LUKA 4

1Ɛɛ rɛ Yesu gyɩ mɩɩgɩ lɩɩ Gyɔɔdaŋ fuwo hʋ tɩyaŋ ko lɩɩ, dɩ Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ we ʋ tɩyaŋ weliŋ, a kpa ʋ gyʋʋ pogo. 2Ʋ we doŋ kyɛyɛ mɔllɩbalɩya. Sɩtaanɩ aa ko magɩsɩ magɩsɩ ʋ a mʋ lɔlɔ. Ʋ aa we doŋ kyɛyɛ mɔllɩ balɩya no buloŋ, ʋ bɩ kɩŋ buloŋ diye. Kyɛyɛ mɔllɩbalɩya hʋ ko mʋ kɩ teŋ dɩ losi yaŋ kana ʋ. 3Ɛɛ rɛ Sɩtaanɩ ko basɩ tɩya ʋ a baa, "Dɩ ɩ baa ɩ yaa Wɩɩsɩ Biye kɛ, leŋ dɩ bʋwa no aa pɩna sii bɩrɩmɩ paanʋʋ." 4Ɛɛ rɛ Yesu mɩɩgɩ basɩ tɩya ʋ a baa, "Ba saba Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ nɛ a baa, 'Kɩdiiliye dʋŋ daa aa tɩya nihuwobiŋ mɩɩbol."' 5Ɛɛ hal tɩyaŋ, Sɩtaanɩ bɩl kana ʋ kpa gyɩŋ wɩɩsɩnyuu, aŋ leŋ ʋ gul lurimi na dʋnɩya paalʋʋsɩ abee ba korisi buloŋ gɛɛ fine. 6Doŋ tɩyaŋ nɛ ʋ basɩ tɩya ʋ a baa, "Kɩna no buloŋ yaa ŋ kɩna rɛ. Ŋ sɩ leŋ dɩ ɩ kaŋ ba buloŋ dee, a tɩŋ ba buloŋ a kɩ nɩɩ ba sʋma. Ŋ aa wuwo dɩ ŋ kpa ba tɩya nal hʋ buloŋ ŋ aa kyɛ rɛ. 7Ɛɛwɩya, dɩ ɩ rɛ tuu gbinni ŋ sɩya tɩyaŋ, a kyʋwalɩ ŋ, ŋ sɩ kpa kɩna no buloŋ tɩya ɩ." 8Ɛɛ rɛ Yesu bɩl basɩ tɩya ʋ a baa, "Ba saba Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ nɛ a baa, 'Ʋ maga dɩ á kɩ tɩŋ á Tɩɩna Wɩɩsɩ dʋŋ nɛ aŋ kɩ kyʋwalɩ ʋ dʋŋ."' 9Ɛɛ rɛ Sɩtaanɩ bɩl kana ʋ mʋ Gyerusalɛm, a kana ʋ gyɩŋ Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ nyugbaŋfara, aŋ basɩ tɩya ʋ a baa, "Dɩ ɩ baa ɩ yaa Wɩɩsɩ Biye kɛ, sɩŋ daha aŋ gyaa kyigisi taŋha. 10Na ba sabɩ biŋ Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ nɛ anɩɩ Wɩɩsɩ sɩ leŋ dɩ ʋ malɩkasɩ sɩŋ pɔ ɩ a kɩ deŋe ɩ. 11Ba bɩl saba rɛ anɩɩ 'Ba sɩ kyeŋ kana ɩ dɩ ɩ naaŋ mɛ ta paalɩ dige taŋha."' 12Ɛɛ rɛ Yesu bɩl basɩ tɩya ʋ a baa, "Ba bɩl saba Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ nɛ a baa 'Ta magɩsɩ á Tɩɩna Wɩɩsɩ."' 