MAAKƖ 11

1Nyɛ rɛ Yesu bee ʋ hatɩnna hʋ gyɩ kpa kɩ mʋ Gyerusalɛm, a ko pele Bɛtifage abee Bɛɛtani aa sɩŋ Olivi dogimo hʋ naasɩ tɩyaŋ. Ɛɛ rɛ Yesu lɩɩ ʋ hatɩnna balɩya, a tɩŋ ba a basɩ tɩya ba a baa, 2"Ma mʋ tɔɔ hʋ aa we ma sɩya. Dɩ mamaa rɛ ko mʋ, ma sɩ na kokubiye dɩ ba vʋwa sɩgɩ. Nal buloŋ ha bɩ gyɩna ʋ. Ma puri a kaŋ ko. 3Dɩ mamaa rɛ ko kɩ puri, dɩ ba pɩyɛsɩ ma baa bee rɛ tɩŋ ma kɩ puri, ma baa, 'Tɩɩna hʋ rɛ aa kyɛ. Ʋ rɛ baa á puri kaŋ ko. Á sɩ mɩɩgɩ kana ʋ ko lagɩ."' 4Ba aa tɩŋ ŋmanɩɩ hʋ kɩ baŋ dɩ ba vʋwa kokubiye sɩgɩ dɩya kɩdɩgɩ dimbee nyʋwa tɩyaŋ. Ba mʋ dɩ ba puri. 5Ba aa puri kokubiye hʋ tɩyaŋ nɛ, nala badɔmɔŋ aa sɩŋ doŋ pɩyɛsɩ ba a baa, "Bee rɛ tɩŋ ma kɩ puri kokubiye hʋ?" 6Ɛɛ rɛ ba basɩ gɛɛ hʋ Yesu aa baa dɩ ba basɩ. Ba aa basɩ gɛɛ, ba leŋ ba puri mʋ. 7Ba kaŋ kokubiye hʋ ko tɩya Yesu, a wuri ba gannɩ a dɔbɔ kokubiye hʋ tɩyaŋ, Yesu gyɩŋ hɔŋ. 8Badɔmɔŋ mɛ kpa ba gannɩ gyarɩ ŋmanɩɩ hʋ tɩyaŋ. Badɔmɔŋ mɛ keri ŋmanɩɩnyʋwa paaponni, a mɛ kaŋ lɩɩ gyarɩ ŋmanɩɩ hʋ tɩyaŋ dɩ ʋ kɩ vala. 9Nala hʋ badɔmɔŋ we ʋ sɩya, ba badɔmɔŋ mɛ kɩ tɩŋa ʋ hal. Ba buloŋ kɩ kyɩɩrɩ, a baa, "Ma dannɩ ʋ! Tabarikala! Wɩɩsɩ sɩ pɛ nal hʋ aa ko á Tɩɩna feŋ tɩyaŋ. 10Á naabaa Deviti koro hʋ rɛ bɩl aa ko. Wɩɩsɩ sɩ leŋ dɩ ʋ ko. Ma leŋ dɩ á dannɩ Wɩɩsɩ." 11Ɛɛ rɛ Yesu mʋ Gyerusalɛm, a mʋ gyʋʋ Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ, a deŋ kɩna hʋ buloŋ a we doŋ. Ʋ aa ko deŋ teŋ dɩ lee bile. Ɛɛ rɛ ʋ bee ʋ hatɩnna fi abee balɩya hʋ mɩɩgɩ mʋ Bɛɛtani a pɩŋ doŋ. 12Ʋ sɩya aa gballa, ba sii lɩɩ Bɛɛtani a kpa ŋmanɩɩ hʋ kɩ mʋ. Losi kaŋ Yesu. 13Ɛɛ rɛ ʋ naa tutogo dɩ ʋ mʋ sɩŋ sɩya a kaŋ paaponni. Ʋ mʋ pele ʋ memii a kɩ liisi anɩɩ nɔnɔ we doŋ nɛ. Ʋ mʋ wil nyuu deŋ dɩ nɔnɔ tuwo, see paaponni dʋŋ, beewɩya ba nɔnɩɩ ha bɩ pele. 14Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya tɩya hʋ a baa, "Á lɩɩ gyɩnaŋ a kaŋ kɩ mʋ, nal buloŋ bɩl bɩ sɩ na ɩ nɔŋ di." Ʋ hatɩnna hʋ nɩɩ ʋ aa basɩ gɛɛ. 15Ɛɛ rɛ ba mʋʋ pele Gyerusalɛm. Ba aa ko pele doŋ, Yesu mʋ gyʋʋ Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ, dɩ nala badɔmɔŋ we doŋ a kɩ yallɩ kɩna, ka badɔmɔŋ mɛ kɩ yɔbɔ kɩna. Yesu kile ba buloŋ ta, ba lɩɩ. Baala badɔmɔŋ mɛ gyɩ we doŋ a kɩ kyeŋgi molbiye. Yesu ŋmaa ba teebʋlsɩ mɛ lo. Baala badɔmɔŋ mɛ gyɩ aa yallɩ kokosi, ʋ ŋmaa ba kpasɩnɩ mɛ lo. 16Ʋ bɩ laa dɩ nal buloŋ kaŋ kɩyallɩya ko tɩŋ Wɩɩkyʋwaldɩya hʋ gyaŋwuwo tɩyaŋ baŋ. 17Ɛɛ rɛ Yesu piili kɩ daga ba, a baa, "Ma bɩ liisi wɩya hʋ ba aa saba Wɩɩsɩ teŋ hʋ tɩyaŋ? Ba saba dɩ Wɩɩsɩ baa ʋ dɩya sɩ yaa lee hʋ paalʋʋsɩ buloŋ nala aa sɩ kɩ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ rɛ, aŋka ma kɛ mɩɩgɩ kaŋ doŋ bɩrɩmɩ gaala dɩya." 18Wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ abee Wɩɩsɩ Teŋ dɩdagɩla hʋ aa ko nɩɩ wɩya hʋ ʋ aa yaa, ba piili kɩ kyɛ ŋmanɩɩ hʋ ba aa sɩ tɩŋa a lɩɩ ʋ mɩɩbol. Beewɩya ʋ wɩdagɩya hʋ gyɩ gyʋʋ gyamaa hʋ buloŋ dɩgɩŋ nɛ a yaa ba nyʋʋfɩyɛlɩ. Nyɛ rɛ tɩŋ kambɩŋ gyɩ kaŋ wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ abee Wɩɩsɩ Teŋ dɩdagɩla hʋ, ba kɩ kyɛ ŋmanɩɩ dɩ ba lɩɩ ʋ mɩɩbol gɛɛ. 19Ʋ dɩdaana gyɩ aa ko pele, Yesu bee ʋ hatɩnna hʋ mɩɩgɩ lɩɩ tɔɔ hʋ tɩyaŋ. 20Ʋ kyɩkyʋwala pipi ba bɩl sii kpa ŋmanɩɩ hʋ kɩ mʋ, a na tɩya hʋ dɩ ʋ buloŋ sʋba a tuu parɩ ʋ naaliliye tɩyaŋ. 21Ɛɛ rɛ Piita liisi wɩɩ hʋ Yesu aa basɩ tɩya tɩya hʋ, a basɩ tɩya Yesu a baa, "Á nɩhɩyawʋ, deŋ na, tɩya hʋ ɩ aa ŋmɩyɛsa we hʋ, ʋ rɛ sʋba gɛɛ." 22Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ma laa Wɩɩsɩ di. 23Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, dɩ mamaa rɛ laa Wɩɩsɩ di, a bee yaa