LUKA 24

1Alahadi kyɛɛ sɩgballɩnyʋwa, haana hʋ sii, a kaŋ kɩna hʋ ba aa mara ba sʋwala sʋma gɛɛ anɩɩ tʋranɩɩ hʋ, a kaŋ mʋ bil hʋ lee. 2Ba mʋwa dɩ bʋyɩ hʋ ba fa aa kpaa tɔ bʋbʋwa hʋ nyʋwa suro. 3Ɛɛ rɛ ba mʋ gyʋʋ bʋbʋwa hʋ, amɛ ba bɩ naa á Tɩɩna Yesu teŋbii. 4Ɛɛ rɛ ba sɩŋ doŋ, a bɩ gyɩŋ wɩɩ hʋ buloŋ ba aa sɩ yaa. Ba yaa dɩ ba deŋ, dɩ baala balɩya rɛ pirigi ko sɩŋ ba logiŋ gɛɛ, ka ba gannɩ buloŋ kɩ tʋla gɛɛ nyʋlɩɩnyʋlɩɩ. 5Nyɛ rɛ kambɩŋ kaŋ haana hʋ, ba kaŋ ba nyuni gʋra gʋra. Ɛɛ rɛ baala hʋ pɩyɛsɩ ba a baa, "Bee rɛ tɩŋ ma deŋ kɩ kyɛ nal hʋ aa weye nɩsʋʋnɩ tɩyaŋ? 6Ʋ tuwo daha. Ʋ siye rɛ. Ma liisi wɩɩ hʋ ʋ gyɩ aa basɩ tɩya ma, saŋa hʋ tɩyaŋ ʋ gyɩ aa we Galili tɩyaŋ. 7Ʋ gyɩ basɩ tɩya ma rɛ anɩɩ ba sɩ kpa ʋ Nihuwobiŋ Biye we wɩbɔŋyaala nosi tɩyaŋ dɩ ba kpaasɩ ʋ mal daagarɩɩ tɩyaŋ, dɩ ʋ sʋba, dɩ amɛ dɩ ʋ sɩ sii sʋʋ tɩyaŋ ʋ kyɛtoo kyɛɛ." 8Doŋ nɛ haana hʋ liisi wɩɩ hʋ ʋ gyɩ aa basɩ tɩya ba. 9Ɛɛ rɛ ba lɩɩ bʋbʋwa hʋ tɩyaŋ, a mʋ basɩ wɩya hʋ buloŋ aa yaa a tɩya Yesu kpambɩsɩ fi abee kɩdɩgɩ hʋ, abee nɩkaalɩya hʋ buloŋ fa aa tɩŋ ʋ hal. 10Haana hʋ gyɩ aa mʋʋ bil hʋ lee rɛ nyɛ: Mɛɛrɩ Magidalina, Gyuwana abee Gyemsi nɩɩna Mɛɛrɩ. Ba bee ba hadɔŋtɩŋsɩ hʋ gyɩ aa mʋʋ na wɩya hʋ rɛ gyɩ ko basɩ wɩya no tɩya Yesu kpambɩsɩ hʋ. 11Amɛ Yesu kpambɩsɩ hʋ fa bɩɩna anɩɩ wɩɩ hʋ haana hʋ aa basa yaa wɩnyɩyɛl lɛ. Ɛɛwɩya, ba gyɩ bɩ laa di. 12Amɛ Piita sii a fá mʋ bʋwa hʋ lee, a mʋ tuu lurimi bʋwa hʋ, a na liŋe hʋ ba fa aa kpaa we Yesu dɩ ʋ pɩna, aŋka ʋ bɩ naa kɩŋ buloŋ. Ɛɛ rɛ wɩɩ hʋ kpere ʋ, ʋ mɩɩgɩ mʋ dɩya. 13Haŋ kyɛɛ hʋ tɩɩ rɛ Yesu hatɩnna balɩya sii kɩ mʋ tɔɔ kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Imayosi. Imayosi bee Gyerusalɛm fa yaa anɩɩ meeldaasɩ bapɛ rɛ. 14Ba aa mʋʋ hʋ tɩyaŋ nɛ, ba vala a basɩ wɩya hʋ aa yaa a kɩ tɩya dɔmɔŋ. 