LUKA 9

1Ɛɛ rɛ Yesu yɩrɩ ʋ hatɩnna fi abee balɩya hʋ, a ko laŋŋɩ, a tɩya ba dee abee ŋmanɩɩ dɩ ba wuwo kɩ kile gyɩŋbɔmɔ, aŋ wuwo kɩ tɩɩbɩ wɩɩla tɩmma mɛ. 2Ɛɛ rɛ ʋ tɩŋ ba dɩ ba lɩɩ mʋ a basɩ Wɩɩsɩ koro hʋ wɩya aŋ pɛ tɩɩbɩ wɩɩla tɩmma mɛ. 3Aŋ bɩl basɩ tɩya ba a baa, "Ŋmanɩɩ no valɩɩ tɩyaŋ, ma ta paa daatɩgɩya, koo ma diikusi, a ta kol kɩdiiliye koo molbiye. Ma ta paa gannɩ pɛ gannɩ hʋ ma aa sɩ laalɩ tɩyaŋ. Kɩŋ buloŋ paalɩ bɩ maga dɩ ʋ tɩŋ ma hal. 4Dɩ mamaa rɛ ko mʋ tɔɔ buloŋ, dɩ tɔɔ hʋ nala ko kyaga laa ma abee nosi balɩya, lee hʋ ba aa sɩ kpa tɩya ma dɩ ma gyʋʋ, ʋ maga dɩ ma we doŋ nɛ a mʋ pele kyɛɛ hʋ ma aa sɩ lɩɩ tɔɔ hʋ tɩyaŋ. 5Dɩ mamaa rɛ ko mʋ tɔɔ buloŋ, dɩ tɔɔ hʋ nala bɩ tɔgɩmɔ ma, ma piisi ma naasɩ taŋha ta doŋ, aŋ lɩɩ tɔɔ hʋ tɩyaŋ. Ɛɛ sɩ leŋ dɩ ba gyɩma anɩɩ ba aa vɩya ma nyɛ, Wɩɩsɩ sɩ dɔgɩsɩ ba." 6Nyɛ rɛ ba sii gɔllɩ mʋ tɔnɩ, a kɩ basɩ Wɩɩsɩ wɩweliye hʋ, aŋ pɛ kɩ tɩɩbɩ nala mɛ, lee hʋ kɛ buloŋ ba aa mʋwa. 7Nal hʋ gyɩ aa deŋ Galili paalʋʋ ba kɩ yɩrɩ Hɛrɔtɩ gyɩ aa nɩɩ wɩya hʋ Yesu bee ʋ hatɩnna hʋ aa gɔllɔ kɩ yaa, ʋ hakɩla buloŋ gyɩ vʋgɩma rɛ, beewɩya nala badɔmɔŋ gyɩ aa basɩ rɛ anɩɩ Gyɔɔŋ Wɩɩsɩnɩɩfool hʋ rɛ mɩɩgɩ sii sʋʋ tɩyaŋ. 8Nala badɔmɔŋ mɛ gyɩ baa dɩ Ɛlaagya rɛ mɩɩgɩ ko, ka badɔmɔŋ mɛ baa dɩ faafaa Wɩɩsɩ tɩŋdaala hʋ kɩdɩgɩ rɛ mɩɩgɩ sii sʋʋ tɩyaŋ. 9Nyɛ rɛ Hɛrɔtɩ baa, "Ŋ gyɩ leŋ ba keri Gyɔɔŋ nyuu rɛ, ka kɩbee wɩya rɛ ŋ yaŋ bɩl kɩ nɩɩ nyɛ?" Ɛɛ rɛ ʋ kɩ lʋga dɩ ʋ na Yesu. 10Nyɛ rɛ Yesu kpambɩsɩ hʋ mɩɩgɩ ko ʋ lee, a yaa ba ŋmanɩɩ duwoso tɩya ʋ, ka ʋ beel-ba dʋŋ sii kpa tɩŋ Bɛsaada dɩɩlaŋ mʋ. 11Nala aa nɩɩ Yesu wɩya anɩɩ ʋ mʋʋ Bɛsaada, ba sii kile ʋ lugo mʋ doŋ. Ba aa mʋʋ pele doŋ, ʋ lɔllɩ ba weliŋ, aŋ basɩ Wɩɩsɩ koro hʋ wɩya tɩya ba, aŋ tɩɩbɩ wɩɩla tɩmma mɛ. 12Dɩdaana aa ko pele, Yesu kpambɩsɩ hʋ basɩ tɩya ʋ a baa, "Leŋ dɩ nala hʋ mʋ tɔnɩ hʋ abee bagɩsɩ hʋ aa kpaga daha, a kyɛ kɩdiiliye abee lɩpɩnɩya, beewɩya kɩŋ buloŋ tuwo daha ba aa sɩ di." 13Ɛɛ rɛ Yesu mɩɩgɩ basɩ tɩya ba a baa, "Ma tɩɩ mʋ kyɛ kɩdiiliye tɩya ba dɩ ba di." Ɛɛ rɛ ba basɩ tɩya ʋ a baa, "Kɩŋ hʋ á aa kana rɛ yaa paanʋʋ gama bɔnɔŋ abee fuwonaŋhɩlɩya balɩya. Ɛɛ rɛ á sɩ yaa a yɔbɔ kɩdiiliye tɩya nɩgyamaa no buloŋ?" 