LUKA 23

1Ɛɛ rɛ nala no buloŋ sii, a kaŋ Yesu mʋ nal hʋ aa laa Roma paalʋʋ kuworibal hʋ naasɩ sɩŋ Gyudɩya paalʋʋ tɩyaŋ ba kɩ yɩrɩ Pilato sɩya. 2Doŋ nɛ ba piili a kɩ basɩ wɩya hʋ ba aa baa dɩ ʋ yaa kyogi, a baa, "Á kaŋ baal no rɛ dɩ ʋ aa mʋrɩ nala, aŋ baa dɩ ba ta tuŋ lampoo kɩ tɩya Roma paalʋʋ kuworibal hʋ. Aŋ bɩl kɩ daga anɩɩ ʋ rɛ yaa Krisita hʋ, laataal hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya dɩ ʋ laa dʋnɩya nala ta, aŋ ha bɩl baa dɩ ʋ yaa kuwori mɛ rɛ." 3Ɛɛ rɛ Pilato pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ɩ rɛ yaa Gyuuma kuwori hʋ koo?" Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Na ɛɛ rɛ ɩ basɩ gɛɛ." 4Ɛɛ rɛ Pilato basɩ tɩya Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ abee nɩgyamaa hʋ buloŋ aa laŋŋa doŋ a baa, "Ŋ bɩ naa wɩɩ hʋ baal no aa yaa kyogi, a maga dɩ ba kpʋ ʋ." 5Amɛ nala hʋ ha hara a baa, "Ʋ daga nala Gyudɩya paalʋʋ buloŋ tɩyaŋ nɛ a leŋ ba kɩ laa taawɛɛ. Galili paalʋʋ tɩyaŋ nɛ ʋ piili wɩɩ no, aŋ sii kpa ko daha mɛ nyɛ." 6Pilato aa nɩɩ wɩɩ no, ʋ pɩyɛsɩ nala hʋ a baa, "Baal no yaa Galili tɩɩna rɛ?" 7Pilato aa ko gyɩma anɩɩ Galili paalʋʋ rɛ Yesu lɩɩ, ʋ leŋ ba kana ʋ mʋ Hɛrɔtɩ lee, beewɩya Hɛrɔtɩ rɛ gyɩ aa deŋ doŋ paalʋʋ. Saŋa no tɩyaŋ dɩ Hɛrɔtɩ gyɩ we Gyerusalɛm tɩyaŋ nɛ. 8Hɛrɔtɩ teŋ buloŋ gyɩ fɩyɛla rɛ weliŋ ʋ aa naa Yesu, beewɩya ʋ gyɩ nɩɩ ʋ wɩya rɛ faafaa buloŋ, a kɩ kyɛ dɩ ʋ na ʋ. Ʋ fa aa kyɛ dɩ Yesu yaa wɩmagɩl lɛ dɩ ʋ na. 9Ɛɛ rɛ Hɛrɔtɩ pɩyɛsɩ Yesu wɩya yʋga, amɛ ʋ gyɩ bɩ laa wɩɩ buloŋ basɩ. 10Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ abee Wɩɩsɩ Teŋ dɩdagɩla hʋ sii tarɩsɩ mʋ Yesu tɩyaŋ, a daga wɩya yʋga ba aa bɩɩna anɩɩ ʋ yaa kyogi. 11Hɛrɔtɩ bee ʋ laalyuwolo mɛ yaa Yesu sɩya weliŋ, aŋ leŋ ba kpa gawil kɩdɩgɩ laalɩ ʋ, aŋ mɩɩgɩ kana ʋ mʋ Pilato lee. 12Hɛrɔtɩ bee Pilato fa bee na dɔmɔŋ sɩɩ. Haŋ kyɛɛ hʋ rɛ ba mɩɩgɩ bɩrɩmɩ kyaŋsɩ. 