á kaŋ nala kɩ laŋŋɩ, ʋ tɩɩna ŋmaa pɩsa kɩ ta rɛ." 24Ɛɛ rɛ Yesu bɩl basɩ tɩya nala hʋ a baa, "Dɩ gyɩŋbɔŋ nɛ ko lɩɩ nal tɩyaŋ, ʋ aa mʋ gɔllɩ taŋhahɩlɩɩ tɩyaŋ nɛ a kɩ kyɛ liwiyesii. Dɩ ʋ rɛ ko bɩ naa lee, ʋ aa basɩ tɩya ʋ tɩɩ rɛ a baa, 'Ŋ sɩ mɩɩgɩ mʋ lee hʋ ŋ aa lɩya.' 25Dɩ ʋ rɛ ko mɩɩgɩ mʋ a na dɩ bisiŋ tuwo dɩya hʋ tɩyaŋ, ka ba marɩ ʋ buloŋ weliŋ, 26ʋ aa mɩɩgɩ lɩɩ rɛ, a kaŋ gyɩŋbɔmɔ bapɛ, kɩna mɛ aa bɔmɔ te ʋ tɩɩ, ba ko gyʋʋ a pɛ ʋ tɩyaŋ. Ɛɛ tɩyaŋ nɛ ba yaŋ sɩ lɔrɩ nal hʋ tɩyaŋ a te buŋbuŋ hʋ." 27Yesu aa basɩ gɛɛ teŋ, dɩ haaŋ kɩdɩgɩ mɛ we nɩgyamaa hʋ tɩyaŋ a faasɩ basɩ tɩya ʋ a baa, "Nyusʋŋtɩɩna rɛ yaa haaŋ hʋ aa lʋla ɩ, a dɩyɛsɩ ɩ." 28Ɛɛ rɛ Yesu mɩɩgɩ basɩ tɩya ʋ a baa, "Ɛɛ daa! Amɛ nyusʋŋtɩmma rɛ yaa nala hʋ aa nɩɩ Wɩɩsɩ wɩya, a kɩ tɩŋ ba." 29Nala aa gol Yesu gɛɛ, ʋ basɩ tɩya ba a baa, "Ma gyɩnaŋ nala bɔmɔ rɛ kɩŋkaŋ. Ma baa dɩ ŋ yaa wɩmagɩl dɩ ma na a gyɩma anɩɩ ŋ dee hʋ lɩɩ Wɩɩsɩ lee rɛ. Ŋ bɩ sɩ yaa gɛɛ. Wɩmagɩl hʋ ma aa kyɛ, ma bɩ sɩ na ʋ, see wɩmagɩl hʋ Wɩɩsɩ gyɩ aa yaa ʋ tɩŋdaal Gyoona tɩyaŋ. 30Ɛɛ hʋ Wɩɩsɩ tɩŋdaal Gyoona gyɩ aa yaa magɩl a tɩya Ninive tɩmma, ɛɛ tɩɩ rɛ Mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye mɛ sɩ yaa magɩl a tɩya gyɩnaŋ nala. 31Haaŋ kɩdɩgɩ rɛ gyɩ dii paalʋʋ kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Siiba koro. Dʋnɩya sarɩya hʋ kyɛdiilii, haaŋ no sɩ kpa kyogisi tɩya ma gyɩnaŋ nala. Beewɩya, ʋ paalʋʋ bee Iziral paalʋʋ gyɩ boliye rɛ weliŋ, ka ʋ gyɩ sii mʋ doŋ dɩ ʋ gyegili nɩɩ wɩgyʋŋ hʋ Iziral kuwori Solomɔn aa kana a kɩ daga nala. Ŋ basɩ kɩ tɩya ma rɛ anɩɩ nal lɛ we ma tɩyaŋ daha a te Solomɔn, ka ma bɩ yaa siri dɩ ma gyegili nɩɩ ʋ nyʋwa. 32Dʋnɩya sarɩya kyɛdiilii, Ninive nala mɛ sɩ sii a kpa kyogisi a tɩya ma weliŋ. Saŋa hʋ tɩyaŋ Gyoona gyɩ aa mʋ basɩ Wɩɩsɩ wɩya tɩya Ninive nala, ba gyɩ bɩrɩma lɩɩ ba wɩbɔmɔ tɩyaŋ nɛ aŋ tɩŋ Wɩɩsɩ. Ŋ basɩ kɩ tɩya ma rɛ anɩɩ nal lɛ we ma tɩyaŋ a te Gyoona, ka ma bɩ yaa siri dɩ ma gyegili nɩɩ ʋ nyʋwa." 