14Baala dʋŋ gyɩ aa we nala hʋ tɩyaŋ gyɩ pele tusi bʋnɔŋ nɛ. Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ hatɩnna hʋ a baa, "Ma leŋ dɩ nala hʋ laŋŋɩ hɔŋ gulo gulo, a leŋ dɩ gul buloŋ yaa nala mɔllɩbalɩya abee fi." 15Ɛɛ rɛ ʋ hatɩnna hʋ leŋ nala hʋ buloŋ tuu hɔŋ gulo gulo. 16Ka Yesu kpa paanʋʋ hʋ bɔnɔŋ abee fuwonamɩɩsɩ hʋ balɩya, a wil deŋ wɩɩsɩnyuu aŋ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ aŋgyʋwasʋ, aŋ kaŋ lɔgɔ lɔgɔ, a kpa tɩya ʋ hatɩnna hʋ, ba mɛ laa kaŋ kpaa nala hʋ. 17Nala hʋ buloŋ kyaŋ, a vɔgɔ aŋ ka. Ʋ hatɩnna hʋ paa kɩkaalɩya hʋ su simbiisi fi abee balɩya. 18Kyɛɛ kɩdɩgɩ rɛ Yesu dʋŋ mʋ kɩ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ. Ɛɛ rɛ ʋ hatɩnna hʋ sii mʋ ʋ lee. Doŋ nɛ ʋ pɩyɛsɩ ba a baa, "Aŋnɛ rɛ nala baa ŋ yaa?" 19Ɛɛ rɛ ʋ hatɩnna hʋ baa, "Badɔmɔŋ baa dɩ ɩ rɛ yaa Gyɔɔŋ, Wɩɩsɩnɩɩfool hʋ. Badɔmɔŋ mɛ baa dɩ ɩ rɛ yaa Ɛlaagya. Badɔmɔŋ mɛ ha baa dɩ ɩ yaa faafaa Wɩɩsɩ tɩŋdaala hʋ kɩdɩgɩ rɛ, a mɩɩgɩ sii sʋʋ tɩyaŋ." 20Nyɛ rɛ Yesu mɩɩgɩ pɩyɛsɩ ʋ hatɩnna hʋ mɛ a baa, "Aŋka ma mɛ, aŋnɛ rɛ ma baa ŋ yaa?" Ɛɛ rɛ Piita baa, "Ɩ rɛ yaa Krisita hʋ, laataal hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya dɩ ʋ laa dʋnɩya nala ta." 21Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba abee sɩfɩyasɩ dɩ ba ta ko basɩ wɩɩ no kɩ tɩya nal buloŋ. 22Yesu bɩl basɩ tɩya ba a baa, "Mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye sɩ na tʋwara rɛ kɩŋkaŋ. Gyuuma nɩhɩyasɩ abee Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ abee Wɩɩsɩ Teŋ dɩdagɩla buloŋ sɩ vɩya ŋ. Ba sɩ kpʋ ŋ, amɛ ŋ sɩ sii sʋʋ tɩyaŋ ʋ kyɛtoo kyɛɛ." 23Ɛɛ rɛ ʋ basɩ tɩya nala hʋ buloŋ a baa, "Dɩ nal buloŋ nɛ aa kyɛ dɩ ʋ tɩŋa ŋ, see dɩ ʋ vɩya ʋ tɩɩ ŋmanɩɩ ta aŋ kpa ʋ daagarɩɩ baasɩ kyɛɛ kɛ buloŋ, a kɩ tɩŋa ŋ hal. 24Nal hʋ buloŋ aa kyɛ dɩ ʋ laa ʋ tɩɩ mɩɩbol, ʋ bɩ sɩ kaŋ mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii, amɛ nal hʋ aa kuu ŋ wɩya a vɩya ʋ mɩɩbol ta, ʋ tɩɩna rɛ sɩ kaŋ mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii. 25Dɩ ɩ rɛ tɩŋ dʋnɩya no buloŋ, aŋka dɩ ɩ bɩ sɩ na mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii, bekiŋ tɔnɔ rɛ ɩ na? 26Dɩ nal buloŋ nɛ ko leŋ dɩ Mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye bee ŋ wɩbasɩya yaa ʋ hɩɩsɩ, ʋ tɩɩna wɩya mɛ sɩ yaa ŋ hɩɩsɩ kyɛɛ hʋ ŋ aa sɩ mɩɩgɩ ko dʋnɩya abee gaŋdarɩ abee ŋ kuwo Wɩɩsɩ gaŋdarɩ abee ʋ malɩkaweliye hʋ gaŋdarɩ. 27Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, nala badɔmɔŋ we daha, ba bɩ sɩ sʋba ka dɩ Wɩɩsɩ koro hʋ ko." 28Yesu aa basɩ wɩya no hal tɩyaŋ, ʋ kyɛyɛ kyori kyɛɛ, ʋ sii kaŋ Piita bee Gyɔɔŋ abee Gyemsi, a mʋ gyɩŋ dogimo kɩdɩgɩ nyuu dɩ ʋ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ. 29Ʋ fa aa kyʋwalɩ Wɩɩsɩ hʋ tɩyaŋ nɛ, ʋ sɩya pirigi bɩrɩmɩ, a bɩl bɩ kɩɩ ʋ kɩyɩ. Ʋ gannɩ buloŋ mɩɩgɩ pʋrɩsɩ gɛɛ pogipogi, a kɩ tʋla gɛɛ nyʋlɩɩnyʋlɩɩ. 30- 31Doŋ tɩyaŋ nɛ Moosi bee Ɛlaagya pirigi lɩɩ wɩɩsɩbee, a ko pɛ Yesu tɩyaŋ, ba gannɩ mɛ kɩ tʋla gɛɛ tɩɩ. Ba beel-ʋ sɩŋ kɩ basɩ gɛɛ hʋ Yesu aa sɩ sʋba Gyerusalɛm tɩyaŋ, a leŋ dɩ wɩɩ hʋ wɩya Wɩɩsɩ aa tɩma ʋ ko su ʋ bʋwa. 32Piita bee ʋ dɔŋtɩŋsɩ hʋ fa aa pɩŋ doo rɛ, amɛ ba aa hirige sii, ba naa Yesu dɩ ʋ aa tʋl, a na baala hʋ balɩya mɛ aa sɩŋ ʋ lee. 33Nyɛ rɛ baala hʋ ta Yesu aŋ kpa dɩ ba mʋ. Ɛɛ rɛ Piita basɩ tɩya Yesu a baa, "Tɩɩna, ʋ yaa wɩwelii rɛ á aa we daha. Á sɩ we gyama boto, dɩ ɩ tɩŋ kɩdɩgɩ, dɩ Moosi mɛ tɩŋ kɩdɩgɩ, ka dɩ Ɛlaagya mɛ tɩŋ kɩdɩgɩ." (Piita aa basɩ wɩya no buloŋ, ka ʋ tɩɩ fa paalɩ bɩ gyɩŋ wɩɩ hʋ ʋ aa basɩ.) 34Piita ha fa aa basɩ wɩya hʋ tɩyaŋ nɛ, taalbal kɩdɩgɩ pirigi ko tuu tɔ ba. Ɛɛ rɛ kambɩŋ kaŋ Yesu hatɩnna hʋ. 35Ka taal kɩdɩgɩ lɩɩ taalbal hʋ tɩyaŋ a baa, "Ŋ Biye rɛ nyɛ. Ʋ rɛ yaa nal hʋ ŋ aa lɩya. Ma gyegili kɩ nɩɩ ʋ nyʋwa." 