13Ɛɛ rɛ Pilato yɩrɩ Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ abee Gyuuma nɩhɩyasɩ abee nala hʋ buloŋ aa laŋŋa doŋ, a basɩ tɩya ba a baa, 14"Ma kaŋ baal no ko ŋ lee rɛ, a basɩ tɩya ŋ anɩɩ ʋ aa mʋrɩ nala rɛ. Ŋ pɩyɛsɩ ʋ wɩya rɛ ma buloŋ sɩɩ tɩyaŋ. Wɩya hʋ buloŋ ma aa baa dɩ ʋ yaa kyogi, ŋ kɛ bɩ naa ʋ wɩkyogii ba tɩyaŋ. 15Hɛrɔtɩ mɛ bɩ naa ʋ wɩkyogii buloŋ, ɛɛ rɛ tɩŋ ʋ leŋ ba bɩl mɩɩgɩ kana ʋ ko daha. Ma na, baal no bɩ yaa wɩɩ buloŋ kyogi a maga dɩ ba kpʋ ʋ. 16Ɛɛwɩya, ŋ sɩ leŋ dɩ ba vɩɩrɩ ʋ, aŋka dɩ ŋ kpa ʋ ta." 17Amɛ dɩ Dɩɩsɩ-parɩ-banɩɩ Kyɛbal hʋ rɛ ko pele buloŋ, ba aa leŋ Pilato lɩɩ nala hʋ ba aa kaŋ tɔ dɩya tɩyaŋ kɩdɩgɩ rɛ a ta, nal hʋ Gyuuma hʋ aa kyo dɩ ba lɩya. 18Ɛɛ rɛ nala hʋ buloŋ kyɩɩrɩ a baa, "Kpʋ Yesu aŋ lɩɩ Barabaasɩ tɩya ma." 19(Saŋa kɩdɩgɩ, nala gyɩ sii laa taawɛɛ rɛ Gyerusalɛm tɩyaŋ, a gyɩ kpʋ nala. Ɛɛ wɩya rɛ tɩŋ ba gyɩ kaŋ Barabaasɩ tɔ dɩyaŋ.) 20Pilato fa aa kyɛ dɩ ʋ kpa Yesu ta rɛ, ɛɛ rɛ ʋ bɩl marɩ basɩ wɩya tɩya nɩgyamaa hʋ. 21Amɛ ba marɩ kyɩɩrɩ yʋga a baa, "Kpaasɩ ʋ mal daagarɩɩ tɩyaŋ, kpaasɩ ʋ daagarɩɩ tɩyaŋ!" 22Ɛɛ rɛ Pilato bɩl basɩ tɩya ba a baa, "Bekiŋ wɩɩ rɛ baal no yaa kyogi? Ŋ kɛ bɩ naa wɩɩ hʋ ʋ aa yaa kyogi a maga dɩ ba kpʋ ʋ. Ɛɛwɩya, ŋ sɩ leŋ dɩ ba vɩɩrɩ ʋ, aŋka dɩ ŋ kpa ʋ ta." 23Ka nala hʋ ha vɩya aŋ hara, a marɩ kyɩɩrɩ yʋga a baa, "Ʋ maga dɩ ba kaŋ Yesu kpaasɩ daagarɩɩ tɩyaŋ nɛ." Ba aa yaa kyagɩŋsɩ hʋ gɛɛ rɛ Pilato kyɛ wɩɩ lɔlɔ, aŋ laa ba nyʋwa hʋ, 24a baa dɩ ba kaŋ Yesu mʋ kpaasɩ mal daagarɩɩ tɩyaŋ. 25Ɛɛ rɛ Pilato leŋ ba lɩɩ Barabaasɩ ta. Baal hʋ ba gyɩ aa kaŋ tɔ dɩya tɩyaŋ akuu taawɛɛ aa siye bee hʋ tɩyaŋ ba kpʋ nala wɩya. Aŋ kpa Yesu mɛ tɩya ba dɩ ba kaŋ mʋ yaa gɛɛ hʋ buloŋ ba aa sɩ yaa. 26Ɛɛ rɛ laalyuwolo hʋ kaŋ Yesu lɩɩ dɩ ba kana ʋ mʋ kpaasɩ mal daagarɩɩ hʋ tɩyaŋ. Ba aa mʋʋ hʋ tɩyaŋ nɛ, ba kyeŋ baal kɩdɩgɩ aa lɩɩ Sariini ba kɩ yɩrɩ Siimɔŋ, dɩ ʋ lɩɩ baga a ko kɩ gyʋʋ Gyerusalɛm. Ɛɛ rɛ ba kana ʋ, a kpa daagarɩɩ hʋ tɩya ʋ ʋ baasɩ, a kɩ tɩŋ Yesu hal. 27Ka gyamaa hʋ buloŋ mɛ gyɩ lɩɩ tɩŋa ʋ hal. Haana badɔmɔŋ nɛ gyɩ we ba tɩyaŋ, a kɩ wii Yesu wɩya kɩŋkaŋ. 