LUKA 14

1Kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ kɩdɩgɩ, Yesu mʋ dɩ ʋ di kɩna Farasiima nɩhɩyawʋ kɩdɩgɩ dɩya tɩyaŋ. Ɛɛ rɛ nala hʋ buloŋ gyɩ aa we doŋ lɩɩ sɩya pɔ ʋ tɩyaŋ, a kɩ deŋ dɩ ba na wɩɩ hʋ ʋ aa sɩ yaa. 2Dɩ baal kɩdɩgɩ naasɩ bee ʋ nosi buloŋ aa pʋʋsa mɛ gyɩ we doŋ. Ɛɛ rɛ ʋ sii kpa mʋ Yesu lee. 3Doŋ nɛ Yesu pɩyɛsɩ Wɩɩsɩ Teŋ dɩdagɩla abee Farasiima hʋ a baa, "Wɩɩsɩ mɩrɩsɩ hʋ tɩya ŋmanɩɩ dɩ á kɩ tɩɩbɩ nala Kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ koo gɛɛ ŋmanɩɩ tuwo?" 4Ba buloŋ tallɩ ba nyʋʋsɩ. Ɛɛ rɛ Yesu kaŋ baal hʋ, a tɩɩbɩ ʋ aŋ leŋ ʋ mʋ dɩya. 5Ɛɛ rɛ ʋ bɩl pɩyɛsɩ ba a baa, "Ma kɩbee biye koo ʋ nʋhʋ rɛ sɩ tele kɔlʋŋ tɩyaŋ Kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ, dɩ ʋ tɩɩna vɩya ʋ lɩyɩ?" 6Ʋ aa basɩ nyɛ, ba kɩdɩgɩ buloŋ bɩ wuwo laa wɩɩ basɩ. 7Doŋ nɛ Yesu na dɩ nala hʋ ba aa yɩra ko gyʋʋ bagɩsɩ lɩɩ nɩbala lɩhɔnɩya a kɩ hɔŋ. Ɛɛ rɛ ʋ maga namaga no tɩya ba a baa, 8"Dɩ ba yɩrɩ ɩ dɩ ɩ ko laŋŋɩbal, ta laa sɩya mʋ bagɩsɩ lɩɩ nɩbal lɩhɔnɩɩ a hɔŋ. Kapuwo ba yɩrɩ nal mɛ aa te ɩ rɛ dɩ ʋ ko laŋŋʋʋ hʋ. 9Ɛɛwɩya, nal hʋ aa yɩrɩ ma sɩ wuwo ko basɩ tɩya ɩ a baa, 'Sii ka dɩ nal no hɔŋ ɩ lɩhɔnɩɩ hʋ.' Dɩ gɛɛ rɛ yaa, ɩ sɩ na dɩ ʋ yaa ɩ hɩɩsɩ, beewɩya, ɩ aa mɩɩgɩ ɩ mʋ hɔŋ nɩbiisi lɩhɔnɩɩ rɛ. 10Ɛɛwɩya, dɩ ba aa rɛ ko yɩrɩ ɩ dɩ ɩ ko laŋŋɩbal, dɩ ɩ ko mʋ, laasɩya mʋ hɔŋ nɩbiisi lɩhɔnɩɩ. Dɩ nal hʋ aa yɩrɩ ɩ hʋ rɛ ko na ɩ, ʋ sɩ basɩ tɩya ɩ a baa, 'Ŋ kyana, sii ko hɔŋ lɩhɔŋwelii no.' Dɩ ʋ rɛ yaa gɛɛ, ʋ tɩya ɩ yohuŋ nɛ gɛɛ nala hʋ buloŋ sɩya tɩyaŋ. 11Nal hʋ buloŋ aa gyigisi ʋ tɩɩ, Wɩɩsɩ sɩ kana ʋ hʋwɔlɩ. Nal hʋ mɛ aa kaŋ ʋ tɩɩ kɩ hʋwɔlɩ, Wɩɩsɩ sɩ kpa ʋ yohuŋ." 12Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya nal hʋ aa yɩrɩ ʋ dɩ ʋ ko di kɩdiiliye hʋ a baa, "Dɩ ɩ rɛ ko yaa kɩdiiliye, ta yɩrɩ ɩ kyaŋsɩ koo ɩ naabalɩya, koo ɩ lʋlla, koo ɩ dɔŋtɩŋsɩ kɩna tɩmma. Beewɩya ba mɛ sɩ wuwo maakyiye yɩrɩ ɩ dɩ ɩ ko di kɩdiiliye ba lee a tuŋ ɩ kyɩŋ. 13Dɩ ɩ ko baa ɩ yɩrɩ nala dɩ ba ko gbɩyalɩ gbɩyala, a di kɩdiiliye, yɩrɩ nyaaba abee gbarɩga abee nala naasɩ koo nosi aa sʋba abee nyʋlɩma buloŋ. 14Dɩ ɩ rɛ yaa gɛɛ, Wɩɩsɩ mɛ sɩ pɛ ɩ tɩyaŋ, beewɩya ba aa rɛ bɩ sɩ wuwo tuŋ ɩ kyɩŋ. Wɩɩsɩ sɩ tuŋ ɩ kyɩŋ kyɛɛ hʋ tɩpʋlʋŋ tɩmma aa sɩ sii sʋʋ tɩyaŋ." 15Yesu aa basɩ wɩɩ no, ɛɛ rɛ nala hʋ aa hɔŋ kɩ di kɩna hʋ kɩdɩgɩ basɩ tɩya ʋ a baa, "Nyusʋŋtɩmma rɛ yaa nala hʋ aa sɩ di kɩna Wɩɩsɩ koro hʋ tɩyaŋ." 16Ɛɛ rɛ Yesu maga namaga no a baa, "Baal kɩdɩgɩ rɛ gyɩ sii yɩrɩ laŋŋɩbal, a leŋ ba yaa kɩdiiliye su lee buloŋ. 17Kɩdiiliye hʋ gyɩ aa ko yaa siri, ʋ tɩŋ ʋ tʋŋtʋnna kɩdɩgɩ dɩ ʋ mʋ basɩ tɩya nala hʋ ʋ aa yɩra anɩɩ wɩɩ buloŋ yaa siri rɛ, dɩ ba kɩ ko. 18Ʋ aa mʋʋ yɩrɩ ba, ba buloŋ vɩya, ka kɩdɩgɩ buloŋ kɩ daga wɩɩ hʋ aa tɩŋ ʋ bɩ sɩ wuwo mʋ. Laa sɩya nal hʋ baa, 'Baga rɛ ŋ yɔbɔ a kɩ kyɛ dɩ ŋ mʋ na. Ɛɛwɩya, ŋ aa sʋla ɩ rɛ, ŋ bɩ sɩ wuwo ko.' 19Kɩdɩgɩ mɛ baa, 'Nɔpalɩya tʋŋnyʋwa bʋnɔŋ nɛ ŋ yɔbɔ a kɩ kyɛ dɩ ŋ kaŋ mʋ pala na. Ɛɛwɩya, sʋlɩɩ rɛ, ŋ mɛ bɩ sɩ wuwo ko.' 20Kɩdɩgɩ tɩɩna mɛ baa, 'Kyɛɛ no rɛ ŋ kpaa haaŋ. Ɛɛ wɩya ŋ mɛ bɩ sɩ wuwo ko.' 21Ɛɛ rɛ tʋŋtʋnnɩ hʋ mɩɩgɩ mʋ basɩ tɩya ʋ nɩhɩyawʋ hʋ. Ʋ aa nɩɩ gɛɛ, ʋ baaŋ sii kɩŋkaŋ. Ɛɛ rɛ ʋ bɩl basɩ tɩya ʋ a baa, 'Lɩɩ lagɩlagɩ, a mʋ ŋmaŋbala hʋ nyʋʋsɩ abee bee hʋ tɩyaŋ ŋmaŋbiisi buloŋ, a yɩrɩ nyaaba abee gbarɩga abee nyʋlɩma, abee nala hʋ naasɩ abee ba nosi aa sʋba buloŋ.' 