LUKA 17

1Yesu gyɩ basɩ tɩya ʋ hatɩnna hʋ rɛ a baa, "Wɩya hʋ aa sɩ leŋ dɩ nala yaa wɩbɔmɔ, ba sɩ we doŋ. Amɛ nal hʋ aa sɩ leŋ dɩ nala yaa wɩbɔmɔ, ʋ tɩɩna sɩ na tʋwara kɩŋkaŋ. 2Dɩ ba aa rɛ kpaa nɔŋ vʋwa laalɩ ʋ bagɩna tɩyaŋ, a kpa ʋ yuwo we mpʋwɔnʋʋ tɩyaŋ dɩ ʋ nyʋwa nɩɩ sʋba, ɛɛ rɛ kpɩya ʋ aa we ʋ mɩɩbol tɩyaŋ a leŋ dɩ nala hʋ aa tɩŋa ŋ hal kɩdɩgɩ yaa wɩbɔŋ. 3Ma pɔ ma tɩɩ ma weliŋ. Dɩ ɩ dɔŋtɩɩna ko yaa ɩ wɩbɔŋ, leŋ dɩ ʋ gyɩma. Dɩ ʋ rɛ ko baa ʋ kyogo rɛ, kpa kyɛ ʋ. 4Dɩ ɩ dɔŋtɩɩna rɛ villi yaa wɩɩ kyogi ɩ kyɛdɩgɩ a maga gɛɛ buloŋ mɛ, ka dɩ ʋ ko yaa buloŋ, ʋ mɩɩgɩ ko a baa dɩ ʋ kyogo rɛ, kpa kyɛ ʋ." 5Ɛɛ rɛ Yesu kpambɩsɩ hʋ basɩ tɩya ʋ a baa, "Á Tɩɩna, leŋ dɩ á marɩ laa Wɩɩsɩ di yʋga." 6Ɛɛ rɛ á Tɩɩna Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Dɩ mamaa rɛ fa laa Wɩɩsɩ di mʋhʋ tɩɩ mɛ, ma sɩ wuwo basɩ tɩya tɩya no dɩ ʋ bee ʋ naaliliye buloŋ sii kyuri mʋ pɔ mpʋwɔnʋʋ tɩyaŋ, dɩ ʋ kɔnɩ tɩŋ ma nyʋwa." 7Ɛɛ rɛ Yesu bɩl baa, "Dɩ ma kɩdɩgɩ rɛ kaŋ tʋŋtʋnnɩ dɩ ʋ kɩ pala ɩ baga, koo ʋ kɩ daa ɩ piyese, dɩ ʋ rɛ lɩɩ baga koo pedaa ko, ɩ sɩ basɩ tɩya ʋ a baa dɩ ʋ yaa lagɩ a di ʋ kɩdiiliye koo? 8Aayɩ, ɩ sɩ basɩ tɩya ʋ dɩ ʋ sii yaa kɩdiiliye tɩya ɩ, aŋ yaa siri a ko tɩga tɩya ɩ, aŋ yaa wɩɩ hʋ buloŋ ɩ aa kyɛ a tɩya ɩ. Dɩ ɩ rɛ ko di teŋ, dɩ ʋ mɛ yaŋ na di. 9Ɩ sɩ laa nyʋwa kyʋwalɩ ɩ tʋŋtʋnnɩ akuu ʋ aa tʋŋ tʋma hʋ ɩ aa daga ʋ wɩya koo? 10Ɛɛ rɛ ma mɛ yaŋ kɩɩ! Dɩ mamaa rɛ ko tʋŋ tʋma hʋ ba aa tɩya ma dɩ ma tʋma, ʋ maga dɩ ma baa, 'Á yaa tʋŋtʋnna rɛ, á bɩ maga dɩ ba lɔllɩ ma, beewɩya á tʋma rɛ á tʋma."' 11Ɛɛ rɛ Yesu gyɩ bɩl sii kɩ mʋ Gyerusalɛm, a gyɩ mʋ tɩŋ Samaarɩya abee Galili paalʋʋ paga a kɩ mʋ. 12Ʋ mʋʋ dɩ ʋ gyʋʋ tɔɔ kɩdɩgɩ, dɩ gbegisi fi rɛ ko kɩ kyeme ʋ gɛɛ. 13Ɛɛ rɛ ba gyɩ mʋ sɩŋ libolii, aŋ huwori yɩrɩ ʋ a baa, "Yesu, á nɩhɩyawʋ, fá á sikii." 14Doŋ nɛ Yesu na ba a basɩ tɩya ba a baa, "Ma kaŋ ma tɩɩ mʋ daga wɩɩkyʋwal sɩlaala hʋ dɩ ba sʋnnɩ ma na." Nyɛ rɛ ba kpa kɩ mʋ. Ba aa mʋʋ hʋ tɩyaŋ nɛ, ba gbegisi hʋ pirigi nyʋgɩsɩ. 15Ba tɩyaŋ kɩdɩgɩ aa yaa Samaarɩya tɩɩna aa naa dɩ ʋ deye gɛɛ, ʋ mɩɩgɩ ko Yesu lee a kɩ dannɩ Wɩɩsɩ yʋga. 16A mʋ tuu gbinni Yesu sɩya tɩyaŋ aŋ kyʋwalɩ ʋ aŋgyʋwasʋ. 17Ɛɛ rɛ Yesu pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ma nala fi hʋ buloŋ daa ŋ tɩɩbɩ? Lee rɛ nibi hʋ kɛ we? 18Bee rɛ tɩŋ baal no aa bɩ yaa Gyuu dʋŋ mɩɩgɩ ko dɩ ʋ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ aŋgyʋwasʋ?" 19Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya baal hʋ a baa, "Sii kɩ mʋ, ɩ aa laa Wɩɩsɩ di rɛ tɩŋ ɩ deye." 20Farasiima badɔmɔŋ gyɩ pɩyɛsɩ Yesu dɩ saŋa bee tɩyaŋ nɛ Wɩɩsɩ koro hʋ sɩ ko? Ɛɛ rɛ ʋ basɩ tɩya ba a baa, "Wɩɩsɩ koro hʋ koyi bɩ yaa wɩɩ ɩ aa sɩ wuwo na abee ɩ sɩɩ. 21Wɩɩsɩ koro hʋ we ma tɩyaŋ nɛ. Ɛɛwɩya, nal buloŋ bɩ sɩ wuwo baa, 'Ma deŋ na, ʋ we daha, koo ʋ we lee kɩdɩgɩ dɔŋ."' 22Doŋ nɛ Yesu mɩɩgɩ basɩ tɩya ʋ hatɩnna hʋ a baa, "Saŋa kɩdɩgɩ sɩ pele dɩ ma kɩ kyɛ dɩ ma hɔŋ Mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye lee kyɛdɩgɩ dʋŋ mɛ gba, amɛ ma bɩ sɩ na gɛɛ." 23Nala badɔmɔŋ sɩ basɩ tɩya ma a baa, "Na, ʋ rɛ nyɛ, koo, na ʋ rɛ we daha." Dɩ ba aa rɛ ko basɩ gɛɛ, ma ta lɩɩ gɔllɩ kɩ kyɛ ʋ. 24Kyɛɛ hʋ Mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye aa sɩ mɩɩgɩ ko, nal buloŋ sɩ na ŋ anɩɩ duwoŋ aa lɩgɩsɩ a kyaanɩ wɩɩsɩnyuu nal nal buloŋ na ʋ gɛɛ. 25Amɛ ŋ sɩ laa sɩya na tʋwara, ka dɩ ma gyɩnaŋ nala ha vɩya ŋ. 26Saŋa hʋ mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye aa sɩ mɩɩgɩ ko, ʋ sɩ kɩɩ gɛɛ anɩɩ saŋa hʋ Nowa gyɩ aa we ʋ mɩɩbol tɩyaŋ. 27Nowa saŋa hʋ tɩyaŋ, nal nal buloŋ gyɩ we doŋ nɛ, a di aŋ kɩ nyʋwa, haana kɩ yala balama, baala mɛ kɩ paa haana, a mʋ pele kyɛɛ hʋ Nowa gyɩ aa gyʋʋ nɩɩduworiboro hʋ, ka nɩɩ ko kpʋ nɩkaalɩya hʋ buloŋ. 28Ɛɛ rɛ ba gyɩ kɩɩ saŋa hʋ tɩyaŋ Lɔɔtɩ mɛ gyɩ aa we ʋ mɩɩbol tɩyaŋ. Nala buloŋ gyɩ we doŋ nɛ, a di aŋ kɩ nyʋwa, badɔmɔŋ kɩ yallɩ kɩna, badɔmɔŋ mɛ kɩ yɔbɔ, badɔmɔŋ kɩ doho kɩna, badɔmɔŋ mɛ kɩ saa dɩɩsɩ. 29Ka kyɛɛ hʋ Lɔɔtɩ aa lɩɩ Sodɔm tɩyaŋ, diŋ abee gyɩrɩbʋyɩ gyɩ lɩɩ wɩɩsɩnyuu rɛ, a ko tuu kpa nɩkaalɩya hʋ buloŋ aa we doŋ di. 30Ɛɛ tɩɩ rɛ ba sɩ kɩɩ kyɛɛ hʋ mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye mɛ aa sɩ mɩɩgɩ ko. 31Haŋ kyɛɛ hʋ dɩ nal lɛ we salnyuu, ʋ ta bɩl kɩ lʋga dɩ ʋ tuu gyʋʋ ʋ dɩya a paa ʋ kɩna. Ɛɛ tɩɩ rɛ, dɩ nal mɛ rɛ we baga tɩyaŋ, ʋ ta bɩl kɩ lʋga dɩ ʋ mɩɩgɩ mʋ dɩya a kpa kɩŋ buloŋ. 32Ma liisi mʋ na wɩɩ hʋ gyɩ aa yaa Lɔɔtɩ haaŋ. 33Nal hʋ buloŋ aa kyɛ dɩ ʋ laa ʋ tɩɩ mɩɩbol, ʋ bɩ sɩ kaŋ mɩɩbol aa bɩ kaŋ tenii, amɛ nal hʋ aa kuu ŋ wɩya a vɩya ʋ mɩɩbol ta, ʋ tɩɩna rɛ sɩ kaŋ mɩɩbol aa bɩ kaŋ tenii. 34Ŋ basɩ kɩ tɩya ma rɛ, haŋ kyɛɛ hʋ, nala balɩya sɩ pɩŋ doo gododɩgɩ tɩyaŋ tebine, dɩ ba kpa kɩdɩgɩ aŋ leŋ kɩdɩgɩ ta. 35Haana balɩya sɩ kɩ nɔŋ mʋŋ, dɩ ba kpa kɩdɩgɩ aŋ leŋ kɩdɩgɩ ta. 36(Baala balɩya sɩ we baga tɩyaŋ, dɩ ba kpa kɩdɩgɩ aŋ leŋ kɩdɩgɩ ta.) 37Ɛɛ rɛ Yesu hatɩnna hʋ pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Á Tɩɩna, lee tɩyaŋ nɛ wɩya no sɩ yaa?" Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Lee hʋ kɩpʋwa aa pɩna, doŋ nɛ duuno kɩ laŋŋɩ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\