15Ba aa basɩ wɩya hʋ a vala kɩ mʋ tɩyaŋ nɛ Yesu tɩɩ ko pɛ ba tɩyaŋ ba buloŋ kɩ vala. 16Ba gyɩ na ʋ rɛ, amɛ ba gyɩ bɩ wuwo gyɩma anɩɩ ʋ rɛ. 17Ɛɛ rɛ Yesu pɩyɛsɩ ba a baa, "Bekine wɩya rɛ ma vala kɩ basɩ gɛɛ?" Ɛɛ rɛ ba mɩɩgɩ sɩŋ, ba tɩsɩ buloŋ kyogi. 18Nyɛ rɛ ba kɩdɩgɩ tɩɩna ba aa yɩrɩ Kiliyopasi pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ɩ dʋŋ nɛ yaa nɩhʋwal Gyerusalɛm tɩyaŋ a bɩ gyɩŋ wɩɩ hʋ aa yaa doŋ kyɛbʋʋsɩ no koo?" 19Ɛɛ rɛ ʋ pɩyɛsɩ ba a baa, "Wɩbee rɛ gɛɛ?" Ɛɛ rɛ ba basɩ tɩya ʋ a baa, "Ka wɩɩ hʋ ba aa yaa Yesu aa lɩɩ Nazarɛti. Baal no fa yaa Wɩɩsɩ tɩŋdaal lɛ. Ʋ wɩbasɩya abee ʋ wɩyaalɩya buloŋ tɩyaŋ, ʋ fa yaa nal hʋ aa kaŋ dee rɛ Wɩɩsɩ abee nihuwobisi buloŋ sɩya tɩyaŋ. 20Á Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ abee Gyuuma nɩhɩyasɩ kpa ʋ we Pilato nosi tɩyaŋ dɩ ʋ kpʋ ʋ. Ɛɛ rɛ Pilato leŋ ba kpaasɩ ʋ mal daagarɩɩ tɩyaŋ, ʋ sʋba. 21Amɛ á fa aa yɩyɛlɩ anɩɩ ʋ rɛ yaa nal hʋ aa ko dɩ ʋ laa Iziral tɩmma ta. Ka ba aa kpʋ ʋ, ʋ kyɛyɛ boto rɛ yaa gyɩnaŋ. 22Wɩya no buloŋ hal tɩyaŋ mɛ, á bee haana hʋ fa aa tɩŋ Yesu hal badɔmɔŋ ko basɩ wɩɩ rɛ tɩya ma, wɩɩ hʋ kperi ma. Ba baa dɩ ba sii mʋ bʋwa hʋ lee rɛ sɩgballɩnyʋwa, aŋ bɩ naa Yesu teŋbii bʋwa hʋ tɩyaŋ. 23Ba baa dɩ ba naa malɩkasɩ rɛ ba basɩ tɩya ba anɩɩ Yesu weye rɛ. 24Ɛɛ rɛ á badɔmɔŋ mɛ sii mʋ bʋwa hʋ lee a na anɩɩ wɩɩ hʋ haana hʋ aa basa hʋ yaa wɩtɩɩ. Amɛ ba mɛ gyɩ bɩ naa Yesu." 25Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ma yaa bambugo rɛ kɩŋkaŋ, a bɩ wuwo dɩ ma laa wɩya hʋ Wɩɩsɩ tɩŋdaala aa basa mɛ di. 26Ma bɩ gyɩma anɩɩ ʋ maga dɩ Krisita hʋ, laataal hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya, na tʋwara rɛ aŋ na di ʋ gaŋdaa-feŋ Wɩɩsɩ lee tɩyaŋ koo?" 27Ɛɛ rɛ Yesu basɩ wɩya hʋ buloŋ ba aa saba Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ a mʋ kɩ tile ʋ tɩyaŋ, a tɩya ba. Ʋ gyɩ piile tenni hʋ Moosi aa saba tɩyaŋ nɛ a kaŋ mʋ pele tenni hʋ buloŋ Wɩɩsɩ tɩŋdaala mɛ aa