MAAKƖ 10

1Ɛɛ rɛ Yesu sii lɩɩ doŋ, a mʋ Gyudɩya paalʋʋ abee Gyɔɔdaŋ fuwo hʋ kyolo. Nɩgyamaa bɩl ko laŋŋɩ ʋ lee. Ʋ bɩl kɩ daga ba anɩɩ ʋ aa kɩ daga gɛɛ. 2Ɛɛ rɛ Farasiima badɔmɔŋ mɛ sii ko ʋ lee, a kɩ kyɛ dɩ ba magɩsɩ ʋ, a pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ʋ yaa ŋmanɩɩ rɛ dɩ baal vɩya ʋ haaŋ?" 3Yesu mɩɩgɩ pɩyɛsɩ ba a baa, "Ɛɛ rɛ Moosi daga ma dɩ ma kɩ tɩŋa?" 4Ba baa, "Moosi basa anɩɩ dɩ baal lɛ aa kyɛ dɩ ʋ vɩya ʋ haaŋ, dɩ ʋ laa sɩya sabɩ haaŋ-vɩyayɩ teŋ a tɩya haaŋ hʋ aŋ na vɩya ʋ." 5Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ma dagɩɩ hayɛ, ɛɛ rɛ tɩŋ Moosi gyɩ sabɩ gɛɛ tɩya ma. 6Amɛ Wɩɩsɩ aa piili dʋnɩya marɩɩ, baal abee haaŋ nɛ ʋ marɩ. 7Ɛɛ wɩya baal aa sɩ leŋ ʋ kuwo abee ʋ naa rɛ, aŋ kpa haaŋ dɩ ʋ bee haaŋ hʋ yaa kɩdɩgɩ. 8Nala no balɩya sɩ kaŋ kyaldɩgɩ, ba bɩl bɩ yaa nala balɩya, ba bɩrɩmɩ nɩdɩgɩ rɛ. 9Wɩɩsɩ yaŋ aa kaŋ nala hʋ pɛ dɔmɔŋ, ʋ bɩ maga dɩ nihuwobiŋ kaŋ ba porigi." 10Yesu bee ʋ hatɩnna hʋ mɩɩgɩ sii gyʋʋ dɩya. Ɛɛ rɛ ba bɩl pɩyɛsɩ ʋ wɩɩ no tɩɩ. 11Ʋ basɩ tɩya ba a baa, "Baal hʋ kɛ buloŋ aa vɩya ʋ haaŋ aŋ bɩl kpa hadɩma, ʋ tɩɩna gyʋʋ ʋ haaŋ hʋ haakye tɩyaŋ nɛ, aŋ pɛ yaa sɔŋsɔnnɩ mɛ. 12Dɩ haaŋ mɛ rɛ vɩya ʋ bala, aŋ mɛ bɩl mʋ yal badɩma, ʋ mɛ gyʋʋ ʋ bala hʋ haakye tɩyaŋ nɛ, aŋ pɛ yaa sɔŋsɔnnɩ mɛ." 13Nala badɔmɔŋ gyɩ kaŋ ba biibiisi ko Yesu lee rɛ, dɩ ʋ kpa ʋ nosi dɔbɔ ba tɩyaŋ dɩ Wɩɩsɩ pɛ ba. Ɛɛ rɛ ʋ hatɩnna hʋ nɔsɩ ba. 14Yesu aa naa gɛɛ, ʋ na baaŋ ʋ hatɩnna hʋ nyuu tɩyaŋ, aŋ basɩ tɩya ba a baa, "Ma leŋ dɩ haŋbiisi hʋ ko ŋ lee. Ma ta kil ba. Nala no iriŋ nɛ sɩ gyʋʋ Wɩɩsɩ koro hʋ tɩyaŋ. 15Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, dɩ ɩ bɩ yelli Wɩɩsɩ anɩɩ haŋbiye aa yelli ʋ kuwo abee ʋ naa gɛɛ, ɩ bɩ sɩ na Wɩɩsɩ koro hʋ gyʋʋ." 16Ɛɛ rɛ ʋ paa haŋbiisi hʋ nɔgɔ, a kpa ʋ nosi dɔbɔ ba tɩyaŋ, a sʋla Wɩɩsɩ tɩya ba dɩ Wɩɩsɩ pɛ ba tɩyaŋ. 