LUKA 13

1Yesu ha gyɩ aa basɩ wɩya kɩ tɩya nala hʋ gɛɛ rɛ, nala badɔmɔŋ basɩ tɩya ʋ gɛɛ hʋ Pilato gyɩ aa leŋ ba kpʋ Galili tɩmma badɔmɔŋ. Galili tɩmma no gyɩ aa kyʋwalɩ Wɩɩsɩ rɛ, a kpa kɩna kɩ sʋla Wɩɩsɩ, ka Pilato gyɩ kpʋ ba. 2Ɛɛ rɛ Yesu pɩyɛsɩ ba a baa, "Ma bɩɩna anɩɩ gɛɛ hʋ Pilato gyɩ aa kpʋʋ Galili tɩmma no daga anɩɩ ba aa rɛ yaa wɩbɔmɔ a te Galili tɩmma buloŋ koo? 3Aayɩ, ɛɛ daa. Dɩ mamaa rɛ bɩ bɩrɩma lɩɩ ma wɩbɔmɔ tɩyaŋ, ma buloŋ mɛ sɩ sʋba. 4Ka dɩɩdolii hʋ gyɩ aa tele ŋmaa nala fi abee kyori hʋ kpʋ Silom tɩyaŋ, ma bɩɩna anɩɩ ba aa rɛ yaa wɩbɔmɔ a te nala hʋ buloŋ gyɩ aa we Gyerusalɛm tɩyaŋ koo? 5Aayɩ, ɛɛ daa. Ma leŋ dɩ ŋ basɩ tɩya ma, dɩ ma bɩ bɩrɩma lɩɩ ma wɩbɔmɔ tɩyaŋ, ma buloŋ mɛ sɩ sʋba." 6Ɛɛ rɛ Yesu maga namaga tɩya ba a baa, "Baal kɩdɩgɩ rɛ gyɩ pɔɔ tutogo ʋ baga tɩyaŋ. Nyɛ rɛ kyɛɛ kɩdɩgɩ ʋ mʋ dɩ ʋ tɔrɩ ʋ nɔnɔ dɩ tɩya hʋ bɩ nɔnɔ. 7Ɛɛ rɛ ʋ basɩ tɩya ʋ bagɩdaal hʋ a baa, 'Bɩsɩ boto rɛ nyɛ tɩya no aa bɩ nɔnɔ. Ʋ maga dɩ ɩ ŋmana ʋ ta rɛ, beewɩya ʋ sɩŋ tɔ lee waasʋ rɛ.' 8Doŋ nɛ bagɩdaal hʋ basɩ tɩya ʋ a baa, 'Ŋ nɩhɩyawʋ, leŋ dɩ ʋ ha sɩŋ bɩndɩgɩ pɛ dɩ á na. Ŋ sɩ hulo baarɩ ʋ memii, a we nɔbɩŋ. 9Bɩna dɩɩlaŋ dɩ ʋ rɛ ko nɔnɔ, ʋ yaa wɩwelii rɛ. Amɛ dɩ ʋ rɛ ko bɩ nɔnɔ, ɛɛ kɛ ɩ sɩ wuwo leŋ dɩ ŋ ŋmaŋ ta."' 10Kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ kɩdɩgɩ Yesu gyɩ aa daga nala Wɩɩsɩ wɩya gyuuma wɩɩkyʋwaldɩya tɩyaŋ nɛ. 11Dɩ haaŋ kɩdɩgɩ mɛ gyɩ we doŋ. Gyɩŋbɔŋ nɛ gyɩ kana ʋ, a kpa wɩɩla we ʋ, ʋ wɩɩlɩ gɛɛ bɩsɩ fi abee kyori. Wɩɩla hʋ gyɩ leŋ ʋ gʋla rɛ, a bɩ wuwo sii sɩŋ kɩ tannɩ. 12Yesu aa naa haaŋ hʋ, ʋ yɩrɩ ʋ a baa, "Haŋtolibiye, ɩ wɩɩla hʋ lɩɩ ɩ tɩyaŋ nɛ." 13Ɛɛ rɛ ʋ kpa ʋ nosi a dɔbɔ haaŋ hʋ tɩyaŋ. Haaŋ hʋ tɩɩ sii tannɩ haŋ lagɩlagɩbiye hʋ, aŋ kɩ dannɩ Wɩɩsɩ. 