saba, a daga wɩya no buloŋ memiye mɛ tɩya ba. 28Ba aa ko kpaga Imayosi, Yesu fugo yaa gɛɛ anɩɩ ʋ aa kyɛ dɩ ʋ parɩ mʋ. 29Ɛɛ rɛ ba kana ʋ biŋ, aŋ baa dɩ lee bile rɛ, dɩ ʋ pɩŋ sɩya gballɩ. Ɛɛ rɛ ba beel-ʋ buloŋ kpa gyʋʋ dɩya. 30Ɛɛ tɩyaŋ nɛ ba hɔŋ dɩ ba di kɩna. Nyɛ rɛ Yesu kpa paanʋʋ, a kyʋwalɩ Wɩɩsɩ aŋgyʋwasʋ aŋ kaŋ lɔgɔ lɔgɔ tɩya ba. 31Ʋ aa yaa gɛɛ tɩyaŋ nɛ, ba sɩya yaŋ polli ba gyɩma anɩɩ Yesu rɛ. Haŋ lagɩlagɩbiye hʋ, ʋ pirigi dɩɩgɩ ba sɩɩ tɩyaŋ. 32Ɛɛ rɛ ba basɩ tɩya dɔmɔŋ a baa, "Saŋa hʋ ʋ fa aa basɩ wɩya kɩ tɩya ma aŋ daga Wɩɩsɩ teŋ wɩya hʋ memiye kɩ tɩya ma ŋmanɩɩ hʋ tɩyaŋ, á tenni fa fɩyɛla rɛ kɩŋkaŋ buloŋ." 33Ɛɛ rɛ ba sii lagɩ lagɩ, a mɩɩgɩ mʋ Gyerusalɛm, a na Yesu kpambɩsɩ fi abee kɩdɩgɩ hʋ, abee nɩkaalɩya hʋ buloŋ fa aa tɩŋ Yesu hal dɩ ba laŋŋa lɩdɩgɩ. 34Ɛɛ rɛ Yesu hatɩnna hʋ fi abee kɩdɩgɩ hʋ basɩ tɩya ba a baa, "Á Tɩɩna Yesu kɔnɩ sii sʋʋ tɩyaŋ nɛ, beewɩya, ʋ kaŋ ʋ tɩɩ ko daga Siimɔŋ nɛ!" 35Doŋ nɛ baala hʋ balɩya mɛ basɩ wɩɩ hʋ aa yaa ŋmanɩɩ hʋ tɩyaŋ, abee gɛɛ ba aa ko gyɩma anɩɩ á Tɩɩna Yesu rɛ. Ba basɩ tɩya ba rɛ anɩɩ saŋa hʋ ʋ aa kaŋ paanʋʋ lɔgɔ a tɩya ba hʋ tɩyaŋ nɛ ba gyɩma anɩɩ ʋ rɛ. 36Saŋa hʋ baala hʋ balɩya aa tɩya ba ŋmanɩɩ duwoso tɩyaŋ nɛ dɩ Yesu tɩɩ rɛ bɩl pirigi ko sɩŋ ba buloŋ sɩya tɩyaŋ gɛɛ, aŋ basɩ tɩya ba a baa, "Fɩyɛlʋʋ we ma lee." 37Ɛɛ rɛ kambɩŋ kaŋ ba, beewɩya ba kɛ fa bɩɩna anɩɩ nɩdʋma rɛ ba na gɛɛ. 38Nyɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ma ta leŋ dɩ kambɩŋ kaŋ ma, a ta kaŋ wɩya mɛ kɩ kyɩɩsɩ ma hakɩllɩ tɩyaŋ. 39Ma deŋ ŋ nosi bee ŋ naasɩ na, ma sɩ gyɩma anɩɩ ŋ tɩɩ rɛ. Ma dige ŋ na weliŋ, ma sɩ gyɩma anɩɩ ŋ tɩɩ rɛ kɔnɩ, beewɩya nɩdʋma bɩ kaŋ hogo bee naŋpʋna anɩɩ ma aa naa dɩ ŋ kana nyɛ." 40Ʋ aa basɩ gɛɛ ko teŋ, ʋ kaŋ ʋ nosi abee ʋ naasɩ buloŋ a daga ba. 41Wɩɩ no fa yaa ba wɩkperii rɛ, a bɩl yaa ba teŋfɩyɛlʋʋ mɛ kɩŋkaŋ. Amɛ ba ha fa bɩ laa ʋ di. Ɛɛ rɛ Yesu mɩɩgɩ pɩyɛsɩ ba a baa, "Ma kaŋ kɩdiiliye daha rɛ?" 42Ɛɛ rɛ ba kpa fuwonaŋ-kyabɩɩ, a tɩya ʋ. 43Ʋ laa kyaŋ ba sɩɩ tɩyaŋ. 