17Yesu gyɩ bɩl sii dɩ ʋ vala ŋmanɩɩ, ɛɛ rɛ baal kɩdɩgɩ fá ko gbinni ʋ sɩya tɩyaŋ a pɩyɛsɩ ʋ, "Ŋ Tɩɩŋwelii, ɛɛ rɛ ŋ sɩ yaa a kaŋ mɩɩbol aa bɩ kaŋ tenii?" 18Yesu pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Bee rɛ tɩŋ ɩ yɩrɩ ŋ ɩ Tɩɩŋwelii? Nal buloŋ bɩ weliye, see Wɩɩsɩ dʋŋ. 19Na ɩ gyɩŋ Wɩɩsɩ mɩrɩsɩ hʋ rɛ. Ba aa rɛ nyɛ, 'Ta kpʋʋ nal, ta kyɛ ɩ dɔŋtɩɩna haaŋ, ta gaa, dɩ ɩ rɛ yaa daŋsɩya wɩɩ tɩyaŋ, ta nyɩya wɩya. Ta firimi laa nal kɩŋ. Kɩ fá ɩ kuwo abee ɩ naa."' 20Ɛɛ rɛ baal hʋ basɩ tɩya Yesu a baa, "Ŋ Tɩɩna, ŋ tɩŋ wɩya no kɛ buloŋ nɛ a lɩɩ ŋ biibiri tɩyaŋ buloŋ." 21Ɛɛ rɛ Yesu lurimi ʋ sɩya tɩyaŋ abee kyori aŋ basɩ tɩya ʋ a baa, "Wɩdɩgɩ rɛ kaa ɩ ha aa bɩ yaa. Mʋ kpa ɩ kɩna hʋ buloŋ yallɩ, a kpa molbiye hʋ tɩya nyaaba aŋ ko kɩ tɩŋa ŋ. Dɩ ɩ rɛ yaa gɛɛ, ɩ sɩ kaŋ kɩna wɩɩsɩbee tɩyaŋ." 22Yesu aa basɩ gɛɛ, baal hʋ sɩya bil, beewɩya ʋ gyɩ kaŋ kɩna rɛ weliŋ. Ʋ tɩya buloŋ kyogi, ʋ sii mʋ. 23Ɛɛ rɛ Yesu deŋ nala hʋ aŋ mɩɩgɩ basɩ tɩya ʋ hatɩnna hʋ a baa, "Ʋ yaa wɩduwo rɛ abee kɩna tɩmma aa sɩ wuwo gyʋʋ Wɩɩsɩ koro hʋ." 24Ʋ aa basɩ gɛɛ ʋ hatɩnna hʋ nyʋʋsɩ fɩyɛlɩ. Ʋ bɩl mɩɩgɩ basɩ tɩya ba a baa, "Ŋ kyaŋsɩ, Wɩɩsɩ koro hʋ gyʋʋyɩ yaa wɩduwo rɛ kɩŋkaŋ. 25Nyɔgɩmaa aa sɩ tɩŋ gahaŋ sɩɩ lɩɩ, ʋ rɛ yaa mɔl a te kɩna tɩɩna aa sɩ wuwo gyʋʋ Wɩɩsɩ koro hʋ." 26Yesu aa basɩ gɛɛ, ʋ hatɩnna hʋ nyʋʋsɩ marɩ fɩyɛlɩ, ba kɩ pɩyɛsɩ dɔmɔŋ a baa, "Dɩ ba aa rɛ kɩɩ nyɛ, aŋnɛ rɛ yaŋ sɩ wuwo na Wɩɩsɩ laatayɩ?" 27Yesu mɩɩgɩ deŋ ba aŋ baa, "Wɩɩ no kpere nihuwobiŋ nɛ, amɛ ʋ bɩ kpere Wɩɩsɩ kɛ. Beewɩya, wɩɩ buloŋ tuwo Wɩɩsɩ aa bɩ sɩ wuwo yaa." 28Ɛɛ rɛ Piita basɩ tɩya ʋ a baa, "Na, á kɛ leŋ kɩŋ buloŋ nɛ aŋ kɩ tɩŋa ɩ hal." 29Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Waa, wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, nal hʋ buloŋ aa sɩ kuu ŋ wɩya abee Wɩɩsɩ wɩweliye hʋ wɩya, a leŋ ʋ dɩya, koo ʋ naabalɩya, koo ʋ naa, koo ʋ kuwo, koo ʋ biisi, koo ʋ bagɩsɩ, 30ʋ tɩɩna sɩ bɩl na dɩɩsɩ, abee nɩmmabalɩya, abee nɩmma, abee biisi, abee bagɩsɩ naaŋsɩɩnyʋwa kɔɔ dʋnɩya no tɩyaŋ. Ba sɩ kuu ŋ wɩya a dɔgɩsɩ ʋ, amɛ dɩ ʋ rɛ ko sʋba, ʋ mɛ sɩ na mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii. 31Amɛ nala yʋga aa laa sɩya gyɩnaŋ, ba sɩ ko laa hal, ka dɩ nala hʋ aa laa hal gyɩnaŋ mɛ ko laa sɩya." 32Yesu aa basɩ gɛɛ dɩ ba we ŋmanɩɩ tɩyaŋ nɛ a kɩ mʋ Gyerusalɛm. Yesu laa ba sɩya. Ʋ hatɩnna hʋ nyʋʋsɩ gyɩ fɩyɛla rɛ abee ʋ wɩbasɩya hʋ, kambɩŋ gyɩ gba kaŋ nala hʋ badɔmɔŋ aa tɩŋ ba hal. Ɛɛ rɛ Yesu kaŋ ʋ hatɩnna hʋ dʋŋ a gɩɩgɩ lɩɩ, a basɩ tɩya ba wɩya hʋ buloŋ nala aa sɩ yaa ʋ. Ʋ baa, 33"Ma gyegili daha! Á aa mʋ Gyerusalɛm nɛ. Dɩ ámaa rɛ ko pele doŋ, ba sɩ kaŋ mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye, a kaŋ mʋ tɩya wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ, abee Wɩɩsɩ Teŋ dɩdagɩla. Ba sɩ di ŋ sarɩya aŋ baa dɩ ʋ maga dɩ ba kpʋ ŋ nɛ, aŋ kana ŋ mʋ we nala hʋ aa bɩ yaa Gyuuma nosi tɩyaŋ dɩ ba kpʋ ŋ. 34Ba sɩ yaa ŋ sɩya, aŋ tʋ naŋtʋwɔl we ŋ tɩyaŋ. Ba sɩ vɩɩrɩ ŋ, aŋ kpʋ ŋ, amɛ ŋ sɩ sii sʋʋ tɩyaŋ ʋ kyɛyɛ boto kyɛɛ." 35Ɛɛ rɛ Gyemsi abee Gyɔɔŋ, Zebedi balɩya hʋ, sii mʋ Yesu lee a basɩ tɩya ʋ a baa, "Á Tɩɩna, aa sʋla ɩ, wɩɩ kɩdɩgɩ rɛ we doŋ á kɩ kyɛ dɩ ɩ yaa tɩya ma." 36Ɛɛ rɛ Yesu pɩyɛsɩ ba a baa, "Wɩbee rɛ ma kɩ kyɛ dɩ ŋ yaa tɩya ma?" 37Ba baa, "Ɩ aa sɩ di Wɩɩsɩ koro hʋ, a kaŋ feŋ, a hɔŋ ɩ kuwori kpasa hʋ nyuu, leŋ dɩ á yaa ɩ logiŋ hʋhɔnnɔ, dɩ kɩdɩgɩ hɔŋ ɩ noduu, dɩ kɩdɩgɩ mɛ hɔŋ ɩ nogɔbɔ." 38Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ma bɩ gyɩŋ kɩŋ hʋ ma aa kyɛ. Ma sɩ wuwo kaŋ bembii a na tʋwara hʋ ŋ aa sɩ na? Ma sɩ wuwo fo dɔgɩsɩɩ hʋ ŋ aa sɩ fo?" 39Ba baa, "Waa, á sɩ wuwo." Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Wɩtɩɩ rɛ ma basɩ. Tʋwara hʋ ŋ aa sɩ na, ʋ rɛ ma mɛ sɩ na. Dɔgɩsɩɩ hʋ ŋ aa sɩ fo, ʋ rɛ ma mɛ sɩ fo. 40Amɛ ŋ noduu abee ŋ nogɔbɔ hʋhɔnnɔ hʋ kɛ, ŋ daa sɩ lɩɩ ba. Wɩɩsɩ rɛ gyɩŋ nala hʋ ʋ aa mara doŋ biŋ pɔ." 41Yesu hatɩnna fi hʋ aa nɩya dɩ Gyemsi bee Gyɔɔŋ basɩ gɛɛ, ba kaŋ ba kɩ di dɔŋdɔŋ. 