13Sɩtaanɩ aa kpaa ŋmaŋsɩ no buloŋ a magɩsɩ Yesu mʋ lɔlɔ, ʋ leme ʋ, aŋ kpa biŋ pɔ kyɛɛ hʋ ʋ bɩl aa sɩ na ŋmanɩɩ kɩdɩgɩ. 14Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ dee tɩyaŋ, Yesu gyɩ bɩl lɩɩ pogo hʋ tɩyaŋ nɛ, a mɩɩgɩ kpa mʋ Galili paalʋʋ. Ɛɛ rɛ ʋ wɩya taalɩ doŋ buloŋ. 15Doŋ nɛ ʋ kɩ daga nala Gyuuma wɩɩkyʋwaldɩɩsɩ tɩyaŋ, nal nal buloŋ kɩ bigisi ʋ. 16- 17Ɛɛ rɛ Yesu sii mʋ Nazarɛti, lee hʋ tɩyaŋ ʋ aa waa. Kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ ko pele, ʋ sii mʋ gyʋʋ Gyuuma wɩɩkyʋwaldɩya anɩɩ ʋ aa kɩ yaa gɛɛ saŋa buloŋ. Ɛɛ rɛ ʋ sii sɩŋ dɩ ʋ karɩmɩ Wɩɩsɩ teŋ a tɩya nala hʋ. Ba kpa Wɩɩsɩ teŋ logiŋ hʋ Wɩɩsɩ tɩŋdaal Azaaya aa saba a tɩya ʋ. Nyɛ rɛ ʋ suri mʋ lee hʋ Azaaya aa saba a baa, 18"Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ we ŋ tɩyaŋ nɛ. Ʋ lɩɩ ŋ nɛ dɩ ŋ ko basɩ Wɩɩsɩ wɩweliye hʋ a tɩya nyaaba. Ʋ tɩma ŋ nɛ dɩ ŋ ko basɩ tɩya yosi anɩɩ Wɩɩsɩ sɩ laa ba ta, a bɩl basɩ tɩya nyʋlɩma mɛ dɩ ba sɩya sɩ suri. Ʋ tɩma ŋ nɛ dɩ ŋ laa nala hʋ buloŋ ba aa kaŋ kɩ tɩya sikii ta, 19aŋ basɩ tɩya ba anɩɩ saŋa hʋ á Tɩɩna Wɩɩsɩ aa sɩ laa ʋ nala ta pele rɛ." 20Yesu aa karɩmɩ teŋ hʋ teŋ, ʋ kaŋ tɔ aŋ kpa tɩya nal hʋ aa biŋ teŋ hʋ aŋ tuu hɔŋ. Nala hʋ buloŋ aa we wɩɩkyʋwaldɩya hʋ tɩyaŋ mɩɩgɩ kyirigi sɩya we ʋ tɩyaŋ. 21Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Wɩya hʋ ŋ aa karɩma teŋ hʋ tɩyaŋ ma nɩɩ nyɛ, gyɩnaŋ ba buloŋ sʋʋ ba bʋʋsɩ rɛ." 22Yesu wɩbasɩɩ hʋ buloŋ gyɩ yaa nala hʋ teŋfɩyɛl lɛ, ba nyʋʋsɩ mɛ gyɩ fɩyɛlɩ abee wɩweliye hʋ ʋ aa basa wɩya. Ɛɛ rɛ ba kɩ pɩyɛsɩ dɔmɔŋ a baa, "Gyosɛfʋ biibaal hʋ daa nyɛ dʋ?" 23Ɛɛ rɛ Yesu bɩl basɩ tɩya ba a baa, "Ŋ gyɩma anɩɩ ma sɩ maga namaga no tɩya ŋ a baa, 'Tɩɩba tɩɩna, tɩɩbɩ ɩ tɩɩ.' Ma bɩl sɩ basɩ tɩya ŋ a baa dɩ wɩya hʋ buloŋ ma aa nɩya dɩ ŋ aa yaa Kapɛɛnam tɩyaŋ, dɩ ŋ yaa ba ŋ tɩɩ bee tɩyaŋ mɛ." 24Ɛɛ rɛ Yesu bɩl baa, "Wɩtɩɩ rɛ, Wɩɩsɩ tɩŋdaal kɛ buloŋ, ʋ bee tɩɩ nala aa bee tɩya ʋ gyɩrɩma." 