28Ɛɛ rɛ Yesu mɩɩgɩ deŋ ba, aŋ basɩ tɩya ba a baa, "Gyerusalɛm haana, ma ta kɩ wii ŋ wɩya. Ma kɩ wii ma tɩɩ ma abee ma biisi wɩya. 29Saŋa kɩdɩgɩ sɩ pele dɩ nala baa, 'Haana hʋ aa yaa hapɩra, haana hʋ aa bɩ lʋl biisi na, abee haana hʋ aa bɩ dɩyɛsɩ biisi na, ma yaa nyusʋŋtɩmma rɛ.' 30Saŋa no tɩɩ tɩyaŋ, nala sɩ kɩ kyɛ dɩ ba faŋa dogiŋsi hala, koo dɩ dogiŋsi tele tɔ ba. 31Dɩ daasɔnɔ rɛ ko kɩ di diŋ, aŋnɛ rɛ bɩl sɩ kɩ basɩ daahɩlɩya mɛ wɩya?" 32Ba gyɩ aa kaŋ Yesu kɩ mʋ dɩ ba kpʋ gɛɛ, wɩbɔŋyaala balɩya mɛ rɛ ba gyɩ kaŋ pɛ ʋ tɩyaŋ. 33Ɛɛ rɛ ba mʋ pele lee hʋ ba aa yɩrɩ "Nyukuŋkogilo." Doŋ tɩyaŋ nɛ ba kpaasɩ Yesu abee wɩbɔŋyaala hʋ balɩya daagarɩya nyuni tɩyaŋ. Kɩdɩgɩ we Yesu noduu dɩɩlaŋ, kɩdɩgɩ mɛ we ʋ nogɔbɔ dɩɩlaŋ. 34Ɛɛ rɛ Yesu kyʋwalɩ Wɩɩsɩ a baa, "Ŋ Kuwo, kpa wɩɩ no ba aa yaa kyɛ ba, beewɩya ba bɩ gyɩŋ wɩɩ hʋ buloŋ ba aa yaa." Ɛɛ rɛ ka ba yuwo gbaŋŋa, a kaŋ Yesu gannɩ kpaa dɔmɔŋ. 35Nala badɔmɔŋ mɛ gyɩ sɩŋ doŋ a kɩ deŋ, aŋka Gyuuma nɩhɩyasɩ kɩ yaa ʋ sɩya, a baa, "Na ʋ baa ʋ rɛ yaa Krisita hʋ, laataal hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya, a laa nala kɩ ta, ma leŋ dɩ ʋ laa ʋ tɩɩ ta dɩ á na." 36Laalyuwolo hʋ mɛ kɩ yaa ʋ sɩya, a yaa sɩkyaakyaa mʋ we ʋ nyʋwa tɩyaŋ dɩ ʋ nyʋwa, 37aŋ basɩ tɩya ʋ a baa, "Dɩ ɩ rɛ kɔnɩ yaa Gyuuma kuwori kɛ, laa ɩ tɩɩ ta dɩ á na." 38Ba gyɩ saba mal ʋ daagarɩɩ hʋ tɩyaŋ nɛ a baa, "Gyuuma kuwori hʋ rɛ nyɛ." 39Ɛɛ rɛ wɩbɔŋyaala hʋ kɩdɩgɩ mɛ aa saga ʋ daagarɩɩ tɩyaŋ tʋʋsɩ Yesu a baa, "Na ɩ baa ɩ rɛ yaa Krisita hʋ, laataal hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya, koo ŋ nyɩya rɛ? Ɛɛ kɛ laa ɩ tɩɩ ta, aŋ laa ma mɛ ta dɩ á na." 40Ɛɛ rɛ ʋ dɔŋtɩɩna wɩbɔŋyaal hʋ nɔsɩ ʋ a baa, "Ɩ bee fá Wɩɩsɩ koo? Á beel-ʋ buloŋ we tʋwarɩdɩgɩ tɩyaŋ nɛ. 41Á kɛ maga dɩ ba yaa ma nyɛ rɛ, beewɩya á yaa wɩbɔŋ nɛ. Amɛ baal no kɛ bɩ yaa wɩɩ buloŋ kyogi." 42Ɛɛ rɛ ka ʋ basɩ tɩya Yesu a baa, "Yesu, dɩ ɩ rɛ ko di ɩ koro hʋ, ta ko yeŋŋi ŋ wɩya." 43Doŋ nɛ Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ɩ, ŋ beel-ɩ sɩ we wɩɩsɩbee tɩyaŋ gyɩnaŋ." 