42Ɛɛ rɛ Yesu yɩrɩ ba buloŋ ko laŋŋɩ a basɩ tɩya ba a baa, "Nala hʋ aa bɩ yaa Gyuuma, ka ma gyɩŋ ba kuworo aa kɩɩ gɛɛ rɛ. Ba aa hɔŋ ba nala nyuu tɩyaŋ nɛ, a kaŋ ba kɩ fɩla. Ka nala hʋ sɩlaala mɛ ha kaŋ ba dee wɩɩ buloŋ tɩyaŋ. 43Amɛ ʋ bɩ maga dɩ ma kɛ kɩɩ gɛɛ, ma tɩyaŋ nal hʋ aa kyɛ dɩ ʋ yaa ma nɩbal, ʋ maga dɩ ʋ rɛ tʋma kɩ tɩya ma buloŋ. 44Ma nal hʋ aa kyɛ dɩ ʋ yaa ma tɩyaŋ kuwori, ʋ maga dɩ ʋ rɛ yaa ma tɩyaŋ yoŋ. 45Mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye, ŋ bɩ ko dɩ ŋ kyɛ nala dɩ ba tʋma kɩ tɩya ŋ, ŋ ko dɩ ŋ tʋma tɩya ba rɛ aŋ sʋba, a kpa ŋ mɩɩbol tuŋ laa nɩgyamaa mɩɩbolo ta tɩya ba." 46Yesu bee ʋ hatɩnna hʋ gyɩ sii mʋ Gyɛriko rɛ. Saŋa hʋ ba aa sii lɩɩ bee hʋ tɩyaŋ a kɩ mʋ, nɩgyamaa sii paa tɩŋ ba hal. Ba buloŋ kpaa kɩ mʋ dɩ nyʋlʋŋ kɩdɩgɩ rɛ hɔŋ ŋmanɩɩ hʋ nyʋwa gɛɛ, a kɩ sʋla kɩna. Ʋ feŋ nɛ yaa Batimeyo, a yaa Timeyo biibaal. 47Ʋ aa nɩɩ dɩ Yesu aa lɩɩ Nazarɛti rɛ aa ko, ʋ huwori yɩrɩ ʋ a baa, "Yesu, Deviti nihii, fá ŋ sikii." 48Nɩgyamaa nɔsɩ ʋ dɩ ʋ leŋ ʋ kyagɩŋsɩ hʋ. Ka ʋ vɩya aŋ marɩ yɩrɩ te gɛɛ a baa, "Yesu, Deviti nihii, fá ŋ sikii." 49Ɛɛ rɛ Yesu mɩɩgɩ sɩŋ, aŋ baa dɩ ba yɩrɩ ʋ dɩ ʋ ko. Ɛɛ rɛ ba yɩrɩ nyʋlʋŋ hʋ a basɩ tɩya ʋ a baa, "Kana ɩ tɩɩ aŋ sii ko. Ʋ aa yɩrɩ ɩ rɛ." 50Ʋ aa nɩɩ gɛɛ, ʋ wuri ʋ wagyɛ ta, a sii gyaa kyigisi, aŋ kpa ko pele Yesu. 51Ɛɛ rɛ Yesu pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Bekiŋ nɛ ɩ kɩ kyɛ dɩ ŋ yaa tɩya ɩ?" Ɛɛ rɛ ʋ basɩ tɩya ʋ a baa, "Ŋ nɩhɩyawʋ, leŋ dɩ ŋ sɩya suri dɩ ŋ bɩl kɩ na." 52Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Ɩ laa ŋ di rɛ, ɛɛ rɛ leŋ ɩ deye. Kɩ mʋ." Ɛɛ rɛ ʋ sɩya pirigi suri, ʋ kɩ tɩŋ Yesu hal ŋmanɩɩ hʋ tɩyaŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\