14Ɛɛ rɛ wɩɩkyʋwaldɩya hʋ nɩhɩyawʋ na baaŋ Yesu nyuu tɩyaŋ akuu ʋ aa tɩɩbɩ nala Kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ wɩya. Aŋ mɩɩgɩ basɩ tɩya nala hʋ a baa, "Kyɛyɛ badʋ rɛ we doŋ a maga dɩ á kpa kɩ tʋŋ tʋma. Kyɛyɛ no badʋ kɩdɩgɩ buloŋ tɩyaŋ, ma sɩ wuwo ko dɩ ba tɩɩbɩ ma, amɛ kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ kɛ daa." 15Ɛɛ rɛ á Tɩɩna Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Ɛɛ dɔŋ minaafigi tɩmma! Ma kɩbee rɛ we doŋ aa bɩ sɩ puri ʋ nɔpalɩya koo ʋ kokumo a kaŋ mʋ dɩ ba nyʋwa nɩɩ Kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ? 16Haaŋ no yaa Abɩraham doho nal lɛ. Sɩtaanɩ kana ʋ vʋwa biŋ bɩsɩ fi abee kyori. Ʋ yaŋ bɩ maga dɩ á laa ʋ ta Kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ koo?" 17Yesu aa basɩ gɛɛ, hɩɩsɩ kaŋ ʋ dɔmɔ hʋ buloŋ, aŋka nɩkaalɩya hʋ kɛ tenni fɩyɛlɩ wɩmagɩla hʋ Yesu aa yaa wɩya. 18Ɛɛ rɛ Yesu pɩyɛsɩ nala hʋ a baa, "Ɛɛ rɛ Wɩɩsɩ koro hʋ kɩɩ? Bekiŋ nɛ ŋ sɩ kpa ʋ magɩsɩ? 19Ʋ kɩɩ kɩdoho kɩdɩgɩ bii aa muro kɩŋkaŋ nɛ ba kɩ yɩrɩ masɩtadɩ. Baal kɩdɩgɩ kpa doho ʋ baga tɩyaŋ. Ʋ nyʋ, a waa, a bɩrɩmɩ tɩɩbal. Ɛɛ rɛ digibiisi ko sʋwa ba gyannɩ ʋ naasɩ tɩyaŋ." 20Ɛɛ rɛ Yesu bɩl pɩyɛsɩ ba a baa, "Bekiŋ nɛ ŋ bɩl sɩ kpa Wɩɩsɩ koro hʋ magɩsɩ? 21Wɩɩsɩ koro hʋ kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ sɩbʋl haaŋ aa kpaa we paanʋʋ muŋ kʋrʋba bʋto tɩyaŋ. Mʋhʋ ko kɩ pɛ dɩ paanʋʋ muŋ hʋ sii pʋwarɩ su tahaŋbal." 22Yesu gyɩ sii kɩ mʋ Gyerusalɛm nɛ, a gɔllɩ tɩŋ tɔnɩ hʋ buloŋ aa we doŋ dɩɩlaŋ, a kɩ daga nala Wɩɩsɩ wɩya. 23Ɛɛ rɛ nal kɩdɩgɩ ko pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Á Tɩɩna, nala baŋmana dʋŋ nɛ Wɩɩsɩ sɩ laa ta koo nɩgyamaa rɛ ʋ sɩ laa ta?" 24Nyɛ rɛ Yesu basɩ tɩya nala hʋ a baa, "Dɩ mamaa rɛ aa kyɛ dɩ ma gyʋʋ Wɩɩsɩ koro hʋ, ma yaa sɩfɩyaŋ a wuwo tɩŋ dimbeenyʋwa hʋ aa bɩ gyalɩya a gyʋʋ. Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, nala yʋga sɩ lʋga dɩ ba tɩŋ doŋ gyʋʋ, amɛ ba bɩ sɩ wuwo. 25Kyɛɛ kɩdɩgɩ dɩya hʋ tɩɩna sɩ kaŋ ʋ dimbee tɔ. Ka dɩ ma ko sɩŋ gyaŋhala tɩyaŋ, a kɩ ŋmaa boro hʋ a baa, 'Á Tɩɩna, kaŋ dimbeenyʋwa hʋ suri tɩya ma.' Doŋ tɩyaŋ nɛ ʋ sɩ basɩ tɩya ma a baa, 'Ŋ kɛ bɩ gyɩŋ ma lee buloŋ tɩyaŋ.' 