44Ɛɛ rɛ ʋ basɩ tɩya ba a baa, "Saŋa hʋ tɩyaŋ ŋ beel-ma aa we doŋ, wɩya no buloŋ nɛ ŋ laa sɩya basɩ tɩya ma. Wɩya hʋ buloŋ Moosi aa saba a mʋ kɩ tile ŋ tɩyaŋ, abee wɩya hʋ buloŋ Wɩɩsɩ tɩŋdaala aa saba, abee wɩya hʋ ba aa saba Wɩɩsɩ teŋ logiŋ hʋ ba aa yɩrɩ Yɩɩla tɩyaŋ, ba buloŋ maga dɩ ba ko su ba bʋʋsɩ rɛ." 45Doŋ nɛ Yesu leŋ ba hakɩllɩ suri dɩ ba wuwo gyɩŋ wɩya hʋ ba aa saba Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ memiye. 46Aŋ bɩl basɩ tɩya ba a baa, "Nyɛ rɛ ba sabɩ biŋ: Ʋ maga dɩ Krisita hʋ, laataal hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya na tʋwara rɛ, a sʋba aŋ sii sʋʋ tɩyaŋ ʋ kyɛtoo kyɛɛ." 47"Ba bɩl saba rɛ dɩ nala sɩ basɩ Wɩɩsɩ wɩya, nal hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya feŋ tɩyaŋ, dʋnɩya logiŋ buloŋ tɩyaŋ. Ba sɩ piili Gyerusalɛm tɩyaŋ a basɩ tɩya nala dɩ ba bɩrɩmɩ lɩɩ ba wɩbɔmɔ tɩyaŋ dɩ Wɩɩsɩ kpa ba wɩbɔmɔ kyɛ ba. 48Mamaa rɛ yaa wɩya no buloŋ aa yaa daŋsɩya diile. 49Wiyesi Welii hʋ ŋ Kuwo aa wee nyʋwa dɩ ʋ sɩ kpa tɩya ma hʋ, ŋ sɩ kpa ʋ we ma tɩyaŋ. Amɛ ʋ maga dɩ ma gyegili Gyerusalɛm tɩyaŋ, a mʋ pele saŋa hʋ Wiyesi Welii no aa sɩ lɩɩ Wɩɩsɩ lee a ko tuu gyʋʋ ma tɩyaŋ, a tɩya ma dee." 50Ɛɛ rɛ Yesu kaŋ ʋ hatɩnna hʋ ba lɩɩ tɔbal hʋ tɩyaŋ a kpa mʋ Bɛɛtani dɩɩlaŋ. Ba aa we doŋ tɩyaŋ nɛ ʋ kaŋ ʋ nosi gyarɩ tɔ ba, a sʋla Wɩɩsɩ tɩya ba dɩ ʋ pɛ ba tɩyaŋ. 51Saŋa hʋ ʋ gyɩ aa sʋla Wɩɩsɩ kɩ tɩya ba hʋ tɩyaŋ nɛ, ʋ leŋ ba ta, ka Wɩɩsɩ kpa ʋ kaŋ gyɩŋ Wɩɩsɩbee. 52Nyɛ rɛ ba kyʋwalɩ ʋ doŋ aŋ mɩɩgɩ mʋ Gyerusalɛm abee teŋfɩyɛlʋʋ yʋga. 53Ba gyɩ aa we Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ tɩyaŋ nɛ saŋa buloŋ, a kɩ dannɩ Wɩɩsɩ, aŋ kɩ kyʋwalɩ ʋ aŋgyʋwasʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\