25Ɛɛ rɛ Yesu bɩl baa, "Ma gyegili nɩɩ daha. Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma. Saŋa hʋ Wɩɩsɩ tɩŋdaal Ɛlaagya gyɩ aa we ʋ mɩɩbol tɩyaŋ, lohaana gyɩ yʋga rɛ a we Iziral paalʋʋ tɩyaŋ. Haŋ saŋa hʋ duwoŋ mɛ bɩ nɩya bɩsɩ boto abee kyalɩɩ. Nyɛ rɛ losiŋbɔŋ gyɩ gyʋʋ Iziral paalʋʋ buloŋ. 26Amɛ Wɩɩsɩ gyɩ bɩ tɩŋ Ɛlaagya ʋ mʋ Gyuuma lohaana no kɩdɩgɩ buloŋ lee. Amɛ ʋ gyɩ tɩma ʋ rɛ, ʋ mʋ lohaaŋ kɩdɩgɩ aa lɩɩ Siidɔŋ paalʋʋ dʋŋ lee, tɔɔ kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Zarɛfatɩ tɩyaŋ. 27Saŋa hʋ tɩyaŋ Wɩɩsɩ tɩŋdaal Ilaasa mɛ gyɩ aa we ʋ mɩɩbol tɩyaŋ, gbegisi gyɩ yʋga rɛ a we Iziral paalʋʋ tɩyaŋ, amɛ Wɩɩsɩ gyɩ bɩ leŋ Ilaasa tɩɩbɩ ba kɩdɩgɩ buloŋ, see gbege kɩdɩgɩ aa lɩɩ Siiriya paalʋʋ ba kɩ yɩrɩ Naamaŋ dʋŋ." 28Nala hʋ buloŋ gyɩ aa we wɩɩkyʋwaldɩya hʋ tɩyaŋ aa nɩɩ wɩya no, ba baaŋ gyɩ sii ʋ nyuu tɩyaŋ. 29Ɛɛ rɛ ba sii kaŋ Yesu, a kana ʋ tarɩ lɩɩ bee hʋ samanɩ, a kana ʋ mʋ gyɩŋ dogimo hʋ nyuu tɩyaŋ bee hʋ fa aa sɩna. Ba gyɩ kana ʋ mʋ dogimo hʋ lee aa geese yʋga rɛ, a kɩ kyɛ dɩ ba kpa ʋ yuwo ta dɩ ʋ tuu tele taŋha. Doŋ tɩyaŋ nɛ ba sɩŋ, 30ka ʋ vala tɩŋ nala hʋ tɩyaŋ a lɩɩ mʋ. 31Ɛɛ rɛ Yesu lɩɩ Nazarɛti tɩyaŋ, a kpa mʋ Kapɛɛnam aa we Galili paalʋʋ tɩyaŋ. Kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ, ʋ mʋ gyʋʋ Gyuuma wɩɩkyʋwaldɩya a kɩ daga nala. 32Ʋ aa daga ba gɛɛ, ba nyʋʋsɩ buloŋ fɩyɛlɩ, beewɩya gɛɛ hʋ ʋ aa basɩ wɩya hʋ daga anɩɩ ʋ kaŋ wɩya hʋ ʋ aa basɩ dee rɛ. 33Dɩ baal kɩdɩgɩ gyɩŋbɔŋ aa kana mɛ gyɩ we wɩɩkyʋwaldɩya hʋ tɩyaŋ. Ɛɛ rɛ ʋ faasɩ kyɩɩrɩ 34a baa, "Yesu aa lɩɩ Nazarɛti, bekiŋ nɛ ɩ kɩ kyɛ ɩ yaa ma? Ɩ ko dɩ ɩ kpʋ ma rɛ? Ŋ gyɩma ɩ rɛ. Ɩ rɛ yaa Wɩɩsɩ tɩŋdaal hʋ aa yaa tɩpʋlʋŋ tɩɩna." 