36Taal hʋ aa basɩ wɩya no ko teŋ, dɩ Yesu dʋŋ nɛ kaa sɩŋ doŋ. Ɛɛ rɛ ʋ hatɩnna hʋ tallɩ ba nyʋwa. Ba bɩ laa nyʋwa basɩ wɩɩ no ba aa naa a tɩya nal buloŋ. 37Ʋ sɩgballɩya, Yesu bee ʋ hatɩnna hʋ boto lɩɩ dogimo hʋ nyuu ko tuu dogimo hʋ naasɩ. Doŋ nɛ nɩgyamaa ko kyeŋ Yesu. 38Dɩ baal kɩdɩgɩ lɩɩ nɩgyamaa hʋ tɩyaŋ a huwori Yesu a baa, "Nɩhɩyawʋ, ŋ aa sʋla ɩ, deŋ ŋ biye no aŋ ha kyiyeli ŋ, beewɩya ŋ biye buloŋ nɛ gɛɛ. 39Gyɩŋbɔŋ nɛ kana ʋ, ʋ kɩ tele kpuŋkpuŋsi. Dɩ ʋ ko sii ʋ tɩyaŋ buloŋ, ʋ aa pirigi kyɩɩrɩ rɛ aŋ lɩɩ tele, a kɩ kyele, ka ʋ nyʋwa buloŋ tɔ naŋtʋwɔ-fʋŋfʋga. Ʋ aa villi kɩ sii ʋ tɩyaŋ nɛ saŋa buloŋ, a kɩ dɔgɩsɩ ʋ. 40Ɛɛ rɛ ŋ ko sʋla ɩ hatɩnna hʋ dɩ ba kile gyɩŋbɔŋ hʋ ta ʋ tɩyaŋ, amɛ ba bɩ wuwo kile." 41Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ma gyɩnaŋ nala, ma yaa nɩnyʋgɩsɩya rɛ, a bɩ laa Wɩɩsɩ mɛ di. Abaa! Kyɛyɛ baŋmɛ rɛ ŋ baa ŋ yaa ma lee?" Aŋ mɩɩgɩ basɩ tɩya baal hʋ a baa, "Kaŋ ɩ biye hʋ ko daha." 42Ɛɛ rɛ biye hʋ sii kpa dɩ ʋ mʋ. Doŋ nɛ gyɩŋbɔŋ hʋ lɩɩ ʋ lo taŋha ʋ pɩŋ kɩ kyele. Ɛɛ rɛ Yesu nɔsɩ gyɩŋbɔŋ hʋ dɩ ʋ lɩɩ biye hʋ tɩyaŋ. Ʋ lɩɩ, ka biye hʋ deye. Yesu mɩɩgɩ kpa ʋ tɩya ʋ kuwo. 43Nala hʋ buloŋ nyʋʋsɩ gyɩ fɩyɛla rɛ abee Wɩɩsɩ debal hʋ ba aa naa. Ɛɛ rɛ ba gyɩ sɩŋ kɩ bɩɩnɩ wɩkperiye hʋ buloŋ Yesu aa yaa. Ɛɛ tɩyaŋ nɛ Yesu basɩ tɩya ʋ hatɩnna hʋ a baa, 44"Ma ta ko yeŋŋi wɩɩ no ŋ aa kyɛ dɩ ŋ basɩ tɩya ma! Ba sɩ kpa mɩyaŋ, Nihuwobiŋ Biye a yallɩ tɩya dʋnɩya nala." 45Amɛ ʋ hatɩnna hʋ gyɩ bɩ gyɩŋ wɩɩ hʋ ʋ aa basa memii. Ʋ yaa wɩfaŋɩɩ rɛ ba lee. Ɛɛ rɛ tɩŋ ba gyɩ bɩ wuwo gyɩŋ ʋ memii. Amɛ ba kɩ fá kambɩŋ ba aa sɩ pɩyɛsɩ ʋ wɩɩ hʋ memii. 46Ɛɛ rɛ Yesu hatɩnna hʋ kaŋ ba tɩyaŋ nɩbal wɩya kɩ kpa dɔmɔŋ. 47Yesu fa gyɩŋ wɩɩ hʋ ba aa bɩɩnɩ rɛ, ɛɛ rɛ ʋ kaŋ biibiye ko sɩgɩ ʋ logiŋ, 48aŋ basɩ tɩya ba a baa, "Dɩ nal buloŋ nɛ kuu ŋ wɩya a kaŋ biibiye no weliŋ, mɩyaŋ nɛ ʋ tɩɩna kaŋ weliŋ gɛɛ. Nal hʋ mɛ buloŋ aa kana ŋ weliŋ, ŋ dʋŋ daa ʋ kaŋ weliŋ gɛɛ. Nal hʋ aa tɩma ŋ mɛ rɛ ʋ kaŋ weliŋ gɛɛ. Nal hʋ aa yaa nɩbiye ma tɩyaŋ, ʋ rɛ yaa ma tɩyaŋ nɩbal." 