26Ɛɛ rɛ ma mɛ sɩ basɩ tɩya ʋ a baa, 'Á beel-ɩ buloŋ nɛ fa we doŋ, a laŋŋɩ kɩ di kɩna. Ɩ gba daga ma wɩya yʋga á bee tɩyaŋ mɛ.' 27Ɛɛ rɛ ʋ bɩl sɩ basɩ tɩya ma a baa, 'Ŋ baa ŋ bɩ gyɩŋ lee hʋ ma aa lɩya. Ma fasɩ lɩɩ ŋ sɩya tɩyaŋ. Ɛɛ dɔŋ nɩbɔmɔ!' 28Kyɛɛ kɩdɩgɩ ma sɩ na Abɩraham abee Azɩkɩ abee Gyeekɔbɩ, abee Wɩɩsɩ tɩŋdaala buloŋ, dɩ ba hɔŋ Wɩɩsɩ koro hʋ tɩyaŋ, ka dɩ ma kɛ sɩŋ gyaŋhal tɩyaŋ. Ɛɛ tɩyaŋ nɛ ma sɩ wii sɩnɩɩl, a kyaŋ ma nyɩŋa, aŋ bɩ sɩ wuwo gyʋʋ doŋ. 29Nala sɩ lɩɩ dʋnɩya logiŋ logiŋ buloŋ a gyʋʋ Wɩɩsɩ koro hʋ, a hɔŋ kɩ di kɩna aŋ kɩ gbɩyalɩ. 30Wɩtɩɩ rɛ, nala aa yaa nɩbiisi gyɩnaŋ, ba sɩ mɩɩgɩ ko yaa nɩbala, ka dɩ nala mɛ aa yaa nɩbala gyɩnaŋ mɩɩgɩ ko yaa nɩbiisi." 31Saŋa no tɩɩ tɩyaŋ nɛ Farasiima badɔmɔŋ mʋ Yesu lee, a basɩ tɩya ʋ a baa, "Ʋ maga dɩ ɩ lɩɩ Galili paalʋʋ tɩyaŋ nɛ, beewɩya Kuwori Hɛrɔtɩ aa kyɛ dɩ ʋ kpʋ ɩ rɛ." 32Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ma mʋ basɩ tɩya haŋ badarɩ hʋ, dɩ ŋ aa kile gyɩŋbɔmɔ rɛ nala tɩyaŋ, aŋ kɩ tɩɩbɩ nala mɛ daha gyɩnaŋ abee kyiye, dɩ kyiyetuwo rɛ ŋ sɩ teŋ ŋ tʋma. 33Abee gɛɛ buloŋ, ʋ maga dɩ ŋ we ŋmanɩɩ tɩyaŋ nɛ gyɩnaŋ abee kyiye abee kyiyetuwo buloŋ, a kɩ mʋ Gyerusalɛm. Beewɩya, ka doŋ dʋŋ tɩyaŋ nɛ ba foŋ kɩ kpʋ Wɩɩsɩ tɩŋdaala buloŋ. 34O! Gyerusalɛm tɩmma! Mamaa rɛ aa kpʋ Wɩɩsɩ tɩŋdaala hʋ buloŋ, aŋ paa bʋwa kɩ yaga nala hʋ buloŋ Wɩɩsɩ aa tɩma dɩ ba ko ma lee. Ŋ lʋga rɛ dɩ ŋ fa kaŋ ma buloŋ ko laŋŋɩ dɔmɔŋ, a kyige tɔ ma anɩɩ gyimii aa kyige tɔ ʋ biisi gɛɛ, ka ma bɩ laa. 35Ɛɛwɩya, Wɩɩsɩ baanɩ ma bee tɩya ma rɛ. Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, ma bɩl bɩ sɩ na ŋ a kaŋ kɩ mʋ kyɛɛ hʋ ma aa sɩ na ŋ a baa, 'Wɩɩsɩ sɩ kyiyeli nal hʋ aa ko á Tɩɩna Wɩɩsɩ feŋ tɩyaŋ."'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\