35Yesu aa nɩɩ wɩya hʋ baal hʋ aa basa, ʋ nɔsɩ gyɩŋbɔŋ hʋ a baa, "Leŋ kyagɩŋsɩ aŋ ko lɩɩ baal hʋ tɩyaŋ." Gyɩŋbɔŋ hʋ lɩɩ baal hʋ lo ba buloŋ sɩya tɩyaŋ doŋ, aŋ lɩɩ ʋ tɩyaŋ. Amɛ ʋ gyɩ bɩ yaa ʋ wɩbɔŋ buloŋ. 36Ba aa naa gɛɛ, ʋ yaa nal buloŋ wɩkperii. Ɛɛ rɛ ba kɩ pɩyɛsɩ dɔmɔŋ a baa, "Bekine wɩduwoni rɛ ʋ kɩ basɩ nyɛ? Baal no paalɩ kaŋ dee rɛ, a wuwo gyɩŋbɔmɔ, a nɔsɩ ba ba kɩ lɩɩ nala tɩyaŋ." 37Ɛɛ rɛ Yesu wɩya taalɩ lee hʋ buloŋ. 38Ɛɛ rɛ Yesu lɩɩ wɩɩkyʋwaldɩya hʋ tɩyaŋ, a kpa mʋ baal kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Siimɔŋ dɩya. Ʋ mʋwa dɩ Siimɔŋ hɩɩla pɩna a kɩ wɩɩlɩ, ʋ teŋ buloŋ nɩma. Ɛɛ rɛ ba basɩ ʋ wɩya tɩya ʋ. 39Yesu sii mʋ sɩŋ haaŋ hʋ logiŋ, aŋ nɔsɩ wɩɩl hʋ dɩ ʋ lɩɩ ʋ tɩyaŋ. Wɩɩl hʋ leŋ haaŋ hʋ, aŋka ʋ teŋ sii yaa kɩdiiliye tɩya ba. 40Ʋ dɩdaana aa ko pele, nala hʋ buloŋ aa kaŋ kyaŋsɩ ba kaŋ wɩɩla iriŋ iriŋ buloŋ, ba mʋ kaŋ ba ko Yesu lee dɩ ʋ tɩɩbɩ ba. Yesu kpa ʋ nosi dɔbɔ ba kɩdɩgɩ kɩdɩgɩ buloŋ tɩyaŋ ba na laaŋfɩya. 41Gyɩŋbɔmɔ mɛ gyɩ lɩɩ nala tɩyaŋ yʋga, aa kɩ kyɩɩrɩ, a basɩ tɩya Yesu a baa, "Ɩ rɛ yaa Wɩɩsɩ Biye hʋ." Ɛɛ rɛ Yesu nɔsɩ ba dɩ ba ta basɩ ʋ wɩya, beewɩya ba gyɩma anɩɩ ʋ rɛ yaa Krisita hʋ, laataal hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya dɩ ʋ ko laa dʋnɩya nala ta. 42Ʋ sɩgballɩnyʋwa, Yesu sii lɩɩ bee hʋ tɩyaŋ, a mʋ lee hʋ nala aa tuwo. Ɛɛ rɛ ka bee hʋ nala piili kɩ kyɛ ʋ. Ba aa ko na ʋ, ba kɩ lʋga dɩ ba kana ʋ biŋ dɩ ʋ ta bɩl mʋʋ lee buloŋ. 43Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ʋ maga dɩ ŋ mʋ tɔnɩ badɔmɔŋ mɛ rɛ, a basɩ Wɩɩsɩ koro hʋ wɩya doŋma mɛ. Beewɩya, ɛɛ wɩya rɛ Wɩɩsɩ tɩma ŋ, ŋ ko." 44Ɛɛ rɛ ʋ gɔllɩ kɩ basɩ Wɩɩsɩ wɩya Gyudɩya paalʋʋ Gyuuma wɩɩkyʋwaldɩɩsɩ tɩyaŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\