49Ɛɛ rɛ Gyɔɔŋ basɩ tɩya Yesu a baa, "Nɩhɩyawʋ, á fa naa baal kɩdɩgɩ rɛ dɩ ʋ kpaa ɩ feŋ a kɩ kile gyɩŋbɔmɔ nala tɩyaŋ. Á kile ʋ dɩ ʋ ta kɩ yaa gɛɛ, beewɩya ʋ bɩ yaa á kɩdɩgɩ." 50Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya Gyɔɔŋ abee ʋ hatɩnna hʋ nɩkaalɩya a baa, "Ma ta kile ʋ, beewɩya nal hʋ buloŋ aa bɩ lɩɩ á hal tɩyaŋ, ʋ yaa á kɩdɩgɩ rɛ." 51Kyɛɛ hʋ aa ko kpaga dɩ Wɩɩsɩ kpa Yesu gyɩŋ wɩɩsɩbee, Yesu sii yaa ʋ siri, a lɩɩ kpa ŋmanɩɩ kɩ mʋ Gyerusalɛm. 52Ʋ gyɩ taa nala rɛ dɩ ba laa sɩya mʋ marɩ lee bine ʋ Samaarɩya paalʋʋ tɔbiye kɩdɩgɩ tɩyaŋ. 53Amɛ doŋ nala gyɩ bɩ yaa siri dɩ ba laa ʋ, beewɩya ba gyɩ gyɩma anɩɩ Gyerusalɛm nɛ ʋ kɩ mʋ. 54Gyemsi abee Gyɔɔŋ aa naa wɩɩ no, ba pɩyɛsɩ Yesu a baa, "Á Tɩɩna, ɩ bɩ sɩ leŋ dɩ á sʋla Wɩɩsɩ dɩ ʋ leŋ diŋ lɩɩ wɩɩsɩnyuu ko tuu kpa ba di?" 55Ɛɛ rɛ Yesu mɩɩgɩ bɩrɩmɩ kyaasɩ ba, aŋ nɔsɩ ba. 56Ɛɛ hal lɛ ka ba parɩ mʋ tɔdɩma. 57Ba aa kpaa ŋmanɩɩ hʋ kɩ mʋ tɩyaŋ nɛ, baal kɩdɩgɩ basɩ tɩya Yesu a baa, "Ŋ yaa siri rɛ dɩ ŋ tɩŋa ɩ hal a mʋ lee kɛ buloŋ ɩ aa sɩ mʋ." 58Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Ŋmanyɔnɩ kaŋ bʋʋsɩ rɛ a kɩ gyʋʋ, digibiisi mɛ kaŋ gyannɩ a kɩ pɩŋ, amɛ mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye kɛ bɩ kaŋ lee ŋ aa sɩ kpa ŋ nyuu biŋ a wiyesi." 59Ɛɛ rɛ Yesu mɩɩgɩ basɩ tɩya baal kɩdɩgɩ mɛ a baa, "Ko kɩ tɩŋa ŋ hal." Ʋ basɩ tɩya ʋ a baa, "Nɩhɩyawʋ, leŋ dɩ ŋ laa sɩya mʋ kpa ŋ kuwo hogo." 60Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Leŋ dɩ sʋʋnɩ kɩ hogo ba tɩɩ sʋʋnɩ, aŋ ka dɩ ɩ mɛ mʋ basɩ Wɩɩsɩ koro hʋ wɩya kɩ tɩya nala." 61Nal kɩdɩgɩ mɛ bɩl basɩ tɩya Yesu a baa, "Nɩhɩyawʋ, ŋ sɩ tɩŋa ɩ hal, amɛ leŋ dɩ ŋ mʋ ta ŋ dɩya nala aŋ ko." 62Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Nal hʋ buloŋ aa tɩga nɔpalɩya pal kɩ pala, aŋ kpa ʋ sɩya ta gama, ʋ tɩɩna bɩ kaŋ tɔnɔ buloŋ Wɩɩsɩ koro hʋ tɩyaŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\