44Wɩɩsɩ aa ko maga nyutʋtʋʋ saŋa gɛɛ, wɩɩsɩ pirigi nyʋgɩsɩ, ka lee buloŋ bɩl gɛɛ timm, a mʋ pele dɩdaana kerifi boto, ka lee bɩl na kyaanɩ. 45Patɩɩsa hʋ fa aa bori Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ kɩyɛsɩ balɩya. 46Ɛɛ rɛ ka Yesu kyiyesi yʋga a baa, "Ŋ Kuwo, ŋ kpaa ŋ tɩɩ a we ɩ nosi tɩyaŋ nɛ." Nyɛ rɛ ʋ basɩ, aŋ wiyesi ʋ wiyesi-kateŋse aŋ sʋba. 47Laalyuwolo nɩhɩyawʋ hʋ fa aa sɩŋ doŋ aa naa wɩɩ hʋ aa yaa, ʋ dannɩ Wɩɩsɩ a baa, "Wɩtɩɩ, baal no kɔnɩ fa yaa tɩpʋlʋŋ tɩɩna rɛ." 48Nala hʋ buloŋ fa aa laŋŋa doŋ aa naa wɩɩ hʋ aa yaa, ba mɩɩgɩ mʋ dɩɩsɩ abee tɩkyogi. 49Nala hʋ buloŋ fa aa gyɩŋ Yesu abee haana hʋ buloŋ fa aa tɩŋ ʋ hal a lɩɩ Galili ko, ba sɩŋ libolii rɛ aŋ kɩ deŋ wɩya hʋ buloŋ aa yaa. 50- 51Gyuuma baal kɩdɩgɩ rɛ gyɩ we doŋ ba kɩ yɩrɩ Gyosɛfʋ, a lɩɩ Arimatiya aa we Gyudɩya paalʋʋ tɩyaŋ. Ʋ fa yaa nɩtɩɩ rɛ weliŋ, ka nala fa kɩ tɩya ʋ gyɩrɩma weliŋ. Ʋ fa aa gyegili Wɩɩsɩ koro hʋ koyi rɛ, a fa yaa nala hʋ aa laŋŋɩ kɩ vʋʋlɩ wɩya kɩdɩgɩ. Amɛ saŋa hʋ ba fa aa vʋʋlɩ Yesu kpʋyɩ wɩya, ʋ kɛ fa bɩ sɩŋ ba kɩŋ tɩyaŋ. 52Ɛɛ rɛ ʋ sii mʋ Pilato lee, a sʋla ʋ dɩ ʋ tɩya ʋ ŋmanɩɩ dɩ ʋ kpa Yesu mʋ hogo. Pilato tɩya ʋ ŋmanɩɩ. 53Nyɛ rɛ ʋ mʋ lallɩ Yesu daagarɩɩ hʋ nyuu tɩyaŋ, a we ʋ liŋe, aŋ kpa ʋ mʋ hogo bʋbʋwa kɩdɩgɩ ba aa lurigo tɩyaŋ. Ba ha gyɩ bɩ maakyiye hogo nal buloŋ doŋ. 54Wɩɩ no gyɩ yaa Alagyima kyɛɛ rɛ, dɩ ba gyɩ yaŋ kɩ yaa siri dɩ ba piili Kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ wɩkanɩya. 55Haana hʋ gyɩ aa tɩŋ Yesu hal a lɩɩ Galili paalʋʋ ko sii tɩŋ Gyosɛfʋ hal a mʋ dɩ ba na ɛɛ ba aa hogo Yesu bʋbʋwa hʋ tɩyaŋ. 56Ɛɛ rɛ ba mɩɩgɩ mʋ dɩya haŋ dɩdaana hʋ, a marɩ kɩna badɔmɔŋ sʋwala aa sʋma gɛɛ anɩɩ tʋranɩɩ dɩ ba kaŋ mʋ tɩsɩ ʋ dɩ ʋ ta pʋw. Amɛ haŋ dɩdaana hʋ tɩɩ mɛ rɛ ba Kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ wɩkanɩya aa piili. Ɛɛ rɛ tɩŋ ba gyɩ bɩl bɩ wuwo mɩɩgɩ mʋ bɩl hʋ lee. Nyɛ rɛ ba wiyesi haŋ kyɛɛ hʋ anɩɩ Wɩɩsɩ mɩrɩsɩ hʋ aa daga gɛɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\