22Lagɩlagɩ dɩ tʋŋtʋnnɩ hʋ lɩya rɛ, a yɩrɩ nala hʋ buloŋ ba ko gyʋʋ. Ka ʋ gyʋʋ basɩ tɩya ʋ nɩhɩyawʋ hʋ anɩɩ nala hʋ ko rɛ, dɩ amɛ lee ha kaa rɛ. 23Ɛɛ rɛ ʋ nɩhɩyawʋ hʋ bɩl basɩ tɩya ʋ a baa, 'Bɩl lɩɩ mʋ bagɩsɩ ŋmaŋsɩ abee bagɩsɩ hʋ tɩɩ, a yɩrɩ nala dɩ ba ko gyʋʋ, dɩ dɩya hʋ su.' 24Ŋ basɩ kɩ tɩya ma rɛ, nala hʋ ŋ aa laa sɩya yɩrɩ hʋ, ba kɩdɩgɩ buloŋ nyʋwa paalɩ bɩ sɩ dige kɩdiiliye no." 25Yesu bɩl aa lɩɩ kpa ŋmanɩɩ kɩ mʋ, nɩgyamaa sii paa tɩŋa ʋ hal. Nyɛ rɛ ʋ mɩɩgɩ basɩ tɩya ba a baa, 26"Dɩ nal buloŋ nɛ sɩ ko ŋ lee, see dɩ ʋ tɩɩna kyo ŋ a te gɛɛ ʋ aa kyo ʋ kuwo abee ʋ naa, abee ʋ haaŋ bee ʋ balɩya, abee ʋ naabalɩya abee ʋ tɩɩ. Dɩ gɛɛ daa, ʋ bɩ sɩ wuwo yaa ŋ hatɩnnɩ. 27Nal hʋ buloŋ aa bɩ kpaa ʋ tɩɩ daagarɩɩ baasɩ a kɩ tɩŋa ŋ hal, ʋ bɩ maga dɩ ʋ yaa ŋ hatɩnnɩ. 28Dɩ nal lɛ aa kyɛ dɩ ʋ saa dɩya, ʋ aa laa sɩya hɔŋ nɛ, a bɩɩnɩ na dɩ molbiye hʋ ʋ aa kana sɩ wuwo saa dɩya hʋ teŋ koo ba bɩ sɩ wuwo. 29Dɩ ʋ rɛ bɩ yaa gɛɛ, aŋ piili dɩya hʋ sayɩ, dɩ molbiye hʋ ko buwo dɩ ʋ bɩ saa dɩya hʋ teŋ, nala sɩ na wɩboriye hʋ ʋ aa yaa, a mʋma ʋ. 30Ba sɩ baa, 'Baal no piile dɩ ʋ saa dɩya rɛ aŋ bɩ wuwo saa teŋ.' 31Ɛɛ rɛ Yesu bɩl maga namaga kɩdɩgɩ a baa, 'Dɩ kuwori rɛ sii kaŋ nala tusi fi, a kɩ mʋ dɩ ʋ yuwo ʋ kuwori dɔŋtɩɩna, ka dɩ ʋ kuwori dɔŋtɩɩna hʋ mɛ kaŋ nala tusi mɔlɩya, see dɩ ʋ ha laa sɩya hɔŋ a bɩɩnɩ na dɩ ʋ sɩ wuwo yuwo di ʋ dɔŋtɩɩna hʋ koo ʋ bɩ sɩ wuwo yuwo di ʋ, ka dɩ ʋ na mʋ yuwo hʋ. 32Dɩ ʋ rɛ ko bɩɩnɩ na anɩɩ ʋ bɩ sɩ wuwo yuwo di ʋ kuwori dɔŋtɩɩna hʋ, see dɩ ʋ ta tɩŋdaala dɩ ba mʋ kyeŋ ʋ kuwori dɔŋtɩɩna hʋ libolii tɩyaŋ, a sʋla ʋ dɩ ʋ leŋ dɩ ba marɩ dɔmɔŋ.' 33Nyɛ rɛ Yesu yaŋ basɩ tɩya ba a baa, 'Ɛɛ tɩɩ rɛ, ma kɩdɩgɩ buloŋ bɩ sɩ wuwo yaa ŋ hatɩnnɩ, see dɩ ɩ vɩya kɩŋ buloŋ ɩ aa kana a ta."' 34"Yɩsɩ sʋma, amɛ dɩ ʋ sʋmɩŋ nɛ ko lɩɩ, ɩ bɩl bɩ sɩ wuwo yaa dɩ ʋ sʋma. 35Ɩ bɩl bɩ sɩ wuwo kpa ʋ we baga tɩyaŋ mɛ gba dɩ ʋ leŋ dɩ kɩna marɩ. See ɩ aa kpaa yuwo ta, beewɩya ʋ bɩl bɩ kaŋ tɔnɔ buloŋ. Nala hʋ aa kaŋ dɩgɩna, ma gyegili nɩɩ wɩya no weliŋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\