LUKA 18

1Ɛɛ rɛ Yesu bɩl maga namaga tɩya ʋ hatɩnna hʋ, a daga ba anɩɩ ba aa yaa ba kɩ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ saŋa buloŋ, aŋ ta leŋ dɩ ba tenni kɩ yʋwɔrɩ. 2Ʋ baa, "Sarɩdiil kɩdɩgɩ rɛ gyɩ we tɔɔ kɩdɩgɩ tɩyaŋ. Ʋ gyɩ bee fá Wɩɩsɩ, a bee tɩya nihuwobisi mɛ gyɩrɩma. 3Lohaaŋ kɩdɩgɩ mɛ rɛ gyɩ we tɔɔ hʋ tɩyaŋ. Saŋa buloŋ, ʋ gyɩ aa sii mʋ sarɩdiil no lee, a kɩ sʋla ʋ dɩ ʋ kyiyeli ʋ, a di sarɩya lo ʋ dɔŋtɩɩna kɩdɩgɩ tɩya ʋ. 4Piili hʋ tɩyaŋ, lohaaŋ no gyɩ ville sarɩdiil no lee rɛ yʋga, ka ʋ vɩya ʋ kyiyelii. Amɛ akuu lohaaŋ hʋ aa vala kɩ ko ʋ lee kyɛɛ bee ʋ nyʋwa buloŋ wɩya, sarɩdiil hʋ bɩɩnɩ ʋ tɩya tɩyaŋ a baa, 'Ŋ paalɩ bee fá Wɩɩsɩ, ŋ bee tɩya nihuwobisi mɛ gyɩrɩma, 5Amɛ lohaaŋ no aa vala kɩ dɔmɔ ŋ nyɛ, ŋ sɩ pɛ ʋ tɩyaŋ, a di sarɩya no tɩya ʋ. Dɩ gɛɛ daa, ʋ ha sɩ vɩya aŋ vala kɩ dɔmɔ ŋ dɩ ŋ lɔgʋ mʋ lɩɩ.' 6Ɛɛ rɛ á Tɩɩna Yesu mɩɩgɩ basɩ tɩya ʋ hatɩnna hʋ a baa, Sarɩdiil no aa ta bɩ kaŋ wɩtɩɩ, amɛ ma gyegili nɩɩ wɩɩ hʋ ʋ aa basa. 7Ma yaŋ bɩɩna anɩɩ Wɩɩsɩ kɛ rɛ bɩ sɩ wuwo pɛ ʋ nala tɩyaŋ dɩ ba laa wɩsʋma koo? Dɩ ba aa rɛ ŋmaa wulo kɩ tɩya ʋ wɩɩhaa abee tebine buloŋ, ʋ bɩ sɩ yaa gyegye, ka dɩ ʋ pɛ ba tɩyaŋ. 8Ŋ basɩ kɩ tɩya ma rɛ, ʋ sɩ di ba sarɩya lagɩlagɩ, a kpa wɩsʋma tɩya ba. Amɛ kyɛɛ hʋ Mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye aa sɩ mɩɩgɩ ko, ŋ sɩ na nala aa laa Wɩɩsɩ di?" 9Nyɛ rɛ Yesu bɩl maga namaga no a tɩya nala hʋ aa laa ba tɩɩ di anɩɩ ba aa rɛ kaŋ tɩpʋlʋŋ a te nal buloŋ, aŋ kaŋ ba dɔŋtɩŋsɩ kɩ kʋwasɩ. 10Ʋ baa, "Baala balɩya rɛ gyɩ sii mʋ Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ dɩ ba kyʋwalɩ Wɩɩsɩ. Kɩdɩgɩ gyɩ yaa Farasii rɛ, ka kɩdɩgɩ hʋ mɛ yaa lampolaal. 11Ɛɛ rɛ Farasii hʋ sii sɩŋ, a kyʋwalɩ Wɩɩsɩ ʋ tɩya tɩyaŋ a baa, 'Ŋ Tɩɩna Wɩɩsɩ, ŋ aa kyʋwalɩ ɩ aŋgyʋwasʋ rɛ, beewɩya ŋ bɩ kɩɩ nala hʋ aa gɔllɩ kaŋ nala kɩna kɩ fasɩ, koo nala hʋ aa bɩ kaŋ wɩtɩɩ, koo nala hʋ aa gɔllɩ kyɛ nala haana kɩ baŋ. Ŋ bɩ kɩɩ lampolaal no mɛ aa we daha. 12Ŋ aa vʋwa nyʋwa bʋlɩya rɛ yɔbɔ buloŋ tɩyaŋ. Kɩŋ hʋ buloŋ mɛ ŋ aa naa, ŋ aa kaŋ kpaa leye fi rɛ, a kpa lɩdɩgɩ tɩya ɩ.' 13Ka lampolaal hʋ mɛ mʋ sɩŋ libolii, a paalɩ bɩ kaŋ ʋ nyuu mɛ gye, aŋ paa