LUKA 15

1Kyɛɛ kɩdɩgɩ lampolaala abee wɩbɔŋyaala yʋga sii ko Yesu lee rɛ, dɩ ba gyegili nɩɩ ʋ wɩbasɩɩ. 2Ɛɛ rɛ Farasiima abee Wɩɩsɩ Teŋ dɩdagɩla hʋ piili kɩ gʋrɩmɩ wɩya a baa, "Baal no leŋ wɩbɔŋyaala kɩ ko ʋ lee rɛ, haalɩ ʋ beel-ba laŋŋɩ kɩ di kɩna." 3Yesu aa nɩɩ gɛɛ, ʋ maga namaga no tɩya ba a baa, 4"Ma leŋ á kpa anɩɩ ma kɩdɩgɩ rɛ kaŋ piyese kɔɔ, dɩ kɩdɩgɩ nyʋgɩsɩ, ɛɛ rɛ ʋ sɩ yaa? Ʋ aa leŋ piyese mɔllɩbanaa bee fi abee nibi hʋ rɛ ʋ ta pogo tɩyaŋ, ka dɩ ʋ gɔllɩ kyɛ piyesi hʋ aa nyʋgɩsa hʋ. Dɩ ʋ rɛ ko bɩ na ʋ, ʋ bɩ sɩ laa nyʋwa mɩɩgɩ ko bee. 5Dɩ ʋ rɛ ko na ʋ, ʋ aa kpa ʋ rɛ ʋ baasɩ mʋ dɩya abee teŋfɩyɛlʋʋ. 6Dɩ ʋ ko pele dɩya, ʋ aa yɩrɩ ʋ kyaŋsɩ abee ʋ dɔŋtɩŋsɩ rɛ, ʋ basɩ tɩya ba a baa, 'Ma leŋ dɩ á buloŋ tenni fɩyɛlɩ. Beewɩya, ŋ naa ŋ piyesi hʋ aa nyʋgɩsa hʋ rɛ.' 7Ɛɛ tɩɩ rɛ, 'Dɩ wɩbɔŋyaaldɩgɩ dʋŋ mɛ rɛ bɩrɩma lɩɩ ʋ wɩbɔmɔ tɩyaŋ, nala hʋ aa we Wɩɩsɩbee tɩyaŋ tenni sɩ fɩyɛlɩ ʋ wɩya, a te nala mɔllɩbanaa bee fi abee nibi aa bɩɩna anɩɩ ba kaŋ tɩpʋlʋŋ nɛ, a bɩ maga dɩ ba bɩrɩma lɩɩ ba wɩbɔmɔ tɩyaŋ."' 8"Koo ma leŋ á kpa anɩɩ haaŋ kɩdɩgɩ rɛ kaŋ molbinʋʋ kɩna fi, dɩ kɩdɩgɩ nyʋgɩsɩ, ɛɛ rɛ ʋ sɩ yaa? Ʋ aa kyol diŋ nɛ, dɩ ʋ tige ʋ dɩya buloŋ, a deŋ weliŋ a ko mʋ na ʋ. 9Dɩ ʋ rɛ ko na ʋ, ʋ aa yɩrɩ ʋ kyaŋsɩ abee ʋ dɔŋtɩŋsɩ buloŋ nɛ ʋ ko laŋŋɩ, a basɩ tɩya ba a baa, 'Ma leŋ dɩ á buloŋ tenni fɩyɛlɩ. Ŋ molbii hʋ aa nyʋgɩsa hʋ, ŋ naa ʋ rɛ.' 10Ɛɛ rɛ Yesu baa, 'Ŋ basɩ kɩ tɩya ma rɛ, nyɛ tɩɩ rɛ Wɩɩsɩ malɩkasɩ mɛ tenni aa fɩyɛlɩ, dɩ wɩbɔŋyaaldɩgɩ rɛ ko bɩrɩma lɩɩ ʋ wɩbɔmɔ tɩyaŋ."' 11Yesu bɩl maga namaga kɩdɩgɩ a baa, "Baal kɩdɩgɩ rɛ gyɩ we doŋ a kaŋ ʋ biibaala balɩya. 12Ɛɛ rɛ haŋbiye hʋ tɩɩna sii basɩ tɩya ʋ kuwo a baa, 'Ŋ kuwo, kyaŋ hʋ ɩ aa sɩ sʋba aŋ ka tɩya ma, kpa ŋ tol tɩya ŋ.' Ɛɛ rɛ ʋ kaŋ kɩna hʋ kpaa ba. 13Ʋ bɩ pɩɩsa, ka haŋbiye hʋ tɩɩna sii kpa kɩna hʋ buloŋ ʋ aa laa, a yallɩ, a sii kpa mʋ we paalʋʋ bolii kɩdɩgɩ tɩyaŋ. Doŋ nɛ ʋ kaŋ molbiye hʋ mʋ, a kpa yaa wɩvɩyagyɩmɩya, ba buloŋ teŋ. 14Saŋa hʋ ʋ kɩŋ kɩŋ buloŋ aa tene tɩyaŋ nɛ losi sii gyʋʋ doŋ paalʋʋ kɩŋkaŋ, ʋ kyɛ kɩdiilii buloŋ lɔlɔ dɩ ʋ di. 15Nyɛ rɛ ʋ sii mʋ na tʋma tɔɔ hʋ tɩmma baal kɩdɩgɩ lee. Baal hʋ kana ʋ mʋ dɩ ʋ kɩ deŋ ʋ porikusi ʋ baga tɩyaŋ. 