33Ɛɛ rɛ Yesu bɩl daga ba a baa, "Nal buloŋ bɩ sɩ nyɔgɔ fɩŋtɩna ʋ dɩya tɩyaŋ, aŋ kpa faŋa, koo a kpa gbaha kyige tɔ. Ʋ aa kpa dɩ ʋ saga fɩŋtɩŋdaaŋ nyuu tɩyaŋ nɛ dɩ ʋ kyaanɩ dɩya hʋ tɩyaŋ a tɩya nala hʋ buloŋ aa ko kɩ gyʋʋ. 34Ɩ sɩya rɛ yaa ɩ teŋ kyaanʋʋ. Dɩ ɩ sɩya rɛ weliye, ɩ teŋ buloŋ aa kaŋ kyaanʋʋ rɛ, amɛ dɩ ɩ sɩya rɛ bɩ weliye, ɩ teŋ buloŋ we bilhuu tɩyaŋ nɛ. 35Ma pɔ dɩ kyaanʋʋ hʋ ma aa kana ta ko bɩrɩmɩ bilhuu. 36Dɩ ɩ teŋ buloŋ nɛ kaŋ kyaanʋʋ, dɩ ɩ lee buloŋ mɛ tuwo bilhuu tɩyaŋ, ɩ teŋ lee buloŋ sɩ we kyaanʋʋ tɩyaŋ, anɩɩ fɩŋtɩna aa kyaanɩ we ɩ tɩyaŋ gɛɛ." 37Yesu aa basɩ wɩya no ko teŋ, ɛɛ rɛ Farasii kɩdɩgɩ yɩrɩ ʋ dɩ ʋ ko ʋ dɩya a di kɩna. Ɛɛ rɛ Yesu mʋ hɔŋ dɩ ʋ di kɩdiiliye hʋ, aŋ bɩ sɔŋ nɩɩ anɩɩ ba lesiri aa daga gɛɛ, aŋ kɩ di kɩna hʋ. 38Farasii hʋ aa naa gɛɛ, ʋ nyʋwa fɩyɛlɩ. 39Ɛɛ rɛ á Tɩɩna Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Mamaa Farasiima, ma aa sasɩ ma gbaŋsɩ abee ma nɩɩnyʋwagbaŋbiisi hala rɛ ba weliye, aŋ bee sasɩ ba tɩsɩ kɛ, ka ba tɩsɩ buloŋ birisi. Ma kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ nɩɩnyʋwagbaŋbiisi abee gbaŋsɩ no. Ma tenni rɛ weliye, amɛ ma tɩsɩ kɛ tɩyaŋ, ma kaŋ tɩhɔllʋʋ rɛ abee tɩbɩɩŋbɔmɔ. 40Ɛɛ dɔŋ bambugo! Wɩɩsɩ hʋ aa marɩ ma teŋbiye, ʋ rɛ marɩ ma tɩsɩ mɛ. 41Dɩ mamaa rɛ aa kyɛ dɩ ma tɩsɩ pʋllɩ, ma kpa gbaŋsɩ hʋ tɩya kɩna tɩya nyaaba. 42Mamaa Farasiima, ma sɩ na tʋwara yʋga! Paaponni hʋ buloŋ ma aa kpa we kɩdiiliye tɩyaŋ ba sʋwala sʋma, ma aa kaŋ ba kpaa leye fi rɛ, a kpa lɩdɩgɩ sʋla Wɩɩsɩ. Ma aa yaa wɩmʋlla no buloŋ nɛ, aŋ aa vɩya wɩtɩɩ ŋmanɩɩ hʋ kɛ, a bɩ kyo Wɩɩsɩ mɛ. Ma aa kaŋ ma kɩna kpaa leye fi fi, a kpa lɩdɩgɩ tɩya Wɩɩsɩ gɛɛ, ʋ yaa wɩwelii rɛ, amɛ ɛɛ bɩ daga anɩɩ ma vɩya wɩkaalɩya hʋ kɛ ta. 43Mamaa Farasiima, ma sɩ na tʋwara yʋga! Dɩ mamaa rɛ ko gyʋʋ wɩɩkyʋwaldɩɩsɩ, ma aa kɩ kyɛ nɩbala nɩhɔnɩya rɛ dɩ ma hɔŋ. Dɩ mamaa rɛ ko gyʋʋ gyamaa tɩyaŋ mɛ, ma aa kɩ kyɛ dɩ nal nal buloŋ yʋwɔgɩ kɩ kyʋwalɩ ma rɛ abee gyɩrɩma. 