ʋ nosi vʋwa ʋ nyuu aŋ baa, 'Wɩɩsɩ, fá ŋ sikii. Ŋ yaa wɩbɔŋyaal lɛ.' 14Ɛɛ rɛ Yesu bɩl baa, "Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, saŋa hʋ ba aa kyʋwalɩ Wɩɩsɩ hʋ teŋ, ba balɩya tɩyaŋ, lampolaal hʋ rɛ yaa tɩpʋlʋŋ tɩɩna Wɩɩsɩ sɩya tɩyaŋ. Nal hʋ buloŋ aa kpa ʋ tɩɩ yohuŋ, Wɩɩsɩ sɩ kana ʋ fʋŋɩsɩ. Amɛ nal hʋ buloŋ aa kaŋ ʋ tɩɩ kɩ hʋwɔlɩ, Wɩɩsɩ sɩ kpa ʋ yohuŋ." 15Nala badɔmɔŋ mɛ rɛ gyɩ sii kaŋ ba biibiisi ko Yesu lee dɩ ʋ kpa ʋ nosi dɔbɔ ba tɩyaŋ, a sʋla Wɩɩsɩ tɩya ba. Yesu hatɩnna hʋ na ba, a nɔsɩ ba. 16Ɛɛ rɛ Yesu yɩrɩ biibiisi hʋ, aŋ basɩ tɩya ʋ hatɩnna hʋ a baa, "Ma leŋ dɩ biibiisi hʋ ko ŋ lee. Ma ta kil ba. Nala hʋ aa kɩɩ biibiisi no, ba aa rɛ we Wɩɩsɩ koro hʋ tɩyaŋ." 17Nyɛ rɛ ʋ bɩl basɩ tɩya nala hʋ a baa, "Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, dɩ ɩ bɩ yelli Wɩɩsɩ anɩɩ biibiye aa yelli ʋ kuwo abee ʋ naa gɛɛ, ɩ bɩ sɩ wuwo na Wɩɩsɩ koro hʋ gyʋʋ." 18Ɛɛ rɛ Gyuuma nɩhɩyawʋ kɩdɩgɩ ko Yesu lee a pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Nɩhɩyawelii, ɛɛ rɛ ŋ sɩ yaa a kaŋ mɩɩbol aa bɩ kaŋ tenii?" 19Ɛɛ rɛ Yesu pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Bee rɛ tɩŋ ɩ yɩrɩ ŋ nɩhɩyawelii? Nal buloŋ bɩ weliye, see Wɩɩsɩ dʋŋ. 20Na ɩ gyɩŋ wɩya hʋ Moosi aa saba biŋ dɩ ma kɩ tɩŋa hʋ rɛ? Ba aa rɛ nyɛ: Ta kyɛɛ nal haaŋ koo nal bala. Ta kpʋʋ nal. Ta gaa. Dɩ ɩ rɛ yaa daŋsɩya wɩɩ tɩyaŋ, ta nyɩya wɩya, kɩ fá ɩ kuwo abee ɩ naa." 21Ɛɛ rɛ baal hʋ baa, "Ŋ aa tɩŋ wɩya no kɛ buloŋ nɛ a lɩɩ ŋ biibiri tɩyaŋ buloŋ." 22Ʋ aa basɩ gɛɛ, Yesu bɩl basɩ tɩya ʋ a baa, "Wɩdɩgɩ rɛ kaa ɩ ha aa sɩ yaa. Mʋ kpa ɩ kɩŋ kɩŋ buloŋ yallɩ, a kpa molbiye hʋ tɩya nyaaba, aŋ ko kɩ tɩŋa ŋ. Dɩ ɩ rɛ yaa gɛɛ, ɩ sɩ kaŋ kɩna wɩɩsɩbee tɩyaŋ." 23Baal hʋ aa nɩɩ wɩɩ no, ʋ tɩya buloŋ kyogi, beewɩya ʋ gyɩ kaŋ kɩna rɛ weliŋ. 24Yesu aa naa dɩ ʋ tɩya kyogo gɛɛ, ʋ baa, "Ʋ yaa wɩduwo rɛ anɩɩ kɩna tɩmma aa sɩ wuwo gyʋʋ Wɩɩsɩ koro hʋ tɩyaŋ. 