16Ʋ aa deŋ porikusi hʋ mɛ, ka nal buloŋ bee tɩya ʋ kɩdiiliye. Ʋ aa hɔŋ deŋ anɩɩ dɩ ʋ rɛ fa naa porikusi hʋ kɩdiiliye badɔmɔŋ mɛ gba, ʋ aa dii rɛ. 17Doŋ tɩyaŋ nɛ ʋ hakɩla yaŋ ko wɩɩ hʋ ʋ aa yaa, abee tʋwara hʋ tɩyaŋ ʋ aa wee. Ɛɛ rɛ ʋ bɩɩnɩ ʋ tɩya tɩyaŋ a baa, 'Ŋ kuwo mɛ kaŋ tʋŋtʋnna rɛ yʋga. Ba buloŋ nʋrɩgɩ kɩdiiliye tɩyaŋ, a di aŋ kɩ ka, aŋka ŋ ko we daha a kɩ sʋba losi. 18Ŋ sɩ sii a mɩɩgɩ mʋ ŋ kuwo lee. Dɩ mɩyaŋ nɛ ko mʋ, ŋ sɩ basɩ tɩya ʋ a baa, Ŋ kuwo, wɩɩ hʋ ŋ aa yaa, ŋ yaa kyogi Wɩɩsɩ rɛ, a yaa kyogi ɩ mɛ. 19Ŋ bɩl bɩ maga dɩ ɩ kana ŋ yaa ɩ biye. Kpa ŋ dɩ ŋ yaa ɩ tʋŋtʋnna hʋ kɩdɩgɩ á tʋma kɩ tɩya ɩ.' Ɛɛ rɛ ka ʋ sii kpa kɩ mʋ ʋ kuwo lee. 20Ʋ ha gyɩ mʋʋ we libolii rɛ a kɩ ko, ka ʋ kuwo hʋ na ʋ. Sikii buloŋ kana ʋ. Ʋ sii fá mʋ guwori ʋ. 21Ɛɛ rɛ biye hʋ basɩ tɩya ʋ kuwo a baa, 'Ŋ yaa kyogi Wɩɩsɩ rɛ, a yaa kyogi ɩ mɛ. Ŋ bɩl bɩ maga dɩ ɩ kana ŋ yaa ɩ biye.' 22Amɛ ʋ kuwo basɩ tɩya ʋ dɩya tʋŋtʋnna a baa, 'Ma mʋ lagɩlagɩ, a paa gaweliye kaŋ ko laalɩ ʋ. Ma kpa nonipiri a we ʋ noŋ aŋ paa naatɔbɔ mɛ a we ʋ. 23Ma lɩɩ kaŋ nɔfara ko gyʋʋ kpʋ, dɩ á buloŋ kyaŋ, dɩ á tenni fɩyɛlɩ. 24Ʋ kɩɩ gɛɛ anɩɩ ŋ biye no fa sʋba rɛ aŋ sii. Ʋ fa nyʋgɩsa rɛ, ka á bɩl na ʋ nyɛ. Ɛɛ rɛ ba kɩ di kɩna, a kɩ gbɩyalɩ abee teŋfɩyɛlʋʋ."' 25Saŋa no tɩyaŋ dɩ biye hʋ maana mɛ we baga tɩyaŋ. Ʋ bee koyi saŋa aa ko pele, ʋ sii kɩ ko bee. Ʋ ko kɩ kpaga dɩya, dɩ ʋ nɩɩ ba aa ŋmaa kɩna a kɩ gʋwa. 26Ɛɛ rɛ ʋ yɩrɩ ʋ kuwo dɩya tʋŋtʋnna kɩdɩgɩ a pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Bekine wɩya rɛ ba kɩ yaa daha?" 27Ɛɛ rɛ ʋ basɩ tɩya ʋ a baa, "Ɩ naabiye hʋ rɛ mɩɩgɩ ko. Ɛɛ rɛ ɩ kuwo kaŋ nɔfara kpʋ a tɩya ʋ, beewɩya ʋ mɩɩgɩ ko dɩya abee laaŋfɩya rɛ." 28Nyɛ rɛ biye hʋ maana hʋ na baaŋ kɩŋkaŋ, aŋ vɩya dɩya gyʋʋyɩ. Ɛɛ rɛ ʋ kuwo ko lɩɩ, a sʋla ʋ dɩ ʋ ko gyʋʋ dɩya. 29Doŋ nɛ ʋ basɩ tɩya ʋ kuwo a baa, "Bɩsɩ no buloŋ tɩyaŋ ŋ tʋŋ tʋma rɛ weliŋ a tɩya ɩ anɩɩ yoŋ. Ŋ ha bɩ maakyiye vɩya ɩ nyʋwa kyɛdɩgɩ mɛ. Ba buloŋ tɩyaŋ, bekiŋ nɛ ɩ yaa tɩya ŋ? Ɩ ha bɩ kaŋ bʋʋŋ mɛ gba tɩya ŋ dɩ ŋ bee ŋ kyaŋsɩ mɛ kpʋ kyaŋ. 30Ka ɩ biye no kaŋ ɩ kɩna buloŋ mʋ kyogi ta gyaŋtɩrɩsɩ tɩyaŋ, aŋ mɩɩgɩ ko dɩya, ɩ ha bɩl sii kaŋ nɔfara kpʋ tɩya ʋ." 31Ɛɛ rɛ biye hʋ kuwo basɩ tɩya ʋ a baa, "Ŋ biye, ɩ kɛ we dɩya tɩyaŋ nɛ saŋa buloŋ. Kɩŋ buloŋ ŋ aa kana, ɩ rɛ tɩŋa ʋ. 32Amɛ ʋ maga dɩ á leŋ á tenni fɩyɛlɩ rɛ dɩ á gbɩyalɩ, beewɩya ʋ kɩɩ gɛɛ anɩɩ ɩ naabiye no fa sʋba rɛ aŋ sii. Ʋ fa nyʋgɩsa rɛ, ka á bɩl na ʋ nyɛ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\