44Ma sɩ na tʋwara yʋga! Ma kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ bilni bee taŋha aa pɩŋ maga dɔmɔŋ, nala bɩ gyɩma aŋ kɩ vala ba nyuu, a kyogi ba sɩna." 45Yesu aa basɩ gɛɛ teŋ, Wɩɩsɩ teŋ dɩdagɩl kɩdɩgɩ basɩ tɩya ʋ a baa, "Nɩhɩyawʋ, ɩ aa ko kɩ basɩ wɩya no, ɩ aa kɩ tʋʋsɩ ma mɛ rɛ gɛɛ." 46Ɛɛ rɛ Yesu bɩl baa, "Mamaa Wɩɩsɩ Teŋ dɩdagɩla mɛ, ma sɩ na tʋwara yʋga. Ma aa kpa kyʋgɩyoho rɛ a kyʋgɩ nala, ba bɩl lɔlɔ ba kyʋŋ. Aŋka ma tɩɩ mɛ bɩ sɩ laa nyʋwa pɛ ba tɩyaŋ mʋhʋ mɛ dɩ ba wuwo kyʋŋ kyʋgɩsɩ hʋ. 47Ma sɩ na tʋwara yʋga! Ma aa saa bilweliye rɛ a we Wɩɩsɩ tɩŋdaala hʋ tɩɩ ma naabaala aa kpʋwa. 48Nyɛ daga anɩɩ ma laa di anɩɩ wɩɩ hʋ ma naabaala aa yaa kpaa ŋmanɩɩ rɛ. Beewɩya, ba kpʋʋ Wɩɩsɩ tɩŋdaala hʋ rɛ, ma mɛ saa bilni we ba. 49Wɩɩ no wɩya, Wɩɩsɩ wɩgyʋŋ tɩyaŋ, ʋ basa rɛ a baa, 'Ŋ sɩ ta ŋ tɩŋdaala abee ŋ kpambɩsɩ dɩ ba mʋ ba lee. Ba sɩ kpʋ ba badɔmɔŋ aŋ dɔgɩsɩ ba badɔmɔŋ mɛ.' 50Wɩɩsɩ sɩ dɔgɩsɩ gyɩnaŋ nala akuu Wɩɩsɩ tɩŋdaala hʋ ba aa kpʋwa a lɩɩ dʋnɩya piili tɩyaŋ buloŋ wɩya, 51a lɩɩ saŋa hʋ ba aa kpʋʋ Abɛl a kaŋ mʋ pele saŋa hʋ ba aa kpʋʋ Zakarɩya Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ gyaŋwuwo tɩyaŋ, kogu hʋ tɩyaŋ ba aa kpa kɩna a lɩɩ wɩɩsʋlɩɩ kɩ tɩya Wɩɩsɩ abee Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ tɩɩ paga tɩyaŋ. Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, Wɩɩsɩ sɩ dɔgɩsɩ gyɩnaŋ nala buloŋ kɩŋkaŋ akuu nala no buloŋ wɩya. 52Mamaa Wɩɩsɩ Teŋ dɩdagɩla, ma mɛ sɩ na tʋwara yʋga! Ma kaŋ dɩya hʋ nala aa sɩ gyʋʋ a na wɩgyʋŋ lara rɛ, aŋ lɩɩ saafɩɩbiye hʋ faŋa. Ma tɩɩ bee kyɛ dɩ ma gyʋʋ dɩya hʋ aŋ pɔ dɩ nala hʋ aa kyɛ dɩ ba gyʋʋ mɛ ta gyʋwa." 53Yesu aa basɩ wɩya no tɩya ba ko teŋ, aŋ kɩ lɩɩ, Wɩɩsɩ teŋ dɩdagɩla hʋ abee Farasiima hʋ piili kɩ basɩ ʋ wɩya abee baaŋ, a kɩ pɩyɛsɩ ʋ wɩgyamaa. 54Beewɩya ba fa aa kyɛ dɩ ʋ baaŋ sii rɛ dɩ ʋ basɩ wɩɩ kyogi Wɩɩsɩ mɩrɩsɩ hʋ, dɩ ba tɩŋ doŋ kana ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\