25Nyɔgɩmaa aa sɩ tɩŋ gahaŋ sɩɩ lɩɩ, ʋ rɛ yaa mɔl a te gɛɛ kɩna tɩɩna aa sɩ yaa a gyʋʋ Wɩɩsɩ koro hʋ." 26Nala hʋ aa nɩɩ Yesu aa basɩ gɛɛ, ba pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Kɩbee rɛ yaŋ Wɩɩsɩ sɩ laa ta?" 27Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Wɩɩ hʋ aa kperi nihuwobiŋ, ʋ bɩ kpere Wɩɩsɩ kɛ." 28Ɛɛ rɛ Piita basɩ tɩya ʋ a baa, "Deŋ na, á kɛ leŋ á kɩŋ kɩŋ buloŋ ta rɛ aŋ kɩ tɩŋa ɩ hal." 29Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, nal hʋ buloŋ aa sɩ kuu Wɩɩsɩ koro hʋ wɩya a leŋ ʋ dɩya abee ʋ haaŋ koo ʋ naabalɩya koo ʋ kuwo abee ʋ naa koo ʋ biisi, 30Wɩɩsɩ sɩ tɩya ʋ tɩɩna kɩna yʋga a te kɩna hʋ ʋ aa leŋ ta. Dɩ ʋ rɛ ko sʋba mɛ, Wɩɩsɩ sɩ tɩya ʋ mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii." 31Ɛɛ rɛ Yesu kaŋ ʋ hatɩnna fi abee balɩya hʋ gɩɩgɩ lɩɩ, a basɩ tɩya ba a baa, "Ma gyegili nɩɩ daha. Á aa mʋ Gyerusalɛm nɛ. Doŋ tɩyaŋ, Mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye wɩya hʋ Wɩɩsɩ tɩŋdaala hʋ aa saba biŋ, ba buloŋ sɩ ko su ba bʋʋsɩ. 32Ba sɩ kpa ŋ we nala hʋ aa bɩ yaa Gyuuma nosi tɩyaŋ dɩ ba yaa ŋ sɩya. Ba sɩ tʋʋsɩ ŋ aŋ pɛ tʋ naŋtʋwɔl mɛ we ŋ tɩyaŋ. 33Ba sɩ vɩɩrɩ ŋ aŋ kpʋ ŋ, amɛ ŋ sɩ sii sʋʋ tɩyaŋ ʋ kyɛtoo kyɛɛ." 34Amɛ Yesu hatɩnna hʋ gyɩ bɩ gyɩŋ wɩya no memii. Wɩya no buloŋ gyɩ yaa wɩfaŋɩya rɛ ba lee. Ba gyɩ bɩ gyɩŋ wɩɩ hʋ wɩya Yesu aa basɩ. 35Yesu bee ʋ hatɩnna hʋ aa mʋʋ hʋ tɩyaŋ nɛ, ba mʋ kpaga tɔɔ kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Gyɛriko. Dɩ banyʋlʋŋ kɩdɩgɩ mɛ hɔŋ ŋmanɩɩ hʋ nyʋwa a kɩ sʋla kɩna. 36Nyʋlʋŋ hʋ aa nɩɩ nɩgyamaa hʋ aa baŋ dɔmɔ, ʋ pɩyɛsɩ a baa, "Bee rɛ aa yaa?" 37Ɛɛ rɛ ba basɩ tɩya ʋ anɩɩ Yesu aa lɩɩ Nazarɛti rɛ aa baŋ. 38Ɛɛ rɛ ʋ yɩrɩ Yesu a baa, "Yesu, Deviti nihii, fá ŋ sikii." 39Nala hʋ aa we ʋ sɩya nɔsɩ ʋ, dɩ ʋ leŋ ʋ kyagɩŋsɩ hʋ. Amɛ ʋ marɩ yɩrɩ yʋga a te gɛɛ a baa, "Yesu, Deviti nihii, fá ŋ sikii." 40Ɛɛ rɛ Yesu sɩŋ aŋ baa dɩ ba kaŋ nyʋlʋŋ hʋ ko ʋ lee. 41Ba aa kana ʋ ko pele, Yesu pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Bekiŋ nɛ ɩ kɩ kyɛ dɩ ŋ yaa tɩya ɩ?" Ʋ basɩ tɩya ʋ a baa, "Ŋ nɩhɩyawʋ, ŋ aa kyɛ dɩ ŋ bɩl kɩ na rɛ." 42Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ, "Ɩ sɩya suro rɛ. Ɩ aa laa Wɩɩsɩ dɩ rɛ rɛ tɩŋ ɩ deye." 43Doŋ nɛ ʋ sɩya pirigi suri, ʋ sii kɩ tɩŋ Yesu hal a kɩ dannɩ Wɩɩsɩ. Nɩgyamaa hʋ buloŋ aa naa gɛɛ, ba buloŋ mɛ kɩ dannɩ Wɩɩsɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\