ʋ sige, ma sɩ wuwo basɩ tɩya dogimo no dɩ ʋ sii mʋ tele mpʋwɔnʋʋ tɩyaŋ, dɩ gɛɛ kɔnɩ yaa. 24Ɛɛ wɩya kɩna hʋ kɛ buloŋ ma aa sʋla Wɩɩsɩ kɩ kyɛ, dɩ mamaa rɛ laa di anɩɩ ma sɩ na ba, ma aa na ba rɛ. 25Saŋa kɛ buloŋ dɩ ɩ rɛ aa kyʋwalɩ Wɩɩsɩ, liisi na dɩ ɩ bee nal kaŋ wɩɩ koo. Dɩ wɩɩ ko we doŋ, ʋ kyo dɩ ʋ kɩɩ gɛɛ buloŋ, ɩ kɛ kpa kyɛ ʋ tɩɩna ɩ Wɩɩsɩ hʋ kyʋwalɩɩ tɩyaŋ. Dɩ ɩ rɛ ko yaa gɛɛ, Wɩɩsɩ aa we wɩɩsɩbee tɩyaŋ, ʋ mɛ sɩ kpa ɩ wɩbɔmɔ kyɛ ɩ. 26Amɛ dɩ ɩ rɛ bɩ kpaa wɩya kɩ kyɛ ɩ dɔŋtɩŋsɩ, ɩ kuwo Wɩɩsɩ aa we wɩɩsɩbee tɩyaŋ mɛ bɩ sɩ kpa ɩ wɩbɔmɔ kyɛ ɩ." 27Nyɛ rɛ ba bɩl ko Gyerusalɛm a mʋ gyʋʋ Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ. Yesu aa vala Wɩɩkyʋwaldɩya hʋ gyaŋwuwo tɩyaŋ gɛɛ rɛ, wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ abee Wɩɩsɩ Teŋ dɩdagɩla, abee Gyuuma nɩhɩyasɩ hʋ buloŋ sii ko ʋ lee a pɩyɛsɩ ʋ a baa, 28"Bekiŋ dee rɛ ɩ kana a kɩ yaa wɩya no buloŋ? Aŋnɛ rɛ tɩya ɩ ŋmanɩɩ ɩ kɩ yaa ba?" 29Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ŋ mɛ sɩ pɩyɛsɩ ma wɩdɩgɩ. Dɩ mamaa rɛ ko lɩɩ ʋ sɩɩ tɩya ŋ, ŋ mɛ sɩ daga ma dee hʋ ŋ aa kana memii." 30Ɛɛ rɛ ʋ pɩyɛsɩ ba a baa, "Kɩbee rɛ gyɩ tɩya Gyɔɔŋ Wɩɩsɩnɩɩfool hʋ ŋmanɩɩ ʋ kɩ fo nala wɩɩkyʋwalnɩɩ? Wɩɩsɩ rɛ koo nihuwobiŋ nɛ? Ma daga ŋ." 31Ba piili kaŋ wɩɩ hʋ kɩ kpa dɔmɔŋ a baa, "Wɩbee rɛ á sɩ na tɩya ʋ? Dɩ ámaa rɛ baa Wɩɩsɩ lee rɛ ʋ lɩɩ, ʋ sɩ pɩyɛsɩ ma baa bee rɛ yaŋ tɩŋ á bɩ laa wɩya hʋ ʋ aa basɩ di? 32Á yaŋ sɩ wuwo baa ʋ lɩɩ nihuwobiŋ lee kɛ? Aayɩ." Kambɩŋ gyɩ kaŋ ba rɛ nala hʋ aa we doŋ wɩya, beewɩya nala basa anɩɩ Gyɔɔŋ fa kɔnɩ yaa Wɩɩsɩ tɩŋdaal lɛ. 33Ɛɛ rɛ ba basɩ tɩya Yesu a baa, "Á bɩ gyɩma." Yesu mɛ basɩ tɩya ba a baa, "Ɛɛ kɛ, ŋ mɛ bɩ sɩ daga ma nal hʋ aa tɩya ŋmanɩɩ ŋ kɩ yaa wɩya no."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\